Wybieramy kierunek pracy. (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Dodano:

    21.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar "Samodzielność". Jest to konsekwencja wyników naszej pracy w zeszłych latach, kiedy budowaliśmy system rozpoznawania uczniowskich potrzeb i pasji, inicjowaliśmy razem z uczniami i rodzicami działania, które będą spełniały  ich oczekiwania, tworzyliśmy rozwiązania, w których uczniowie mogli wiedzę stosować w praktyce. Uznaliśmy, że przyszedł moment, aby wzmocnić w uczniach umiejętność  samodzielnego korzystania z wiedzy, zachęcać do jej samodzielnego poszerzania, dzielenia się nią, kształcić odwagę do popełniania błędów i zadawania pytań oraz zdobywania umiejętności w oparciu o proces myślenia i działania projektowego.

                    Pracę nad wyborem obszaru poprzedziła wspólna analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz dokumentu „Sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019”. Każdy z członków zespołu prześledził materiały do pierwszego etapu zamieszczone na platformie programu. Sięgnęliśmy także do wniosków z ewaluacji naszej pracy z zeszłorocznej edycji programu. Członkowie Zespołu przed zebraniem prowadzili rozmowy z nauczycielami pokrewnych przedmiotów w szkole, koordynator rozmawiał z  przedstawicielami uczniów na zebraniu SU, dyrektor na zebraniu z rodzicami. Zbieraliśmy informacje o potrzebach uczniów, nauczycieli, rodziców. Na zebraniu Zespołu każdy z nas wskazał obszar, którym

 powinniśmy zająć się w tym roku szkolnym. W wyniku dyskusji (rozważaliśmy wybór jednego z trzech obszarów: dobre relacje, samodzielność, wiedza użyteczna) wybraliśmy obszar „Samodzielność”.

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Na sierpniowej Radzie Pedagogicznej koordynator poinformował nauczycieli o przystąpieniu szkoły do tegorocznej edycji programu. Krótko przedstawił założenia programu (wykorzystane zostały materiały dostępne na stronie internetowej „Szkoły z klasą”) i zaprosił chętnych nauczycieli do współpracy. Rodzice zostali poinformowani na początku września poprzez dziennik internetowy, a na wrześniowych zebraniach z rodzicami wychowawcy zaprezentowali rodzicom film o programie i zaprosili do współpracy. Do uczniów informacja dotarła przez e-dziennik, ogłoszenie przez szkolny radiowęzeł oraz akcję plakatową zorganizowaną przez nas przy współpracy z  Samorządem Uczniowskim. Dyrektor szkoły przekazała Kierownikowi Oświaty i innym dyrektorom informację o udziale szkoły w programie na wrześniowym zebraniu dyrektorów szkół.

Do Zespołu włączyło się siedmiu nauczycieli, chętni do współpracy są także uczniowie ( z młodszych klas 1-3, ze starszych klas 4-8 i gimnazjum), otrzymaliśmy zapewnienie od kilku rodziców, że przyłączą się do działań na terenie szkoły. Radą i wsparciem będzie nam także służył pracownik techniczny szkoły, informatyk oraz możemy liczyć na współpracę członków Zarządu Rady Osiedla, na którym znajduje się szkoła, chętnie w działania włączą się pracownicy Biblioteki Publicznej i Galerii Miejskiej .

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: SAMODZIELNOŚĆ

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

 - organizacja spotkań z ludźmi z pasją,

 - organizacja warsztatów,

 - organizacja lekcji poza szkołą

 - uczniowie biorący udział w projektach, których są współpomysłodawcami są kreatywni, eksperymentują, podejmują ryzyko,

 - są wśród nas nauczyciele pracujący metodami odwróconej lekcji, uczymy innych, projektami i chętnie podzielą się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem,

- część grona pedagogicznego stosuje zasady oceniania kształtującego (m.in. budowanie poprawnej informacji zwrotnej przez nauczyciela, przez uczniów),

- dobre wyposażenie szkoły ( sprzęt do eksperymentowania, mikroskopy,

tablice multimedialne,

dostęp do Internetu i komputera w każdej sali oraz w bibliotece, świetlicy, jadalni),

- doświadczenie nauczycieli w tworzeniu programów autorskich z zakresu eksperymentowania, pisania projektów.

 

- bierny udział w spotkaniach z ludźmi z pasją,  

- niewystarczająca aktywność na warsztatach

- niewiele wyjazdów, spotkań, wysokospecjalistycznych dla starszych i ambitniejszych uczniów i szczególnie uzdolnionych,

- spora część uczniów nie chce angażować się w projekty,

- część nauczycieli nie widzi potrzeby zdobywania umiejętności w zakresie metod nauczania stymulujących uczniów do zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za swoją naukę,

- dzieci nie biorą odpowiedzialności za własną naukę,

- rodzice wyręczają dzieci ( młodsze i starsze),

- uczniowie uważają, że nauczyciel powinien „wszystko wytłumaczyć” i przygotować,

- brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uwzględniających ich głosy i potrzeby,

 

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- bliskość dużego miasta z licznymi zakładami pracy, instytucjami, uczelniami wyższymi,

- nawiązane kontakty z pracownikami naukowymi, właścicielami zakładów pracy,

 - rywalizacja między szkołami w gminie o ucznia,

-  chętna do współpracy Galeria Sztuki, MOK, biblioteka publiczna,

- współpraca z klubem sportowym, harcerzami.

