Szkoła dobrych relacji (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Dobre relacje

 • Źródło:

  Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu - koordynator Joanna Szkudlarek-Lichocka

 • Dodano:

  01.03.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Podczas spotkań z nauczycielami i uczniami zostały wygenerowane następujące działania, w ramach  których opracowano poszczególne zadania:

 1. Wyjścia poza teren szkoły-integrujące społeczność klasową oraz szkolną.
 2. Akcje charytatywne.
 3. Edukacja kulturalna –bądźmy empatyczni.
 4. Integracja społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego.
 5. Promocja szkoły wśród społeczności lokalnej oraz poza jej granicami.

Działania zostały ustalone po rozmowach z nauczycielami i uczniami. O zdanie zostali także zapytani rodzice uczniów – na Zebraniach z w lutym – nauczyciele wychowawcy przekazali zespołowi informacje na ten temat. Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie, podczas którego uczniowie pracowali nad swoimi propozycjami. W lutym na Radzie Pedagogicznej zespół Szkoły z Klasą 2.0 przedstawił dalsze plany  działań i poprosił o propozycje. Nauczyciele przysyłali także poprzez mobidziennik swoje działania. Następnie zespół Szkoły z Klasą 2.0. zebrał się i ustalił już konkretne działania.

Uczniowie bardzo chcieli, aby w szkole odbyły się, np. noc w szkole, festiwal nauki czy zwiększona ilość dyskotek oraz wycieczki kilkudniowe. Uczniowie także chętnie wskazali na akcje charytatywne. Należy podkreślić, że w bieżącym roku szkolnym zaczął prężnie działać SU klas 4-8, którego opiekunami zostali Ewa Szymczak i Przemysław Walczak. Uczniowie także bardzo chcą razem wychodzić do kina czy teatru. Faktem jest, że tego typu działalność jest dość widoczna w szkole, jednak nie obejmuje ona wszystkich klas – należy uaktywnić wszystkich nauczycieli w tej kwestii, szczególnie polonistów i wychowawców.

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Wyjścia poza teren szkoły-integrujące społeczność klasową oraz szkolną –zadania zawarte w tym działaniu mają na celu integrację uczniów i nauczycieli. Wspólne wycieczki w różne miejsca są doskonałym czasem na poznanie się wzajemne, zmniejszenie dystansu między ludźmi oraz wzajemną pomoc w różnych sytuacjach. Będą to wycieczki i wyjścia o charakterze kulturalnym , rekreacyjnym i poznawczym. Dzięki nim społeczność szkolna zżyje się ze sobą, pozna, a w człowieku pozostaną wspomnienia, które zostaną w nas na całe życie.

Akcje charytatywne – wybraliśmy to działanie, ponieważ nasi uczniowie bardzo chętnie włączają się w pomoc drugiemu człowiekowi i podczas takich akcji widać empatię naszych uczniów i nauczycieli oraz świetną integrację całej społeczności szkoły. Obecnie cała społeczność jest zaangażowana w pomoc Julii, uczennicy naszej szkoły, która zmaga się z chorobą nowotworową. Będziemy działali, pomagając: chorym, niepełnosprawnym, zwierzętom oraz ubogim dzieciom.

Edukacja kulturalna –bądźmy empatyczni – zadania w ramach tego działania zostały wybrane, ponieważ musimy położyć nacisk na kulturę osobistą uczniów w życiu codziennym, uczyć empatii wobec drugiego człowieka. Wprowadzimy innowację.  W ramach  tych działań uczniowie wraz zespołem nauczycieli przygotują hasła. Prowadzone będą zajęcia w ramach korelacji międzyprzedmiotowej (język polski i plastyka i informatyka), polegających na cotygodniowym zebraniu i opracowaniu krótkiej sentencji, zdania lub wiersza dotyczącego zasad właściwego zachowania oraz zaprezentowanie go w estetycznej, ciekawej formie graficznej np. w formie liści na „Drzewku dobrych zachowań”, na gazetkach i innych nietypowych zakątkach szkoły.

Integracja społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego – zadania w ramach tego działania to przedsięwzięcia, które sprawią, że społeczność uczniowska się zintegruje. To działania uczniów w ramach SU, uroczystości szkolne i klasowe, rozwijanie zainteresowań uczniów, uczenie właściwych zachowań podczas konkursów i uczenie zdrowej rywalizacji. Dzięki tym działaniom uczniowie i nauczyciele na pewno będą lepiej się znali i rozumieli. W niniejsze działania włączą się także rodzice uczniów, którzy będą wspierali przedsięwzięcia klasowe i szkolne.

