Niemożliwe nie istnieje w ZSPS w Kielcach (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    10.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Zdecydowanie społeczność naszej szkoły wskazała obszar " DOBRE RELACJE".

Staraliśmy się by wybór obszaru zadaniowego wynikał z potrzeby nas wszystkich.

1.Grupa nauczycieli i nauczycielek zanngażowanych w projekt odbyła spotkanie podczas, którego analizowaliśmy wszystkie obszary i dokonaliśmy wyboru dwóch, ktore naszym zdaniem są aktualnie najważniejszą potrzebą szkoły.

Narzędzia, które pomogły nam wybrać obszar to : dyskusja w grupie, analiza szczególowa obszarów ," burza mózgów", udział w webinarium Szkoła z klasą 2.0, opracowanie Tabeli analizy zasobów i braków szkoły, oraz spacer po szkole i obserwacja wybranych miejsc w szkole. Wykorzystaliśmy także przykladowe pytania pomocnicze z zasobów " szkoły z klasą 2.0 ".

2.Kolejnym etapem pracy nad wyborem obszaru było zawiadomienie całej społeczności szkolnej o naszej pracy i zaproszenie ich do włączenia się w projekt poprzez wybór obszaru do dalszej pracy zadaniowej grupy i szkoły.

Narzędzia, które zastosowaliśmy w tym etapie to : prośba o włączenie się w pracę zesopołu zadaniowego poprzez analizę obszarów i wybór   dwóch z nich, wysłana poprzez dziennik Librus do grona pedagogicznego, pracowników szkoły, pracowników administracji, rodziców i uczniów, Ciastek - do personalizowania potrzeb - wyłożony w pokoju nauczycielskim, pokoju Samorządu Uczniowskiego, pomoc w wyjaśnieniu kwestii probelmatycznych przez członków zespołu zadaniowego, analiza ilościowa i jakościowa obszarów wpisanych w " Ciastka".

 Dlaczego wybraliśmy " DOBRE RELACJE " ?

Uważamy, iż obszar ten wymaga w naszej placówce naprawy i poprawy. Uważamy, iż atmosfera pracy i nauki oraz sprawna komunikacja między społecznością szkolną, stanowią podstawę  sprawnego działania pozostałych obszarów. Obszar ten wskazywali także nauczyciele i nauczycielki szkoły, pracownicy i młodzież. Dbałość o dobre relacje odzwierciedla też odbiór naszej szkoły przez spoleczność lokalną i ułatwia zarządzanie placówką. Praca w obszarze  pomoże nam ulepszyć pracę szkoły, zacieśnić współpracę wszystkich , podjąć wiele ciekawych działań dla młodzieży, rodziców oraz pracowników szkoły. Mamy nadzieję, iż dzięki tym przedsięwzięciom szkoła stanie się miejscem przyjaznym, a w działania placówki zaangazuje się cała społeczność.

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Informacja o projekcie przebiegała w kilku etapach :

1. Informacja dla członków Rady Pedagogicznej, podczas posiedzenia szkoleniowego RP - pani dyrektor szkoły oraz koordynatorka projektu poinformowały o przystąpieniu szkoły do proejktu, zadaniach i harmonogramie pracy oraz zaproszenie wszystkich do udziału w pracy.

Narzędzia, które zastosowaliśmy w tym etapie to : film i slajdy z zasobów " Szkoły z klasą 2.0" -  w ciągu dwóch dni do działań włączyły się dwie nauczycielki, jeden nauczyciel i pani pedagog szkoły, którzy dokonali rejestracji na platformie projektowej.

2. Informacja na Faceboku Szkoły, dla uczniów, rodziców, pracowników i wszystkich odwiedzających nasz profil - w ciągu tygodnia włączyli się przedstawiciele Samorządu Uczniwoskiego.

3. Informacja na tablicach ogłoszeń w holu i na korytarzach szkoły, oraz pokoju nauczycielskim.

4. Informacja przez dziennik elektorniczny do wszyskich odbiorców dziennika Librus.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

 Obszar " Dobre relacje "

1. Mocne strony naszej szkoły :

-  infrastruktura i przestrzeń szkoły jest systematycznie modyfikowana tak, by wspierać pozytywne relacje w szkole ( remont sal lekcyjnych, restauracji szkolnej, korytarzy, pokoju nauczycieli i pracowników szkoły ), zakup pomocy umożliwiających dekorację szkoły;

- zachęcamy do pozytwnej i partnerskiej wspólpracy rodziców, przedsiębiorców, organizacje partnerskie poprzez organizowanie wspólnych projektów i wydarzeń, konkursów, debat, wspolpracujemy z organizacjami pozarządowymi i edukacyjnymi np. Nowe Horyzonty Edukacji, Amnesty International, Żywa Biblioteka/ Human Library, Erasmus plus, Makro- chef Polska, Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Stwoarzyszenie Braga MOB Portugalia i wiele, wiele innych:

