Czwarte spotkanie zespołu (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Dodano:

  20.06.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

- całoroczna obserwacja uczniów, dzielenie się informacjami i zasobami z nauczycielami, rodzicami i uczniami

- ankiety przeprowadzone wśród uczniów klas 1,2,3 – ankiety wypełniło 250 uczniów

- konsultacje ze specjalistami i studentami uczelni wyższych, pracownikami bibliotek w Oleśnicy, nauczycielami i wychowawcami przedszkola „Bajkowy Klub Malucha”, szkół podstawowych w Oleśnicy, wolontariuszami pracującymi z dziećmi na innych konktynentach w ramach „Misji na Świecie”, nauczycielami i uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnicy, konsultacje z przedstawicielami największych firm z branży technologii informacyjnej w Polsce,

- prezentacje multimedialne wykorzystane w projekcie „Wnętrza Wybrane” oraz „Podróże od Kuchni”

-przygotowanie antyram – wizualizacja kreatywności uczniów na podsumowanie realizacji projektów

- korzystanie z programów internetowych do tworzenia prac projektowych w wersji elektronicznej i graficznej

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywne uwagi;

Projekt „Szkoła z klasą” wzbudził chęć działania u młodzieży, zintegrował grupy uczniów nie tylko w obrębie jednej klasy, ale z różnych zespołów klasowych. Młodzież zdała sobie sprawę, że może decydować np. o wystroju szkoły, ćwiczyła umiejętności respektowania werdyktu większości społeczności uczniowskiej.

Lekcje otwarte, które wzbudziły ogromną aktywność i zainteresowanie uczniów. Dzieciaki prosiły o kontynuacje zajęć.

Krytyczne uwagi:

- praca nad pozyskiwaniem sponsorów do realizacji projektu „Wnętrza Wybrane” okazała się bardzo pracochłonna i czasochłonna.

-  w czasie trwania projektu zauważyliśmy, że należy systematycznie stwarzać uczniom warunki do samorozwoju

- najczęściej powtarzanym wnioskiem był ten, który podkreślał fakt wspierania kariery edukacyjnej każdego ucznia – oczywiście na miarę indywidualnych możliwości

- podczas zajęć otwartych młodzież wspominała, iż  trudno pracuje się z przypadkową grupą dzieci, zwłaszcza że były one na różnym poziomie językowym

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Największym sukcesem naszej młodzieży był aktywny udział naszej młodzieży w czterech projektach z języka angielskiego, których celem było promowanie integracji uczniów poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, dzielenie się wiedzą  i umiejętnościami językowymi z innymi.

Kolejnym sukcesem był aktywny udział młodzieży w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3- całoroczne działania, których celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program Rozwoju Czytelnictwa zacieśnił współpracę z innymi nauczycielami przy realizacji projektu (poloniści, językowcy, matematycy), z pracownikami bibliotek w Oleśnicy, Szkół Podstawowych w Oleśnicy, BiFK w Oleśnicy, pracownikami przedszkola „Bajkowy Klub Malucha” w Oleśnicy – lekcje otwarte oraz przedstawienia bajek w wersji angielskiej i polskiej z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek.

Sukcesem młodzieży było także przygotowanie stoiska promującego naszą działalność w czasie drzwi otwartych szkoły.

Następnym sukcesem był udział w projekcie „Nowe Technologie-Nowe Możliwości” realizowanym we współpracy z firmami reprezentującymi prężnie rozwijające się polskie spółki z branży nowych technologii informacyjnych. Po nawiązaniu współpracy z ZSQUAD- nasza młodzież uwierzyła we własne możliwości i już obecnie zdobywa umiejętności, które w przyszłości otwarzą przed nimi drzwi businesu w różnych jego formach.

Znaczącym sukcesem realizacji projektu "Szkoła z klasą" jest udział uczniów klas I i II w projekcie "Jak nie czytam, jak czytam" organizowanym przez miesięcznik " Biblioteka w szkole". którego celem jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży.W naszej szkole uczniowie utworzyli "książkowy łańcuch" wokół szkoły. Istotnym elementem w łańcuchu były książki, które stały się symbolicznym ogniwem w łańcuchu. Pozytywną postawę wobec czytania książek nasi uczniowie wyrazili wykonując "tytułowo-książkowe graffiti".