Promocja szkoły wśród społeczności lokalnej oraz poza jej granicami – w ramach tego działania będziemy promowali naszą szkołę w środowisku lokalnym, aby kaliszanie wiedzieli jak najwięcej o naszej szkole a cała społeczność szkolna była dumna z tego , że jest uczniem, nauczycielem SP16 w Kaliszu. W ramach tych działań zaprosimy rodziców do działania, ponieważ należy włączać ich w zadania realizowane na różnych płaszczyznach. Zależy nam także na tym, aby nowi uczniowie chętnie stawali się częścią społeczności SP16 w Kaliszu.

W/W działania wpisują się w określony przez nas cel:

1.Cała społeczność szkolna ( nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy administracyjni ) w drugim okresie będzie pracowała nad wzmocnieniem wzajemnego szacunku wobec siebie, aby wyeliminować zachowania niepożądane w relacjach w szkole ( eliminowanie agresji słownej, okazywanie empatii, postrzeganie drugiego człowieka poprzez jego czyny ).

2.Nauczyciele w drugim okresie będą starali się uświadomić rodzicom, że ich dzieci potrzebują w domu rozmowy, zrozumienia, zaufania, aby chętnie mówiły o tym, kiedy jest im źle w różnych sytuacjach życiowych – dom ma stanowić dla dziecka azyl.

Wszystkie podjęte przez nas działania wymagają współpracy nie tylko uczniów, nauczycieli i pracowników administracji w samej szkole, ale również rodziców. Działania będą wspomagać dążenie do celów, które sobie postawiliśmy. Zależy nam, aby wszystkie działania przyczyniły się do wzmocnienia relacji w szkole, empatii wśród uczniów  i znaczenia domu w życiu młodego człowieka.

Odnosząc się do wniosków: dzięki zadaniom podjętym w ramach działań wzmocnią się relacje w klasach, mamy nadzieję, że dzieci będą czuły się lepiej w zespołach klasowych.

Dzieci będą potrafiły ze sobą rozmawiać bez przemocy słownej, śmielej będą się dzieliły ze swoimi rodzicami tym, co je boli. Dom dla wielu stanie się prawdziwym azylem. Wzmocnią się relacje dziecko-rodzic. Wzmocni się bezpieczeństwo w szkole, szczególnie podczas przerw śródlekcyjnych. Uczniowie będą przestrzegali ustalonych nakazów i zakazów. W szkole poprawią się relacje między wszystkimi: uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami administracyjnymi a wzajemna życzliwość wobec siebie zbuduje wzajemne poprawne relacje w społeczeństwie szkolnym w SP16 w Kaliszu.

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?

Działania uwzględniają kryteria „Szkoły z Klasą 2.0”. Wszystko, co chcemy wdrożyć, będzie się odbywało przy udziale uczniów. Uczniowie zaplanowali wiele działań i we wszystkich będą brali udział. W przedsięwzięcie zaangażowała się cała społeczność szkolna. Wielu nauczycieli wyszło z inicjatywą podjęcia konkretnych zadań w ramach realizacji Szkoły z Klasą 2.0. W realizację działań włączą się na pewno wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz pracownicy administracyjni.

Uczniowie w ramach pracy w SU realizować będą zaplanowane przez siebie działania, w pozostałe zostaną włączeni z inicjatywy nauczycieli a w innych wezmą udział  jako uczestnicy. W realizację działań zaangażowani będą najbardziej uczniowie i nauczyciele. Rodzice i pracownicy administracyjni wezmą udział nie we wszystkich działaniach, jednak w niektóre zostaną zaangażowani w sposób pośredni. Rodzice wezmą udział w spotkaniach pedagogizujących. Część działań stanowi codzienną pracę wychowawczą, wprowadzimy jednak innowację- „Ścieżkę dobrych relacji”, która, mamy nadzieję, w sposób i wizualny, i mentalny pozostanie w naszej szkole. Obecnie mamy    tzw. „Drzewko dobrych zachowań”, które znajduje się na parterze naszej szkoły. Chcemy je rozbudować, a zawarte tam złote myśli wdrożyć w życie szkolne. Zostaną one rozwieszone i graficznie wyróżnione w całej szkole. Mamy nadzieję, że jeżeli będziemy wszyscy zwracali uwagę na to, że w życiu obowiązują zasady dobrych relacji, uczniowie będą je wdrażać w swoje życie. Dobre relacje należy cały czas podkreślać, ponieważ każdego roku szkołę opuszcza określona liczba uczniów i nowi uczniowie przychodzą do placówki , zatem   obszar, który wybraliśmy,  jest jak najbardziej aktualny.  Wszystkie działania, nie tylko te innowacyjne, są potrzebne, ponieważ dobre relacje buduje się przede wszystkim na tradycyjnych rozwiązaniach, jednak te innowacyjne wspomogą osiągnięcie celu. Czy zmiana pozostanie na stałe? Wszystko zależy od nas wszystkich, ponieważ uczniowie to twór żywy, który dojrzewa, zmienia się, więc trzeba cały czas pracować nad dobrymi relacjami, aby mogły zakorzenić się w młodym człowieku i kiełkować w życiu dorosłym.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

