Od szczegółu do ogółu - II spotkanie (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  11.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Nauczyciele z zespołu „Szkoła z klasą” opracowaliśmy ankiety dla rodziców klas I –III, IV – V , III gimnazjum oraz dla pracowników szkoły. Ankiety dla rodziców, zostały przeprowadzone na spotkaniach indywidualnych wychowawca – rodzic – uczeń, natomiast dla uczniów przez wychowawców na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Pracownicy otrzymali ankiety do uzupełnienia indywidualnie.

Przez dwa miesiące uczniowie mogli wypowiadać się na temat  „ czego potrzebujesz, żeby czuć się bezpiecznie, kiedy wypowiadasz się na forum klasy” wrzucając swoje przemyślenie do skrzynki pomysłów.

Po szkoleniu w Warszawie stworzyliśmy gadającą ścianę na korytarzu szkolnym. Uczniowie mogli wypowiadać się w kwestii dwóch zagadnień:

1. W jakich sytuacjach i miejscach w szkole czujesz się bezpiecznie?

2. W jakich sytuacjach i miejscach w szkole czujesz się niebezpiecznie?

Poza tym wychowawcy i uczniowie w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy za pomocą burzy mózgów odpowiadali na pytania:

1.Jakie szkoła może podjąć działania by zwiększyć poczucie wzajemnego zaufania wśród społeczności szkolnej?

2.Co pomogłoby uczniom zwiększyć zaufania do nauczycieli, uczniów z klasy, z innych klas, ludzi z otoczenia szkoły?

Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Ankiety dla rodziców uczniów kl. I-III.

Według rodziców ich dzieci w szkole czują się bezpiecznie na lekcjach i na przerwach, w szkole nie ma miejsc, w których uczniowie czują się niebezpiecznie. Kilku rodziców odpowiedziało, że ich dzieci nie czują się bezpiecznie w autobusie szkolnym. Wśród młodszych uczniów niepokój wzbudzają starsi koledzy. Uczniowie klas I-III zaufaniem obdarzają wychowawcę i rodziców.

Ankiety dla rodziców uczniów kl. IV-VIII i III gimnazjum.

Większość rodziców stwierdziła, że dzieci lubią chodzić do szkoły, ponieważ czują się w niej dobrze, mają kolegów, przyjaciół, dlatego też chętnie wracają do szkoły po wakacjach. O swoich problemach dzieci najczęściej rozmawiają z rodzicami , rodzeństwem, dziadkami i wychowawcami. Rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi na każdy temat. Dzieci mają zaufanie do rodziców i mówią im o swoich trudnościach i kłopotach. W starszych klasach nauczyciele i wychowawcy cieszą się znacznie mniejszych zaufaniem niż w klasach młodszych.

Ankiety dla uczniów.

Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach, ponieważ nauczyciele pomagają w utrwaleniu wiedzy, starają się jak najlepiej wytłumaczyć, dowiadują się nowych i ciekawych rzeczy, lubią szkolną atmosferę, mają dużo przyjaciół, kolegów. Kilkoro uczniów niechętnie wraca do szkoły, ponieważ nie lubi się uczyć, nie podoba się im program nauczania , muszą rano wstawać, uwielbiają wakacje.

O swoich problemach uczniowie najczęściej rozmawiają z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, kolegami i wychowawcą. Najczęściej rozmawiają o postępach w nauce, sukcesach i porażkach, kolegach i koleżankach, na każdy temat. Najczęściej problemy uczniów dotyczą braku chęci do nauki , nadmiernych obowiązków szkolnych, złych ocen. Większość uczniów wypowiedziała się, że osoby dorosłe , do których zwracają się z problemami zachowują dyskrecję. Uczniowie proponują następujące zmiany:

 1. na stałe psychologiem w szkole,
 2. zmiana planu lekcji – mniej godzin lekcyjnych w ciągu dnia,
 3. mniej zadawanych prac domowych,
 4. lżejsze plecaki,
 5. więcej zajęć sportowych i twórczych (taniec, śpiew, muzyka),
 6. więcej kół zainteresowań,
 7. basen w szkole.

Pracownicy

Pracownicy niepedagogiczni nie zauważyli sytuacji niebezpiecznych z udziałem uczniów, nikt do nich nie zgłosił sytuacji konfliktowych, uważają że w szkole jest bezpiecznie.

Skrzynka pomysłów

Uczniowie podeszli ironicznie, lekceważąco do zadanego pytania. Udzielali odpowiedzi nie związane z zadanym pytaniem. Do poczucia bezpieczeństwa przy wypowiadaniu się na forum klasy potrzebna jest broń, gaz pieprzowy, niektóre kartki były puste.

