Niemożliwe nie istnieje w ZSPS w Kielcach - etap II (Etap II)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    13.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb przebiegało zgodnie z wytycznymi opracowanymi podczas etapu I. Jedyną zmianą w planie było podzielenie badanej grupy młodzieży na cztery grupy.Dopasowaliśmy narzędzia badań do grupy badawczej i podzieliliśmy się na zespoły ( dla poszczególnych zespołów przygotowaliśmy inną formę badań ) ; Rada pedagogiczna pracowała w 5 Zespołach Przedmiotowych, Samorząd Uczniowski w 4 zespołach - I grupa - przedstawiciele klas pierwszych, II - drugich itd.

Dla członków Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego przygotowaliśmy warsztaty diagnozujące, podczas których wykorzystaliśmy następujące narzędzia diagnozy z platformy Szkoła z klasą 2.0 : Heksy, Ciastek, Kret, Skala ocen - termometr i Kupon ewaluacyjny. Dla rodziców i pracowników szkoły przygotowaliśmy wywiad. Uczniom i Uczennicom dodatkowo zaproponowaliśmy Gadającą Ścianę i Spacer z kamerą( który to ostatecznie nie został wykorzystany, gdyż nie otrzymaliśmy żadnego filmu ).

Cele narzędzi :

Heksy- poprosiliśmy o zapiasnie jednym wyrazem, co sprawia, że chcemy przychodzić do szkoły. Dzięki temu określiliśmy potencjał szkoły. Z poszczególnych heksów ułożyliśmy plaster potencjału społeczności szkolnej.

Ciastek - wskazał atmosferę pracy, współpracę, zaangażowanie, komunikację, oczekiwania i wiedzę o pracy innych członków zespołów, solidarność, sposób i częstotliwość zebrań zespołu, wiedzę na temat sukcesów i pracy poszczególnych osób.

Kret - sprawdzał sposób pracy w szkole, atmosferę pracy, wsparcie, zaangażowanie, uzyskiwanie pomocy, oczekiwania poszczególnych członków, wiedzę na temat tego, co robią inni.

Termometr - skala ocen - sprawdzała, co poszczególne grupy wiedzą o pracy innych ( wybraliśmy do badania miesiąc listopad) i jak się grupy wspierają wzajemnie.

Kupon ewaluacyjny - miał sprawdzić, czy zastosowane przez nas narzędzia są czytelne i podobają się badanym.

Zadane pytania

-Jaka jest atmosfera pracy, nauki w szkole ?, w grupie ?

- Jak oceniasz wspólpracę między członkami szkoly ?

- Jakie jest zaangażowanie w pracę szkoły ?

- Co wiesz na temat pracy i zadań innych członków społeczności szkolnej ?

- Jak oceniasz komunikację w szkole ?

- Skąd czerpiesz informacje o wydarzeniach w szkole ?

-Jak oceniasz pracę liderów grup ?

- Jakie są nasze oczekiwania wobec innych ? Czego nam brakuje ?  Co należy poprawić ? Co zostawić ?

- Jak oceniasz solidarność w szkole ? jak świętujesz sukcesy w grupie ? w szkole ? Co można zrobić by szkoła czuła się jednością ?

- Jakie napotykasz trudności w relacjach między członkami szkoŁy ?

- Jak oceniasz przestrzeń szkoły ? Co należy zmienić ?

Wyniki badań :

1. Rada Pedagogiczna : niezadowalający przepływ informacji już na etapie pracy w zespole, podział na podgrupy, faworyzowanie przez liderów zepołu poszczególnych czlonków, brak życzliwości i empati, zrozumienia, wspólpracy. Niesprawiedliwy podział zadań, brak wiedzy o pracy innych członków szkoły, skupianie się tylko na pracy swojego zespolu. Niezadawalający przebieg informacji, wspólpracy między poszczególnymi czlonkami grupy. Problemy z komunikacją, konsekwencją wobec uczniów i sprawną pracą w grupie. Każda nowa sytuacja problemowa wymaga wysiłku, aby problem rozwiązać, a każdy dodatkowy wysiłek jest minimalizowany, nawet jeśli czyni się to w sposób zespołowy;  praca zespołowa nauczycieli przyjmuje wciąż ten sam mało atrakcyjny schemat dyskusji nad problemem i formułowaniem bardziej lub mniej trafnych wniosków;  konieczność pracy w zespole jest postrzegana przez nauczycieli jako przymus;  tak zwane wypalenie zawodowe zniechęca nauczycieli do podejmowania dodatkowego wysiłku; Lęk przed nowościami. Są to istotne bariery dla działania zespołowego w gronie pedagogicznym. Podkreślają niskie zaangażowanie rodziców w wychowanie młodzieży i pracę na rzecz szkoły. Wskazują na duży potencjał społeczności i liczne sukcesy szkoły w Polsce. Badani podkreślają, iż są przepracowani, co powoduje stres i brak motywacji. Badana grupa najlepiej oceniła współpracę z pracownikami administracyjnymi szkoły, chociaż i tu pojawiły się problemy na lini komunikacyjnej. Ze współpracy z mlłodzieżą najbardziej byli zadowoleni nauczyciele przedmiotów zawodowych, zaś nauczyciele wychowania - fizycznego i przedmiotów ogólnokształcących zauważyli niską motywację młodzieży do nauki tych przedmiotów.

