Pasjonaci wiedzy (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    12.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar "Pasja do nauki". Nasza szkoła bierze aktywny udział w zachęcaniu uczniów do podejmowania różnych wyzwań i angażowania się w różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i  projekty wykraczające poza obowiązujący program nauczania. Jednak pragniemy usystematyzować nasze działania. Zachęcić większe grono pasjonatów, odkryć w nich nowe możliwości i talenty. W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole powstał pierwszy w mieście oddział dwujęzyczny. Pragniemy kontynuować pracę w tym zakresie i skierować wszystkie siły na zachęcenie większej ilości uczniów do podjęcia wyzwania uczenia się w oddziale dwujęzycznym.

Do zespołu naturalnie przystąpił wychowawca oddziału dwujęzycznego, który może liczyć na pomoc koordynatora ds. dwujęzyczności w naszej szkole. Obie panie uczą języka angielskiego, a ich drugim nauczanym przedmiotem jest geografia i biologia. Ponadto, w zespole jest dwóch nauczycieli wspomagających, którzy mają świetny kontakt z uczniami klas młodszych i świetnie orientują się w potencjale swoich podopiecznych, nie obce są im również kompetencje kluczowe, gdyż aktualnie prowadzą zajęcia na świetlicy pt. „Zaczarowany krąg” skierowane na rozwój osobisty i emocjonalny uczniów. Koordynatorem jest nauczyciel języka angielskiego, autor innowacji pedagogicznej pt. „Przedsiębiorczość. Wcielamy pomysły w czyn”.  Nieprzypadkowo stworzyliśmy taki zespół. Są wśród nas osoby nastawione na rozwój szkoły oraz przede wszystkim rozwój uczniów. Mamy pewne doświadczenie w angażowanie uczniów do podejmowania wyzwań i koncentrowanie się na ich osobisty rozwój, tak by mogli stać się autorami własnego procesu edukacyjnego.  Przystąpienie do projektu Szkoła z Klasą pozwoli nam zrealizować nasze dotychczasowe plany, usystematyzować naszą wiedzę i dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O projekcie uczniowie dowiedzieli sią na jednym ze spotkań Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły. Nauczyciele zostali poinformowani drogą mailową oraz w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej. Dyrektor przedstawił główne obszary pracy i wszystkie szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu.  Zainteresowane osoby zostały zachęcone do odwiedzenia strony internetowej CEO i zapoznania się ze szczegółami projektu. Po posiedzeniu RP miały miejsce w naszej szkole konsultacje dla rodziców, na których wychowawca oddziału dwujęzycznego skonsultował możliwość uczestniczenia uczniów w projekcie. Pomysł spotkał się z aprobatą rodziców i zapewnieniem wsparcia w realizacji zadań. Dzięki zaangażowaniu wychowawcy oddziału dwujęzycznego i natychmiastowej reakcji na sugestie dyrektora, do grona zainteresowanych przyłączyli się wszyscy „dwujęzyczni” uczniowie. Mamy nadzieję i pewne zapewnienia, że w czasie realizacji zadań przyłączą się do nas kolejne klasy oraz inni wychowawcy.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Jesteśmy świadomi potencjału naszych uczniów oraz ich zaangażowanie w naukę i poszerzanie horyzontów. Mamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, którym nie obce są nowe technologie, którzy mają bogatą wiedzę dotyczącą kompetencji kluczowych, których cechuje otwartość i chęć do doskonalenia warsztatu pracy. Pewna grupa nauczycieli zaangażowana jest w projekty eTwinningowe, wszyscy nauczyciele odbyli, w zeszłym roku, podstawowe szkolenie z zakresu korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK, realizujemy program typu Superkoderzy.

Słabą stroną jest komunikacja między nauczycielami. Pracujemy w dwóch budynkach, co czasami uniemożliwia kontakt i wymianę doświadczeń oraz pomysłów.  Dodatkowo potrzebujemy nakładów finansowych na odświeżenie sprzętu multimedialnego, zakup chociażby większej liczby tabletów, drukarek, kserokopiarki. Ponadto, mamy grupę pasjonatów fotografii i specjalistyczny sprzęt fotograficzny byłby niezbędny do realizacji pewnych działań. Zastanawiamy się nad zakupem dyktafonów dla realizacji koła dziennikarskiego.

Wybrany obszar:

Jakie są nasze mocne   strony w ramach
  wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe   strony w ramach
  wybranego obszaru?

- Duży potencjał,   zaangażowanie uczniów, chęć do poszerzania horyzontów.

- Wykwalifikowana   kadra, otwarci nauczyciele, chętni do udoskonalania warsztatu pracy.

- Znajomość   podstawowej wiedzy z zakresu TIK.

- Stosowanie nowoczesnych narzędzi TIK na lekcjach.

- Realizacja   programów rozwijających zainteresowania uczniów np. Superkoderzy.

- Zaangażowanie uczniów w naukę języków obcych.

- Zaburzona   komunikacja między nauczycielami.

- Słabe zaangażowanie w  promocję oddziału dwujęzycznego.

Jakie okoliczności   zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy   uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas   planowania zmian?

- Zaangażowanie   rodziców.

- Długoletnia   współpraca z instytucjami typu Bank PKO BP, Świetlica Środowiskowa, firma PILKINGTON itp.

- Nakłady   finansowe

- Konieczność   unowocześnienia sprzętu multimedialnego.

- Zakup   sprzętu typu tablety, drukarki, kserokopiarka, specjalistyczny aparat cyfrowy,   dyktafony.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

W badaniu potrzeb chcemy dowiedzieć się jak uczniowie wyobrażają sobie pracę w kole dziennikarskim, które planujemy powołać do życia, jak planują zagospodarować przestrzeń szkolną stanowiącą radiowęzeł szkolny, jakie audycje i wywiady planują zorganizować w najbliższym czasie. Ponadto, ważna jest dla nas informacja o ilości osób chętnych do podjęcia nauki w oddziale dwujęzycznym. Jakie działania powinniśmy podjąć, by dotrzeć do większego grona zainteresowanych nauką w klasie dwujęzycznej, czy słuszne byłoby zorganizowanie chociażby dodatkowych zajęć z języka angielskiego i jak uczniowie wyobrażają sobie naukę w oddziale. Takie badanie skierowalibyśmy do uczniów klas szóstych, czyli naszych potencjalnych uczniów oddziału dwujęzycznego na przyszły rok szkolny. Do uczniów uczących się już w oddziale dwujęzycznym skierowalibyśmy pytanie, w jaki sposób oni sami wyobrażają sobie udoskonalenie uczenia się, co sprawiałoby im przyjemność i co motywowałoby ich do dalszej nauki. Wśród najmłodszych uczniów przeprowadzilibyśmy badania pt. czym jest dla nich szkoła, jak chcieliby zorganizować swoją własną przestrzeń szkolną, by sprzyjała procesowi uczenia się, jak wyobrażają sobie zajęcia, kogo chcieliby zaprosić na lekcje, by te sprzyjały rozwojowi ich pasji i zainteresowań. Badania chcemy przeprowadzić w listopadzie by już w grudniu podjąć intensywne  działania zmierzające do realizacji zaplanowanych zadań.