- utrzymujemy dobre relacje z byłymi pracownikami i emerytowanymi nauczycielami i nauczycielkami - wspólne świętowanie uroczystości szkolnych, wspomaganie poprzez akcje charytatwne, pamięć o zmarłych, " Wigila szkolna " - spotkanie z emerytami podczas kolacji i Jasełek;

-  organizujemy  dla uczniów i uczennic debaty i spotkania z ciekwymi ludzmi ucząc budowania dobrych relacji w pracy, szkole, grupie;

- organizujemy wyjazdy integracyjne np. cykliczne wydarzenie " Biała szkoła"  oraz wyjazdy zagraniczne w ramach projektu Erasmus Plus (Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania) - kształtujące pozytwne relacje między uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami oraz pracownikami i rodzicami:

- zachęcamy, wspieramy i pomagamy społeczność szkolną w organizacjii wielu projektów szkolnych i ogólnopolskich uczących empatii, tolerancji i wczuwania się w potrzeby innych;

- mamy kreatywne, odważne, " pozytwnie zakręcone " grono pedgogiczne, które realizuje pomysły i projekty zglaszane przez młodzież i rodziców oraz instytucje partnerskie, wychodzi na przeciw ich pomysłom;

- mamy wiele sukcesów ogólnopolskich i prestiżowe tytuły : " Szkoła bez dyskryminacji" " Szkola Zawodowa Najwyższej Jakości ", " Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji", " Laury Mistrza Kreatywnej i Innowacyjnej Edukacji" w latach 2015 - 2018;

- utrzymujemy dobre relacje z nauczycielami i nauczyelkami innych szkół w mieście, kraju i zagranicą np. : ZSZ Nr 1 w Kielcach, II LO w Busku- Zdroju, ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie, Szkoła zawodwa w Czechach;

- posiadamy dobry wizerunek w społeczności lokalnej oraz w kraju.

 Jakie są nasze słabe strony ?

-  infrastruktura i przestrzeń szkoły w dalszym ciągu wymagają remontu i naprawy. Łazienki, szatnie uczniowskie oraz sale gimnastyczne wmagają natychmiastowego remontu, także hol nie stanowi wizytówki szkoły.

- brak prawidłowej komunikacji w ramach poszczególnych grup społeczności szkolnej  i pomiędzy nimi - duża ilość imprez i wydarzeń powoduje zamęt w ich organizacji;

- niewłaściwe posługiwanie się informacją zwrotną;

- niskie zainteresowanie grona pedagogicznego zadaniami i projektami wymagajacymi większego zaangażowania i wysiłku,

- niska frekwencja rodziców i grona pedagogicznego na nieobowiązkowych szkoleniach, spotkaniach, lekcjach otwartych; wydarzeniach pozalekcyjnych, które wzmacniaja wizerunek szkoły. Zaangażowani są wciąż ci sami ludzie.

- zaburzona komunikacja i wspólpraca na linii nauczyciel - uczeń  ( uczniowie i uczennice nie zawsze wiedzą, co dzieje się w szkole , gdyż koordynatorami są nauczyciele i nauczycielki, którzy ich nie uczą );

- zaburzona komunikacja na linii prac Zespołów Nauczycieli - niska współpraca i zaangażowanie w projekty relaizowane przez poszczególne grupy

zadaniowe, brak wsparcia, chęci pomocy i zaangażowania innych grup;

- niskie poparcie części  grona pedagogicznego inicjatyw, pomysłów i propozycj, kursów, imprez szkolnych, wychodzących od innych członków i pracowników oraz dyrekcji szkoly z jednoczesnym brakiem konkretnych propozycji przeprowadzenia zmian by to zmienić tak, by zainteresowanie było większe i  zadowoliło cała społeczność szkolną.

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę zmiany ?

- kreatywność, otwartość i zaangażowanie nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży;

- umiejętność pracy w grupach i zespołach;

- bardzo dobry wizerunek szkoły w społeczności loklanej;

- wsparcie koleżeńskie;

- przestrzeń ogłoszeniowa w pokoju nauczycielskim i korytarzu,

- przestrzeń niezagospodarowaną,

- szkolenia, kursy dla grona pedagogicznego w mniejszych grupach;

- pomyslowość i energię młodzieży;

- wzmocnienie umiejętności posługiwania się platformami komunikacyjnymi TIK;

 Co nas może ograniczyć ?

- zbyt duża ilość obowiązków;

- wejście reformy szkolnej do szkoły ponadpodstawowoej (zadanie priorytetowe - wybór podręczników, zaponanie się z podstawą programową  i tworzenie programów nauczania) i jednoczesne  praca z uczniami  klas ponadgimnazjalnych;

- problemy komunikacyjne młodzieży ( 80 % uczniów dojeżdża do szkoły z pobliskich miejscowości);

- brak wiary części nauczycieli w efektywność projektu;

- brak odpowiednich środków finansowych na relaizację i poprawę infrastrutury szkoły i otoczenia.

 

 

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

               Badając potrzeby społeczność szkolnej pragniemy posłużyć się wieloma narzędziami diagnozy.