2. Samorząd Uczniowski : motywacja przyjścia do szkoły, nauki i dobrego samopoczucia zależy od grupy wiekowej. Młodsi uczniowie i uczennice podkreślają problemy z akceptacją przez starszych uczniów, lęk i wstyd przed otworzeniem się przed społecznością ( akadmie, wydarzenia, konkursy kulinarne), wskazują na zmianę przestrzeni szkolnej ( szatania, sala gimnastyczna, miejsce relaksu i nauki). Niezadowolenie z długości przerw, które wg. badanych są nudne i zbyt długie. Brak sprawnej komunikacji i informacji oraz profesjonalnego lidera SU. Podkreślają niewykorzystany potencjał grupy Starsi uczniowie bardziej skupiają się na pozytywnych wynikach egzaminów zawodowychi relacjach z nauczycielami zawodu oraz obiciążeniem przedmiotami ogólnoksztalcącymi. Wszysycy badani wskazują na duży potencjał społeczności, zadowolenie z konkursów kulinarnych i zaproszonych sław kucharskich. Wskazują zadowolenie z patronatów szkoły i wydarzeń pozaszkolnych. Młodzież wskazuje na brak miejsca, w którym można poczekać na rozpoczęcie lekcji. Młodzi ludzie wskazali niezadowolenie z przepływem informacji w szkole, wiedzę na temat aktuaności szkolnych czerpią głownie z FB szkolnego, forma plakatów i ogłoszeń w wielu miejscach jest przez wielu niezauważana. " Gadająca ściana " wykazała niezadowolenie młodzieży z godzin otwarcia sklepiku szkolnego i jego asortymentu. Młodzież zauważyła, że brakuje przekąsek wegeteriańskich, warzywno- owocowych i sałatek.

3. Pracownicy Szkoły :

Większość osób oceniła współprace jako dobrą stwierdzono ,że można liczyć na pomoc w kryzysowych sytuacjach ze strony kolegów i koleżanek oraz przełożonych. Część osób wskazywała na pewne problemy komunikacyjnepolegające na tym ,że o pewnych wydarzeniach dowiadują się za późno i to powoduje stres i napięcia.Ocena  zaangażowania samych pracowników względem siebie jest dobra i tutaj oceny były na poziomie bardzo dobrym podobnie oceniono zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły kadry kierowniczej .Relacje w prace zostały ocenione jako dobre wskazywano ,że problemy są rozwiązywane na bieżąco ale wskazano na potrzebę lepszej komunikacji i pewne obciążenie pracą . Panie sprzątające mówiły o za małej liczbie pracowników w stosunku do wyznaczonych zadań.Za największy problem uznano :

-nie zmienianie obuwia przez część uczniów ,

- nie zamykanie boksów przez niektóre klasy podczas przerw co grozi potencjalnie kradzieżami ,

- nie odnoszenie kluczy do dyżurującego woźnego co skutkuje otwartym boksem,

- palenie papierosów przez cześć uczniów na placu przylegającym do budynku szkoły.

4. Rodzice i Opiekunowie :

Badani wskazują na dobrą wspolpracę między społecznością szkoły, sprawną komunikację. Podkreślają zaangażowanie grona w wychowanie i nauczanie. Niezadawalająco oceniają przekazywanie informacji poprzez Librus,z którego nie potrafią korzystać. Zdecydowanie wolą rozmowy telefoniczne i sms. Wskazują na potrzebę spotkań z rodzicami w innym czasie, niż wywiadówka. Niezadawalająco oceniają organizację techniczną zajęc zawodowych. Wskazują swoje niskie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły ze względu na wiek dziecka, który uważają za dojrzały i zbyt duży, by ich wspomagać w dzialaniach. Rodzice wskazują niezadowolenie z przeciążenia ich dzieci zbyt dużą ilością materialu na sprawdzianach, oraz niesprawiedliwym według nich, zaniżaniem oceny proponowanej na semestr lub koniec roku. Zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia miejsca, przyjaznego rozmowom z wychowawcami, tak by rozmowa przebiegala w sposób komforotowy.

