Sprawozdanie z realizacji etapu I (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Decyzję o przystąpieniu do programu podjęła RP już w maju ub. r. szk. Wówczas powołany został Zespół ds. programu „Szkoła z klasą”, który zapoznał się z jego ideą (założeniami, celami, formami działań).
W dniu 17 X 2017 r. na apelu okolicznościowym Pani dyrektor powiadomiła całą społeczność szkolną, a w dniu 7 XI 2017 r. na zebraniu rodziców o zgłoszeniu naszej szkoły do programu i o rejestracji członków Zespołu.
Pierwsze, już robocze zebranie Zespołu, w którym uczestniczyli też: przedstawiciele RR, SU, sekretarz i księgowa oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę odbyło się pod koniec października. Spotkanie zorganizowała koordynatorka we współpracy z dyr. szkoły, a przebiegało ono w miłej, kameralnej atmosferze na terenie szkoły w wybranej przez koordynatorkę klasie jednej z klas ed. wczesnoszkolnej.
Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z ideą programu (w tym z warunkami uzyskania przez szkołę odznaczenia Dobrej praktyki, Certyfikatu, zaświadczeń dla zaangażowanych członków Zespołu oraz dyplomu dla koordynatora), z tegoroczną edycją programu i jej etapami oraz zadaniami, a w szczególności z obszarami, które mogłyby określić kierunek zmian, jakie chcielibyśmy, aby dokonały się w b. r. szk.
Na kolejnych spotkaniach ich uczestnicy dokonywali analizy różnych zasobów szkoły w celu wybrania jednego z dziesięciu obszarów głównych.

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Po dokonaniu analizy zasobów, dotyczących ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa) stwierdziliśmy, że:
- w skład naszej społeczności prócz uczniów i nauczycieli (w tym nauczycieli – specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy), trzech pracowników obsługi i dwóch pracowników administracji wchodzą przede wszystkim aktywni rodzice, organ prowadzący i liczni partnerzy zaprzyjaźnieni ze szkołą i z nią współpracujący we wszystkich obszarach jej działalności. Do tych partnerów należą, m.in.:
- szkoły z terenu gminy Marcinowice, SP nr 6 w Świdnicy, z którymi współpracujemy w zakresie organizacji i przeprowadzania różnorodnych konkursów: wiedzy ogólnej, plastycznych, ortograficznych, wiedzy matematycznej, recytatorskich i in.;
- szkoły spoza terenu gminy: Gimnazjum w Sobótce – współpraca przy organizacji corocznego Rajdu Rowerowego Gmin Ślężańskich;
- placówki oświatowe, instytucje, m.in.:
* Świdnicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – współpraca w zakresie: kierowania uczniów na badania w celu rozpoznania stopnia ich umiejętności warunkujących osiąganie sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, diagnozowania uczniów zdolnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizacji zaleceń Poradni do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniem zdolnym, organizacji kształcenia specjalnego, corocznych badań przesiewowych w oddziale „0” pod kątem oceny stopnia dojrzałości szkolnej, udziału uczniów w konkursach plastyczno-literackich przeprowadzanych przez Poradnię, wspomagania rodziców w pracy z dzieckiem zdolnym oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomagania nauczycieli w pracy z uczniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowania wymagań edukacyjnych, doboru form i metod pracy z uczniem o różnych potrzebach, deficytach, schorzeniach;
* Ośrodek Kultury w Świdnicy i w Marcinowicach – współpraca w zakresie organizacji imprez środowiskowych, udziału w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych;
* Ślężański Park Krajobrazowy – współpraca w zakresie rozwijania zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych uczniów;
* Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu i Wrocławiu – współpraca w zakresie poszerzania wiedzy i prezentacji umiejętności uczniów w obszarze bezpieczeństwa na drodze, w wodzie, w górach;
* DODN i firma szkoleniowa Anny Szywały – organizacja szkoleń,
* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację szkolnych przedsięwzięć, projektów, turniejów (zakup materiałów, nagród itp.), uzyskiwania pomocy w realizacji zadań ujętych w szkolnych programach edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, udziału uczniów w konkursach plastycznych organizowanych przez Komisję;
* Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach – współpraca w zakresie uzyskiwania pomocy w tworzeniu uczniom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poza szkołą (dom rodzinny, kolonie, zielone szkoły), współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w sferze rozpoznawania i rozwiązywania trudności materialnych rodzin uczniów;
* SANEPID - współpraca w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowia w ogóle;
* Gminna, Miejska i Pedagogiczna Biblioteka – współpraca w zakresie promocji i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów, udziału dzieci w konkursach plastyczno-technicznych, udziału w lekcjach bibliotecznych;
* KRUS – udział w organizowanych konkursach, podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa;
* Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe - współpraca w zakresie bezpieczeństwa;
* PCPR w Świdnicy – współpraca w zakresie sprawowania opieki nad uczniami pozostającymi w pieczy zastępczej, integracji opiekunów ze szkołą, promocji rodzicielstwa zastępczego;
* z rzecznik prasowy UG Marcinowice – współpraca w zakresie promocji szkoły, promocji osiągnięć uczniów.
Jednak w naszej ocenie najważniejszymi partnerami są rodzice, którzy stanowią źródło wiedzy o naszych wychowankach, w tym o ich możliwościach, zainteresowaniach i cechach. Rodzice, bardzo chętnie rozmawiają z nauczycielami o swoich dzieciach, dzielą się własnymi spostrzeżeniami. Chętnie też współpracują przy organizacji wszelkich imprez kulturalnych i uroczystości szkolno-środowiskowych, przygotowując do nich swoje pociechy.
Poza tym rodzice włączani są do organizacji pracy szkoły, tworzenia ważnych dokumentów regulujących jej pracę. Biorą udział w projektach szkolnych i zajęciach otwartych, w czasie których są ich aktywnymi uczestnikami. Są to zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i opiekuńczo-wychowawcze. Sami również inicjują działania i przedsięwzięcia dla dzieci oraz realizują zadania projektowe.
Relacje w naszej szkoły z w/w podmiotami są bardzo dobre, serdeczne, a współpraca przynosi wiele wymiernych efektów. Jednak istnieje grupka rodziców wykazujących nikłe zainteresowanie życiem szkoły i ich pragnęlibyśmy bardziej zmotywować do współpracy, do podejmowania inicjatyw. Im właśnie chcielibyśmy zaproponować szkolenie warsztatowe, mające na celu ukazanie korzyści płynących ze wspólnej pracy.