Wyjścia poza teren szkoły-integrujące społeczność klasową oraz szkolną –   zintegrowanie społeczności szkolnej, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach w życiu młodego człowieka, stosowanie zasad savoir vivre w relacjach rówieśniczych oraz z dorosłymi ludźmi, stosowanie odpowiedniego ubioru podczas wyjść kulturalnych, zacieśnienie więzi w grupie rówieśniczej i w zespole klasowej

Akcje charytatywne – budowanie empatii w uczniach , „zaangażowanie w przedsięwzięcia większej grupy nauczycieli oraz uczniów i rodziców, uwrażliwienie na los dzieci niepełnosprawnych, chorych i biednych.

Edukacja kulturalna –bądźmy empatyczni - Zniwelowanie zachowań agresywnych – agresja słowna i fizyczna. Nauczenie podstawowych zasad savoir vivre młodego człowieka i innych pracowników szkoły. Wdrażanie kompetencji społecznych w życie szkoły. Budowanie relacji rówieśniczych bez agresji słownej. Akceptowanie inności narodowościowej i religijnej. Wyeliminowanie przemocy podczas przerw śródlekcyjnych.

Integracja społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego - Wzmocnienie więzi między uczniami oraz nauczycielami. Poprawa relacji rówieśniczych w klasie.Zacieśnienie relacji nauczyciele – rodzice. Wzrost zaufania ze strony uczniów do nauczyciela wychowawcy. Zwiększenie roli domu w życiu młodego człowieka – mój dom to mój azyl.

 

Promocja szkoły wśród społeczności lokalnej oraz poza jej granicami - Społeczność lokalna wie, co dzieje się w szkole, zna jej bieżące sukcesy i potrzeby.

Szkoła jest miejscem, w którym organizuje się imprezy cykliczne ( lokalne ),  jest odbierana jako miejsce przyjazne dla wszystkich uczniów , rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uczniowie i pracownicy szkoły chętnie przychodzą do szkoły i traktują ją  jako drugi dom.

 

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

działanie

Zadania do wykonania

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za zadania

Spodziewane rezultaty

Wyjścia poza teren szkoły-integrujące społeczność klasową oraz szkolną

1.Książnica Pedagogiczna – warsztaty „Uczniowska piramida wartości”.

 

2.Fabryka Formy.

3.Centrum Nauki Kopernik.

 

 

4.Udział w programie „Szkoła i Sztuka” – lekcja w CKiS w Kaliszu

 

 

 

5.Wycieczka do Warszawy.

 

6.Wycieczka do Górecznika.

 

7.Wycieczka do Łodzi.

 

 

 

 

 

8.Wycieczka do Konina – Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala.

 

9.Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego.

 

10. Wyjścia kulturalne – kino , teatr- „Lekacja w kinie”, Narodowy Teatr Edukacji – spektakle dla uczniów klas 1-8.

 

11.Zielona Szkoła wraz z TPD- Gdańsk, Gdynia, Sopot.

 

12.Wycieczka klasowa 8c.

