I etap za nami! (Etap I)


 • Kategoria:

  Otwartość

 • Dodano:

  15.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Przystępując do pierwszego etapu, staraliśmy się, aby cała społeczność szkolna dowiedziała się o przystąpieniu do projektu Szkoły z Klasą. Informacje o programie przekazywaliśmy na różne sposoby:

 • Nauczyciele dowiedzieli się o nim na radzie pedagogicznej oraz poprzez Dziennik Elektroniczny.
 • Dzieci także miały okazję odpowiedzieć na pytanie, czego w szkole im brakuje, czego potrzebują. Pytanie otwarte zadaliśmy w ciekawy sposób, co zachęciło uczniów do odpowiedzi. Efekty widoczne na zdjęciach.
 • Rodzice zostali poinformowani o programie na radzie rodziców, zachęciliśmy rodziców do aktywnego włączenia się w pierwszy etap programu, a także do wsparcia szkoły w realizacji zadań.

W pierwszym spotkaniu Zespołu wzięli udział:

 • Koordynator Zespołu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • Nauczyciel wychowania fizycznego,
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • Nauczyciel języka obcego,
 • Pomoc Nauczyciela,
 • Pracownik Obsługi,
 • Pracownik Biurowy – sekretarka.

O przystąpieniu do programu dowiedziała się także społeczność lokalna, oraz każdy, kto zajrzał na zakładkę „Wydarzenia” na stronie internetowej naszej szkoły. 

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Nasza szkoła składa się z kilku, a nawet grup zawodowych. Szkolną społeczność tworzą przede wszystkim nauczyciele tzw. „przedmiotowcy”, a także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Co istotne, wielu nauczycieli pracuje w naszej szkole od ponad dwudziestu lat, a także nauczyciele, którzy rozpoczęli swoją edukacyjną karierę dopiero w tym roku szkolnym. Nad dziećmi czuwa pedagog, psycholog, szkolna pielęgniarka. Kadra administracyjna, która steruje funkcjonowaniem szkoły, a także pracownicy obsługi, którzy dbają o bezpieczeństwo i czystą przestrzeń w placówce i wokół niej. Kolejną, najważniejszą grupą społeczności szkolnej są uczniowie (od 6 do 13 roku życia), którzy mają swoich reprezentantów w Samorządzie Uczniowskim. Dobre relacje między domem, a szkołą zapewnia współpraca z rodzicami. Ich działania i wsparcie ułatwiają realizację wielu pomysłów i projektów szkolnych. O przestrzeż kulturową na terenie szkoły dba Bibliotekarz, a także nauczyciele edukacji artystycznej: Muzyk, Technik, Plastyk. W szkolnej społeczności coraz częściej pojawiają się osoby o innej narodowości (a także wyznania) – to ważny, nowy fundament relacji między dziećmi.  Ze szkołą współpracuje wiele instytucji i organizacji: Straż Miejska, która cyklicznie przeprowadza dla uczniów lekcje pokazowe (dotyczące bezpieczeństwa), Straż Pożarna, Biblioteka Miejska (w której odbywają się lekcje wspierające czytelnictwo), Przedszkola Publiczne, Schronisko dla Zwierząt, a także wiele firm i fundacji wspierających potrzebujących. Zdajemy sobie sprawę, że wzajemna współpraca wszystkich wymienionych powyżej grup jest niezbędna do dobrego funkcjonowania szkoły.  W naszej szkole potrzeba więcej współpracy między nauczycielami – wymiany doświadczeń, wsparcia metodycznego czy pomocy nauczycieli doświadczonych. Doszliśmy także do wniosku, że warto zaprosić do bliższej współpracy uczniów i rodziców, którzy przybyli do naszej szkoły z innego zakątka świata. Zauważyliśmy, że uczniowie często wychodzą poza teren szkoły (wycieczki, wyjazdy, wyjścia do kulturalnych zakątków miasta, rajdy, konkursy, mecze i rozgrywki sportowe), ale dużo rzadziej zapraszamy ciekawych ludzi do szkoły, którzy mogliby rozwijać u dzieci ciekawość świata. 

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

 

Miejsca przyjazne w szkole dla uczniów:

·       Sale lekcyjne – zagospodarowane tematycznie (sala matematyczna, przyrodnicza, chemiczna, plastyczna, muzyczna, geograficzna, itp.)