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Analiza zasobów dotyczących tego obszaru wykazała, że mamy bardzo dobrą infrastrukturę. Szkoła funkcjonuje w jednym budynku połączonym łącznikiem z pełnometrażową, wybudowaną w 2000 r., salą gimnastyczną. Przed szkołą znajduje się wybudowane w 2007 r. boisko wielofunkcyjne położone w pięknym, zabytkowym parku. Takie usytuowanie szkoły umożliwia prowadzenie wielu atrakcyjnych zajęć w plenerze. Ponadto szkoła udostępnia uczniom 12 sal dydaktycznych wyposażonych w estetyczne, odpowiednie dla oddziału meble: krzesełka i stoliki uczniowskie, szafy/regały z półkami i szafeczkami umożliwiającymi uczniom przechowywanie podręczników, in. materiałów i przyborów. Placówka wyposażona jest również w nowoczesne pracownie: językową, przyrodniczą oraz komputerową. Na korytarzach szkolnych ustawione są szafki ubraniowe – każdy uczeń ma własną.
W szkole znajduje się też biblioteka. Odrębne pomieszczenie przeznaczone jest na świetlicę, która funkcjonuje do godz. 15.30. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem i logopedą odbywają się w nowoczesnym gabinecie specjalistycznym. Uczniowie mają wydzielone miejsce na spożywanie ciepłego posiłku – funkcjonuje catering.
Placówka dysponuje placem zabaw, który dla bezpieczeństwa najmłodszych jest ogrodzony i na którym zamontowane są różnorodne przyrządy uatrakcyjniające dzieciom czas wolny (huśtawki, karuzele, drabinki wspinaczkowe, mostki, równoważnie, itp.)
W ciągu ostatnich pięciu lat budynek przeszedł gruntowny remont, ma dobre zaplecze sanitarne i administracyjne.
Są jednak i miejsca mało przyjazne uczniom – niezagospodarowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów starszych podwórze przy szkole. Brak tam m.in. sprzętu rekreacyjnego, podobnego do tego, jaki mają do dyspozycji młodsze dzieci. Dlatego chcielibyśmy stworzyć plac rekreacyjny z odpowiednim oprzyrządowaniem dla młodzieży, np. mini-siłownię w plenerze, boisko do siatkonogi, itp. Renowacji wymaga też wielofunkcyjne boisko – jego nawierzchnia.

