" Uczymy solidarności, wzajemnej pomocy i budujemy kulturę dzielenia się". (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Solidarność

  • Źródło:

    Platforma Szkoły z Klasą 2.0; CEO.

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

 

Społeczność szkolną o programie Szkoła z Klasą 2.0 poinformowałyśmy na zebraniu: Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej 
w miesiącu wrześniu.
W pierwszym spotkaniu na początku października udział wzięli: przewodniczący i zastępca  Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców oraz 4 nauczycieli + dyrektor. Na spotkaniu Zespołu wykorzystałyśmy film o programie "Szkoła z Klasą 2.0",oraz prezentacje multimedialną dotyczącą budowania zespołu uczestniczącego w programie; jego potrzeb i oczekiwań; oraz udoskonalania i tworzenia rozwiązań w oparciu
o potrzeby wynikające z kategorii jaką postanowiliśmy się zająć w ramach programu.

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Nauczyciele jako specjaliści (zespół 45 nauczycieli) + 18 pracowników niepedagogicznych, współpraca z:bibliotekarzami MBP w Chrzanowie, WBP
w Krakowie, Fundacją Brata Alberta, Fundacją ENERGETYK, również mamy Koło PCK, PTTK, Szkolne Koło Wolontariuszy,  Uczniowski Klub Sportowy, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców a także wielu Sympatyków i Przyjaciół Szkoły.

Relacje pozytywne:

- rozwijanie zainteresowań młodzieży, potrzeb, uzdolnień,

- angażowanie młodzieży poprzez udział w imprezach kulturalnych,

- tworzenie warunków do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin naukowych,

- rozwijanie uzdolnień artystycznych, sportowych i intelektualnych.

Do  poprawy:

- większe zaangażowanie uczniów w działania szkoły,

- wyzwolenie twórczych postaw,

- uwrażliwianie na potrzeby innych,

- współpraca z rodzicami poprzez zaangażowanie ich w działania szkoły na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego,

- praca z uczniami mniej zdolnymi (zajęcia pozalekcyjne).

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Szkoła posiada następujące zasoby:

- 28 sal lekcyjnych -  w tym 2 pomieszczenia, które mogłyby być wykorzystane na nasze potrzeby,

- 4 szerokie korytarze na których mogą odbywać się szkolne imprezy, apele,

- 2 sale gimnastyczne (jedna mała i druga większa) na których również mogą odbywać się akademie, imprezy szkolne, warsztaty, spotkania itp.

- pokój nauczycielski i 4 pomieszczenia administracyjne,

- biblioteka z czytelnią,

- sanitariaty na każdym piętrze, a na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- przed wejściem do budynku platforma dla osób niepełnosprawnych.

Sale lekcyjne są odmalowane jak i korytarze, jedynie meble szkolne (ławki i krzesła) nadają się do częściowej wymiany, chociaż część z nich została odnowiona i każda sala ma krzesła w różnym kolorze adekwatnym do wystroju sali. W jednej z sal historycznych znajduje się wykonana przez uczniów i rodziców część chaty wiejskiej.

W salach układ ławek i krzeseł wg uznania nauczycieli i uczniów.

Uczniowie najwięcej czasu spędzają na korytarzach, bibliotece szkolnej, klubie literackim.

 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

W szkole jest:
- jedna sala informatyczna z 18 stanowiskami komputerowymi, rzutnikiem. Młodzież może korzystać z komputerów tylko podczas zajęć lekcyjnych   oraz  pozalekcyjnych na tzw. kółku informatycznym. W szkole uczniowie nie mają możliwości skorzystania z Internetu, poza zajęciami lekcyjnymi w sali informatycznej, gdyż WiFi jest dla nich nie dostępne. Sala komputerowa posiada na chwilę obecną przestarzały sprzęt komputerowy, lecz ma on do końca roku zostać wymieniony na nowy.