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017, po konsultacjach ze specjalistami oraz po weryfikowaniu prac projektowych w ramach projektu „Warsztaty Kreatywne – Wnętrza Wybrane” – działania twórcze studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej      we Wrocławiu i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego    w Oleśnicy udało się nam pozyskać znaczną część społeczności oleśnickiej, w tym Pana Starostę miasta Oleśnica, jednak na kolejne miesiące przesunięte zostanie poszukiwanie prywatnych sponsorów oraz funduszy na finalizację całego projektu. Kolejnym problemem był przeskok dotyczący technologii informacyjnej, młodzież miała pracować w oparciu o programy, z którymi do tej pory nie miała do czynienia. Studenci wyższej uczelni, z którymi uczniowie współpracowali, chętnie udzielali im pomocy i niezbędnych wskazówek. Problem został zgłoszony opiekunowi ze strony uczelni i w dalszej współpracy przy architekturze krajobrazu zostanie zwiększona ilość zajęć z obsługi specjalistycznych programów.

 

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Wernisaż przygotowany przez młodzież w ramach projektu projektu „Warsztaty Kreatywne – Wnętrza Wybrane” – działania twórcze studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy powinien być w przyszłości dostępny dla większej ilości uczniów, a nie tylko może być ograniczony do przedstawicieli zespołów klasowych. Po wernisażu zorganizowaliśmy wystawę prac uczniów, która została umieszczona w dostęnych miejscach w szkole, aby umożliwić uczniom zapoznanie się z wyżej wymienionymi pracami przygotowanymi przez ich rówieśników we współpracy ze studentami z Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. Na dzień dzisiejszy udało się nam zgromadzić środki na przebudowę sklepiku szkolnego. Nadal trwają rozmowy ze starostwem dotyczące sfinansowania dwóch wnętrz szkolnych pracowni oraz zaprojektowania zmiany otoczenia szkoły. Zgodnie z sugestiami młodzieży, wynikającymi z wyników ankiet, będziemy się starać pozyskać sponsorów także spośród hurtowni ogrodniczych oraz sklepów ogrodniczych.

Podczas realizacji projektu – lekcje otwarte, przedstawienia teatralne w wersji polskiej oraz angielskiej dla dzieci szkół podstawowych i przedszkolaków musieliśmy nieraz zmieniać termin wyjść, powodem były inne przedsięwzięcia, w których młodzież brała udział oraz z powodu niedomagań zdrowotnych- choroby- jednak ostatecznie po zmianie terminów niektórych przedsięwzięć wszystko zostało zrealizowane.

Początkowo przy realizacji naszego projektu nasi uczniowie, którzy wcielali sie w rolę liderów mieli problem z przewodzeniem nową, zupełnie nieznana grupą, dodatkowo w obcym otoczeniu.

 

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

- integracja zespołów klasowych

- integracja ze środowiskiem lokalnym

- współpraca klas

- doskonalenie umiejętności negocjacji, otwartej rozmowy, wymiany doświadczeń szukania kompromisu oraz respektowania werdyktu większości

- zacieśnianie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną, BiFK, przedszkolem „Bajkowy Klub Malucha”, z firmami reprezentującymi prężnie rozwijające się polskie spółki z branży nowych technologii informacyjnych- ZSQUAD, Państwową Szkołą Muzyczną    

w Oleśnicy, wolontariuszami z Misji na Świecie, Szkołą Podstawową nr 8 i 6 z Oleśnicy, Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu

- udział młodzieży w konkursach powiatowych, między innymi:  XI Oleśnicki Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Konkurs „Let’s play together” z języka angielskiego,

- zorganizowanie wystawy książki religijnej  w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, spotkania z wolontariuszami w ramach Misji na Świecie oraz montażu słowno- wokalnego podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej we współpracy z nauczycielami i uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnicy,

- promowanie szkolnych talentów w środowisku, dzielenie się swoją pasją i wiedzą ze społecznością lokalną

- jako nauczyciele stworzyliśmy możliwość do różnorodnej aktywności wszystkich uczniów, stwarzaliśmy sytuacje, gdzie komunikowanie się, pokonywanie trudności w wykonywaniu zadań dało młodzieży poczucie bezpieczeństwa, szczególnie przy podejmowaniu decyzji

- Zsquad- współpraca z największymi firmami z branży technologii informacyjnej w Polsce

- jako nauczyciele nie zapominaliśmy o cierpliwym tłumaczeniu, co przyczyniło się do stopniowego osiągania celów, pozytywnym nastawieniu do działań