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

- Sala gimnastyczna wyposażona jest w różnorodny sprzęt sportowy: drabinki, ławki gimnastyczne, kosze i bramki do rozgrywek piłkarskich, materace, skrzynię, trampolinę/skocznię, kozła, piłki do różnych gier, piłki lekarskie, piłki tzw. „kangury”, zestawy do gry w hokeja i ping-ponga (w tym stoły do ping-ponga), ringo, sprzęt i przybory do ćwiczeń gimnastycznych: woreczki, laski, szarfy, elementy do budowania torów przeszkód, tunele, szczudła sznurkowe, krążki, płotki, pachołki, itp.
- W pracowni komputerowej znajduje się 16 stanowisk komputerowych i dodatkowo dostępne są laptopy. W związku z tym każdy uczeń ma indywidualne stanowisko pracy w pracowni informatycznej i do dyspozycji tablicę interaktywną. Komputery mają zainstalowane odpowiednie programy, w tym m.in.: programy graficzne, edytory tekstu, programy edukacyjne, programy zabezpieczające przed niebezpiecznymi stronami.
- Tablice interaktywne są również w trzech innych pomieszczeniach, w tym w sali przedszkolnej.
- Komputery są w każdej sali lekcyjnej, na świetlicy, w bibliotece dostępne dla uczniów i nauczycieli, we wszystkich klasach zainstalowane są łącza internetowe i sieć Wi-Fi. Zajęcia komputerowe dla uczniów, począwszy od kl. I, odbywają się w pracowni komputerowej.
- Biblioteka dysponuje trzema stanowiskami komputerowymi i bogatym zbiorem woluminów. Na stanie biblioteki są m.in.: literatura dziecięca (w tym lektury), słowniki, encyklopedie, albumy, leksykony, literatura popularno-naukowa, literatura fachowa dla nauczycieli.
- Nauczyciele korzystają też z rzutnika, aparatu fotograficznego, sprzętu nagłośniającego, magnetofonów, płytoteki, e-dziennika, programu logopedycznego i innych programów multimedialnych, licznych gier i filmów edukacyjnych.
W tym obszarze nie planujemy zmian, ponieważ uważamy, że mamy bardzo dobre i wystarczające wyposażenie.

