Poprzednie edycje
 

Program Szkoła z Klasą 2.0 od roku szkolnego 2016/2017 opiera się na metodzie design thinking, która pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby. Program wspiera szkoły w przejściu przez trudny proces wprowadzania zmian, zaczynając od budowania zespołu, poprzez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie, udoskonalanie i ewaluowanie zaplanowanych rozwiązań. Pokazuje również jak korzystać z nowych technologii, krytycznie oceniać informacje, myśleć naukowo i twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów.

 

Od roku szkolnego 2010/2011 do 2015/2016 Szkoła z Klasą 2.0 miała na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Celem Szkoły myślenia było zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym, zarówno w naukach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistyczno-społecznych, poprzez realizowanie projektów i organizowanie szkolnych festiwali nauki. 

Program prowadzony był w latach  2008/2009 oraz 2009/2010.

Program Uczniowie z klasą  był realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z „Gazetą Wyborczą”. Partnerem programu były Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Agory. Program skierowany był do uczniów, którzy samodzielnie realizowali w szkole projekty edukacyjne. Nowością w tej edycji były blogi, na których uczniowie opisywali swoje projekty. Wprowadzono moderatorów, którzy udzielali porad, kontaktowali ze sobą zespoły realizujące podobne zadania,  pomagali w dotarciu do potrzebnych materiałów i źródeł informacji, wyróżniali najciekawsze blogi recenzjami na stronie programu i na łamach GW.

Program był realizowany w latach 2006/2007 oraz 2007/2008.

W edycji Nauczyciel z klasą skupiliśmy się na pracy nauczyciela, proponując model czterech sprawności:

  • nauczycielu, odejdź od tablicy
  • nauczycielu, pracuj metodą projektów
  • nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc się uczyć
  • nauczycielu, uczeń też człowiek.

Program był realizowany w dwóch edycjach: 2005/2006, 2006/2007.

Lego, Cogito, Ago. W trzecim roku akcji zachęcaliśmy nauczycieli, aby rozwijali u swoich uczniów trzy umiejętności: czytanie, myślenie, działanie.

W ramach programu nauczyciele wybierali, czy chcą realizować jedną czy więcej sprawności. Opracowywali scenariusze zajęć i zadania dla uczniów, które kształciły wybrane umiejętności, prezentowali w Internecie, jak na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych można uczyć: czytania ze zrozumieniem, twórczego myślenia, społecznego działania.

Program przeprowadzono w roku szkolnym 2004/2005.

W 2003 r. zaproponowaliśmy szkołom z klasą udział w nowym programie wzbogacania i rozszerzania edukacji – Akademia. Skupiliśmy się przede wszystkim na szkołach wiejskich i z małych miast, tak by pomóc wyrównywać szanse młodzieży z tych szkół. Dlatego w ramach Akademii:

  • finansowaliśmy dodatkowe zajęcia organizowane przez nauczycieli w swoich szkołach, mobilizowaliśmy i dofinansowaliśmy tych, którzy mogli prowadzić zajęcia dodatkowe w szkołach w systemie weekendowym, wakacyjnym lub popołudniami (tzw. Małe granty),
  • szukaliśmy sponsorów powyższych działań, organizowaliśmy publiczną zbiórkę pieniędzy, umożliwiając wspieranie oświaty zwykłym obywatelom.
Do zakończenia Akademii (2007 r.) finansowanie w formie małych grantów uzyskało blisko 2 tys. szkół z klasą.

Akcja Szkoła z klasą ruszyła w 2002 roku z inicjatywy Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.

Program Szkoła z klasą opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady zostały przygotowane zadania. Szkoła biorąca udział w programie powinna była wybrać i zrealizować sześć zadań - po jednym do każdej zasady. Za zaliczenie zadań przyznawaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".

Program był realizowany przez III edycje, w latach 2002-2005.