Szkoła posiada również:
- dwie tablice interaktywne: jedną na stałe zamontowaną w jednej z 2 sal historycznych, a druga to tablica mobilna (przenośna),

- grę edukacyjną "Chłopska Szkoła Biznesu",

- 4 rzutniki multimedialne (tylko - niestety),

- w szkole mamy 14 sztuk radiomagnetofonów, jedną kamerę (ale już dość starszą), jeden aparat fotograficzny,

- w każdej klasie znajduje się komputer stacjonarny (przeniesione z pracowni komputerowej, kiedy zakupione zostały nowsze komputery), niestety nie działające tak jakbyśmy sobie tego życzyli,

- w bibliotece i 4 salach lekcyjnych znajdują się telewizory i sprzęt DVD,

- biblioteka jest bardzo dobrze wyposażona, posiada wiele woluminów, z których uczniowie mogą korzystać,

- w bibliotece znajdują się również 2 stanowiska komputerowe z których uczniowie mogą korzystać w godzinach pracy biblioteki, a także mogą korzystać z drukarki,

- jest jedno ksero znajdujące się w sekretariacie szkoły z którego mogą korzystać nauczyciele i uczniowie, ale jest to zdecydowanie za mało,

- w szkole są 4 drukarki w tym dwie drukarki kolorowe (w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego) - to również zdecydowanie za mało.

W szkole mamy szybkie łącze internetowe (połączenie światłowodowe).

Obok sali gimnastycznej znajduje się siłownia, która jest sukcesywnie odnawiana, szkoła posiada również akcesoria sportowe, które wykorzystuje podczas zajęć gimnastycznych.

Obok budynku szkolnego znajduje się: boisko do piłki plażowej, bieżnia do skoku w dal, duże boisko o wymiarach olimpijskich, lodowisko.

 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

MOCNE STRONY:

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

- miła przyjazna atmosfera,

- rozwijanie zainteresowań uczniów i ich potrzeb porzez udział w projektach, programach edukacyjnych,

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: dziennikarskich, ekonomicznych, ekologicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, sportowych, a także zajęć w formie warsztatów, gier symulacyjnych,

- duże zaangażowanie nauczycieli w organizację imprez m.in. takich jak: Festiwal Nauki, Dialog Kultur, konkursy przedmiotowe, prelekcje itp.,

- otwartość na potrzeby uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań artystycznych, interdyscyplinarnych, muzycznych,

- bardzo dobra lokalizacja szkoły (PKP, ZKKM),

- uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi poprzez angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły, środowiska lokalnego ze strony nauczycieli,

- mamy artystycznie uzdolnioną młodzież.

SŁABE STRONY:

- brak nowoczesnego sprzętu komputerowego,

- mała ilość: rzutników, tablic interaktywnych, drukarek, ksera dla uczniów,

- brak auli,

- brak narzędzi on-line do pracy z młodzieżą, by móc dzielić się wiedzą nie tylko na linii nauczyciel - uczeń, ale również uczeń - uczeń, nauczyciel - nauczyciel,

- zbyt mała współpraca z rodzicami,

- brakuje nam większego uwrażliwienia młodzieży na potrzeby innych ludzi, brak empatii, zrozumienia,

- brak kontaktów interpersonalnych na lini uczeń - pracownicy niepedagogiczni.

 

 

 

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Obszar, który został przez nas wybrany to obszar nr 9. Solidarność. Szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.

W szkole mamy grupę Wolontariuszy, która charakteryzuje się odpowiedzialnością za innych, dostrzega potrzeby nie tylko innych ludzi, ale również pomaga zwierzętom (opiekują się zwierzętami w Schronisku PRO ANIMALS w Oświęcimiu); chce angażować się w pomoc  m.in. Fundacji ENERGETYK
z Trzebini, poprzez różnego rodzaju działania np. koncerty słowno-muzyczne (mamy młodzież uzdolnioną muzycznie, uczęszczającą do szkół muzycznych); aukcje na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych - zarówno prowadząc aukcję jak i wykonując przedmioty na licytację. Grupa ta angażuje się również w pomoc uczniom mniej zdolnym i służy im swoją wiedzą, a także wychowankom z Powiatowego Domu Dziecka. Mając taką wspaniałą grupę uczniów chcielibyśmy rozszerzyć działania w zakresie wzajemnej pomocy i solidarności i włączyć większą część społeczności uczniowskiej oraz ich rodziców w  działania związane z tym obszarem. Uczniowie mają wspaniałe pomysły i sami przychodzą pytać, czy mogą zrobić coś, dla kogoś, bo taką czują potrzebę. Szkoda byłoby zmarnować ich zainteresowania oraz potencjału w tego rodzaju działaniach, dlatego postanowiliśmy zająć się właśnie obszarem nr 9.