"Poloneza czas zacząć"- opis I etapu wspólnych działań. (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Miejsce naszej ulubionej pracy to bardzo duża szkoła, która znajduje się w centrum Bemowa. Od 1993 roku naczelnym celem Programu Wychowawczego szkoły jest wychowanie dziecka wykazującego się twórczą postawą, umiejętnością komunikowania się na drodze do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i osiągania sukcesów. Przy takich założeniach nie możemy spoczywać na laurach, musimy ciągle się rozwijać, podejmować nowe wyzwania i odpowiadać na potrzeby naszych uczniów. Dlatego, kiedy w ramach naszych poszukiwań trafiliśmy na program Szkołą z klasą 2.0, postanowiliśmy podjąć wyzwanie.

Zaczęliśmy od rozmów kuluarowych.😊 Naradzaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy, szukaliśmy informacji. Kiedy podjęłam się koordynowania programem, kolejną formą komunikacji z nauczycielami i specjalistami pracującymi w naszej szkole stał się dziennik elektroniczny. Poinformowałam wszystkich, zaprosiłam do działania i do pomocy. W odpowiedzi na duże zainteresowanie przedstawiłam film o programie na radzie pedagogicznej oraz poprosiłam, żeby wychowawcy klas zaprezentowali go i omówili na zebraniach z rodzicami oraz podczas godzin wychowawczych. W ten sposób metodą śniegowej kuli poinformowana została cała społeczność szkolna.  

Planujemy jeszcze zamieszczenie artykułu w kolejnym wydaniu gazetki szkolnej. 

Swój fantastyczny, kreatywny wkład w pierwsze spotkanie Zespołu wnieśli nauczyciele, przedstawiciele poszczególnych zespołów:

-przedstawiciel zespołu zarządzającego- dyrektor szkoły,

-przedstawiciel zespołu humanistycznego- nauczyciel j. polskiego,

-przedstawiciele zespołu językowego- nauczyciele j. angielskiego i hiszpańskiego,

-przedstawiciel zespołu matematyczno-przyrodniczego- nauczyciel przyrody i biologii,

-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel informatyki, psycholog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca świetlicy oraz nasi panowie konserwatorzy, którzy zapewniają nam komfort funkcjonowania w przestrzeni szkolnej. 

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

W skład naszej społeczności szkolnej wchodzą:

-zespół kierowniczy,

-nauczyciele klas 0-II,

-nauczyciele klas IV-VII,

-pedagodzy szkolni,

-psycholog szkolny,

-logopedzi, reedukatorzy, rewalidatorzy,

-socjoterapeuta,

-nauczyciele świetlicy szkolnej,

-nauczyciele bibliotekarze,

-uczniowie klas 0-VII,

-rodzice uczniów,

-pracownicy obsługi,

-pielęgniarka szkolna,

- Rada Rodziców,

-absolwenci.

Współpracujemy z lokalną społecznością między innymi ze Strażą Miejską, Przedstawicielami Lasów Miejskich, Parafią Św. Jana Pawła II, Poradnią PP, Domem dziecka, Ochotniczą Strażą Pożarną, wydawnictwem Zakamarki.

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera oparta na tolerancji i wzajemnym zaufaniu. Nauczyciele oraz specjaliści szkolni są otwarci na potrzeby edukacyjne uczniów, ale również dzielą się między sobą doświadczeniami i pomagają sobie w rozwiązywaniu problemów, robią wspólne projekty i wzajemnie się od siebie uczą. Uczniowie starają się być sobie pomocni, chętnie zapisują się do wolontariatu. Starsi uczniowie pomagają młodszym np. podczas spędzania czasu w świetlicy szkolnej. Szkoła nie jest zamknięta także dla rodziców. Są oni zapraszani do wspólnych działań, pytani o zdanie, proszeni o pomoc. Jednak czasami można zauważyć, że z uwagi na fakt, iż nasza szkoła jest bardzo duża, niektórzy chcą pozostawać anonimowi i nie chcą  angażować się we wspólne przedsięwzięcia. Warto byłoby to zmienić. Sprzyjać temu może organizowanie wspólnych imprez, zabaw, wieczorków filmowych. 

