Etap III (Etap III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Otwartość

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    18.05.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Na spotkaniu Zespołu 2.0 w dniu 26 lutego 2020 r., po wcześniejszych konsultacjach z uczniami, padały różne, ciekawe koncepcje realizacji celu na bieżący rok szkolny. Jedną z nich była propozycja realizacji projektu szkolnego „Otwarci na świat”, kolejną bieg terenowy „Szlakami Europy” czy „Targi Kultury” – wydarzeń, które połączą zabawę z popularyzacją bogactwa i różnorodności kultur krajów europejskich, ale również przyczynią się do kształtowania właściwej postawy do dziedzictwa własnego regionu jako części Polski i Europy. Po tych propozycjach wywiązała się dyskusja, w wyniku której, uczestnicy Spotkania 2.0 zaproponowali sztandarowy projekt szkolny, który połączy wszystkie działania w jedno i który sprawdził się w ubiegłym roku szkolnym „Nasze małe i wielkie odkrycia: Od Wrotkowa do Europy”. Padały różne argumenty, między innymi to, że wszyscy uczniowie naszej szkoły byli bardzo zaangażowani w realizację działań projektowych w ubiegłym roku szkolnym, a także bardzo pozytywnie wypowiadali się o nim. Biorąc wszystkie argumenty za i przeciw, stwierdziliśmy jednogłośnie, że w bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuowali realizację projektu: „Nasze małe i wielkie odkrycia: Od Wrotkowa do Europy”, gdyż w jego realizację  będą zaangażowani wszyscy uczniowie szkoły od klasy 1 do 8.

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Najważniejsze działania w ramach szkolnego projektu „Nasze małe i wielkie odkrycia: Od Wrotkowa do Europy” zaplanowane do realizacji w bieżącym roku szkolnym, które odpowiadają na wybrany cel: „Dbamy o to, aby uczniowie naszej szkoły budowali poczucie swojej tożsamości narodowej, byli otwarci na różnorodność kulturową w Europie i nowe technologie.”  i uwzględniające wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb:

Wniosek końcowy z debaty uczniowskiej:

Szkoła jest postrzegana przez uczniów jako miejsce dające możliwość poznania innych krajów i ich kultur i obyczajów.
Uczniowie  klas młodszych zdobywają wiedzę o innych krajach, kulturach i zwyczajach na większości przedmiotów szkolnych, ale również uczestnicząc w zajęciach  dodatkowych, rozwijających uzdolnienia oraz poprzez czytanie książek.
Uczniowie klas starszych posiadają więcej możliwości poznawania innych kultur. Najbardziej cenią sobie wymiany międzynarodowe, wycieczki zagraniczne oraz zajęcia z obcokrajowcami. Daje im to  możliwość zetknięcia się  z autentycznymi sytuacjami,  np. mieszkanie  u rodzin podczas wymiany, które są bezcenne  w poznawaniu tradycji i obyczajów mieszkańców innych krajów jak również w doskonaleniu umiejętności językowych.
Za atrakcyjne źródła czerpania wiedzy o innych kulturach uczniowie uważają również internet,  projekty oraz konkursy, organizowane na terenie szkoły.

Wnioski z wywiadu z nauczycielami:
Pytania zostały zadane 34 nauczycielom uczącym większości przedmiotów.
1. Dużo czasu nauczyciele poświęcają na rozmowy z uczniami podczas zajęć wychowawczych i przedmiotowych. Ważnym czynnikiem w kształtowaniu postawy otwartości są wymiany i programy międzynarodowe.
2. Za najbardziej sprzyjające innowacje nauczyciele uznali: wymiany międzynarodowe oraz narzędzia TIK – wykorzystanie mediów społecznościowy.

Wnioski z wywiadu z rodzicami

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na ważną rolę współczesnej edukacji w procesie kształtowania się tożsamości społecznej, indywidualnej, kulturowej badanych. Rozwijana i nieustannie kształtująca się edukacja międzykulturowa powoli zyskuje coraz większe zrozumienie rodziców. Poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu wzajemnie wzbogacającą wymianą (w różnych dziedzinach życia) z ludźmi różnych narodowości, różnych ras, kultur, wyznań i religii. Wyniki ankiety pokazują, iż w rozwoju uczniów bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, wspomaga proces świadomego i refleksyjnego kształtowania tożsamości kulturowej z szacunkiem i utrzymaniem wartości rodzinnych, regionalnych i narodowych.

