O programie

 

 

Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać, i czy zmiany będą wprowadzane z Waszej inicjatywy, czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wspólnie planować i wprowadzać rozwiązania. W  Szkole z Klasą 2.0 pomożemy Wam to zrobić.

 

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku. Od edycji 2016/2017 jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), którą zaczerpnęliśmy z biznesu i przenieśliśmy na grunt szkoły i edukacji. DT pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby. Przy tej formule pozostajemy również w roku szkolnym 2018/2019.

Szkołom, które zgłoszą się do programu, proponujemy wsparcie w przejściu przez trudny proces wprowadzania zmian, zaczynając od budowania zespołu, przez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie nowych rozwiązań, ich bieżące sprawdzanie oraz udoskonalanie. Za wartość uważamy nie tylko efekt końcowy całorocznej pracy, ale każdy element procesu, który placówce udało się przeprowadzić kreatywnie, mądrze i świadomie.

Wprowadzanie zmian odpowiadających na potrzeby całej społeczności szkolnej to zadanie dla dobrze zorganizowanej i współpracującej grupy, dlatego edycję 2017/2018 zrealizowaliśmy pod hasłem Wespół w zespół. To przesłanie pozostaje cały czas aktualne, jednak w roku szkolnym 2018/2019 chcemy położyć akcent na poczucie odpowiedzialności za proces zmiany. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: Weź szkołę w swoje ręce. To nasz uniwersalny przekaz, który kierujemy do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Zachęcamy Was, żebyście włączyli dzieci i młodzież na każdym etapie działań, oddali im głos i się w niego wsłuchali, pozwolili im współdecydować i wziąć odpowiedzialność za zmianę i szkołę.

 

 

JAK WYGLĄDA PRACA W PROGRAMIE?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 budujecie przynajmniej czteroosobowe Zespoły. Tworząc je, koniecznie pamiętajcie o uczniach i innych pracownikach szkoły.

Pracę w programie podzieliliśmy na cztery etapy. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa Koordynator.

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu jest poinformowanie społeczności szkolnej o udziale w programie Szkoła z Klasą 2.0. Następnie wybieracie wstępnie – spośród 10 przez nas przygotowanych – główny obszar działania na ten rok szkolny:

  1. Równe szanse
  2. Pasja do nauki
  3. Wiedza użyteczna
  4. Samodzielność
  5. Ocenianie i docenianie
  6. Obywatelstwo
  7. Bezpieczeństwo i zaufanie
  8. Dobre relacje
  9. Solidarność
  10. Otwartość

W kolejnym kroku analizujecie, czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje – zasoby szkoły badacie pod kątem wybranego obszaru. Bierzecie pod uwagę zarówno sprzęt i infrastrukturę, ludzi i ich potencjał, jak i sposoby uczenia i uczenia się.

Na koniec pierwszego etapu projektujecie badanie potrzeb, które pozwoli Wam dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności, w odniesieniu do wybranego obszaru. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób zdobędzie informacje.

ETAP II:  Przeprowadzacie zaplanowane badanie potrzeb, analizujecie wyniki i wyciągacie wnioski. Sprawdzacie czy wybrany obszar główny jest tym właściwym – jeżeli badanie potrzeb wskaże inny kierunek, możecie w tym momencie zmienić obszar, nad którym szkoła będzie pracowała w kolejnych miesiącach. Na tym etapie definiujecie również konkretny cel dla szkoły.

Drugi etap kończy generowanie pomysłów na działania. Jak to w prawdziwej burzy mózgów, propozycji może być wiele. Warto w ich wymyślanie włączyć jak najwięcej osób w szkole. Ważne, by Wasze pomysły były odpowiedzią na postawiony cel dla szkoły.    

ETAP III: Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak będziecie realizować cel dla szkoły.

W pierwszym kroku przyglądacie się pomysłom, które powstały na zakończenie drugiego etapu. Oceniacie je pod kątem określonych kryteriów (w tym celu korzystacie ze specjalnego filtra pomysłów) wybieracie maksymalnie dwa działania i je opisujecie.

Kolejnym zadaniem Zespołu jest stworzenie planu i harmonogramu pracy. W tym etapie planujecie również to, w jaki sposób będziecie sprawdzali czy realizowane działania prowadzą do osiągnięcia celu dla szkoły i czy konieczne są jakieś ich modyfikacje. Już na etapie tworzenia planu pracy warto pomyśleć o tym, aby w realizację działań zaangażować uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności.

ETAP IV: To czas na działanie! Realizujecie w nim swoje pomysły  i wprowadzacie zaplanowaną zmianę w życie szkolne. Waszym zadaniem jest również bieżące sprawdzanie czy wprowadzane pomysły są zgodne z oczekiwaniami społeczności szkolnej, czy faktycznie uwzględniają kryteria z filtra pomysłów i, w konsekwencji, czy prowadzą do realizacji celu dla szkoły. Bieżące sprawdzanie jest punktem wyjścia do modyfikacji i udoskonalania wprowadzonych rozwiązań.

Ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie analizy całego procesu zmiany, zebranie wniosków i rekomendacji, a następnie przygotowanie planu na to, jak ulepszyć, utrzymać i/lub rozwijać to, co udało się Wam wypracować.

ZASADY PROGRAMU

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2018/2019 trwa cały rok szkolny – od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019. Koszt udziału w programie dla szkoły, niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników, wynosi 300 zł brutto.

W programie bierze udział Zespół złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

UWAGA: rekomendujemy, by do pracy w Zespole zaprosić również uczniów. Uczniowie nie rejestrują się w programie jako członkowie Zespołu; jeśli uczestniczą w pracach, koordynator uwzględnia ich rolę w swoich opisach na platformie programu.

Koordynator, przy wsparciu Zespołu, opisuje działania z poszczególnych etapów realizacji programu oraz terminowo zamieszcza relacje na e-coachingowej platformie Szkoły z Klasą 2.0. Żaden inny członek Zespołu nie publikuje opisów na platformie programu.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem e-coachingowej platformy Szkoły z Klasą 2.0, jest wspierany przez moderatora. Moderator zamieszcza informacje zwrotne do opisów koordynatora i udziela wskazówek dotyczących realizacji programu.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym, obowiązkowym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbywają się na jesieni w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas nich przybliżamy uczestnikom proces design thinking oraz przeprowadzamy ich przez wszystkie etapy tegorocznej edycji. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie uczestniczą w Lokalnych Spotkaniach Warsztatowych, przewidzieliśmy cztery webinary (po jednym przed końcem każdego z etapów programu).

W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA OTRZYMUJE:

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Rejestracja do programu jest dwuetapowa: na początku odbywa się rejestracja szkół, która została zakończona 10 października; w kolejnym kroku rejestrują się uczestnicy ze szkół zgłoszonych do programu – mogą to zrobić od 1 do 29 października 2018 roku.

Szkołę do programu zgłasza dyrektor. Rejestracja uczestników możliwa jest dopiero po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i jej zaksięgowaniu.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i opłaty wpisowej znajdują się na liście najczęściej zadawanych pytań FAQ.  

Formularz rejestracji uczestników powinny wypełnić przynajmniej cztery osoby ze szkoły, w tym dyrektor (lub wicedyrektor), koordynator (wybrany spośród nauczycieli) oraz dwóch nauczycieli lub nauczyciel i inny pracownik szkoły.

Grafika o treści:

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w siedemnastej edycji Szkoły z Klasą 2.0!

 

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z KlasąCentrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

 

Kontakt:

tel: (22) 658 00 73 wew. 101

e-mail: szk2.0@szkolazklasa.org.pl