Co nam dały przeprowadzone badania? (Etap II)


 • Kategoria:

  Ocenianie i docenianie

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  05.02.2020

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badania przeprowadziłyśmy wśród uczniów na dwóch etapach edukacyjnych, a także wśród nauczycieli i rodziców. W tym roku rodzice wypełnili ankiety podczas obowiązkowej wywiadówki, dzięki czemu udało nam się zdiagnozować wszystkich, którzy na nią przybyli.

(To co było dla nas zaskoczeniem zapisałam wytłuszczoną czcionką.)

WYNIKI BADAŃ UCZNIÓW

Dzieci młodsze(uczniowie klas I-II) wykonały rysunki. Ich zadaniem było narysować pracę na temat:

Jaką pasję chciałbyś rozwijać w szkole? Na 20 dzieci prace wykonało 17 uczniów.

 

Pasja

Ilość wyborów

taneczne

2

cyrkowe, sportowe

3

kulinarne

2

językowe

1

informatyczne

1

muzyczne (gra na instrumentach)

1

gry i zabawy

1

wokalne

2

matematyczne

1

plastyczne

1

inne (rolnictwo, militaria)

2

 

Analiza prac pozwoliła nam dojść do następujących wniosków:

 • Uczniowie chcą rozwijać różnorodne pasje.
 • Nie wszystkie dzieci wiedzą jakie kółka zainteresowań są już w szkole, gdyż wskazywano na te, które od paru lat prężnie działają.
 • Potrzeby uczniów młodszych związane z uczestnictwem w kołach zainteresowań pokrywają się z potrzebami uczniów starszych (wokalne, językowe, sportowe, muzyczne – gra na instrumentach, informatyczne).

Uczniów klas III-VIII przebadałyśmy za pomocą ankiety. Na II etapie edukacyjnym uczy się 42 dzieci, ankiety wypełniło 31.

Analiza ankiet uczniów.

1. W nauce jakich przedmiotów mógłbyś pomóc koleżance / koledze?

żaden

muzyka

j. angielski

matematyka

w-f

chemia

EDB

fizyka

historia

j. niemiecki

geografia

j. polski

plastyka

1

1

5

13

1

7

2

1

2

2

4

2

1

 

2. Które kółka zainteresowań działające w naszej szkole odpowiadają Twoim potrzebom?

Kółko taneczne

„Spotkania ze sztuką”

Kółko gier planszowych

SKS

wolontariat

10

18

2

14

9

 

3. Jakie pasje chciałbyś rozwijać w szkole? Napisz jakie jeszcze kółka zainteresowań powinny działać w naszej szkole.

wokalne

związane z opieką nad zwierzętami/
rolnictwo

filmowe

elektroniczne

fotograficzne

gimnastyczne

chemiczne

pływackie

piłka nożna

informatyczne

językowe

historyczne

plastyczne

teatralne

karate/boks

orkiestra

muzyczne

gry  planszowe

5

3

5

1

1

1

3

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

 

4.W jaki sposób nauczyciele doceniają  Twoją pracę?

Ocena słowna

Ocena

Pochwała

 

Wyróżnienie

na  forum klasy/szkoły

nagroda

inny

5

24

12

0

1

0

 

5.W jaki sposób rodzice doceniają Twoją pracę?

 

Chwalą

 

Kupują prezent

Dają Ci pieniądze

Pozwalają dłużej grać na komputerze

nagroda

Inny

25

3

0

2

Pozwalają na zabawę

Nie doceniają

Dają więcej czasu dla siebie

1

2

1

 

6. Czy nauczyciele stosują wobec Ciebie informację zwrotną tzn. informują Cię w sposób ustny lub pisemny o tym, co potrafisz, a nad czym jeszcze powinieneś popracować?

Tak

Nie

29

3

 

6a. Jeśli odpowiedziałeś TAK, napisz na jakich przedmiotach ma to miejsce?

Na wszystkich

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

 

W-f

Chemia

2

21

6

9

1

2

1

 

7. Czy informacja zwrotna uzyskana od nauczycieli pomaga Ci w nauce?

Tak

Nie

28

2

 

8. Jakich przedmiotów lubisz się uczyć?

 

Język polski

Język angielski

 

 

Matematyka

 

W - f

 

 

Informatyka

Chemia

Muzyka

 

Plastyka

Historia

 

Geografia

Fizyka

Język niemiecki

 

Religia

 

12

7

18

7

3

6

4

3

5

4

1

3

 

2

 

9. Jak, według Ciebie, nauczyciele powinni prezentować sukcesy Twoje
i innych uczniów?

 

Na stronie internetowej szkoły

W gazecie lokalnej

W formie gazetki na korytarzu szkolnym
(zdjęcia , opis sukcesu)

Na apelu

Inny

25

3

0

2

Ściana chwały

 

 

2

 

Analiza ankiet pozwoliła nam dojść do następujących wniosków:

 • Uczniowie są chętni pomóc swojej koleżance/koledze w nauce. Najwięcej uczniów pomogłoby w nauce matematyki. Ten przedmiot wskazało najwięcej uczniów klasy III i kilku z klas starszych.
 • Uczniom odpowiadają działające kółka zainteresowań, ale chcieliby rozwijać również inne pasje (fotografia, opieka nad zwierzętami, elektronika, gra w orkiestrze, filmowe, związane

z dyscyplinami sportowymi: boks, karate, pływanie).