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Po dokonaniu analizy w/w obszarów doszliśmy do wniosku, że MOCNE strony naszej szkoły to:
- w zakresie posiadanej bazy:
1. Usytuowanie szkoły w zabytkowym parku i na terenie wsi otoczonej lasami, co daje możliwość prowadzenia ciekawych zajęć w naturalnym i ciekawym środowisku.
2. Boisko wielofunkcyjne.
3. Plac zabaw dla najmłodszych.
4. Wydzielone: pracownie do nauczania: przyrody, j. angielskiego, prowadzenia zajęć informatycznych; pomieszczenie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
5. Zgromadzone różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt, w tym:
- bogate wyposażenie sali gimnastycznej
w sprzęt oraz przybory sportowe,
- dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy pracownia informatyczna,
- centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
- wyposażenie szkoły: w sprzęt audiowizualny umożliwiający oglądanie filmów edukacyjnych, trzy tablice interaktywne, w komputery znajdujące się w każdej klasie, które służą zarówno do nauki, jak i zabawy (w kl. 0-III);
- w zakresie „Nauczyciele w procesie edukacyjnym szkoły”:
1. Znaczna część nauczycieli ma po kilka kwalifikacji i najwyższy stopień awansu zawodowego.
2. Wszyscy nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb szkoły i oświaty
w ogóle, zainteresowań n-li.
3. Wszyscy nauczyciele mają ukończone różnego typu szkolenia w zakresie obsługi komputera, wykorzystywania TI i programowania.
4. Funkcjonowanie w szkole licznych nauczycielskich zespołów samokształceniowych.
5. Działalność szkoły w sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
6. Zaangażowanie w realizację różnorodnych programów i projektów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych; tworzenie własnych klasowych, szkolnych i pozaszkolnych projektów.
7. W szerokim zakresie udział uczniów w konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych zgodnie z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami i potrzebami.
8. Organizacja Międzyszkolnych Konkursów Interdyscyplinarnych.
9. W szerokim zakresie współpraca z licznymi podmiotami wspierającymi pracę szkoły w różnych obszarach;
- w zakresie „Uczeń/dziecko w procesie edukacyjnym szkoły”:
1. Nasz wychowanek posiada naturalną ciekawość świata i radość z jego odkrywania.
2. Prowadzona jest indywidualizacja procesu nauczania.
3. Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących, i in. mobilizujących uczniów do wysiłku intelektualnego, rozbudzających w nich zainteresowania, doskonalących posiadane umiejętności, prowadzi do odkrywania uzdolnień, zainteresowań, kreatywności.
4. Uczeń ma możliwość uczestniczenia w atrakcyjnym, dynamicznym procesie kształcenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych.
5. Dzieci przedszkolne mają do dyspozycji dużą salę z wydzielonym miejscem do pracy i zabawy.
6. Klasy, w których uczą się uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, również posiadają miejsce do zabaw.
7. Uczeń/dziecko może rozwijać się w każdym obszarze poprzez udział w organizowanych konkursach i zajęciach pozalekcyjnych, projektach, programach, imprezach o charakterze kulturalnym
i rekreacyjno-sportowym, zarówno w szkole jaki i poza nią.
8. Uczeń nabywa umiejętności funkcjonowania w różnych środowiskach i sytuacjach (samodzielność, samoobsługa, sytuacje zagrażające i niebezpieczne…) poprzez: wycieczki, kilkudniowe wyjazdy (zielone szkoły), spotkania z ciekawymi ludźmi (poznawanie różnych zawodów – policjanta, sanitariusza, strażaka, leśnika, itd., poznawać okoliczne zakłady pracy).
9. Rozwija cechy intra- i interpersonalne poprzez działania w SU i Radzie wolontariatu, podejmuje działania wynikające z własnych inicjatyw i inicjatyw rodziców.
10.Prezentuje swoje osiągnięcia, sukcesy, umiejętności, wytwory promując w ten sposób siebie i szkołę w środowisku szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.
11. Dobra i szeroka promocja sukcesów uczniów jest mobilizacją do podejmowania się nowych wyzwań.
12. Uczeń ma zapewnioną opiekę w godzinach popołudniowych na świetlicy
- w zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem:
1. Rodzice aktywnie angażują się w życie szkoły, uczestnicząc w procesie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym.
2. Współpracują ze sobą i szkołą, integrując w ten sposób oba środowiska.
3. Znaczna większość rodziców zapewnia swoim dzieciom warunki do rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
4. Interesują się ofertą szkoły i mają wpływ na zmiany w niej, w tym na jej poszerzanie.
5. Rodzice dzieci przedszkolnych, uczniów klas młodszych i starszych uczestniczą w zajęciach otwartych.
SŁABE strony naszej szkoły to:
- w zakresie posiadanej bazy:
1. Brak wyposażonego w atrakcyjny sprzęt sportowo-rekreacyjny miejsca zabaw
i aktywnego spędzania czasu wolnego dla uczniów starszych, w tym np. siłowni zewnętrznej, boiska do siatkonogi.
2. Zniszczona nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, która po dniach niepogody uniemożliwia przez dłuższy czas prowadzenie zajęć sportowych.
- w zakresie „Nauczyciele w procesie edukacyjnym szkoły”:
1. Nie wszyscy nauczyciele potrafią w pełni korzystać z dostępnych, wciąż na nowo aktualizowanych oprogramowań komputerowych.
2. Ograniczone środki finansowe na organizację międzyszkolnych konkursów interdyscyplinarnych i realizację projektów oraz programów.
- w zakresie „Uczeń/dziecko w procesie edukacyjnym szkoły”:
1. Niewystarczająca motywacja części uczniów do nauki oraz ich niesystematyczna praca w szkole i w domu.
2. Problemy wychowawcze w niektórych zespołach klasowych utrudniają pracę grupową lub zespołową.
3. Wielu uczniów wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, wielu posiada orzeczenia PPP.
4. Wciąż niedostateczna baza gier, pomocy, sprzętu rekreacyjnego dla uczniów starszych.
5. Ograniczony udział w już istniejących zajęciach pozalekcyjnych wynikający z istniejącej organizacji dowozów.
6. Brak własnego szkolnego autobusu często uniemożliwia organizację innych wyjazdów w celu realizacji zadań ujętych w programach: wychowawczym, profilaktycznym i innych przedsięwzięciach zaplanowanych przez nauczycieli oraz specjalistów szkolnych.
- w zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem:
1.Wciąż nie wszyscy rodzice angażuje się w życie szkoły.
2. Niektórzy rodzice pozostają obojętni na postępy dzieci w procesie kształcenia lub brak tych postępów.

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

pierając się na wnioskach z dokonanej powyżej analizy, po burzliwej dyskusji i fantastycznej wymianie argumentów, w radosnej atmosferze twórczej pracy wybraliśmy obszar II – Pasja do nauki, ponieważ:

- obszar ten zgodny jest z misją i wizją absolwenta naszej szkoły;

- jako grono nauczycielskie sami jesteśmy pasjonatami i takimi nadal chcemy być;

- współpracujemy i wspomagani jesteśmy również przez pasjonatów swoich zawodów;

- chcemy, aby KAŻDY uczeń był pasjonatą, żeby posiadane już pasje rozwijał, nabywał nowych lub/i odkrywał je w sobie jeśli jeszcze ich nie ma;

- chcemy tworzyć >pasjonującą< społeczność zaangażowaną w życie szkolne i środowiska;

- jesteśmy rządni sukcesów - dążymy do nich i chcemy osiągać zamierzone cele;

- chcemy, aby nasza szkoła wiodła prym w najbliższym środowisku oświatowym;

- pragniemy, aby nasi uczniowie lubili swoją szkołę, żeby dla nich miejscem przyjaznym; miejscem, w którym nie tylko się uczą, ale rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, dobrze się bawią,

- a przede wszystkim, żeby potrafili być aktywnymi, kreatywnymi, mądrymi i w ogóle wyjątkowymi członkami społeczeństwa.