III etap (Etap III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Dodano:

    06.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Wybrana pozycja realizacji celu: Wycieczka- DZIEŃ PATRONA: gra miejska

W tym roku nasza szkoła obchodzi 65-lecie istnienia. Miasto Tychy nie organizuje obchodów niepełnych rocznic powstania placówki. Dlatego aby informacja ta utrwaliła się w pamięci zarówno społeczności szkolnej jak i lokalnej, postanowiliśmy wybrać ją jako realizację naszego celu.

Sądzimy, że uda nam się zaangażować nie tylko społeczność szkolną, ale i lokalną. Chcielibyśmy aby rocznica powstania szkoły wpisała się na stałe
w harmonogram imprez.

Burza mózgów wykazała, że Dzień Patrona ma być świętowany w postaci "gry - rajdu - integracji". W tym roku wybraliśmy właśnie taką formę - zabawę na terenie miasta Tychy - w szczególności naszego osiedla - osiedla "A", na którym usytuowana jest nasza szkoła. Pozwoli to nauczycielom i innym pracownikom szkoły zaangażowanym w realizację celu miło spędzić czas z uczniami i ich rodzicami. Pragniemy zaangażować również w obchody Klub Seniora i Muzeum Miejskie.

Wybraliśmy tę propozycję, ponieważ cieszyła się aprobatą dzieci i właśnie w niej mogą się najbardziej wykazać oraz wszyscy wziąć w niej udział. Dodatkowe argumenty, które przemawiały za wyborem propozycji:

inna niż akademia forma uczenia patrona

możliwość samodzielnego przygotowania takiej formy spędzania wolnego czasu

szeroki spektrum działań edukacyjnych

spędzanie czasu w terenie

Jesteśmy przekonani, że wzbudzi to ciekawość wśród mieszkańców osiedla
i zaangażuje ich w działanie. Dążymy do tego, aby realizacja wybranego celu uwzględniła wszystkie kryteria.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

TABELA DZIŁAŃ I SPODZIEWANYCH REZULTATÓW

Cel dla szkoły: Organizowanie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach dla uczniów odpowiednich warunków do wykorzystania zdobytych umiejętności i wiadomości, aby mogli dostrzec celowość nauki.

Wybrana pozycja realizacji celu: Wycieczka- DZIEŃ PATRONA: gra miejska

Opracowanie regulaminu gry

Uczniowie dowiedzą się o różnych formach spędzania wolnego czasu. Zdobędą wiedzę i umiejętności konstruowania gier, pisania regulaminu. Napiszą Regulamin gry.

Skorzystanie ze zdobytej wiedzy z języka polskiego w tworzeniu regulaminu gry (czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, poprawność gramatyczna, ortografia, korzystanie ze źródeł informacji). Odniesienie się do regulaminów szkolnych.

Opracowanie fabuły gry

Uczniowie nawiążą współpracę z Muzeum Miejskim i Strefą Seniora na osiedlu A. Zaoferują możliwość uczestnictwa we wspólnej zabawie. Napiszą opowiadanie – fabułę gry.

Umiejętność pisania opowiadania (język polski). Wyszukiwanie informacji na temat patrona (historia). Zastosowanie zasad ortograficznych i gramatycznych (język polski). Współpraca z Muzeum Miejskim w Tychach.

Wyznaczanie trasy, mapa trasy

Uczniowie poznają zalety najbliższej okolicy Tychów, odkryją ciekawe miejsca osiedla A i B. Nauczą się współdziałania, pracy w grupach. Zastosują w praktyce matematyczne umiejętności. Wykorzystają zasoby Internetu, przyrządy, mapy Tychów.

Wykorzystanie wiedzy matematyczno – przyrodniczej: skala, plan, mapa, topografia, rysunek techniczny, kierunki świata, umiejętność czytania map.

Układanie zadań, zagadek (2 poziomy)

Uczniowie nauczą się twórczego rozwiązywania problemów, zagadek, zadań. Wydrukują plany okolic. Wykorzystają komputer, zasoby Internetu i zbiory biblioteki szkolnej. W oparciu o informacje na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego ułożą konkretne zadania.

Wykorzystanie umiejętności korzystania z katalogów biblioteki, wyszukiwanie potrzebnych materiałów. Wiadomości na temat sposobów pisania WORD na komputerze. Nawiązanie do wiadomości matematyczno – przyrodniczych dotyczących ukształtowania terenu, mierzenia odległości, obliczania czasu. Sięgnięcie do wiedzy historycznej związanej z  osobą naszego patrona. A także historią osiedla "A".

Karty drużyny

Uczniowie wykonają karty drużyny. Wykorzystają TIK.

Zastosowanie umiejętności zdobytych na zajęciach komputerowych – tworzenie tabel, pisanie w edytorze tekstu. Stworzenie instrukcji gry dla drużyny (język polski – pisma użytkowe).

