Tworzymy dobre relacje (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    12.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar "Dobre relacje". Naszym zdaniem obszar ten wymaga w naszej szkole poprawy. Wazna jest dla nas atmosfera pracy i nauki oraz sprawna komunikacja między społecznością szkolną. Rada Pedagogiczna oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego wskazali ten obszar po wnikliwej analizie zasobów, doświadczeń, istniejących problemów oraz realizowanych projektów i zadań. Według społeczności szkolnej poprawa relacji wpłynie na efekty podejmowanych działań i pomoże zacieśnić współpracę szkoły z lokalnymi instytucjami. Pragniemy, by nasza szkoła  miejscem przyjaznym, otwartym i tolerancyjnym. Jesteśmy przekonani, że działania zaangażują całą społecznośc szkolną.

Do zespołu przystąpił wychowawca oddziału dwujęzycznego, któremu nieobce jest czuwanie nad utrzymaniem poprawnych relacji w nowopowstałej klasie.  Ponadto, w zespole jest dwóch nauczycieli pełniacych rolę nauczycieli wspomagających, którzy mają świetny kontakt z uczniami klas młodszych i świetnie orientują się w potencjale swoich podopiecznych. Aktualnie prowadzą zajęcia na świetlicy pt. „Zaczarowany krąg” skierowane na rozwój osobisty i emocjonalny uczniów. Koordynatorem jest nauczyciel języka angielskiego, autor innowacji pedagogicznej pt. „Przedsiębiorczość. Wcielamy pomysły w czyn”.  Nieprzypadkowo stworzyliśmy taki zespół. Są wśród nas osoby nastawione na rozwój szkoły oraz przede wszystkim rozwój uczniów. Mamy pewne doświadczenie w angażowanie uczniów do podejmowania wyzwań i koncentrowanie się na ich osobisty rozwój, tak by mogli stać się autorami własnego procesu edukacyjnego.  Przystąpienie do projektu Szkoła z Klasą pozwoli nam zrealizować nasze dotychczasowe plany, usystematyzować naszą wiedzę i dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O projekcie uczniowie dowiedzieli sią na jednym ze spotkań Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły. Nauczyciele zostali poinformowani drogą mailową oraz w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej. Dyrektor przedstawił główne obszary pracy i wszystkie szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu.  Zainteresowane osoby zostały zachęcone do odwiedzenia strony internetowej CEO i zapoznania się ze szczegółami projektu. Po posiedzeniu RP miały miejsce w naszej szkole konsultacje dla rodziców, na których wychowawca oddziału dwujęzycznego skonsultował możliwość uczestniczenia uczniów w projekcie. Pomysł spotkał się z aprobatą rodziców i zapewnieniem wsparcia w realizacji zadań. Dzięki zaangażowaniu wychowawcy oddziału dwujęzycznego i natychmiastowej reakcji na sugestie dyrektora, do grona zainteresowanych przyłączyli się inni wychowawcy oraz uczniowie.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Jesteśmy świadomi potencjału naszych uczniów oraz ich zaangażowanie w naukę i poszerzanie horyzontów. Mamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, którym nie obce są nowe technologie, którzy mają bogatą wiedzę dotyczącą kompetencji kluczowych, których cechuje otwartość i chęć do doskonalenia warsztatu pracy. Pewna grupa nauczycieli zaangażowana jest w projekty eTwinningowe, wszyscy nauczyciele odbyli, w zeszłym roku, podstawowe szkolenie z zakresu korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK, realizujemy program typu Superkoderzy.

Słabą stroną jest komunikacja między nauczycielami. Pracujemy w dwóch budynkach, co czasami uniemożliwia kontakt i wymianę doświadczeń oraz pomysłów.  Dodatkowo potrzebujemy nakładów finansowych na odświeżenie sprzętu multimedialnego, zakup chociażby większej liczby tabletów, drukarek, kserokopiarki. Ponadto, mamy grupę pasjonatów fotografii i specjalistyczny sprzęt fotograficzny byłby niezbędny do realizacji pewnych działań. Zastanawiamy się nad zakupem dyktafonów dla realizacji koła dziennikarskiego.

Wybrany obszar:

Jakie są nasze mocne   strony w ramach
  wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe   strony w ramach
  wybranego obszaru?

- Duży potencjał,   zaangażowanie uczniów, chęć do współpracy.

- Wykwalifikowana   kadra, profesjonalny zespołów pedagogów, otwarci nauczyciele, chętni do udoskonalania warsztatu pracy.

- Dobre relacje z byłymi pracownikami i emerytowanymi nauczycielami i nauczycielkami.

- Stosowanie nowoczesnych narzędzi, metod pracy na lekcjach.

- Realizacja wielorakich programów profilaktycznych.

- Partnerska współpraca z rodzicami, instutucjami.

- Realizacja programu eTwnining.

- Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne.

- Zaangażowanie uczniów w naukę języków obcych.

- Brak prawidłowej komunikacji w ramach poszczególnych grup społeczności szkolnej.

- Słabe poparcie części Grona Pedagogicznego realizacji programu Szkoła z Klasą,  brak konkretnych propozycji przeprowadzenia zmian.

Jakie okoliczności   zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy   uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas   planowania zmian?

- Zaangażowanie   Rady Rodziców (częste spotaknia przedstawicieli z dyrekcją szkoły)

- Długoletnia   współpraca z lokalnymi instytucjami typu Bank PKO BP, Świetlica Środowiskowa, firma PILKINGTON itp., Sandomierskie Centrum Kultury itp.

- Nakłady   finansowe

- Konieczność   unowocześnienia sprzętu, naprawy infrastruktury i przestrzenni szkolnej.

- Zakup   sprzętu typu tablety, drukarki, kserokopiarka, specjalistyczny aparat cyfrowy,  dyktafony.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

W badaniu potrzeb chcemy dowiedzieć się jak uczniowie wyobrażają sobie pracę na rzecz poprawy relacji. Za pomocą narzędzi diagnostycznych typu "Ciastek" zadamy wśród uczniów  pytania: Co myślą o relacajch panujących wewnątrz klas? - głowa, Co czują? - tułów, Co robią, że własnie takie relacje panują między nimi? - nogi.

Wśród nauczycieli przeprowadzimy "kupon ewaluacyjny", w którym określony zostanie stopień relacji panujących w Gronie Pedagogicznym (bardzo, dobre, złe, brak relacji).

Zbadamy również relacje pomiędzy nauczyciel - uczeń. Za pomocą "termometra" zapytamy uczniów jaka "temperatura" panuje między nimi, a nauczycielami. 

Wśród najmłodszych uczniów, na wspomnianych zajęciach "Zaczarowany krąg" przeprowadzimy badania pt. czym jest dla nich szkoła, jak chcieliby zorganizować swoją własną przestrzeń szkolną.

Na wywadówce szkolnej określimy równiż stopień relacji pomiędzy rodzicami, a nauczycielami. Uzyskane wyniki pozwolą nam zaplanować działania zmierzające do poprawy sytuacji.