Etap I - wybór obszaru (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Decyzję o przystąpieniu do kolejnej edycji "Szkoły z klasą 2.0” podjęliśmy podczas posiedzenia rady pedagogicznej w październiku.Chętni nauczyciele zalogowali się na platformie, natomiast pozostali członkowie rady zgodzili się aktywnie włączać w zaplanowane działania.

 Do projektu właczyliśmy opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panią Teresę, pedagoga, i panią Justynę,nauczyciela świetlicy.

Dzięki tej współpracy będziemy konsultować nasze działania z uczniami.Nawiązaliśmy współpracę z Radą Rodziców, dzięki

czemu zaangażujemy w nasze działania rodziców. Ogólnie mówiąc, chcemy zaangażować całą społeczność naszej szkoły: nauczycieli,

uczniów i rodziców.

 

24 października, wykorzystując dziennik elektroniczny, przesłaliśmy nauczycielom film o programie. Wychowawcy mieli zaprezentować go uczniom w ramach godzin wychowawczych, podczas których uczniowie mieli wypowiedzieć się na temat oczekiwań dotyczących tegorocznej edycji. Następnie, podczas spotkania samorządu uczniowskiego, przedstawiciele klas, mieli przekazać informację o wyborze obszaru do realizacji.

W pierwszym spotkaniu zespołu uczestniczyli: Dyrektor szkoły, zalogowani nauczyciele. Poza tym w programie uczestniczą także ci, którzy aktywnie działali w poprzedniej edycji. Mam tu na myśli nauczycieli, uczniów, panów konserwatorów, którzy pomagali w remoncie sali nr 17, panie sprzątaczki, dbające o przestrzeń szkolną, a także aktywni rodzice, często nasi byli absolwenci. Dzięki ich aktywności i hojności, udało nam się pozyskać środki finansowe niezbędne do podjęcia działań. Sukces palnowanych w tym roku działań, podobnie jak w poprzedniej edycji, uwarunkowany jest dobrą współpracą między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami obsługi.

 

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego (szkolenia TIK, dotyczące strategii nauczania, relacji z rodzicami).Stosują elementy oceniania kształtującego. Organizują współpracę uczniów (pomoc koleżeńska-eksperci klasowi). Angażują swoich podopiecznych w aktywne życie szkoły (wydarzenia kulturalne,sportowe, charytatywne, akcje o charakterze społecznym,itp.) Kilku nauczycieli w szkole ma wykształcenie informatyczne. Wszyscy nauczyciele potrafią korzystać z e-dziennika i TIK w nauczaniu. Dwóch nauczycieli prowadzi stronę internetową szkoły. Uczniowie współdecydują o wprowadzanych zmianach w szkole. Wielu uczniów świetnie radzi sobie z obsługą komputera i sprzętu.

 

Umiejętności:

-znajomość obsługi: e-dziennika,  aplikacji do tworzenia gier i obróbki zdjęć, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, platform edukacyjnych, dysku google, multibooków

 

Już w poprzedniej edycji Szkoły z klasą 2.0 cała społeczność szkolna wykazała się wielkim zaangażowaniem. W realizację zadań zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wspólnymi siłami udało się nam zebrać spore nakłady finansowe na remont sali nr 17. Wiemy więc, że wyzwalając pasję, zakładając inspirujące cele, jesteśmy w stanie osiągnąć w szkole wiele.

 

 

Po analizie zasobów nad brakami w przestrzeni społeczno- kulturowej postanowiliśmy, że w tym roku szkolnym będziemy kontynuować pracę

z ocenianiem kształtującym.Mamy nadzieję, że cele, kryteria sukcesu,  informacja zwrotna,samoocena i ocena koleżeńska zagoszczą na wszystkich

lekcjach.Będziemy angażować najzdolniejszych uczniów (ekspertów) z klas IV-VII w pomoc uczniom mniej zdolnym, może uda się również włączyć

uczniów klas I-III. W dalszym ciągu będziemy starali się włączać rodziców w życie szkoły i działania edukacyjne. Niezmiennie zależy nam na

zwiększeniu liczby rodziców- sojuszników.

 

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Szkoła Podstawowa nr 1im. Mikołaja Kopernika w Piszu mieści się w dwóch budynkach. W dużym budynku uczą się klasy III-VII, natomiast w małym, klasy I-II.

Szkoła posiada 23 sale lekcyjne, 1 salę do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów,1 świetlicę szkolną, 3 sale gimastyczne (tylko jedna jest pełnowymiarowa),  bibliotekę szkolną z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, 1 gabinet logopedy, 1 gabinet pedagoga szkolnego,1 pokój nauczycielski, 4 korytarze, 3 szatnie, sklepik szkolny, nowoczesną stołówkę, boisko szkolne z wydzielonymi sekcjami do gry w piłkę nożną. Podwórko znajdujące się przy małym budynku szkoły, w której uczą się uczniowie klas I-II, wyposażone jest w huśtawki, zjeżdżalnie, plac do gier i zabaw.

 

W naszej przestrzeni architektonicznej są miejsca, które mogłyby funkcjonować lepiej, na przykład, puste, niezagospodarowane przestrzenie

na korytarzach szkolnych, mogłyby zaistnieć jako strefy relaksu dla uczniów. Przepełniona świetlica szkolna także jest dużym wyzwaniem.

Dzieci spędzają w niej niekiedy więcej godzin, niż na zajęciach. Planujemy jej reorganizację tak, aby wspierać określone aktywności uczniów.

Pragniemy stworzyć strefy (kąciki) tematyczne: czytelniczo-relaksacyjną, przyrodniczą, plastyczno-techniczną, rękodzieła (np.hafty matematyczne),

fotograficzną, analityczno-logiczną (np.gry planszowe, konstrukcje z klocków, konstruowanie gier dla innych, składanki, origami).

