O programie

 

 

Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać i czy zmiany będą wprowadzane z Waszej inicjatywy, czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wspólnie planować i wprowadzać rozwiązania, które pomogą ulepszyć funkcjonowanie szkoły. W  Szkole z Klasą 2.0 pomożemy Wam to zrobić.

 

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku. Jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), którą zaczerpnęliśmy z biznesu i przenieśliśmy na grunt edukacji. DT pomaga budować innowacyjne rozwiązania w oparciu o oczekiwania i faktyczne potrzeby. 

Szkołom, które zgłoszą się do programu, proponujemy wsparcie w przejściu przez wymagający proces wprowadzania zmian – od budowania interdyscyplinarnego zespołu, przez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie nowych rozwiązań i ich udoskonalanie. Za wartość uważamy nie tylko efekt końcowy całorocznej pracy, ale każdy element procesu, który placówce udało się przeprowadzić kreatywnie, innowacyjnie i świadomie.

Każda kolejna edycja Szkoły z Klasą 2.0 ma swoje hasło. To sposób na podkreślenie tego, co szczególnie dla nas ważne w pracy ze szkołami. W poprzednich latach zwracaliśmy uwagę na siłę, jaka drzemie we współpracy czy na korzyści płynące z wykorzystania TIK w codziennej pracy szkolnej. W zeszłym roku postawiliśmy na hasło Weź szkołę w swoje ręce. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy, jak mocno wybrzmiało ono na każdym etapie pracy i to nie tylko w gronie nauczycieli, ale również wśród uczniów. Dlatego w tej edycji zdecydowaliśmy się tylko na małą aktualizację i będziemy pracować pod hasłem Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo!. Niezmiennie jest to zachęta dla wszystkich członków społeczności szkolnej do włączenia się w działania. Chcemy jednak podkreślić, że nowy rok szkolny i edycja programu to nowe otwarcie, nowe wyzwania, praca w nowych zespołach i z nową energią. Wierzymy, że każdy uczestnik dopisze własną interpretację tego, co kryje się dla niego za tymi słowami. Nie tylko nauczyciel, ale również uczeń. Bo zależy nam, żebyście na każdym etapie działań włączali dzieci i młodzież. Oddawali im głos i współodpowiedzialność za szkołę.

 

 

JAK WYGLĄDA PRACA W PROGRAMIE?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 budujecie przynajmniej czteroosobowy Zespół. Powinien się on składać z dyrektora, koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) oraz przynajmniej dwóch nauczycieli lub nauczyciela i pracownika szkoły. Dodatkowo zachęcamy, żeby do Zespołu zaprosić również uczniów.

Pracę w programie podzieliliśmy na cztery etapy. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa Koordynator.

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu jest poinformowanie społeczności szkolnej o udziale w programie Szkoła z Klasą 2.0. To doskonała okazja, żeby znaleźć w szkole sojuszników, którzy wesprą Was w planowaniu i wprowadzaniu zmian. To również dobry moment, by skonsultować w szerszym gronie wybór kierunku tegorocznych działań. Następnie spośród 10 przygotowanych przez nas propozycji wybieracie obszar działania na ten rok szkolny:

  1. Równe szanse
  2. Pasja do nauki
  3. Wiedza użyteczna
  4. Samodzielność
  5. Ocenianie i docenianie
  6. Obywatelstwo
  7. Bezpieczeństwo i zaufanie
  8. Dobre relacje
  9. Solidarność
  10. Otwartość

W kolejnym kroku analizujecie w Zespole, czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje – zasoby szkoły badacie pod kątem wybranego obszaru. Bierzecie pod uwagę mocne i słabe strony szkoły, szanse na wprowadzenie zmiany oraz zewnętrzne ograniczenia.

Na koniec pierwszego etapu projektujecie badanie potrzeb, które pozwoli Wam dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności w odniesieniu do wybranego obszaru. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie, od kogo i w jaki sposób zdobędzie informacje.

ETAP II:  Przeprowadzacie zaplanowaną diagnozę potrzeb i analizujecie jej wyniki. Na podstawie wniosków z diagnozy oraz z analizy zasobów definiujecie konkretny cel dla szkoły.    