Wydruk zadań

Uczniowie poznają sposoby drukowania, skanowania dokumentów.

Skorzystanie z umiejętności obsługi drukarki, ksero, skanera (informatyka). 

 

 

Prowadzenie dokumentacji

Uczniowie wykorzystają sprzęt służący uwiecznianiu obrazu (kamera, aparat). Nawiążą współpracę z miejscową prasą. Napiszą pisma użytkowe.

Umiejętność obsługi aparatu fotograficznego, kamery (technika). Wiadomości zdobyte na języku polskim: sprawozdanie, korespondencja z lokalną prasą, zawiadomienie o grze, poprawność ortograficzna i gramatyczna.

Zorganizowanie zakończenia

Zaprojektują i wydrukują dyplomy używając programów do tworzenia dyplomów. Sporządzą kalkulację kosztów, zrobią zakupy, z których następnie przygotują poczęstunek dla uczestników gry.

Dyplomy dla uczestników: wyszukiwanie programów do tworzenia dyplomów, użycie sprzętów do druku (informatyka). Przygotowanie pikniku: planowanie wydatków, kalkulacja kosztów, liczenie pieniędzy (matematyka). Umiejętność przygotowania kanapek, ciast, wykorzystanie urządzeń i przyborów kuchennych (technika).

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Cel dla szkoły: Organizowanie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach dla uczniów odpowiednich warunków do wykorzystania zdobytych umiejętności i wiadomości, aby mogli dostrzec celowość nauki. 
Wybrana pozycja realizacji celu: Wycieczka- DZIEŃ PATRONA: gra miejska
Główne działania zaplanowane w programie  Zadania do wykonania w ramach danego działania Termin realizacji zadania            (od .. do ..) Osoba odpowiedzialna za zadanie
Opracowanie regulaminu gry Napisanie regulaminu Od 11 marca do 29 marca 2019 r. Nauczyciel języka polskiego (AW) klasa 6b
Opracowanie fabuły gry Zebranie informacji o patronie szkoły  Marzec'19 Nauczyciel wychowania fizycznego (Kpyt) klasa 8b
Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora Marzec'19 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (EJ) klasa 2a
Nawiązanie współpracy z Muzeum Miejskim Marzec'19 nauczycielka historii (AB) klasa 4 a
Napisanie opowiadania Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  nauczyciel historii (AB) (AP) klasa 7a
Wyznaczanie trasy Stworzenie mapy – planu gry Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  nauczycielka geografii (AS) klasa 4b,c
Układanie zadań, zagadek (2 poziomy) Ułożenie zagadek Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (DD) klasa 3a
Przygotowanie zadań ruchowych Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel wychowania fizycznego (MPyt) klasa 5b
Wykonanie puzzli Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (BK) klasa 2b
Zredagowanie zadań matematycznych Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  nauczycielka matematyki (BPa) klasa 8a 
Przygotowanie fraszek  Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel języka angielskiego (JZ), uczniowie
Wyszukanie wiersza Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (EJ) klasa 2a
Przygotowanie rozsypanki wyrazowej.  Od 1 kwietnia 14 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (GZ, EG) klasy 1ab
Karty drużyny  Tworzenie instrukcji gry Od 15kwietnia 26 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel WOS (BŁ) klasy 8
Wykonanie karty Nauczyciel informatyki (BC) + uczniowie
Wydruk zadań Wydrukowanie materiałów potrzebnych do zrealizowania gry Od 15 kwietnia 26 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel informatyki (BC) + nauczyciel matematyki (SS) klasa 5a
Prowadzenie dokumentacji  Przygotowanie sprzętu, sprawdzenie stanu technicznego (aparat, kamera) Od 15 kwietnia 26 kwietnia 2019 r.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (GZ), nauczyciel techniki (RW) + uczniowie
Napisanie sprawozdania Po zrealizowaniu zadania Nauczyciel języka polskiego (BK) klasa 7b
Nawiązanie kontaktu  lokalną prasą Do końca kwietnia Sekretariat (KK, IL), pedagog (PP)
Zredagowanie zawiadomienia o grze Do 26 kwietnia 2019 r. Nauczyciel języka polskiego (AW) klasa 6a
Zorganizowanie zakończenia Wykonanie dyplomów Do  końca kwietnia Nauczyciel biblioteki (JM, BT) + uczniowie korzystający z BM
Przygotowanie kanapek Dzień gry Rodzice + dzieci
Upieczenie ciast Rodzice + dzieci
Koordynatorzy zakończenia Nauczyciel religii (IS), nauczyciel świetlicy (KT-Ch)
Zakup jednorazowych talerzyków i kubków Nauczyciel świetlicy (KT-CH)
Napoje (woda z sokiem)  Kuchnia szkolna + intendent
Przygotowanie stołów  Panie sprzątaczki , konserwator, nauczyciel świetlicy (AM)
Nagrody Dyrekcja  szkoły
Transport materiałów  Pan konserwator (IK)