Etap II - Diagnoza potrzeb i analiza jej wyników (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  18.02.2020

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Podczas debaty plenarnej, dotyczącej otwartości, zadane zostały uczniom następujące pytania:
w klasach I -III:
1. Na jakich zajęciach uczysz się o innych ludziach, krajach i zwyczajach?
2. Które z tych zajęć lubisz najbardziej?

Zebrane odpowiedzi od uczniów klas I - III:

1. Na jakich zajęciach uczysz się o innych ludziach, krajach i zwyczajach?

 • na języku obcym,
 • na języku polskim,
 • na przyrodzie,
 • na informatyce,
 • w trakcie czytania książek,
 • na religii,
 • przygotowując prace plastyczne,
 • na zajęciach dodatkowych,
 • podczas spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

2. Które z tych zajęć lubisz najbardziej?

 • j.angielski,
 • j. polski,
 • religia,
 • czytanie książek,
 • prace plastyczne.

W klasach IV-VIII zostały zadane dwa pytania:

1. Które metody nauczania uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu innych kultur?

2. W jaki sposób poznajesz inne kultury? Skąd czerpiesz informacje na ich temat?

Zebrane odpowiedzi od uczniów klas IV - VIII

1. Które metody nauczania uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu innych kultur?

 • Metoda problemowa,
 • Wymiana międzynarodowa,
 • Lekcje,
 • Filmy edukacyjne,
 • Książki,
 • Podróże, wycieczki,
 • Internet,
 • Zajęcia dodatkowe,
 • Prezentacje,
 • Zajęcia z obcokrajowcami,
 • Debaty,
 • Prace w grupach,
 • Przemówienia,
 • Prezentacje,
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • Wolontariat.

2. W jaki sposób poznajesz inne kultury? Skąd czerpiesz informacje na ich temat?

 • Internet,
 • Wyjazdy zagraniczne
 • Konkursy
 • Etyka
 • Czytanie książek
 • Projekty
 • Telewizja
 • Muzyka
 • Geografia
 • Harcerstwo,
 • Praca w grupach
 • Rozmowa z obcokrajowcami,
 • Wiadomości,
 • Mapy, atlasy,
 • Podróże
 • Konkursy kulturoznawcze
 • Dyskusja,
 • Debata,
 • Historia,
 • Zajęcia językowe,
 • Opowiadania,
 • Rozmowy i spotkania ze środowiskiem lokalnym,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • Dużo wyjść klasowych/ wycieczki zagraniczne ze zwiedzaniem,
 • Poznawanie historii
 • Gry edukacyjne
 • Książki

Pytania skierowane do rodziców:

Pytania zostały zadane 18 przedstawicielom rodziców.

1. Które inicjatywy podejmowane przez nauczycieli uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu otwartości na inne kultury?

Od 90% – 100% rodziców wymieniło:

 • Wycieczki na Uniwersytet otwarty KUL – gdzie odbywały się wykłady i warsztaty „Różnorodność w świecie”- bardzo ciekawy wykład o odmienności kultur w różnych krajach. Po zajęciach uczniowie zwiedzili  tarasy Centrum Spotkania Kultur.
 • Wycieczkę do Muzeum i Fabryki Bombek w Nowej Dębie. Uczniowie poznali  historię powstania bombek i ozdób choinkowych, obejrzeli choinki ubrane w różnych stylach - wiktoriańskim, amerykańskim, francuskim, węgierskim i staropolskim.
 • Zwiedzanie Baranowa Sandomierskiego – gdzie uczniowie zwiedzili wspaniały zamek, zwany ze względu na podobieństwo krakowskiej warowni małym Wawelem. Poznali jego historię i ciekawe informacje na temat jego właścicieli, obejrzeli herby rodowe. Mieli okazję uczestniczyć w lekcji dworskich manier, a po obiedzie przymierzali historyczne stroje z różnych epok.
 • Spotkania z Seniorami
 • Poznawanie lubelskich uczelni – w tym zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym UMCS.
 • Wycieczki po dzielnicy, na terenie której znajduje się szkoła. Poznawanie jej historii i dnia dzisiejszego, obiektów użyteczności publicznej, mieszkańców.
 • Spotkania międzykulturowe
 • Wycieczki krajoznawcze, edukacyjne, w tym wyjazd Edukacyjno-językowy do Wielkiej Brytanii i udział w wymianie uczniów w ramach programu Erazmus
 • Zapraszanie osób z innych krajów w celu poznawania tych kultur
 • Mikołajki
 • Spotkania Jasełkowe
 • Teatry

