szkolny system wsparcia ucznia (Etap I)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    12.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar ocenianie i docenianie. Szkoła jest w trakcie wprowadzania oceniania kształtującego. We wrześniu opracowano nowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania. Został opracowany plan WDN uwzględniający szkolenia z zakresu wspierania rozwoju ucznia poprzez tutoring, rozwijanie kreatywności- kompetencje kluczowe uczniów oraz rozwój technologii TIK. Naszym celem jest podniesienie motywującej roli oceny. Umiejętność dokonywania samoanalizy przez uczniów. Chcemy żeby ocena nie miała tylko wymiaru sumarycznego lecz była informacją o postępach i sugestią do dalszego rozwoju, zdobywania wiedzy oraz jej zastosowania. 

Nauczyciele na konerencji zostali poinformowani o przystąpieniu do programu - obejrzeli krótki film, zostali zapoznani z obszarami, wysłuchali informacji od koordynatora na czym mają polegać  działania szkoły w programie, w trakcie dyskusji uznano, że wybrany obszar jest zbieżny z zainicjowanymi działaniami szkoły.

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Uczniowie zostali poinformowani poprzez radiowęzeł, który funkcjonuje w szkole od m-ca września oraz na godzinach wychowawczych obejrzeli film o programie. Ten sam film obejrzeli rodzice na zebraniach z rodzicami. Dzięki temu do współpracy zgłosili się uczniowie zaangarzowani w pracy w radio irodzice z Rady Rodziców.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

mocne strony:

-bardzo dobrze wykwalifikowana kadra stale podnaosząca kwalifikacje, wyszkolona kadra psychologiczno-pedagogiczna

-duże zaangażowanie n-li w OK

-dobra współpraca n-li, stosowanie metod aktywnych

-modyfikacja WSO, aktywny udział n-li w szkoleniach WDN z zakresu wsparcia  motywacji ucznia

-dobre wyposażenie w TIK, wejście w e-dziennik

-wprowadzenie tutoringu, duża dostępnośc sal do tworzenia gabinetów wg potrzeb chwili,

-dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe/ fizyka, chemia, biologia/

-radiowęzeł, szkolne radio, 

słabe strony:

-dwubudynkowość - klasy 1-5 budynek nr 1 , klasy 6-8 i 3G budynek nr 2, 

-uboga oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

-mały udział rodziców i uczniów w tworzeniu i modyfikowaniu systemu oceniania

-różnice w nieproporcjonalnej wiedzy nauczycieli w OK ze względu na połączenie z gimnazjum, w którym metoda ta nie była stosowana

-brak zorganizowanego miejsca na  "Kącik pomocy uczniowskiej"

-brak systemu pomocy koleżeńskiej

-brak wymiany doświadczeń nauczycieli, nowy zespół nauczycieli poznających się nawzajem

okoliczności zewnętrzne

- współpraca z instytucjami i Organem Prowadzącym, uczelnią UO inne

-realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Regionalnym Centrum Wsparcia Edukacji w Opolu

ograniczenia zewnętrzne:

-brak zrozumienia u części rodziców potrzeby zmiany w ocenianiu

-zbyt liberalne podejście ucznia do zmian

-niechęć i brak zaangażowanie ze strony niektórych nauczycieli

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

chcielibyśmy przeprowadzić diagnozę psychologiczną uczniów i nauczycieli : wielorakie style uczenia się, uzdolnienia , specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, test socjometryczny. Poprzez ankietę , wywiad ucznia chcielibyśmy się dowiedzieć jak ocena wpływa na moją motywację do uczenia się , co  mi daje informacja zwrotna od nauczyciela , ile razy powinienem poprawiać sprawdzian aby ukształtował moją umiejętność. Dla nauczyciela- czy wszyscy nauczyciele stosują ocenianie kształtujące, czy potrafią dokonać ewaluacji własnych działań, czy nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu działań. Ankieta dla rodziców jak wprowadzanie zmian w systemie oceniania wpływa na sukces mojego dziecka, czy informacja zwrotna powoduje większe zaangażowanie rodzica w proces uczenia się, czy badanie osiągnięć edukacyjnych ucznia uwidacznia wzrost wiedzy i umiejętności.

Zaplanowanie ewaluacji wewnętrznej " ocenianie i docenianie  a efekty ucznia"