Wybór obszaru (Etap I)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    12.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar dotyczący bezpieczeństwa i zaufania.  We wrześniu zespół nauczycieli pracował nad uaktualnieniem programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. W tym celu zostały podjęte odpowiednie działania. Przeprowadzony został wywiad wśród nauczycieli. Przygotowano i przeprowadzono ankiety wśród uczniów i rodziców. Po analizie ankiet i wywiadu ustalono bazę zagrożeń w szkole i poza nią. Następnie nauczyciele postanowili wziąć udział w programie Szkoła z klasą. Gdy przeanalizowaliśmy obszary działań stwierdziliśmy, że przydatny dla naszej szkoły będzie obszar BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE. Pogłębi to nasze działania w tym zakresie.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, rodzice, została poinformowana o programie poprzez e-dziennik, a także na zajęciach lekcyjnych. Do pracy włączyli się wychowawcy klas. W listopadzie odbędzie się zebranie z rodzicami. Mamy nadzieję, że pozyskamy do współpracy także rodziców. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony: 

- podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli

-baza zagrożeń

-monitoring

-plan dużurów nauczcieli przd lekcjami, po lekcjach i w trakcie lekcji

-opiekunki  w autobusach dowożących dzieci i młodzież do szkoły

-sala gimnastyczna i boiska szkolne dostępne także dla społeczności lokalnej

-współpraca z poradnią PPP, policją, kuratorami sądowymi, Urzędem Gminy- komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodkiem zdrowia, pielęgniarką, biblioteką publiczną,

Słabe strony:

-przemoc słowna wśród uczniów

-palenie papierosów

-brak wiedzy dotyczącej zaufannia uczniów do nauczycielie, rodziców, rówieśników, pracowników szkoły

-uzależnienie od telefonów i komputerów, hejt

-problemy emocjonalne uczniów

- zaburzenia w odżywianiu (anoreksja)

-brak salki do spotkań indywidualnych z rodzicami i uczniami

-brak w szkole psychologa i pedagoga

-brak świetlicy, stołówki

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Chcemy poznać poziom zaufania uczniów do siebie nawzajem, rodziców, nauczycieli orazjak postrzega szkołę społeczność lokalna- wizerunek szkoły w społeczności lokalnej. Zaplanowaliśmy w tym celu przeprowadzenie ankiet skierowanych do uczniów i rodziców, wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Wychowawcy przeprowadzą burzę mózgów: np. Jakie szkoła może podjąć działania, aby zwiększyc poczucie wzajemnego zaufania wsród społeczności szkolnej? Na korytarzu planujemy umieścić skrzynkę pomysłów  z pytaniem np. Czego potrzebujesz, żeby czuć się bezpieczniej, kiedy wypowiadasz się na forum klasy?