Szkoła w naszych rękach (Etap I)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Ocenianie i docenianie

 • Dodano:

  12.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Zespół projektowy spotkał się w grupie  8 osobowej (5 nauczycieli i 3 uczniów) i na pierwszym spotkaniu ustalił, iż najlepszym obszarem możliwych działań dla naszej szkoły jest solidarność.  Wydawał się on odpowiedni z punktu widzenia wychowawczej roli szkoły. Uznaliśmy w trakcie rozmowy, że daje on dość duże pole do atrakcyjnych dla uczniów działań. Jednak po odbyciu webinarium 29 października uznaliśmy, iż nasz wybór obszaru był zbyt pochopny i tylko szeroko zakrojona i rzetelna diagnoza potrzeb i braków szkoły pozwoli nam na realizacje celu projektu czyli pozytywnych zmian w naszym środowisku szkolnym. Mieliśmy również nadzieję iż włączenie w proces podejmowania decyzji naszych uczniów wzbudzi w nich poczucie odpowiedzialności za podjęte działania projektowe i chętniej zaangażują się w akcję.  

Zatem podjęliśmy następujące akcje w celu wyłonienia obszaru nad którym będziemy pracować:

 1. Ankieta

 

-6.11. obyło się spotkanie z rodzicami (102 osoby), którzy w zamkniętej ankiecie dokonali wybory obszaru który według nich wymaga pracy i poprawy: 1. Pasja do nauki 2. Ocenianie i docenianie

 

-tego samego dnia podczas rady pedagogicznej nauczyciele (53 osoby)zostali również poproszeni o wskazanie ich wyboru : 1. Wiedza użyteczna 2.samodzielność

 

-8.11 zostało zorganizowane spotkanie z uczniami (124 osoby), którzy głosowaniu opowiedzieli się za  1. Ocenianie i docenianie 2. Relacje

 

 1. Gadająca ściana

 

Uczniowie  II klasy liceum zostali poproszeni podczas godziny wychowawczej o stworzenie gadającej ściany i dokonania pierwszych wpisów. Zdanie, które widniało pod tytułem brzmiało : Lubię moją szkołę bo…/ Nie podoba mi się w mojej szkole… .Następnie zamieścili Gadającą ścianę w miejscu dostępnym dla wszystkich członków społeczności tj. głównym holu. Gadająca ściana szybko stała się bardzo popularna a komentarzy przybywało z każdą przerwą.

 

Na spotkaniu podsumowującym ankietę i analizie komentarzy  na Gadającej ścianie uznaliśmy z zespołem, iż obszarem wymagającym największych zmian i poprawy jest obszar ocenianie i docenianie. Ten obszar pojawił się dwa razy w wynikach ankiety: u rodziców i uczniów. Ponad to, uczniowie  pisali w komentarzach między innymi o niesprawiedliwym ocenianiu, faworyzowaniu lepszych uczniów przez nauczycieli, wskazywali również na zbyt surowy system oceniania, niejasne kryteriach przyznawania nagród i stypendiów. Biorąc pod uwagę jak ważnym aspektem funkcjonowania szkoły jest ocenianie i docenianie wysiłków uczniów zdecydowaliśmy się wybrać ostatecznie ten właśnie ten obszar.

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O projekcie poinformowaliśmy całą społeczność szkolną poprzez e-dziennik. Następnie, poinformowaliśmy nauczycieli na radzie pedagogicznej  zapoznając ich z założeniami  projektu poprzez filmik projektowy. Uczniom i rodzicom również została wyświetlona prezentacja na temat Szkoły z klasą , poprzedzona krótkim komentarzem koordynatora projektu. W celu  zwiększenia aktywizacji uczniów  oraz zapoznania  ich z tematyką projektu zostało przeprowadzonych 10 zajęć podczas których uczniowie grali w grę Szkoła na czasie. W trakcie kampanii informacyjnej dołączyla do nas klasa uczniów II klasy technikum grafiki komputerowej, uczniowie wyrazili chęć aktywnego udziału w akcjach i konsultacjach działań , do prac zespołu włączył się rownież nauczyciel informatyki co z pewnością ułatwi działania z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar:  Ocenianie i docenianie

 

Mocne strony w ramach obszaru

Słabe strony w ramach obszaru

 