·       Świetlica szkolna – miejsce, w którym dzieci mogą się wyciszyć i odpocząć,

·       Biblioteka i Czytelnia,

·       Stołówka szkolna,

·       Plac zabaw przed szkołą,

·       Sala gimnastyczna z oprzyrządowaniem i strefami do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną.

·       Sala zabaw w szkole,

·       Gabloty i wystawy na holu,

·       Kącik wystawowy,

·       Słupy i stendy informacyjne,

·       „Schody do wiedzy”

·       Ściana sukcesów uczniów i szkoły,

·       Szatnie i szafki dla uczniów,

·       Sklepik szkolny.

Budynek szkoły od zewnątrz jest częściowo odmalowany i ocieplony. W środku szkoły hol na parterze jest kolorowy i czysty, świetlica i jadalnia mają barwne ściany. Hol na I piętrze i II piętrze jest mało zagospodarowany, ale czysty. Uczniowie chętnie spędzają czas na tzw. „łączniku”, który łączy budynek szkoły z salą gimnastyczną. W ciepłe dni, podczas przerw, uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu poza budynkiem szkoły -  na placu. W uczeniu się sprzyja cicha czytelnia, a także kącik czytelniczy na holu. Wiele uwagi wymaga źle zagospodarowany plac zabaw (nieogrodzony).

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Na przestrzeni kilku lat, widać znaczącą poprawę w dostępności sprzętu dla uczniów i nauczycieli. W większości sal lekcyjnych dostępne są tablice interaktywne, każdy nauczyciel ma dostęp do klasowego komputera (także w pokoju nauczycielskim). W szkole działa sieć bezprzewodowa, a także jest dostępna sala multimedialna. Uczniowie mają dostęp do komputerów podczas zajęć informatycznych, a także do rzutników multimedialnych podczas lekcji i pokazów. W szkole działa „telebim” na holu, który służy za  tablicę informacyjną. Szkoła jest w posiadaniu ksero i drukarek, ale z tych urządzeń nie mogą korzystać uczniowie. Zasoby biblioteki są bogate, dzieci mogą wypożyczać nowości wydawnicze. Uczniowie bardzo rzadko sięgają po gazety i biuletyny przeznaczone dla dzieci, a także po gazety o tematyce naukowo-przyrodniczej. Uczniowie mają ograniczony dostęp do telefonów komórkowych podczas lekcji, podczas przerw mogą z nich korzystać. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą platformy – dziennika elektronicznego.

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

 Mocne strony szkoły:

- duży wybór kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,

- duża przestrzeń wokół szkoły,

- doświadczona i stała kadra pedagogiczna,

- dobrze rozwinięte zaplecze sportowe

- możliwość rozwijania predyspozycji i talentów poprzez udział w wielu konkursach, zawodach, wyjazdach integracyjnych itp.

- dostępność kameralnych przestrzeni,

- dobra współpraca z rodzicami.

 

Słabe strony szkoły:

- niewielki wkład uczniów w poszerzanie relacji międzykulturowej,

- mała promocja szkoły w społeczności lokalnej,

- słabo zagospodarowany plac zabaw,

- rzadkie spotkania na terenie szkoły z ciekawymi ludźmi z kraju i zza granicy,

- mała otwartość uczniów na inne kultury,

- niezagospodarowane ściany w holu,

- brak gazetki szkolnej redagowanej przez uczniów,

- niski poziom współpracy między uczniem i nauczycielem,

- niechęć uczniów do poznawania nowych technik i metod nauczania.

- mała liczba warsztatów i szkoleń na terenie szkoły dla nauczycieli i rodziców

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy, wybraliśmy obszar, który najbardziej odpowiada kierunkowi naszych zmian. Nasz obszar to „OTWARTOŚĆ”. Chcemy wypracować w uczniach postawę otwartości na innowacje i zmienianie starych rozwiązań na nowe, a także uczyć o świecie wykorzystując w tym celu bogactwo społeczności lokalnej, społeczności miejskiej, krajowej, a nawet europejskiej. Planujemy pokazać innym wielokulturową tradycję Polski, zachęcać uczniów do poznawania innych kultur i zapraszać osoby z innych kręgów kulturowych.