2. Jakie działania powinni podejmować nauczyciele w celu rozwijania u uczniów otwartości na inne kultury?

 • Wycieczki międzynarodowe uczniów, wycieczki krajoznawcze, zapraszanie uczniów z innych krajów, kontakty z obcokrajowcami mieszkającymi w Lublinie, spotkania z przedstawicielami innych religii, wykłady i warsztaty na temat problemów współczesnego świata, udział w nocy kultury i nocy muzeum, udział w wycieczkach organizowanych przez Uczelnie i Stowarzyszenia, wycieczki krajoznawczo- turystyczne po Polsce, Lublinie i okolicy, poznawanie miejsc kultury. Spotkania z Seniorami. Wyjścia na Uniwersytet.
 • Lekcje, zajęcia na temat tolerancji do różnorodności-koloru skóry, przekonań.
 • Zapraszanie do szkoły przedstawicieli różnych środowisk kulturalnych. Wolontariat.
 • Filmy, wykłady, prezentacje, spotkania kulturowe, wyjścia do teatrów, muzeów.

Wyniki wywiadu przeprowadzonego z nauczycielami

Pytania zostały zadane 34 nauczycielom uczącym większości przedmiotów.
1. Jakie działania podejmuje pan/pani w celu kształtowania u uczniów postawy otwartości na inne kultury?
Prezentacje multimedialne na temat innych krajów

 • Kontakty z innymi poprzez komunikatory w ramach programu Erasmus
 • Zapraszanie uczniów z partnerskich szkół z innych krajów
 • Projekty realizowane przez społeczność eTwinning (z krajami europejskimi)
 • Porozumiewanie się w innych językach
 • Rozmowy o mieszkańcach innych krajów – podczas zajęć przedmiotowych.
 • Proponowanie postaw tolerancji i dialogu -
 • Negowanie uprzedzeń i stereotypów – zajęcia wychowawcze, konkursy.
 • Wycieczki edukacyjne
 • Lekcje o innych kulturach
 • Współpraca z Centrum Wolontariatu w Lublinie
 • Udział w zajęciach na Uniwersytecie Otwartym KUL na temat „Różnorodność w świecie”
 • Wyjazd edukacyjno – językowy uczniów do Wielkiej Brytanii
 • Lekcje kulturowe na lekcjach języka angielskiego (zapoznanie z różnorodnością kultury krajów anglojęzycznych)
 • Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
 • Organizacja imprezy szkolnej – Kolędowanie w różnych językach
 • Zajęcia wychowawcze na temat tolerancji i wielokulturowości
 • Wyjścia do muzeum, skansenu, kina.


2. Jakie innowacje i nowe trendy uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na inne kultury?

 • Warsztaty językowe
 • Wymiana międzynarodowa - Projekt Erasmus
 • Wycieczki edukacyje - zagraniczne
 • Program E-twinning
 • Nawiązywanie kontaktów ze szkołami partnerskimi z wykorzystanie narzędzi TIK
 • Media społecznościowe
 • Wymiana kartek pocztowych
 • Projekty edukacyjne
 • Spotkania z przedstawicielami innych kultur

 Miłym zaskoczeniem dla nas była bardzo duża frekwencja i duże zainteresowanie debatą na temat otwartości.