 

1. „Targi Kultury” – to nowe w naszej szkole wydarzenie kulturalne, którego celem jest pokazanie i przybliżenie kultury, tradycji, obyczajów krajów europejskich, kształcenie poczucia własnej tożsamości u uczniów i otwartości na inne społeczności i kultury, poprzez przygotowane przez każdą klasą od 1 do 8 prezentacje, pokazy, inscenizacje, wystawy, konkursy,  dotyczące wylosowanego kraju. Do zdobycia wiedzy na temat wybranego kraju wykorzystają TIK O wyborze zadania zadecydowała forma wydarzenia - targi i zaangażowanie wszystkich uczniów w przygotowanie i ich przeprowadzenie. Uczniowie zwiedzając stoiska krajów europejskich będą uczyli się od siebie poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności przygotowanych przez wszystkie klasy, poznają w ten sposób dziedzictwo kulturowe, tradycje i obyczaje nie tylko jednego kraju, ale wszystkich krajów europejskich. Podczas Targów Kultury zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczno – Historyczny „Kartka z przewodnika”, dzięki temu poznamy dziedzictwo regionów Polski, w których mieszkają uczestnicy programu Szkoła z Klasą, którzy wezmą udział w konkursie.

„Targi Kultury” – uwzględniają wnioski uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Gra terenowa "Nasz Wrotków" to przedsięwzięcie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem w ubiegłorocznej edycji Szkoły z Klasą wśród uczniów klas siódmych i ósmych, co zadecydowało o jego kontynuowaniu. Grupa uczniów przygotuje „Konkursowy szlak po Wrotkowie”. W grze terenowej wezmą udział uczniowie klas 7 i 8, w przyszłym roku planujemy włączyć jeszcze klasy 6.  Ustalone zostaną stacje bazowe na terenie dzielnicy, uczniowie przygotują mapy, quiz w aplikacji Kahoot, zadania konkursowe dla grup zakodowane kodami QR. Uczestnicy gry terenowej, pogłębią wiedzę o swoim osiedlu, zastosują w praktyce matematyczne umiejętności (skala, mapa, zamiana jednostek długości, powierzchni), będą współpracować w grupie, uczyć się zdrowej rywalizacji.

Gra terenowa „Nasz Wrotków” – uwzględnia wnioski uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Masz wpływ na dobrą atmosferę – to kolejne działanie, które uświadomi uczniom, co mogą zrobić, dla poprawy jakości powietrza i zachęci ich do aktywnego działania w szkole i najbliższym otoczeniu służącym wyeliminowaniu smogu. W ramach działania uczniowie samodzielnie wykonają pomiary zanieczyszczenia powietrza na osiedlu Wrotków za pomocą pyłomierza, zwiedzą Elektrociepłownię Lublin Wrotków. Uczniowie poprzez realizację zadań dowiedzą się, że już od najmłodszych lat mogą podjąć działania, które mają wpływa na jakość powietrza. Podjęte działania pokazują, że uczniowie stają się aktywnymi i odpowiedzialnymi uczniami a w przyszłości aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

„Masz wpływ na dobrą atmosferę” – uwzględnia wnioski uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. Dni Europejskie to interdyscyplinarna uroczystość, której forma ulega zmianie każdego roku, po to, żeby zachęcić uczniów do udziału we wszystkich przygotowanych aktywnościach, W bieżącej edycji udział w imprezie pozwoli uczniom klas 1 – 8 zaprezentować swoje różnorodne talenty (muzyczne, teatralne, językowe) podczas Festiwalu Piosenki Angielskiej, sprawdzić swoją wiedzę z zakresu edukacji europejskiej: zwyczajów, tradycji, zabytków architektury i sztuki, słynnych miejsc turystycznych krajów europejskich, podczas Konkursu British Culture Contest. Otworzą się na kulturę innych krajów.