ETAP III: To czas na wymyślanie działań na ten rok. Jak to w prawdziwej burzy mózgów, pomysłów może być wiele. Spośród nich wybieracie maksymalnie pięć, a robicie to w oparciu o przygotowane przez nas kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów, szerokie angażowanie społeczności szkolnej, wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań, wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W następnym kroku do wybranych działań dopisujecie ich spodziewane rezultaty. Ważne by były one odpowiedzią na postawiony cel dla szkoły.

Kolejnym zadaniem jest rozpisanie harmonogramu pracy. Pamiętajcie, żeby pracować zespołowo, a w realizację działań zaangażować możliwie dużą grupę osób, w tym uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności.

ETAP IV: To czas na działanie! Realizujecie w nim swoje pomysły i wprowadzacie zaplanowaną zmianę w życie szkolne. Waszym zadaniem jest również bieżące sprawdzanie, czy działania przynoszą odpowiednie efekty, podobają się ich odbiorcom, są odpowiednio prowadzone i czy w konsekwencji prowadzą do realizacji celu dla szkoły. Bieżące sprawdzanie jest punktem wyjścia do modyfikacji i udoskonalania wprowadzonych rozwiązań.

Ostatni krok to przeprowadzenie analizy całego procesu zmiany, sprawdzenie, czy udało nam się zrealizować cel i zebranie wniosków z całorocznej pracy.

ZASADY PROGRAMU

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2019/2020 trwa cały rok szkolny – od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020. Koszt udziału w programie dla szkoły, niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników, wynosi 300 zł brutto.

W programie bierze udział Zespół złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe. Zespół rejestruje się na platformie e-coachingowej programu.

UWAGA: rekomendujemy, by do pracy w Zespole zaprosić również uczniów. Uczniowie nie rejestrują się w programie jako członkowie Zespołu; jeśli uczestniczą w pracach, koordynator uwzględnia ich rolę w swoich opisach na platformie programu.

Koordynator, przy wsparciu Zespołu, opisuje działania z poszczególnych etapów realizacji programu oraz terminowo zamieszcza relacje na e-coachingowej platformie Szkoły z Klasą 2.0. Żaden inny członek Zespołu nie publikuje opisów na platformie programu.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem e-coachingowej platformy, jest wspierany przez moderatora. Moderator to opiekun merytoryczny, który udziela wskazówek dotyczących realizacji programu i zamieszcza informacje zwrotne do opisów.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym, obowiązkowym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbywają się na jesieni w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas nich przybliżamy uczestnikom proces design thinking oraz przeprowadzamy ich przez wszystkie etapy programu. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie uczestniczą w Lokalnych Spotkaniach Warsztatowych, przewidzieliśmy też webinary.

W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA OTRZYMUJE:

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Rejestracja do programu jest dwuetapowa: na początku odbywa się rejestracja szkół, która trwała do 8 października 2019 r. Szkołę do programu zgłasza dyrektor przez wypełnienie formularza rejestracji szkół. Na podstawie zgłoszenia wystawiamy fakturę za udział w programie.

W drugim etapie do programu rejestrują się uczestnicy ze szkół zgłoszonych do programu. Rejestracja uczestników możliwa jest dopiero po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i jej zaksięgowaniu. Formularz rejestracji uczestników został otwarty 8 października 2019 roku, a rejestracja potrwa do 28 października. 

Formularz rejestracji uczestników powinny wypełnić przynajmniej cztery osoby ze szkoły, w tym dyrektor (lub wicedyrektor), koordynator (wybrany spośród nauczycieli) oraz dwóch nauczycieli lub nauczyciel i inny pracownik szkoły. UWAGA! Możliwość rejestracji dotyczy jedynie osób dorosłych. Uczniowie, mimo iż mogą być członkami Zespołu realizującego program w szkole, nie rejestrują  się do programu.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i opłaty wpisowej znajdują się na liście najczęściej zadawanych pytań FAQ.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w osiemnastej edycji Szkoły z Klasą 2.0!

 

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Kontakt:

tel: (22) 658 00 73 wew. 101

e-mail: szk2.0@szkolazklasa.org.pl