Burza mózgów

Aby zwiększyć poczucie wzajemnego zaufania wśród społeczności szkolnej uczniowie proponują:

 1. rozmowy nauczycieli z uczniami o ich problemach
 2. przeprowadzanie akcji charytatywnych
 3. integracja uczniów
 4. urządzanie wspólnych lekcji
 5. organizowanie większej ilości wycieczek.

Uczniom pomogłoby zwiększyć zaufanie do nauczycieli uczniów z klasy, innych klas, ludzi z otoczenia szkoły:

 1. zakup przedmiotów do wspólnej gry i zabawy,
 2. kreatywne warsztaty,
 3. lekcje łączone z uczniami i innych klas,
 4. spotkania integracyjne.

Gadająca ściana

Uczniowie czują się bezpiecznie w sytuacjach i miejscach:

a)      na lekcjach

b)      na korytarzu

c)       po lekcjach

d)      będąc w pobliżu nauczyciela.

Uczniowie czują się niebezpiecznie:

a)      za szkołą

b)      po lekcjach

c)       przed kartkówką lub sprawdzianem

d)      podczas wystawiania ocen.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Pierwsza myśl jaka narzuca nam się po przeanalizowaniu badań to taka, że uczniowie nie dostrzegają szeregu działań jakie prowadzi szkoła. Uczniowie chcą poprawić bezpieczeństwo i zaufanie poprzez akcje charytatywne i wycieczki. W naszej szkole w pierwszym półroczu zorganizowane były 3 akcje charytatywne, w które włączeni byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna.

- szlachetna paczka – zbiórka produktów w lokalnym sklepie na rzecz osób najuboższych z naszej gminy,

- zbiórka produktów na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie,

- słodki czwartek – sprzedaż ciasta ubezpieczonego przez uczniów,  pieczenie gofrów z okazji Mikołajek– pozyskane środki są przekazane na schronisko dla zwierząt.

W naszej szkole jest organizowane bardzo dużo wycieczek: jednodniowe, kilkudniowe. Często nauczyciel ma problem ze skompletowaniem grupy na wyjazd. Pod koniec listopada odbyła się  wycieczka, w ramach akcji charytatywnej „Pięć minut ratujących życie” organizowanej przez fundację Prometeusz, na koncert mikołajkowy do Warszawy. Kolejna wycieczka będzie na koniec stycznia łyżwy na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Odbyło się też kilka innych wycieczek kilkugodzinnych, których celem była integracja, a o tym wspominają dzieci w ankietach.

Odpowiedzi dzieci odbiegały od postawionych im pytań w związku z tym nie spełniły swojego zadania. Mogliśmy się tego spodziewać. Okazało się, że dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Niektórzy uczniowie nie czują się bezpiecznie w drodze do szkoły w autobusie szkolnym, mimo obecności opiekuna.

Uczniowie największym zaufaniem obdarzają rodziców i członków rodziny. To dobrze świadczy o relacjach w rodzinie.  W klasach młodszych zaufanie do wychowawcy i nauczycieli jest większe niż wśród uczniów klas starszych. Musimy w związku z tym podjąć działania prowadzące do zwiększenia zaufania do wychowawców i nauczycieli.

Decydując się na wybór obszaru „Bezpieczeństwo  i zaufanie” przewidywaliśmy, że w naszej szkole jest bezpiecznie, ale uczniowie mają zbyt małe zaufanie do nauczycieli. Co pokazały przeprowadzone badania.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła buduje poczucie wzajemnego zaufania wśród uczniów i nauczycieli. Nauczyciele pozostają w interakcji z uczniami, przekazują im informacje zwrotne dotyczące ich umiejętności i zachowania, wskazując im właściwy kierunek, wspierając ich w takim zakresie, w jakim potrzebują.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

W dniu 9 stycznia  odbyło się spotkanie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą" z nauczycielami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. W spotkaniu uczestniczyły także Panie dyrektor i wicedyrektor. Przedstawiłyśmy zebranym wyniki naszych badań oraz propozycję celu z nich wynikającego. Wszyscy pracowaliśmy metodą burzy mózgów. Powstały dwa przewodnie następujące pomysły:

-spotkania- warsztaty z psychologiem dla uczniów i nauczycieli dotyczące budowania zaufania we wzajemnych relacjach

- cykl godzin wychowawczych integrujących, budujących zaufanie w zespole klasowym.

Działania, które możemy przeprowadzić w ramach tych propozycji to: warsztaty z psychologiem dla nauczycieli i uczniów przeprowadzone przez pracowników PPP, integracja zespołu klasowego na godz. wychowawczych poprzez zabawy, podział klasy na grupy zadaniowe, odgrywanie ról, scenek, dotyczących budowania i tracenia zaufania, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

Zaproponowane rozwiązania pomogą w realizacji postawionego celu, który wynika z przeprowadzonego badania.