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

- zachęcenie szerszego grona młodzieży do eksperymentowania oraz współuczestniczenia w niecodziennych działaniach, które powinny odbywać się długofalowo i należy zawsze wszystko starac się doprowadzić do końca oraz szczegółowo planować kontynuację podejmowanych zadań

- możemy próbować zaangażować innych nauczycieli do dalszej współpracy (np. przy organizacji 25-lecia szkoły, czy działaniach podejmowanych w ramach współpracy z firmami reprezentującymi prężnie rozwijające się polskie spółki z branży nowych technologii informacyjnych- ZSQUAD

- należy pozyskiwać sponsorów do zwieńczenia prac związanych ze zmianami w naszym otoczeniu budynku szkolnego- posadzenie drzewek, żywopłotu, ukwiecenie terenu, ewentualne oświetlenie w miarę możliwości

 - należy przygotować więcej materiałów w formie audiowizualnej, ponieważ one są najciekawsze dla młodego odbiorcy

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

         Wskaźniki sukcesu:

- zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań ujętych w harmonogramie,

- ukończenie zaplanowanych działań w terminie,

- stopień zaangażowania uczniów,

- zadowolenie uczniów,

- pozycja szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym, mocne cechy szkoły,

- nabyta wiedza i umiejętności,

- wzmocnienie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 Przedsięwzięcia – czy udało się je zrealizować?

 • Montaż słowno-wokalny podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej – pierwszy semestr 2016/2017- zrealizowano
 • Zorganizowanie i przygotowanie anglojęzycznych przedstawień przez uczniów i nauczycieli dla uczniów miejskich szkół podstawowych i przedszkola  - pierwszy i drugi semestr 2016/2017- zrealizowano
 • Przygotowanie zajęć w ramach  „Wieczoru Naukowego” – zrealizowano  w drugim semestrze 2016/2017
 • Zmieniamy przestrzeń architektoniczną naszej szkoły, bo mamy na nią nowe spojrzenie- Na dzień dzisiejszy udało się nam zgromadzić środki na przebudowę sklepiku szkolnego- prace rozpoczną się na wakacje 2017 r. Natomiast  nadal trwają rozmowy ze starostwem dotyczące sfinansowania dwóch wnętrz szkolnych pracowni oraz zaprojektowania zmiany wyglądu terenu zielonego wokół otoczenia szkoły – realizacja będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym 2017/2018
 • Przygotowanie i zorganizowanie konkursu powiatowego z języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych : „Let’s play together- would you like to join us?”- drugi semestr roku szkolnego 2016/2017 – zrealizowano
 • Przygotowanie i zorganizowanie projektu – „Nasi Sąsiedzi od Kuchni- Podróż po Świecie” – drugi semestr 2016/2017
 • Lekcje otwarte jezyka polskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz przedstawienia dla przedszkolaków w języku polskim – zorganizowano zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, przedstawienie dla przedszkolaków będzie zrealizowane w przyszłym roku szkolnym 2017/2018
 • Projekt Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich- zrealizowano w drugim semestrze  2016/2017
 • Dzwi Otwarte II LO - prezentacja efektów działań w ramach realizacji programu "Szkoła z klasą" - zaciekawienie potencjalnych kandydatów do szkoły przebiegiem działań projektowych

 

9) Co planujecie dalej?

 • Od  wrześniu 2017 r. w ramach projektu "Nowe Technologie = Nowe Możliwości" realizowanego przez ZSQUAD i II LO od początku roku szkolnego 2017/2018 odbywać się będą dodatkowe zajęcia z fizyki, programowania oraz matematyki prowadzone przez najlepszych specjalistów w tych dziedzinach. 

Zajęcia z fizyki prowadzić będzie pracownik Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest doświadczonym pracownikiem akademickim jak również posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną.

Zajęcia z programowania poprowadzi jeden z najlepszych obecnie programistów   w Polsce, nasz absolwent, obecnie prezes firmy Netins Software.

Część matematyczną poprowadzi nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, wychowawca wielu pokoleń matematyków z Oleśnicy.

Zajęcia to realizacja jednego z założeń projektu II LO we współpracy z przedstawicielami grupy WDB. 

 

 • Kontynuowanie współpracy  z Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu- w ramach projektu - Zmieniamy przestrzeń architektoniczną – wygląd terenu zielonego wokół naszej szkoły oraz  zwiększenie ilości zajęć  z obsługi specjalistycznych programów komputerowych prowadzonych przez pracowników  i studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu