Etap I - analiza zasobów szkoły i wybranie obszaru głównego (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    20.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Społeczność szkolna została poinformowana o udziale w programie we wrześniu 2017 r. Informację taką rodzicom i nauczycielom przekazała dyrekcja. W pierwszym spotkaniu zespołu wzięła udział cała Rada Pedagogiczna oraz dyrektor administracyjny szkoły.

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Szkołę Podstawową Innowacyjnej Edukacji w tym momencie tworzą uczniowie klas 1-3, ich rodzice oraz kadra: nauczyciele, dyrekcja, specjaliści zewnętrzni (neurologopeda), trener zumby, studenci wspierający prowadzenie zajęć z robotyki. Rodzice na bieżąco współpracują ze szkołą w różnych obszarach, wspomagają zajęcia np. opowiadając o wykonywanych przez siebie zawodach, szkoła konsultuje z nimi różne decyzje, dotyczące funkcjonowania placówki. Neurologopeda, współpracujący ze szkołą, zaproponowała, że prowadzona przez nią Fundacja obejmie wymagających tego uczniów SPIE specjalistycznymi terapiami w ramach realizowanych przez siebie projektów. Kadra szkoły posiada odpowiednie kwalifikacje, nauczycielka języka angielskiego kończy studia magisterskie. Trzy nauczycielki od września rozpoczęły studia podyplomowe z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym, aby podnieść swoje kwalifikacje. Obecnie są na poziomie nauczyciela stażysty, w związku z czym są pod opieką doświadczonego pedagoga, który udziela im wskazówek, dotyczących ich pracy. Personel uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z różnych dziedzin, aby stale podnosić swoje kompetencje. Obecnie robione są już plany podnoszenia kwalifikacji w roku przyszłym.  

Szkoła dba o jakość nauczania, relacje między poszczególnymi członkami tworzącej ją społeczności układają się dobrze. Pewnym wyzwaniem jest praca z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym ze względu na autyzm i Zespół Aspergera, w jednym przypadku ZA sprzężony jest z ADHD. Wymaga to od pedagogów sporego wysiłku, który trzeba wkładać w pracę zarówno z tymi uczniami, jak i całym zespołem uczniowskim, aby relacje między dziećmi układały się dobrze i nie powodowały konfliktów. Nauczyciele na własną rękę szukają i uczestniczą w szkoleniach, dotyczących pracy z dzieckiem trudnym i autuzmem. Zespół nauczycielski wspólnie na bieżąco omawia wynikające z tego trudności. Kwalifikacje kadry już są dość wysokie i wkrótce zostaną jeszcze wsparte dyplomami ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie pracy z dzieckiem autystycznym. Jeśli byłyby inne możliwości uzyskania praktycznych wskazówek w tym zakresie, nauczyciele mogliby w nich wziąć udział. 

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w roku szkolnym 2017/18 dysponuje trzema salami dydaktycznymi, sekretariatem, otwartą przestrzenią dydaktyczną, szatniami dla uczniów i nauczycieli, dobrze wyposażonymi łazienkami dla uczniów (w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Przed szkołą znajduje się obszerny parking. Brakuje natomiast placu zabaw dla dzieci. Uczniowie korzystają z dobrze wyposazonej sali gimnastycznej w sąsiednim budynku. Szkoła dzierżawi wszystkie te pomieszczenia od wyższej uczelni.

Pomieszczenia SPIE urządzone są estetycznie, nowocześnie i kolorowo. Całość przeszła remont w czasie wakacji: idnowiono ściany, podłogi i okna. Zakupiono również najnowcześniejsze meble z odpowiednimi certyfikatami. Obszerny hol wejściowy zaadaptowano na świetlicę z biblioteką, wyposażoną w kanapy i kolorowe podświetlenie. W tej otwartej przestrzeni edukacyjnej odbywają się różne zajęcia dodatkowe: eksperymenty, zajęcia kreatywne itp. 

W tej dziedzinie najsłabszą stroną funkcjonowania placówki jest brak własnej siedziby. Trwają prace, by najdalej w perspektywie dwóch lat SPIE mogła zacząć funkcjonować we własnym budynku.

