"Otwarci na świat i drugiego człowieka" (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    12.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Społeczność szkolna wybrała obszar : OTWARTOŚĆ

 Obszar ten wybraliśmy, ponieważ zmiany  jakie zachodzą  w społeczeństwie, we współczesnej  edukacji i sposobie kształcenia młodych ludzi „wymuszają” niejako   modyfikację  technik nauczania i uczenia się, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Nie bez znaczenia są również nowinki techniki, dostępność do środków uzależniających i odurzających oraz zagrożenia z nich wynikające. 

Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie w nowoczesnym świecie pełnym osiągnięć i sukcesów, umieli zrozumieć i dostrzec drugiego człowieka. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Pan Dyrektor przekazał zebranym nauczycielom informację o udziale szkoły w tegorocznym programie podczas  zebrania rady pedagogicznej. Wszyscy wychowawcy przekazali informacje w swoich klasach uczniom i rodzicom.

Informacje o przystąpieniu szkoły do programu są zamieszczone także  na stronie i Facebooku szkoły. Poza stałymi  członkami  zespołu, wielu nauczycieli zgłosiło chęć pomocy w realizacji działań.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

- dobra, wykwalifikowana kadra poszukująca nowych rozwiązań i  podnosząca  swoje kwalifikacje,

- tablice multimedialne,

- scena w sali gimnastycznej,

- monitoring szkolny,

- wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły,

-  pomysłowość  uczniów,
-  podejmowanie własnych inicjatyw przez uczniów.

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

- nieumiejętność oddzielenia wartości rodzimych od modnych, globalnych trendów,

- podatność  młodego pokolenia  na szeroko pojmowane „nowinki”, 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać, jako szansę do zmiany?

- współpraca z organem prowadzącym w celu otrzymania potrzebnych środków finansowych;

- współpraca z Radą Rodziców,

- wsparcie Dyrektora Szkoły  w  pozyskiwaniu edukatorów  zewnętrznych.                                                                          

 

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- brak czasu rodziców aktywnych zawodowo,

- brak czasu uczniów niektórych klas (np. 7 i 8),

- brak odpowiedniego poszanowania dla kultury i tradycji polskich,

- brak tolerancji i stereotypy,

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Chcielibyśmy się dowiedzieć czego najbardziej brakuje uczniom w  realizacji swoich marzeń, spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań  ( w odniesieniu nie tylko do szkoły, ale też do miejscowości).

Wykorzystaliśmy:

- panel dyskusyjny  zarządu  Samorządu Uczniowskiego  z samorządami klas 1-8,

-  burzę mózgów w zespołach klasowych dotyczącą  pomysłów  chęci zaangażowania konkretnej klasy w działanie,

- rozmowy w zespołach nauczycieli,

- sugestie rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

  W listopadzie dzieci na "mówiacej ścianie" kończyły zdania "Moja szkola jest otwarta na świat i drugiego człowieka, gdy....", ""Moja szkola będzie brdziej  otwarta na świat i drugiego człowieka, jeśli...." .Podobne zdania uzupełniali nauczycielei pracownicy. Rodzice podawali pomysły podczas dyskusji na zebraniu. Młodsi uczniowie zapisywali pomysły na Ciastku. Pierwszoklasistów wspomagali starsi uczniowie zapisując za nich wypowiedzi i pomysły.