Marzec

 

 

 

 

Czerwiec

 

Maj

 

 Styczeń – maj

 

 

 

 Czerwiec

 

 

Czerwiec

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 Maj

 

 

 

Luty- czerwiec 2020

 

 

 Maj

 

 

maj

Alicja Kosmalska-Wróbel

 

 

 

Alicja Kosmalska Wróbel

Alicja Kosmalska Wróbel

 

Wychowawcy klas oraz dyrektor Sławomira Roumieh

 

 

Urszula Trzęsała

 

 

Aneta Jeziorska

 

 

Magdalena Piekarska, Joanna Szkudlarek-Lichocka, Jolanta Piskozub

 

 

Małgorzata Bazela

 

 

Izabela Szymańska

 

 

Joanna Szkudlarek-Lichocka

 

 Ewa Łasman

Ewa Bezener

 

 Małgorzata Piękna -Wróblewska

zintegrowanie społeczności szkolnej, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach w życiu młodego człowieka, stosowanie zasad savoir vivre w relacjach rówieśniczych oraz z dorosłymi ludźmi, stosowanie odpowiedniego ubioru podczas wyjść kulturalnych, zacieśnienie więzi w grupie rówieśniczej i w zespole klasowej

 

Akcje charytatywne

1.„Madawyprawka” dla dzieci z Madagaskaru – Studenci bez granic z Poznania.

2. Pomoc dla Julki – włączanie uczniów wszystkich klas w akcje charytatywne dla uczennicy naszej szkoły – Julii Subbotko- zmagającej się z chorobą nowotworową. Współpraca z Panią Iwoną Mikusińską organizatorką akcji i koncertów charytatywnych na rzecz Julii- wspólne działania – kiermasze, koncerty, spotkania ze znanymi ludźmi.

 

3.Grupa „Misz –Masz” – zajęcia i imprezy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 

4.Wspomagamy kaliskie schronisko dla zwierząt.

 

5. Działamy w ramach Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”

 

Kwiecień

 

 

 

Od listopada 2019 roku – bezterminowo

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 cały rok

 

 

 

luty- czerwiec

 

Eliza Świerk

 

 

 

Sławomira Roumieh

Małgorzata Piękna-Wróblewska,

Przemysław Walczak, Joanna Szkudlarek-Lichocka oraz wszyscy nauczyciele chcący pomóc

 

Sławomira Roumieh, Agnieszka Kornacka, Ilona Goździewicz

 

Małgorzata Piękna Wróblewska

 

Sławomira Roumieh

 

 

 

 

 

 

 

 

wyrobienie” empatycznych zachowań wobec ludzi potrzebujących,

zaangażowanie w przedsięwzięcia większej grupy nauczycieli oraz uczniów i rodziców,

uwrażliwienie na los dzieci niepełnosprawnych, chorych i biednych

Edukacja kulturalna –bądźmy empatyczni

1.Bez złości mamy więcej radości – gry, zabawy, dramy – bezkonfliktowe rozstrzyganie konfliktów, zabawy integracyjne.

 

2.Innowacja pedagogiczna „Ścieżka dobrych relacji. Przygotowujemy hasła oraz oprawę graficzną – rozwieszamy w wielu miejscach w szkole – uczymy się pozytywnych relacji.

 

3.Projekt „Ratujemy i uczymy ratować” ( Fundacja WOŚP ).

 

4.Jak wspólnie zapracować na sukces? Działania bodźcem do współpracy i nawiązania lepszych relacji. – projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci – rozwijanie kompetencji społecznych.

 

5.”Bądź kumplem, nie dokuczaj” – akcja Cartoon Network

 

6.Obcokrajowcy w mojej klasie. Bądźmy Europejczykami – opieka nad uczniami z innych państw.

 

7.Spotkania Rzecznika Praw Ucznia z uczniami.

 

8.Wzmocnienie bezpieczeństwa podczas przerw śródlekcyjnych.

Cały rok

 

 

 

 

 

 Marzec-czerwiec

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 Luty –czerwiec

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Luty-czerwiec

 

 

 

cały rok

Małgorzata Bazela

 

 

 

 Sylwia Bieniek, Zofia Grel, Monika Kawecka

 

 

 

 

 Małgorzata Bazela

 

 

 

Małgorzata Bazela

 

 

 

 

 Joanna Dembowa

 

 

Maria Pietrzak

Oraz nauczyciele i uczniowie całej szkoły

 

 

Joanna Szkudlarek-Lichocka

 

wszyscy nauczyciele

Zniwelowanie zachowań agresywnych – agresja słowna i fizyczna,

 

Nauczenie podstawowych zasad savoir vivre młodego człowieka i innych pracowników szkoły,

 

Wdrażanie kompetencji społecznych w życie szkoły.

 

Budowanie relacji rówieśniczych bez agresji słownej.

 

Akceptowanie inności narodowościowei i religijnej.