-sprawne funkcjonowanie e-dziennika

-jawny , przejrzysty dokument Przedmiotowego Systemu oceniania

-stosowana średnia ważona w ocenianiu

-stosowanie ocen motywujących oraz ocen za aktywność, systematyczność i przyrost wiedzy

- szeroka oferta konkursów przedmiotowych i artystycznych z atrakcyjnymi nagrodami

-jednolita skala ocen  dla danego przedmiotu

- powołanie rzecznika praw ucznia

-wycieczki ufundowane dla najlepszych uczniów

-angażowanie uczniów w przedsięwzięcia np. charytatywne lub społeczne bez względu na ich wyniki edukacyjne

-zbyt pochopne wystawianie ocen niedostatecznych  (np. uczeń nie ma pracy domowej, nie zgłosił nieprzygotowania najczęściej  automatycznie dostaje ocenę niedostateczną)- wystawianie tzw. zagrożeń „na wyrost” czyli przy średniej 2.0 często nauczyciel wystawia przewidującą ocenę niedostateczną na wypadek ewentualnego niepowodzenia ucznia

-rutyna w ocenianiu – ocenianie przez pryzmat ogólnej opinii o uczniu

-brak informacji zwrotnej- uczeń nie jest informowany co umie a czego nie

-nieodpowiedni sposób informowania o ocenie lub w ogóle brak takiej informacji - nie interesowanie się  uczniem, niewystarczające wykorzystanie wiedzy o pasjach ucznia lub traktowanie zainteresowań ucznia jako przeszkody w nauce

-problemy z organizacją koł zainteresowań-zbyt mało okazji dla uczniów do realizacji pasji i zainteresowań

 

Okoliczności zewnętrzne do wykorzystania jako szansa do zmiany

Ograniczenia zewnętrzne podczas planowania zmian

-szkolenia dla kadry na temat oceniania kształtującego oraz informacji zwrotnej

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, pasjonatami itp.

- współpraca z instytucjami edukacyjnymi i społecznym np. uczelniami, domami pomocy

- organizowanie warsztatów dla młodzieży np. psychologicznymi-poznawanie swoich mocnych słabych stron, budowanie własnej wartości itp.

- organizacja miejsca relaksu, rozwijania swoich zainteresowań w szkole

-bogata oferta zajęć doradcy zawodowego-poznawanie predyspozycji uczniów

-zbyt wysokie koszty, ograniczony budżet szkoły

-małe zaangażowanie się rodziców w sprawy szkoły

-większość uczniów to osoby dojeżdżające do szkoły z małych miejscowości mające problemy  z dojazdem powrotem ze szkoły  w późniejszych godzinach, brak czasu na pełne zaangażowanie się w przedsięwzięcia szkoły czy zajęcia pozaszkolne

- duża ilość uczniów – około 1000, duża liczebność klas

- niechęć i nieufność niektórych nauczycieli wobec jakichkolwiek zmian w systemie oceniania lub podejścia do ucznia

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

W dalszym etapie  projektu chcielibyśmy zapytać uczniów:

 1. Jakich metod używasz do indywidualnej nauki?
 2. Czego najbardziej brakuje ci podczas lekcji jeśli chodzi metody i przebieg lekcji ?
 3. Jakie aspekty oceniania Cię uważasz za najbardziej negatywne?
 4. Co sprawia, że chętniej uczysz się danego materiału, co cię motywuje do nauki?
 5. Jakie masz zainteresowania lub o czym chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Nauczycieli chcielibyśmy zapytać:

 1. Czy starasz się oceniać rytmicznie?
 2. Czy zawsze oceniasz zgodnie z kryteriami jasnymi dla ucznia?
 3. Czy nie nadużywasz ocen
 4. Czy używasz jakichkolwiek elementów oceniania kształtującego ?
 5. Czy twoi uczniowie mają jakieś zainteresowania i pasje ?

Narzędzia jakich chcielibyśmy użyć w celu badania potrzeb w  odniesieniu  do oceniania

i doceniania:

Ankiety, rozmowy indywidualne, wywiad grupowy, burze mózgów, pytania na sznurku, gadająca ściana,

Diagnoza powinna odbyć się podczas godzin wychowawczych, przerw (gadająca ściana, pytania na  sznurku) nauczyciele mogą być  pytani podczas rad pedagogicznych,  nieformalnych spotkań oraz za pomocą e-dziennika