 • Uczniowie są doceniani przez nauczycieli. Najwięcej wskazań padło na ocenę. Nikt nie wskazał wyróżnienia na forum klasy/szkoły. Jest to zaskakujące, ponieważ zawsze na koniec I i II półrocza organizujemy podsumowanie nauki. Uczniowie są wyczytywani i nagradzani oklaskami. Pochwały słownej udziela również dyrektor szkoły.
 • Dzieci są też doceniane przez swoich rodziców. Najczęstszą formą jest pochwała.
 • Nauczyciele stosują wobec uczniów informację zwrotną, ale nie na wszystkich przedmiotach.
 • Informacja zwrotna zdecydowanie pomaga uczniom w nauce.
 • Uczniowie lubią się uczyć, ale nie wszystkich przedmiotów.
 • Uczniowie chcą być doceniani przez nauczycieli. Odpowiada im zamieszczenie informacji o ich sukcesach na stronie internetowej szkoły, artykuł w lokalnej gazecie, gazetka szkolna i apel. Pomysłem, który nas zaskoczył, było utworzenie tzw. ściany chwały, na której będą opisywane sukcesy uczniów.

 

WYNIKI BADAŃ RODZICÓW

Badaniu ankietowemu poddano 24 rodziców. Mieli oni odpowiedzieć na 2 pytania zamknięte oraz 1 otwarte, niestety nie wszyscy udzielili na nie odpowiedzi.

1.W jaki sposób nauczyciele powinni docenić pracę Państwa dziecka?

Ocena słowna

Ocena

Pochwała

 

Wyróżnienie

na  forum klasy/szkoły

nagroda

inny

6

12

16

7

3

wybrany przez nauczyciela

1

 

2. Jak, Państwa zdaniem, powinien wyglądać sposób  prezentowania sukcesów  uczniów naszej szkoły?

 

Na stronie internetowej szkoły

W gazecie lokalnej

W formie gazetki na korytarzu szkolnym
(zdjęcia , opis sukcesu)

Na apelu

Inny

17

7

12

7

wybrany przez nauczyciela

1

 

3. Co pomaga Państwa dzieciom w procesie uczenia się?

Ilość wskazań

Dobre tłumaczenie

3

Zainteresowanie lekcją

3

Motywowanie uczniów

2

Sprawiedliwe ocenianie

1

Zapis kolorem ważnych informacji

1

Wycieczki

2

Wykonywanie doświadczeń

2

Lekcje w naturalnym środowisku

1

Ocena zadań domowych

1

Przykłady

1

Przyjazna atmosfera na lekcji

2

Koła zainteresowań/zajęcia dodatkowe

3

Muzyka relaksacyjna na lekcji

1

Praca na konkretach

1

Wsparcie psychologiczne ze strony nauczycieli

1

Zrozumienie tematu

1

Towarzystwo dojrzałych, miłych rówieśników

1

Podawanie zagadnień w formie NaCoBeZu

2

Nauka przez zabawę

2

Pochwała nauczyciela na forum klasy

4

Prezentacje w formie filmu

1

Prezentacje

1

Cisza i spokój na lekcji

1

Docenianie starań

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza ankiet pozwoliła nam dojść do następujących wniosków:

 • Rodzice uważają, że najlepszą formą doceniania uczniów jest pochwała.
 • Sukcesy uczniów powinny być prezentowane na stronie internetowej szkoły oraz w formie gazetki na korytarzu szkolnym.  Formą akceptowana przez rodziców jest także apel i podanie informacji do gazety lokalnej.
 • Rodzice wiedzą, co pomaga ich dzieciom w nauce.  Formą, która uzyskała najwięcej wskazań była pochwała. Rodzice pragną, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach, które są dobrze wytłumaczone. Nauczyciele powinni zainteresować tematem oraz stworzyć uczniom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.
 • Rodzice nie wskazali sposobów, w jaki ich dzieci uczą się w domu i czy korzystają z ich pomocy.

WYNIKI BADAŃ NAUCZYCIELI

Badaniu ankietowemu poddano 12 nauczycieli. Mieli oni odpowiedzieć na 4 pytania zamknięte.

1. Jakimi formami doskonalenia jesteś zainteresowana?

warsztaty

kursy

studia podyplomowe

szkolenia

inne

7

2

1

2

0

 

2.Jakie metody aktywizujące stosujesz na lekcji?