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Dysponujemy nowoczesnym, przestronnym budynkiem o ciekawej formie architektonicznej i niespotykanym rozkładem wnętrza. Jesteśmy szkołą bez barier, przystosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zaplecze:

-sale lekcyjne- 37,

-sale specjalistyczne:

                           -sale reedukacji-4,

                           -sala logopedyczna,

                           -sala korektywy,

                           -sala wielofunkcyjna- aula,

-duża sala gimnastyczna  z zapleczem,

-mała sala gimnastyczna,

-stołówka z kuchnią,

-boiska: do piłki nożnej, do piłki ręcznej, koszykowe, kort tenisowy,

-bieżnia,

- place zabaw- 2,

-odnowione, estetyczne toalety,

-dwa pokoje nauczycielskie wyposażone w komputery,

-winda.

Ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów sal lekcyjnych brakuje, niektóre są zbyt małe, a w pokojach nauczycielskich bywa tłoczno. Pracujemy na dwie zmiany. Jednak wystrój i kolorystyka szkoły jest ciekawa, a nauczyciele obdarzeni zmysłem estetycznym dbają o przyjemny wygląd pomieszczeń i korytarzy. Na ścianach umieszczane są prace uczniowskie oraz pomoce dydaktyczne, co jednocześnie sprzyja zabawie i motywuje do pracy. 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Posiadamy dwie  stacjonarne pracownie komputerowe oraz jedną pracownię mobilną z 25 laptopami w mobilnej szafce. We wszystkich klasach znajdują się projektory multimedialne, a w większości sal tablice multimedialne. Do dyspozycji mamy także mobilny projektor, laptopy i tablet. Na komputerach zainstalowany jest system Windows oraz pakiety MSO. Dysponujemy stałym dostępem do Internetu.

W pokojach nauczycielskich do dyspozycji ciała pedagogicznego dostępne są komputery, drukarki i scaner. Uczniowie w określonych sytuacjach mogą korzystać z kilku stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele na lekcjach korzystają z e-podręczników, e-atlasów oraz płyt CD z materiałami dydaktycznymi.

Posiadamy sprzęt nagłaśniający, który umożliwia organizowanie szkolnych imprez, dyskotek, konkursów piosenki.

Niestety mamy tylko jedną formę komunikacji multimedialnej-Librus. 

 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Mocne strony

W środowisku lokalnym postrzegani jesteśmy jako placówka przyjazna uczniom i mamy dobrą opinię, co wynika niewątpliwie z zaangażowania wykwalifikowanej kadry i dobrego zaplecza dydaktycznego. Współpracujemy z wieloma instytucjami, a uczniowie mają zapewnioną specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, socjoterapeutyczną, reedukacyjną. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach. Budynek jest nowoczesny, przestronny i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Kuchnia przygotowuje posiłki na miejscu i są one bardzo smaczne. Dzieci są zadowolone i czują się bezpiecznie, co sprzyja osiąganiu wysokich wyników w nauce. 

 

Słabe strony

Bardzo dużym problemem jest brak odpowiedniej ilości sal lekcyjnych.  Chcielibyśmy tak zmodyfikować naszą przestrzeń, aby poczucie wspólnoty wśród uczniów było coraz większe, by w budynku szkoły mogli oni nie tylko przeczekać przerwę, ale wykorzystać ją na odpoczynek i wymianę wiedzy.

Mimo że są w naszej społeczności rodzice, którzy z nami dzielnie współpracują, większość ogranicza się do sporadycznych kontaktów ze szkołą. Chcielibyśmy to zmienić i systematycznie włączać ich do naszych wspólnych działań.

Jesteśmy szkołą integracyjną, więc ciągle brakuje nam intensyfikacji działań, które podkreśliłyby pracę na rzecz potrzebujących oraz przyczyniły się do rozwijania empatii i  tolerancji.

Ze względu na to, że nasza społeczność jest bardzo duża, należy poprawić także sposób komunikacji, aby była ona efektywniejsza i bardziej sprzyjająca wymianie zdań. 

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Po głębokim zastanowieniu się i długich rozważaniach wybraliśmy obszar SOLIDARNOŚĆ.  Chcemy się rozwijać i sięgać po nowe metody, pragniemy uwrażliwiać całą społeczność szkolną na problemy innych, zwłaszcza tych, którzy są chorzy, niepełnosprawni, potrzebujący. Wiemy, jak ważne jest wspieranie poczucia wspólnoty i solidarności wśród uczniów oraz pracowników szkoły, aby wymiana doświadczeń była bogatsza, a uczniowie zaangażowali się i chętniej pomagali sobie i innym. Chcemy skuteczniej dzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami, włączyć uczniów do szerszej współpracy i otworzyć się na potrzeby wszystkich członków naszej społeczności.