Wyeliminowanie przemocy podczas przerw śródlekcyjnych.

Integracja społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego

1.Walentynkowe karaoke.

2.Festiwal nauki – lekcje prowadzone przez uczniów.

3.Dzień piżamowy wraz z dyskoteką.

4.Noc w szkole.

 

5. Bal Klas Ósmych

 

 

 

6. Imprezy klasowe ( Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Ojca)

 

7. Wybór najsympatyczniejszej dziewczynki w klasach 0-3.

Poczta walentynkowa.

Zawody sportowe.

Bezpieczne ferie.

 

8.Spotkania „Dobre relacje koleżeńskie”

 

9.Język migowy – dobre relacje dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnością.

 

10.Wybór „najmilszego” ucznia.

 

11.Wybory Małej Miss.

 

12.Zawody sportowe dla drużyn klas młodszych.

 

13.Międzyszkolny Turniej Językowy „Rebusik” klasy III – praca zespołowa, wspieranie się.

 

14. Rozwijanie swoich zainteresowań „Matematyka wokół nas” –współpraca się opłaca.

 

15. Zasady fair play na lekcjach wychowania fizycznego.

 

16.”Tygodniowe wyzwanie – by było nam milej, byśmy byli zdrowsi, lepsi, mądrzejsi, bardziej życzliwi”.

 

17.Rozmowy z rodzicami podczas spotkań indywidualnych, zebrań z rodzicami na temat roli domu w życiu dziecka, nastolatka.

Luty

 

Marzec

Kwiecień

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

 

II okres

 

 

 

 Marzec

 

 

Luty

 

Luty

 

Luty

 

 

Luty-czerwiec

 

 

 II okres

 

 

Marzec

 

Kwiecień

 

 

 Luty

 

 

 

 Luty-czerwiec

 

 

 

 Cały rok

 

 

Luty – czerwiec

 

 

 

 

 

 

luty-czerwiec

Samorząd Uczniowski klas 4-8 wraz z opiekunami Ewa Szymczak Przemysław Walczak

 

 

 

Rada Rodziców oraz wychowawcy klas ósmych

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 Opiekunowie Małego Samorządu

 

 

 Urszula Trzęsała

 

 

 

 

 

Urszula Trzęsała

 

 

 Aneta Jeziorska

 

 

Aneta Jeziorska

 

Aneta Jeziorska

 

 

 Małgorzata Bazela

 

 

 

Małgorzata Bazela

 

 

 Joanna Dembowa

 

 

Izabela Szymańska

 

 

 

 

 

wszyscy wychowawcy

Wzmocnienie więzi między uczniami oraz nauczycielami.

 

Poprawa relacji rówieśniczych w klasie.

Zacieśnienie relacji nauczyciele – rodzice.

 

Wzrost zaufania ze strony uczniów do nauczyciela wychowawcy.

Zwiększenie roli domu w życiu młodego człowieka – mój dom to mój azyl.

Promocja szkoły wśród społeczności lokalnej oraz poza jej granicami

1.Dni Otwarte Szkoły

 

 

 

 

 

 

2.Zajęcia dla Przedszkolaków - warsztaty

 

 

 

 

3.VII Rajd Dzielnicami Kalisza

 

4.Międzyszkolny Festiwal Piosenki Ludowej.

 

 

5. Nasza strona www. pełna ciekawostek i aktualnych wydarzeń.

 

6.Innowacja „Ludzie listy piszą” – wymiana listów z uczniami z ukraińskiej szkoły w Marianivce.

 

7.Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Luty

 

 

 

 

 

 

Luty –czerwiec

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

Kwiecień

 

 

 

Luty-czerwiec

 

 

 Wiosna

 

 

czerwiec

Iwona Michałowska-Rzeźnik oraz chętni nauczyciele

 

 

 

 

Iwona Michałowska Rzeźnik, Ewa Trzęsicka

 

 

 

 

Eliza Świerk

 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Ewa Szymczak

Izabela Szymańska

 

Szymańska Izabela

 

 Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas

Społeczność lokalna wie, co dzieje się w szkole, zna jej bieżące sukcesy i potrzeby.

Szkoła jest miejscem, w którym organizuje się imprezy cykliczne ( lokalne ), jest odbierana jako miejsce przyjazne dla wszystkich uczniów , rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uczniowie i pracownicy szkoły chętnie przychodzą do szkoły i traktują ją jako drugi dom.