Szkoła z klasą 2.0- druga odsłona w naszej szkole (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

 

W pierwszej kolejności o udziale w tegorocznej edycji programu Szkoła z klasą 2.0 zostali poinformowani nauczyciele. To oni wyrazili chęć kontynuacji działań służących podnoszeniu efektywności procesu nauczania i uczenia się poprzez działania w programie. Zorganizowaliśmy również apel dla uczniów, aby przypomnieć im ideę programu ( braliśmy udział już w poprzedniej edycji), a także zapoznać ich z wynikami badania naszych zasobów i potrzeb. Do tej aktywności wykorzystaliśmy materiał z kretem. Uczniowie chętnie podczas lekcji wychowawczych wypowiadali się na temat naszych mocnych i słabych stron dotyczących ludzi i relacji panujących w szkole, infrastruktury i architektury, a także sprzętu i wyposażenia. Rodzice zostali zapoznani z programem poprzez notatkę umieszczoną na stronie szkoły oraz podczas zebrań.  W pierwszym spotkaniu zespołu wzięli udział chętni nauczyciele. W kolejne działania zostaną zaangażowani wybrani rodzice oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Do naszych zasobów należą:

- funkcjonowanie zespołów przedmiotowych, klasowych i zadaniowych;

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;

- praktyka OK- obserwacji;

- grono otwarte na nowości, chętne do podejmowania wyzwań;

- szeroka oferta zajęć rozwijających zainteresowania;

- pasje rodziców naszych uczniów, otwartych i chętnych do współpracy;

- dobre relacje nauczyciele- uczniowie oraz nauczyciele- rodzice;

 - współpraca ze środowiskiem lokalnym (Muzeum, Galeria Sztuki Współczesnej, RCK, szkoły, przedszkola, spotkania z ciekawymi ludźmi);

- tworzenie w klasie sprzyjającej atmosfery , opartej na wzajemnym uczeniu się i nauczaniu. 

Uczniowie zwrócili uwagę, że nie na wszystkich przedmiotach mogą rozwijać swoje pasje i zaiteresowania, a także pracować

 metodami aktywizującymi.

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Do mocnych stron społeczność szkolna zaliczyła:

- położenie szkoły w centrum miasta, co ułatwia organizowanie zajęć poza murami szkoły;

- posiadanie boiska szkolnego;
- kącik bookcrossingu z książkami na wymianę;
- kąciki gier i zabaw na korytarzach szkolnych;
- miejsca do relaksacji ( ostatnie trzy zasoby powstały dzięki działaniom podjętym w poprzedniej edycji programu).

Słabą stroną naszej szkoły jest brak sali gimnastycznej, co utrudnia organizowanie uroczystości szkolnych, apeli, czy rozwijanie pasji sportowych. 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Nasze zasoby dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole to:

- tablice multimedialne w klasach;
- 1 komputer w każdej klasie;
- ogólnodostępne ksero;
- dwie sale komputerowe;

- dostęp do sieci i możliwość korzystania ze sprzętu w świetlicy szkolnej oraz czytelni;

- funkcjonowanie dziennika elektronicznego. 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Do najważniejszych mocnych stron szkoły należy chęć zmiany i doskonalenia, podnoszenia efektywności kształcenia, poprawy warunków pracy, ale również atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Stosujemy coraz to nowe metody nauczania, wykorzystujemy ocenianie kształtujące do wspierania uczniów w uczeniu się. Wykorzystujemy wzajemne nauczanie uczniów podczas zajęć na lekcjach, ale również poprzez współprowadzenie zajęć przez uczniów. Chcemy wykorzystywać ich potencjał oraz umiejętności, którymi chcą się dzielić. W miarę możliwości wykorzystujemy TIK w nauczaniu. Wprowadzamy zmiany również w przestrzeni fizyczno- architektonicznej.

Naszymi sojusznikami są na pewno rodzice. Możemy na nich liczyć podczas przygotowywania uroczystości, podejmowania wspólnych inicjatyw, rozwiązań. Chętnie angażują się również w organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi lub sami prowadzą zajęcia z dziećmi. Słabą stroną jest nasza baza lokalowa: nie posiadamy własnej sali gimnastycznej, trudność również sprawia organizacja zajęć pozalekcyjnych. Nie wszyscy nauczyciele również stosują ciekawe metody pracy, boją się oddawać inicjatywę uczniów oraz przekazywać im odpowiedzialność za własne uczenie się. 

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

W tym roku zdecydowaliśmy się na obszar: Pasja do nauki. Z jednej strony chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, z pomocą nowych technologii i metod nauczania. Z drugiej strony widzimy tendencję spadania motywacji, zaangażowania i radości z podejmowanych wyzwań. Często uczniowie uczą się dla dobrych ocen lub innych materialnych korzyści, np. nagród zdobywanych w konkursach. Chcielibyśmy, aby uczniowie byli dumni z tego co robią, czuli satysfakcję.