Ilość wskazań

Drzewko decyzyjne

4

Burza mózgów

9

Dyskusja

9

Debata „za” i „przeciw”

1

Gry dydaktyczne

9

Haki pamięciowe

1

Drama

6

Łańcuchowa metoda skojarzeń

3

Metaplan

5

Projekt

8

Układanka

3

Mapa mentalna

3

Por folio

0

Praca w grupach

10

Techniki niedokończonych zdań

6

Inne:

Akrostych

1

Linia czasu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jakie elementy oceniania kształtującego stosujesz w pracy dydaktyczno - wychowawczej?

Ilość wskazań

Określanie celu lekcji i formułowanie go w języku zrozumiałym dla ucznia

9

Ustalanie kryteriów oceniania, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia

9

Stosowanie efektywnej informacji zwrotnej

7

Rozróżnianie funkcji oceny sumującej i kształtującej

1

Formułowanie pytań kluczowych

6

Zadawanie pytań angażujących ucznia w lekcję

8

Samoocena i ocena koleżeńska

3

Inne:

           Patyczki

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. W jaki sposób doceniasz swoich uczniów?

Ilość wskazań

Chwalenie tych słabszych – chociażby za wysiłek, który włożyli w swoją pracę

11

Nagradzanie uczniów np.  jakimś tytułem

0

Wstawianie dodatkowych ocen

9

Uwagi pozytywne

7

Inne:

            Naklejki motywacyjne

1

 

 

 

 

 

 

 

Analiza pozwoliła nam sformułować następujące wnioski:

 • Nauczyciele wyrażają chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. Tylko 1 nauczyciel nie wyraził chęci uczestniczenia w szkoleniach, a 1 wskazał aż 3 formy.
 • Nauczyciele, którzy wyrazili chęć dokształcania podali tematykę, którą są zainteresowani. Są to: warsztaty plastyczne, biologiczne, przyrodnicze, praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego, praca z dzieckiem z dysfunkcjami, neurodydaktyka, praca z dzieckiem zdolnym.
 • Nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego.
 • Nauczyciele doceniają uczniów poprzez chwalenie zarówno tych słabych jak i tych, którzy nie mają problemów w nauce. Popularną formą jest stosowanie dodatkowych ocen.

2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Badania przebiegły zgodnie z planem. Od razu zdecydowałyśmy się na ankiety dla uczniów starszych, nauczycieli i rodziców, bo uznałyśmy, że w ten sposób pozyskamy najbardziej rzetelne informacje. Dzieci z klas I-II lubią rysować, a nie potrafią jeszcze czytać i dobrze rozumieć tekst, więc wobec nich zastosowałyśmy pracę plastyczne.

W trakcie realizacji nic nie zmieniałyśmy. Jedynie drobnym modyfikacjom uległy pytania, które zadałyśmy respondentom (w porównaniu z pytaniami z etapu I). Zostały one inaczej sformułowane, aby ankietowani nie odpowiadali na niektóre z nich TAK lub NIE.

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Wnioski z badań:

 • Uczniowie chcą rozwijać swoje pasje, a potrzeby uczniów młodszych związane
  z uczestnictwem w różnych  kołach zainteresowań pokrywają się z potrzebami uczniów starszych.
 • Uczniowie chcieliby rozwijać również inne pasje, jakich do tej pory nie rozwijali w szkole.
 • Należy wykorzystać potencjał uczniów i organizować pomoc koleżeńską.
 • Uczniowie czują się doceniani przez nauczycieli i przez rodziców, ale używane są wobec nich inne formy. Nauczyciele stosują najczęściej ocenę, a rodzice pochwałę.
 • Nauczyciele doceniają również uczniów poprzez chwalenie zarówno tych słabych jak i zdolnych.
 • Nauczyciele stosują wobec uczniów informację zwrotną, ale nie na wszystkich przedmiotach.
 • Informacja zwrotna zdecydowanie pomaga uczniom w nauce.
 • Uczniowie lubią się uczyć, ale nie wszystkich przedmiotów.
 • Uczniowie chcą być doceniani przez nauczycieli. Odpowiada im zamieszczenie informacji o ich sukcesach na stronie internetowej szkoły, artykuł w lokalnej gazecie, gazetka szkolna i apel. Te same formy chwalenia się sukcesami wybrali rodzice i nauczyciele.
 • Rodzice wiedzą, co pomaga ich dzieciom w nauce.  Podali to tylko w formie „życzeń” skierowanych do nauczycieli.
 • Nauczyciele wyrażają chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i potrafią zdefiniować swoje potrzeby związane z dokształcaniem.
 • Nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego.

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

Cel dla szkoły:

Uczniowie, nauczyciele i rodzice "wespół w zespół" sprawią, że wszyscy uczniowie naszej szkoły będą czuli się doceniani i dobrze oceniani, nie tylko na lekcjach, ale we wszystkich formach działalności placówki.

Dlaczego?

Wszyscy chcemy czuć się w szkole docenionymi. Nie tylko chodzi o uczniów, ale również o rodziców i nauczycieli. Zadowolenie tych trzech grup sprawi, że w szkole będzie panowała atmosfera sprzyjająca procesowi uczenia, nauczania i  wychowania.