Dni Europejskie – uwzględniają wnioski uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu – to działanie, które pozwoli uczniom nawiązać relacje z Seniorami, w celu wzmocnienia więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne spędzanie czasu, wspólne działania  lub wspólne hobby. Przeprowadzą wywiady ze starszymi członkami klubu, które poszerzą ich wiedzę na temat historii osiedla, na terenie którego znajduje się szkoła. Uczniowie będą otwarci na ich wiedzę i doświadczenia. Spędzą czas na wspólnym gotowaniu (lepieniu pierogów). Uczniowie w miarę możliwości zaoferują pomoc i odwiedziny.

Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu - – uwzględniają wnioski uczniów, nauczycieli i rodziców.

W zaplanowanych działaniach nie uwzględniliśmy jednego wniosku ze względu na sytuację w kraju i odwołane zaplanowane wycieczki zagraniczne.

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?

Nasz projekt: Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy” to propozycja, która wprowadzi do szkoły nowe rozwiązania i zmianę w szkole na lata, o czym świadczy fakt, że jest to już druga edycja. Jest to projekt uniwersalny, ponieważ w jego realizacji może uczestniczyć i znaleźć dla siebie miejsce każdy uczeń, od klasy 1 do 8:
w „Targach Kultury” – uczniowie klas 1 – 8,
w grze terenowej "Nasz Wrotków" – uczniowie klas 7 i 8,
w projekcie Masz wpływ na dobrą atmosferę – badania przeprowadzą uczniowie klas 7 i 8, którzy z wynikami doświadczeń zapoznają całą społeczność szkolną od klasy 1 do 8,
w Dniach Europejskich – uczniowie klas 1 – 8,
współpracę z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu rozpoczną uczniowie klas 5 i 6.

Jest to projekt unikatowy, wyjątkowy, który pozwala, od najmłodszych lat kształtować właściwą postawę uczniów do dziedzictwa własnego regionu, jako części Polski i Europy, poprzez poznawanie tradycji, zwyczajów historii. Wdraża do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Dołożymy starań, aby uczeń był świadomy własnej tożsamości i wartości i otwarty na inne społeczności i kultury.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

Obszar: OTWARTOŚĆ

Cel: „Dbamy o to, aby uczniowie naszej szkoły budowali poczucie swojej tożsamości narodowej, byli otwarci na różnorodność kulturową w Europie i nowe technologie.”

Działania (max. 5) wybrane do realizacji w roku szkolnym 2019/20

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

„Targi Kultury”

Uczniowie każdej klasy stosując TIK, zdobędą wiedzę o wybranym kraju europejskim, przygotują stoisko danego kraju: atrakcje kulturalne, obyczaje, najważniejsze zabytki, tradycje. Podczas „Targów Kultury” zaprezentują społeczności szkolnej zgromadzone i przygotowane w różnej formie materiały (prezentacje, pokazy, inscenizacje, konkursy, wystawy).

Uczniowie z innych klas będą zwiedzać i poznawać charakterystyczne elementy kraju poprzez udział w różnych formach aktywności przygotowanych przez uczniów - wystawców.  Podczas Targów Kultury zostanie rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczno – historyczny „Kartka z przewodnika”.

Gra terenowa „Nasz Wrotków”

Grupa uczniów z klas 7B, 8C przygotuje „Konkursowy szlak po Wrotkowie”. W grze terenowej wezmą udział przedstawiciele pozostałych klas 7 i 8.  Ustalone zostaną stacje bazowe na terenie dzielnicy, uczniowie przygotują mapy – wykorzystanie TIK, quiz wstępny (zastosowanie aplikacji Kahoot), zadania konkursowe dla grup, zakodowane kodami QR.  Uczestnicy gry terenowej, pogłębią wiedzę o swoim osiedlu, zastosują  w praktyce matematyczne umiejętności (skala, mapa, zamiana jednostek długości, powierzchni), będą współpracować w grupie, uczyć się zdrowej rywalizacji.

Masz wpływ na dobrą atmosferę.

Uczniowie wykonają pomiary zanieczyszczenia powietrza na osiedlu Wrotków za pomocą pyłomierza, zwiedzą Elektrociepłownię Lublin Wrotków. Uzmysłowią sobie problem zanieczyszczenia powietrza i zjawiska smogu. Młodzież teraz i w przyszłości dba o swoje środowisko.