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji jest doskonale wyposażona w sprzęty z zakresu TIK. W każdej klasie znajduje się monitor multimedialny (dofinansowanie z programu Aktywna tablica). Nauczyciele mają do dyspozycji laptop. Oprócz tego szkoła posiada cztery zestawy Lego WeDo 2.0, cztery zestawy robotów Dash i Dot, pięć tabletów i dwa komputery przenośne. Wszystkie te sprzęty są na codzień wykorzystywane do pracy z uczniami. 

Sale dydaktyczne wyposażone są w pomoce naukowe, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Wszyscy uczniowie, w tym również klasy "0" mają zakupione podręczniki z ćwiczeniami, w tym również do języka angielskiego. Biblioteka wyposażona jest w lektury i literaturę, przeznaczoną dla klas 1-3. Szkoła posiada odpowiednią ilość materiałów plastycznych, które sa uzupełniane na bieżąco oraz akcesoria sportowe. Urządzone są kąciki tematyczne: artystyczny, czytelniczy, muzyczny, przyrodniczy. W przestrzeni świetlicowej znajduje się duża ilość gier planszowych, różnego rodzaju klocków. Jedna ze ścian w korytarzu pokryta została od podłogi do sufitu farbą tablicową, uczniowie mają do niej swobodny dostęp z kolorową kredą i dużymi gąbkami.

Szkoła posiada i na codzień wykorzystuje do pracy liczne materiały i programy multimedialne. Nauczyciele posługują się nimi często i nie mają trudności w obsłudze nowoczesnych technologii.

W wyniku analiz zespół uznał, że obecnie najpilniejsze potrzeby szkoły to większa liczba kącików zabaw z klasie "0" (sklep, kuchnia, warsztat mechaniczny itp.). Potrzebne są również liczne dekoracje na różne uroczystości i imprezy szkolne (tkaniny, napisy, stroje). W związku z ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci zajęciami z eksperymentów należy dokupić niezbędny do nich sprzęt. Należy również urządzić ciekawą i zachęcającą do czytania bibliotekę.

W zakresie nauczania szkoła stawia na indywidualną pracę z uczniem, uwzględniającą jego potrzeby psychofizyczne, dostosowane do jego możliwości. Nauka odbywa się z wykorzystaniem TIK oraz robotów edukacyjnych. Stosowana jest nauka przez doświadczenie (eksperymenty, projekty edukacyjne). Szkoła dąży do nauczania holistycznego. W placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne, trening umiejętności społecznych oraz terapia logopedyczna. 

Zespół pracowników dokształca się poprzez: udział w studiach podyplomowych, kursach dokształcających, warsztatach. W szkole pracuje wewnątrzszkolny zespół samokształceniowy, w ramach którego pracownicy wymieniają się doświadczeniami i wskazówkami do pracy. Kadra bierze udział w webinarach i grupach branżowych na Fb.

W szkole działa system oceniania, zgodny z wytycznymi MEN. Szkoła podjęła prace, aby wdrożyć ocenianie kształtujące, jednak są one na bardzo wczesnym etapie. Kadrze brakuje praktycznych wskazówek w tym zakresie. 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Mocne strony Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji: nowoczesne metody nauczania, indywidualizacja nauczania, pomoce multimedialne, dobre wyposażenie w nowoczesne sprzęty i narzędzia edukacyjne, długie godziny pracy, dostosowane do potrzeb rodziców.

Słabe strony: brak własnej bazy lokalowej oraz przeprowadzenia przez praktyczne wdrożenie oceniania kształtującego. 

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Na podstawie analiz zespół zdecydował się na wybór obszaru 5. OCENIANIE I DOCENIANIE. Szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.

W naszej ocenie obecnie to n ajbardziej efektywny model pracy z uczniem, partnerskiej współpracy z nim i rodzicem. To metoda odpowiadająca wyzwaniom współczesnej edukacji. Naszym zdaniem pozwoli to stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się, pozwoli wzmocnić w uczniach poczucie ich wartości, zwiększyć ich 
zaangażowanie w naukę oraz zachęci ich do samodzielności, co jest dla nas ważnym celem. Wdrożenie oceniania kształtującego ma być również przygotowaniem do wprowadzenia na kolejnych etapach pracy metodą projektu. Liczymy, że OK przyczyni się do rozwijania dialogu nauczyciela z uczniem i jego rodzicem na temat kierunków kształcenia. A także, że dostarczy nauczycielom informacji, które posłużą do modyfikowania warsztatu pracy i stałego unowocześniania metod pracy z uczniem.