- czas ( uczniowie mają wypełniony czas pozalekcyjny)

- dojazd ( czym? jak?) w różne ciekawe miejsca i na spotkania ( brak funduszy szkolnych, obciążenie finansowe dla rodziców),

-  starsi uczniowie dojeżdżają do szkoły z kilku okolicznych miejscowości ( brak możliwości przeorganizowania dojazdów),

- frekwencja uczniów wynikająca z małej aktywności,

- nadopiekuńczość rodziców,

- postawa roszczeniowa wielu rodziców wobec szkoły i nauczycieli,

- cena materiałów na zajęcia i ich dostępność

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Czego nie wiemy i czego chcielibyśmy się dowiedzieć?

- Czy uczniowie samodzielnie korzystają z wiedzy?

- Czy uczniowie samodzielnie poszerzają wiedzę? Jak to robią?

- Czy popełniane błędy motywują uczniów do działania czy nie?

- Czy nauczyciele tworzą sytuacje, w których uczniowie mogą popełniać błędy i co z tego wynika?

- Czy nauczyciele wykorzystują błędy uczniowskie do uczenia ( uczenia się)?

- Co uczniom sprawia trudność?

- Czy uczniowie czytają informacje zwrotne zamieszczane przez nauczycieli w ich pracach i jak je wykorzystują?

- Jak rodzice zachęcają swoje dzieci do samodzielności?

- Co przeszkadza uczniom w byciu samodzielnym?

- Czy nauczyciele chcą poznawać nowe metody uczenia zachęcające do samodzielności i są gotowi wykorzystywać je w różnych sytuacjach edukacyjnych?

 

Wstępnie zaplanowaliśmy, że badanie potrzeb społeczności szkolnej przeprowadzimy od drugiej połowy listopada do końca grudnia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców (osobno wśród uczniów i rodziców klas 1-3, osobno wśród rodziców i uczniów klas 4-8, klas trzecich gimnazjum). W pracy pomogą nam członkowie Samorządu Szkolnego. Wykorzystamy m.in. spotkania wychowawców z rodzicami, festyn świąteczny w szkole, badanie będziemy prowadzić podczas lekcji i na przerwach, w trakcie codziennej pracy.

Podczas zbierania materiałów wykorzystamy: gadającą ścianę, pytanie na sznurku, wywiad grupowy, wywiad indywidualny, pamiętnik z lekcji, obserwacje, kupon ewaluacyjny, plakaty z pytaniami, rysunki.

Nie mamy jeszcze przygotowanych wszystkich pytań, które wykorzystamy podczas badania. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych, narzędzia i pytania jeszcze opracowujemy. Ich forma będzie ewaluowała.

Pytania do uczniów:

- Co/ kto Ci przeszkadza w byciu samodzielnym?

- Co w szkole możemy zrobić, żeby wzmocnić Twoją samodzielność?

- Jak wykorzystujesz informację zwrotną od nauczyciela?

- Czy na lekcji mogłeś samodzielnie działać, eksperymentować itp.?

- Jak wykorzystujesz informację zwrotną od kolegów i koleżanek?

- Jak się czujesz, gdy na lekcji popełnisz błąd?

- Czy błędy Cię motywują, czy demotywują?

- Co możesz robić samodzielnie w szkole?

- rysunki w młodszych klasach na temat “Co potrafię wykonać samodzielnie?

Pytania do rodziców:

- Czy dziecko  samodzielnie odrabia prace domowe?

- Czy dziecko samodzielnie pakuje przybory do szkoły?

-  Czy dziecko wie, co było zadane do domu?

-  Czy dziecko często zapomina zabrać czegoś do szkoły?

- Czy i jak często pomagasz swojemu dziecku w zadaniach domowych? Jak to robisz?

- Jakie umiejętności związane z samodzielnością posiada Twoje dziecko?

- Co możemy zrobić w szkole, żeby zachęcić dziecko do samodzielnego zdobywania wiedzy?

- Jakie obowiązki w domu ma Twoje dziecko?

Pytania do nauczycieli:

- Jakie metody stosujesz na lekcji zachęcające uczniów do samodzielności?

- Jak wykorzystujesz błędy uczniów w uczeniu (uczeniu się)?

- Czy chciałbyś poznać i stosować nowe metody nauczania? ( np. desing thinking, odwrócona lekcja itp.)

- W jakim obszarze uczniowie są samodzielni a w jakim nie?

- Co wpływa na samodzielność uczniów?

- Co uczniowie mogą robić samodzielnie w szkole?