2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Opis przebiegu badania potrzeb:

Zespół 2.0 podjął decyzję, że badanie potrzeb społeczności szkolnej będzie miało formę debaty plenarnej, wywiadu indywidualnego z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi i obsługi  i z przedstawicielami rodziców. Wstępnie zaplanowaliśmy, że badanie potrzeb społeczności szkolnej przeprowadzimy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2019 r.  Nie udało się to w grudniu, ze względu na dużą absencję i uczniów i nauczycieli. W związku z tym przełożyliśmy badanie na koniec stycznia i początek lutego 2020 r. uwzględniając w swoich planach ferie (13.01.2020 r. -  26.01.2020 r.), uroczystości szkolne i prace nauczycieli wynikających z końca semestru (przygotowanie wyników klasyfikacji na 9 stycznia 2020 r. i sprawozdań za pierwszy semestr na radę podsumowującą). Wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować w styczniu i w pierwszym tygodniu lutego 2020 r.
Na potrzeby badania potrzeb całej społeczności szkolnej podzieliliśmy się na dwa zespoły zadaniowe.
Pierwszy zespół zadaniowy odpowiedzialny był za przygotowanie debaty klas 1 - 8  z przedstawicielami poszczególnych klas  i opracowanie wniosków (Joanna, Anna W., Paulina D. Anita P., Anna N., Beata G., Stella K. Wojtek P.).  Pytania zostały skonsultowane i zaakceptowane przez wszystkich Nauczycieli 2.0. Ze względu na to, że nasza szkoła w tym roku szkolnym miała ferie w pierwszym terminie, musieliśmy przesunąć termin zarówno debaty jak i badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ustaliliśmy, że debata w klasach 1-8 odbędzie się 06.02.2020 r.
Drugi zespół zadaniowy odpowiedzialny był za przeprowadzenie wywiadu indywidualnego, jawnego z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi i obsługi, rodzicami (Marcin Sz., Łukasz M., , Anna D., Kamila Ch. Ewa M., Małgorzata K., Elżbieta K., Ela W.). Ponieważ w szkole uczy 120 nauczycieli, zespół podjął decyzję, że wywiad zostanie przeprowadzony z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zadaniowych, przedstawicielami rodziców i przedstawicielami pracowników niepedagogicznych – do 10 lutego 2020 r.

Po ustaleniu i zaakceptowaniu planu działań koordynator poprzez dziennik elektroniczny wysłał zaproszenie na debatę do wszystkich wychowawców klas. W dniu debaty uczennice z klasy ósmej odwiedziły każdą klasę 1 – 8 i zaprosiły przedstawicieli na debatę.

Debata szkolna w klasach 1 - 8 odbyła się w czwartek 6 lutego 2020 r. w patio. Nad jej przebiegiem czuwały: p. Joanna Poniatowska, p. Anna Widerska, p. Paulina Daniewska, p. Beata Gryka, p. Anita Pasik. Moderatorami panelu uczniowskiego byli liderzy uczniowscy z klas ósmych i szóstych: Amelia Dz., Natalia D., Amanda Ch., Maja D., Patryk J., Weronika K.

Uroczystego otwarcia debaty dokonała pani Joanna Poniatowska, która przypomniała uczniom, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już po raz dziewiąty uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego do realizacji w szkole został wybrany cel:  Otwartość. Prowadząca przypomniała, że każdy uczeń podczas debaty może wypowiedzieć swoje zdanie jak i kontrargumenty w sposób kulturalny.

Następnie pani Anna Widerska wyjaśniła i sprawdziła, czy uczniowie rozumieją zagadnienia do dyskusji.

Zarówno uczniowie klas 1 – 3 jak i 4 – 8 zostali podzieleni na losowe grupy. Uczniowie w każdej grupie otrzymali pytania do przedyskutowania. Liderzy zapisywali wszystkie pomysły i propozycje na wcześniej  przygotowanych arkuszach papieru. Po upływie wyznaczonego czasu, członkowie debaty zostali zapoznani z kolejnym pytaniem. W ten sposób zebraliśmy odpowiedzi na wszystkie interesujące nas zagadnienia.

Opis debaty na stronie: https://szkolazklasa2020.blogspot.com/p/debata-kl-1-8.html

 

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Wnioski z debaty:

Klasy I-III
1. Uczniowie poznają innych ludzi, kraje oraz  zwyczaje w nich panujące na różnych przedmiotach:  języku polskim, języku obcym, przyrodzie, informatyce, na zajęciach dodatkowych oraz w trakcie czytania książek.
2. Uczniowie najbardziej lubią następujące zajęcia: j. angielski, j. polski, religię, wykonywanie prac plastycznych, czytanie książek.