 Projektując badania diagnozujące potrzeby naszej szkolnej społeczność postanowiliśmy odrzucić ankiety, gdyż widzimy dużą niechęć zarówno w gronie pedagogicznym, uczniowskim jak i pracowniczym do tej formy badawczej. Dopasowaliśmy narzędzia badań do grupy badawczej i podzieliliśmy się na zespoły ( dla poszczególnych zespołów przygotujemy inną formę badań )

I. Zespól - Rada Pedagogiczna

 Pytania dla tej grupy badaczej : 1. Określenie potrzeb i oczekiwań dotyczących umiejętności pracy w zespole .

                                               2. Zbadanie umiejętności współpracy w relacji nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel- uczeń, nauczyciel-rodzic.

                                               3. Zbadanie atmosfery pracy i wspólpracy.

                                               4. Sprawdzenie skąd nauczyciele czerpią wiedzę na temat imprez i wydarzeń przeprowadzanych w szkole;

Narzędzia badawcze : 1. Warsztaty badawczo- diagnuzujące  przeprowadzone dla Przewodnicących Szkolnych Zespołów Przedmiotowych.

                               2. Warsztaty badawczo- diagnozujące przeprowadzone przez Przewodnicących dla nauczycieli poszczególnych Zespołów Przedmiotowych. Podczas warsztatów, w małych grupach i przyjaznej atmosferze zbadamy w/w zagadnienia używając następujących narzędzi platformy Szkoły z klasą 2.0 :

1. Ciastek - Nauczyciele dokonują personalizacji atmosfery i współpracy w swoim zespole przedmiotowym wypełniając kontury Ciastka odpowiadając na pytania :Jakie są relacje w grupie ? Jaka atmosfera w pracy ? Jak grupa wspópracuje ? Jaka wiedza na temat zadań innych nauczycieli w grupie ? wg schematu ;

A) Głowa Ciasta : Co grupa myśli ?

B) Tułów Ciastka : Co grupa czuje ?

C) Nogi Ciasta : Co grupa robi ?

2. Kret - Nauczyciele dokonują analizy narzędzia odpowiadając na pytania : Jakie są  nasze relacje z inną grupą  ? Jaka atmosfera w pracy ? Jak grupa wspópracuje  z innymi? Jaka wiedza na temat zadań innych nauczycieli w szkole? Zależy nam by wypełniając Kreta grupa przedmiotowców określiła relacje z innymi członkami społeczności szkolnej : Pozostałymi Nauczycielami, Uczniami, Rodzicami i Pracownikami. Dlatego podczas warsztatów diagnozujących, każdy zespół określi, co ich motwuje, a co przeszkadza w pracy z innymi w szkole.

3. Kupon ewaluacyjny- Nauczyciele wychodząc z warsztatów określą. czy taki sposób badania potrzeb podoba się im, czy nie.

4. Plaster miodu : Każdy nauczyciel pisze na sześcioboku swoje imię i jeden wyraz, który motywuje go do pracy w szkole. Następnie wykłada na stole i objaśnia dlaczego ? Po ułożeniu całego plastru określimy jakie są mocne strony grupy i co ich motywuje do pracy.

2. Zespól - Uczniowie

Pytania dla tej grupy badaczej : 1. Określenie potrzeb i oczekiwań dotyczących umiejętności pracy w zespole

                                               2. Zbadanie umiejętności współpracy w relacji nauczyciel - nauczyciel, uczeń - uczeń, uczeń- pracownik szkoły.

                                               3. Zbadanie atmosfery pracy i wspólpracy.

                                               4. Sprawdzenie skąd uczniowie czerpią wiedzę na temat imprez i wydarzeń przeprowadzanych w szkole;

Narzędzia badawcze : 1. Warsztaty badawczo - diagnostyczne ( identyczne jak dla Grona Nauczycieli) dla Samorządu

                               2. Gadająca ściana - dla wszystkich uczniów.

                               3. Spacer z kamerą - dla wszystkich uczniów

                             

3. Zespól Pracownicy Szkoły : 

Pytania dla tej grupy badaczej : 1. Określenie potrzeb i oczekiwań dotyczących umiejętności pracy w zespole .

                                              2. Zbadanie umiejętności współpracy w relacji nauczyciel - pracownik, nauczyciel- uczeń.

                                                              3. Zbadanie atmosfery pracy i wspólpracy.

Narzędzia : Wywiad

4. Zespół Rodziców

Pytania dla grupy badawczej : 1. Określenie potrzeb i oczekiwań dotyczących współpracy ze szkołą 

                                           2. Zbadanie umiejetności wspólpracy w relacji rodzic - nauczyciel, rodzic - pracownik szkoły.

Narzędzia : Wywiad, Kupon ewaluacyjny z pytaniem dotyczącym sposobem umożliwiania komunikacji na drodze nauczyciel - uczeń.

 

Wymienione dzialania pozwolą nam zbadać potrzeby i braki społeczności szkolnej w zakresie wybranego przez nasz obszaru.