Dni  Europejskie

Uczniowie wezmą udział w Festiwalu Piosenki Angielskiej

- będą propagować naukę języków obcych poprzez piosenkę

- zostaną zmotywowani do nauki języka angielskiego w ciekawy

i przyjemny sposób,

- poznają i zaprezentują utwory wokalne z różnych obszarów muzyczno-kulturowych i z rozmaitych krajów

- będą popularyzować twórczość muzyczną obcych kultur

- będą propagować kulturę muzyczną

- otworzą się na muzykę z innych obszarów kulturowych

Uczniowie podczas lekcji bibliotecznej w British Council dla klas 6-8

- poznają zasady funkcjonowania biblioteki brytyjskiej

- zrealizują elementy programu nauki języka angielskiego

w trakcie wycieczki szkolnej

- zdobędą nową, ciekawą i praktyczną wiedzę

- nawiążą kontakt z kulturą brytyjską bez konieczności wyjeżdżania z Polski

Uczestnicy  Konkursu British Culture Contest

- posiądą podstawowe informacje na temat wybranych obcych krajów

- poznają zabytki architektury i sztuki oraz słynne miejsca turystyczne Wielkiej Brytanii

- uwrażliwią się na zwyczaje kulturowe innych państw

- zrozumieją potrzebę tolerancji wobec innych kultur, będą szanować ich odmienność i specyfikę

- otworzą się na kulturę innych krajów

Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu.

Uczniowie nawiążą relacje z Seniorami, w celu wzmocnienia więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne spędzanie czasu, wspólne działania  lub wspólne hobby. Przeprowadzą wywiady ze starszymi członkami klubu, które poszerzą ich wiedzę na temat historii osiedla, na terenie którego znajduje się szkoła. Uczniowie w miarę możliwości zaoferują pomoc i odwiedziny.

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Obszar: OTWARTOŚĆ

Cel:„Dbamy o to, aby uczniowie naszej szkoły budowali poczucie swojej tożsamości narodowej, byli otwarci na różnorodność kulturową w Europie i nowe technologie.”

Działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

„Targi Kultury”

-   opracowanie zadań dla klas

-   opracowanie regulaminu konkursu plastyczno-historycznego

 

-   przygotowanie stoisk

 

-   opracowanie regulaminu konkursu literackiego

 

-   zorganizowanie wystawy prac konkursowych

Kwiecień – maj 2020

Joanna Poniatowska

Paulina Daniewska

Anna Widerska

Elżbieta Kręcisz – Plis

 

Wychowawcy klas

 

 

Stella Korszla

Anna Raganowicz

 

 

Wszyscy nauczyciele

Gra terenowa "Nasz Wrotków"

 

 

-   konkursowy szlak po Wrotkowie

-   mapy (wykorzystanie TIK)

-   quiz wstępny ( zastosowanie aplikacji Kahoot)

-   zadania konkursowe dla grup, zakodowane kodami QR

 

Kwiecień – maj 2020

M. Krysa

Ł. Moskal

E. Wojtowicz

M. Szymański

Masz wpływ na dobrą atmosferę

 

-   Pomiar zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście za pomocą pyłomierza( lekcje terenowe).

-   Zwiedzanie Elektrociepłowni Lublin Wrotków

 

-   Gra miejska

Luty-marzec

 

 

marzec

 

maj

Ewa Malec
Anna Raganowicz

 

Ewa Malec
Anna Raganowicz

 

Ewa Malec
Anna Raganowicz

Dni Europejskie

 

 

-   Festiwal Piosenki Angielskiej (przygotowanie uczniów, podkładów, dekoracji, nagród, dyplomów)

-   Lekcja biblioteczna w British Council dla klas 6-8

-   Konkurs „British Culture Contest”

Maj 2020

 

Kwiecień 2020

 

Maj 2020

Anita Pasik, Beata Gryka, Łukasz Gapski, Kamila Choina

Anita Pasik, Beata Gryka

 

 

Kamila Choina

Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu.

-   Skontaktowanie się z przedstawicielami funkcjonującego na Osiedlu Klubu Seniora i ustalenie zasad współpracy.

-   Przeprowadzenie wywiadów ze starszymi członkami klubu na temat „Historia i dzień dzisiejszy naszego osiedla”.

-   Opracowywanie zebranych materiałów.

-   Przedstawienie wyników pracy w Klubie Seniora i w szkole.

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Maj

 

Anna Dębicka