Klasy IV-VIII
3. Według uczniów najbardziej pomocne w poznawaniu kultur są następujące metody: wymiana międzynarodowa, lekcje tematyczne, podróże, wycieczki, zajęcia z obcokrajowcami, prezentacje, debaty, wolontariat, współpraca ze środowiskiem lokalnym, spotkania z ciekawymi ludźmi.
4. Uczniowie czerpią wiedzę o innych kulturach z różnych źródeł: dzięki wyjazdom zagranicznym, z internetu, z telewizji, książek, projektów, konkursów, na lekcjach geografii, na etyce, muzyce, z harcerstwa.

Wniosek końcowy:

Szkoła jest postrzegana przez uczniów jako miejsce dające możliwość poznania innych krajów i ich kultur i obyczajów.
Uczniowie  klas młodszych zdobywają wiedzę o innych krajach, kulturach i zwyczajach na większości przedmiotów szkolnych, ale również uczestnicząc w zajęciach  dodatkowych, rozwijających uzdolnienia oraz poprzez czytanie książek.
Uczniowie klas starszych posiadają więcej możliwości poznawania innych kultur. Najbardziej cenią sobie wymiany międzynarodowe, wycieczki zagraniczne oraz zajęcia z obcokrajowcami. Daje im to  możliwość zetknięcia się  z autentycznymi sytuacjami,  np. mieszkanie  u rodzin podczas wymiany, które są bezcenne  w poznawaniu tradycji i obyczajów mieszkańców innych krajów jak również w doskonaleniu umiejętności językowych.
Za atrakcyjne źródła czerpania wiedzy o innych kulturach uczniowie uważają również internet,  projekty oraz konkursy, organizowane na terenie szkoły.

Wnioski z wywiadu z nauczycielami:
Pytania zostały zadane 34 nauczycielom uczącym większości przedmiotów.
1. Dużo czasu nauczyciele poświęcają na rozmowy z uczniami podczas zajęć wychowawczych i przedmiotowych. Ważnym czynnikiem w kształtowaniu postawy otwartości są wymiany i programy międzynarodowe.
2. Za najbardziej sprzyjające innowacje nauczyciele uznali: wymiany międzynarodowe oraz narzędzia TIK – wykorzystanie mediów społecznościowy.

Wnioski z wywiadu z rodzicami

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na ważną rolę współczesnej edukacji w procesie kształtowania się tożsamości społecznej, indywidualnej, kulturowej badanych. Rozwijana i nieustannie kształtująca się edukacja międzykulturowa powoli zyskuje coraz większe zrozumienie rodziców. Poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu wzajemnie wzbogacającą wymianą (w różnych dziedzinach życia) z ludźmi różnych narodowości, różnych ras, kultur, wyznań i religii. Wyniki ankiety pokazują, iż w rozwoju uczniów bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, wspomaga proces świadomego i refleksyjnego kształtowania tożsamości kulturowej z szacunkiem i utrzymaniem wartości rodzinnych, regionalnych i narodowych.

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

Cel dla szkoły po uwzględnieniu wniosków z badań całej społeczności szkolnej: „Dbamy o to, aby uczniowie naszej szkoły budowali poczucie swojej tożsamości narodowej, byli otwarci na różnorodność kulturową w Europie i nowe technologie.”

Wybraliśmy ten cel, ponieważ chcemy od najmłodszych lat kształtować właściwą postawę uczniów wobec dziedzictwa kulturowego własnego regionu jako części Polski i Europy, poprzez poznawanie tradycji, zwyczajów, historii. Zamierzamy też wdrażać uczniów do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Lublina i okolic. Musimy dołożyć starań, aby uczeń był świadomy własnej tożsamości narodowej i jednocześnie otwarty na europejską wielokulturowość oraz by potrafił mądrze wykorzystywać nowe technologie do nabywania nowej wiedzy i umiejętności oraz do otwierania się na świat.