 

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Najważniejszy wniosek wynikających z przeprowadzonych badań diagnostycznych to poprawienie przepływu informacji między poszczególnymi członkami spoleczności szkolnej.

Należy usprawnić i przemyśleć ,w jaki sposób informować społeczność o wydarzeniach, konkursach, wizytach gości w szkole, tak by wiedza na temat imprezy dotarła do wszystkich i w odpowiednim czasie.  Zmodyfikować  sposób informowania na platformach internetowych ; stronie szkoły i profilu Facebooka.

Doskonalić umiejętności liderów grup w pracy z grupą i zarządzanię nią. Ta sfera jest nieco zaburzona, co powoduje liczne nieporozumienia i negatywny wpływ na atmosferę pracy. Opracować zasady pracy w zespołach szkolnych i ich przestrzegać.

Zauważyć i skupić się na problemach uczniów dojeżdzających do szkoły, stworzyć im odpowiednią przestrzeń w szkole, dostoswać godziny otwarcia sklepiku szkolnego.

Wykorzystać w pełni potencjał społeczności szkolnej, w celu sprawiedliwego i równego podziału obowiązków pracy oraz zintegrować całą społeczność szkoły. Zauważać i wdrażać pomysły Samorządu Uczniowskiego, a sukcesy świętować oficjalnie i publicznie.

Dodatkowym zauważonym problemem, wynikajacym z badań, jest brak akceptacji uczniów i uczennic klas młodszych przez starszych, co powoduje niechęć tych młodszych do udziału w życiu społecznym szkoły, wobec powyższego należy stworzyć w szkole platformę porozumienia opierającą się na integracji nowych uczniów i uczennic poprzez organizację wspólnych działań i wydarzeń, co zwiększy motywację przychodzenia do szkoły i uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

Uatrakcyjnić przestrzeń szkoły poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca przyjaznego uczniom i uczennicom dojeżdżającym do szkoły, tak by oczekiwanie na zajęcia odbywały się w komfortowych warunkach. Należy także zadbać o otoczenie szkoły, tak by w miesiącach wiosenno- letnich, młodzież mogła odpoczywać podczas przerw na świeżym powietrzu. Poprawić wygląd " Pokoju Samorządu Uczniowskiego" i zaangażować do tego całą społeczność szkolną, włączając także rodziców i przyjaciół szkoły.

W celu poprawienie relacji nauczyciel- rodzic  i uczeń - należy przyjrzeć się i ewentualnie poprawić system wystawiania ocen proponowanych na semestr i koniec roku, oraz ustalić z klasami ilość materiału, który będzie sprawdzany podczas klasówek, tak by był możliwy do opanowania przez młodzież. Stworzyć miejsce w Pokoju Nauczycielskim, przyjazne rozmowom grona z rodzicami, tak by spotkanie odbywało się komfortowo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania postawione w diagnozie pomogły nam zdecydowanie wskazać problem i ukierunkować dalszą pracę nad obszarem wybranycm w projekcie.Zdecydowanie grupą badawczą, która z największym zaangażowaniem podeszła do odpowedzi na pytania i realizację narzędzi byli uczniowie i uczennice oraz pracwnicy szkoły. Grono Pedagogiczne i rodzice wykazali dystans,a pytanie dotyczące wiedzy na temat pracy innych zespołow pozostało w 4 grupach / na 5 bez odpowedzi. Sposób przeprowadzenia diagnozy w taki sposób najbardziej odpowiadał młodzieży i nauczycielom i nauczycielkom w młodszym wieku.

Uwagi : W związku ze specyfiką naszej szkoly i uwzględniając harmonogram pracy szkoły zawodowej, która od polowy maja pracuje tylko z klasami pierwszymi technikum i szkołą branżową, gdyż pozostałe klasy są na praktykach zawodowych, mamy znacznie ograniczone możliwości działań, tym bardziej, iż w styczniu i czerwcu odbywają się egzaminy zawodowe, a w maju matury.