 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Szkoła posiada 1 pracownię komputerową z 24 komputerami, w której znajduje się tablica interaktywna i 2 drukarki,  ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym znajduje się 5 komputerów i drukarka, gabinet terapeutyczny, w którym znajdują się 4 stanowiska z komputerami dla uczniów, 1 laptop i drukarka. Pokój nauczycielski wyposażony jest w 2 komputery i drukarkę, do dyspozycji nauczycieli jest 16 laptopów,15 rzutników i 4 drukarki.W 12 salach lekcyjnych  znajdują się  tablice interaktywne. Na korytarzach są zamontowane 4 routery.

Chociaż przetrzeń wirtualno-techniczna rysuje sie w naszej szkole całkiem dobrze, dostrzegamy obszary wymagajace poprawy. Przede wszystkim należy zadbać o

- szybszy internet, z którego mogliby korzystać w miarę swobodnie uczniowie podczas każdej lekcji, nie tylko w pracowni komputerowej, czy w bibliotece,

- wymianę kilku komputerów.

Mamy nadzieję, że dzięki udziału w projektach cyfrowych, niedługo otrzymamy mobilną pracownię internetową, która ułatwi uczniom rozwianie swoich pasji.

 

Infrastruktura:

-internet, Wi-Fi, okablowanie, gniazda elektryczne w pomieszczeniach

 

 

Wyremontowana sala nr 17 nie posiada jeszcze sprzętu multimedialnego, jednak dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych

w najbliższym czasie uda się wyposażyć w tablicę multimdialną i komputery.

 

 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Przestrzeń architektoniczno - fizyczna szkoły wymaga wielu nakładów finansowych. W ramach realizacji poprzedniej edycji “Szkoły z klasą 2.0”, udało się nam, zgodnie z potrzebami uczniów, doposażyć łazienki w lustra. Na korytarzach pojawiły się miejsca do siedzenia, jednak jest ich wciąż zbyt mało. Wyremontowano salę nr 17, tzw. “Sala Marzeń”, jednak wymaga ona wyposażenia w pomoce niezbędne do rozwijania pasji. Brakuje miejsc, w których uczniowie mogliby rozwijać swoje zainteresowania. Duże możliwości adaptacyjne daje świetlica szkolna, która mogłaby pełnić funkcję swoistej kuźni talentów. W tym celu trzeba stworzyć kąciki tematyczne(hafty, origami, malowanie, itp.), odpowiadające potrzebom uczniów. W celu popularyzacji czytania, planujemy doposażenie korytarzy w kąciki czytelnicze ze swobodnym dostępem do książek.

Do badania mocnych i słabych stron wykorzystaliśmy metodę kreta.

 

Przestrzeń

Mocne strony

Słabe strony

 

dotycząca ludzi i relacji (przestrzeń społeczno-kulturowa)

 

-nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, biorą udział w różnych formach doskonalenia

- wszyscy nauczyciele stosują I strategię oceniania kształtującego (podają cele i kryteria sukcesu)

-w szkole jest organizowana współpraca uczniów: najzdolniejsi uczniowie pomagają mniej zdolnym (pomoc koleżeńska - szkolni eksperci)

- w szkole jest prowadzonych wiele kół zainteresowań i wyrównujących szanse edukacyjne

-Samorząd Uczniowski partycypuje w decyzjach dotyczących zmian w przestrzeni szkolnej

 

- spada zarówno efektywności procesu nauczania/ uczenia się, jak i zaangażowania uczniów

-nauczyciele nie zawsze stosują informację zwrotną i sporadycznie wdrażają uczniów do samooceny oraz oceny koleżeńskiej

-mała liczba rodziców - sojuszników

dotycząca infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna)

- posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne (duży budynek)

- pełnowymiarową sala gimnastyczna pozwala uczniom osiągać wysokie miejsca w zawodach sportowych

-w bibliotece szkolnej zaaranżowano kącik czytelniczy

-zwiększono liczbę siedzisk na korytarzu szkolnym

- uczniowie klas IV-VII korzystają ze swoich szafek

 

-brak stref relaksu dla uczniów klas I-III i IV-VII

-puste, niezagospodarowane przestrzenie na korytarzach

-mała liczba miejsc do wypoczynku na korytarzach,

-przepełniona świetlica szkolna nie spełnia swojej funkcji

-brak pracowni chemicznych i fizycznych

-brak wolnych sal do dyspozycji uczniów i nauczycieli w ramach różnego typu zajęć dodatkowych, rozwijających pasje

dotycząca sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna)

- szkoła  jest w dużej mierze stechnicyzowana

- nauczyciele, rodzice i uczniowie korzystają z dziennika elektronicznego

- wyremontowana sala nr 17 nie posiada sprzętu multimedialnego

-brak wyposażenia małego budynku (klasy I-III) w tablice multimedialne/rzutniki,laptopy czy komputery stacjonarne

- brak ogólnodostępnego internetu i punktów dostępu dla uczniów

- przydałaby się większa liczba komputerów/laptopów do użytku uczniów,


 

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Większość wskazała  Pasję do nauki.

Zależy nam, aby uczniowie spędzający tyle godzin w szkole, mogli poczuć się tu komfortowo. Wyobrażamy sobie (uczniowie, rodzice i nauczyciele) szkołę jako środowisko sprzyjające rozwojowi ucznia, w którym panuje pozytywna atmosfera nauki. Uczeń będzie mógł tu miło i kreatywnie odpoczywać - kąciki czytelnicze, strefy wypoczynku (gry w warcaby, szachy, piłkarzyki), rozwijać swoje pasje w dobrze wyposażonych miejscach do tego przeznaczonych.