Wobec powyższego ustaliliśmy, że w tym roku skupimy się  głównie na poprawie komunikacji między członkami społeczności szkolnej, ponieważ  uwzględnienie wszystkich  zadań byłoby niemożliwe w czasie jednej edycji programu. Wszystkie wnioski mają dla Nas wielką wartość i zrealizujemy je w kolejnym roku szkolnym, wpisując do harmonogramu pracy szkoły na kolejny rok.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła uczy współpracy w zespole, całą społeczność szkolną ,w przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszanowania poprzez kształtowanie umiejętności sprawnej i zrozumiałej komunikacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności za pracę własną i pracę zespolu, w celu budowania dobrych relacji i wzmocnienia  integracji.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. Najlepiej Razem - organizacja wydarzenia, festiwalu itp - mającego na celu integrację całej społeczności szkolnej, tak by poszczególne etapy wydarzenia polegały na wspópracy wszystkich członków społeczności szkolnej. Organizacja tych wydarzeń ma na celu poprawę umiejętności współpracy, zarządzania grupą, pracą w zespole oraz poprawę relacji między młodszymi uczennicami/uczniami i starszymi. Stworzenie Imprez na stałe wspiujących się w tradycję szkoły, które dają poczucie wspólnoty i wpływają na poztywny odbiór szkoły przez społeczność lokalną, a co z a tym idzie promocję szkoły.

np. Dzień ZSPS

     Dzień  Patronki Szkoły

2. Uczymy się współpracy we współpracy - zorganizowanie cyklu warsztatów i szkoleń z udziałem profesjonalnego trenera pracy w zespole. Dzięki tym zajęcią poznamy nowoczesne i profesjonalne metody pracy w zespole, poznamy alternatywne metody pracy w grupie, dowiemy się nowych rzeczy o sobie i naszym osobistym sposobie pracy. Dowiemy się, co robimy dobrze, a gdzie popełniamy błędy. Liderzy grup dowiedzą się jak sprawnie i profesjonalnie zarządzać zespołem.

np. Trening interpresonalny z trenerem

    Warsztaty coachingowe w celu poznania alternatywnych metod pracy w grupie i rozwiązywania problemów trudnych i stresujących.

3. Organizacja przestrzeni szkolnej . Dzięki uporządkowaniu przestrzeni szkolnej stworzymy miejsce przyjazne i dostępne dla kazdego. Poprawimy motywację przychodzenia do szkoły, pracy. Uwzględnimy potrzeby wszystkich.

np.

Tablica Informacyjna w widocznym miejscu, zawierająca ogłoszenia o wydarzeniach szkolnych i pracy poszczegolnych zespołow z celu lepszego przebiegu informacji i poprawy wiedzy w temacie pracy poszczegolnych zespołów;

 I tablica ta będzie zawieszona na korytarzu szkolnym i przeznaczona dla uczniów, uczennic i ich rodziców. Celem tej tablicy będzie informacja dla wszystich o aktulanościach szkoły odbywających się w danym miesiącu. Dostęp do tablicy będzie miał każdy członek szkoły, który może w szybki sposób umieścić informację, ogłoszenie związane z wydarzeniami mającymi miejsce na terenie szkoły. Do tej pory ogłoszenia wywieszane są w róznych miejscach, czasem przypadkowych.

II tablica będzie zawieszona w Pokoju Nauczycielskim  i przeznaczona dla grona i pracowników. Celem tej tablicy będzie informacja o tym, co dzieje się w szkole i ile zadań do wykonania mają poszczególne zespoły i kto i od kogo potrzebuje wsparcia. Ulatwi to nam zdecydowanie pracę, planowanie i przeprwadzanie zadań, tak by nie wydarzenia nie dublowaly się w jednym dniu, a podział obowiązków był sprawiedliwy.

 Imieninowa tablica - stworzenie tablicy w Pokoju Nauczycielkim, na której solenizant/tka otrzymywałby miłą wiadomość, życzenia z okazji imienin, w celu poprawienia relacji między gronem.

Poprawa wyglądu Pokoju Nauczycielskiego;

Zorganizowanie " Strefy Relaksu i Odpoczynku " dla młodzieży;

Poprawa wyglądu Pokoju Samorządu Uczniowskiego;

Dostosowanie godzin otwarcia Sklepiku Szkolnego do potrzeb społeczności;

Stworzenie Miejsca Rozmów z Rodzicami;

Zintegrowanie zajęć z wychowawcami w planie lekcyjnym w jednym czasie ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W/W pomysły są odpowedzią na potrzeby społeczności szkolnej. Zorganizowanie lub poprawienie istniejących już przestrzeni szkolnych, tak by poprawiły przebieg informacji, przez co poprawiły komunikację w szkole między poszczególnymi grupami. Zorganizowanie warsztatów profesjonlanych w celu podniesienia umiejętności pracy w grupie, Poprzez szkolenia z komunikacj zwiększymy skuteczność  realizacji zadań i jakość współpracy w zespołach,  całej społecznościi. Szkolenia z komunikowania doskonalą umiejętność porozumiewania się i budowania dobrych relacji. Wydarzenie Integrujące całą społeczność będzie jednocześnie sprawdzianem dla nas, z zadań projektowych i początkiem realizacji zmian w szkole, które dzięki udziałowi w Szkole z klasą 2.0 mają się wydarzyć.