Nauka programowania w kontekście j. angielskiego - tworzenie strony internetowej szkoły (Etap I)


  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Źródło:

    Opracowanie własne

  • Dodano:

    25.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Społeczność szkolna została poinformowana już w zeszłym roku szkolnym. Dzieku długiemu okresowi przygotowawczemu wszyscy zainteresowani mieli okację przedyskutować założenia programu tak uczniowie i nauczyciee oraz rodzice. Szczególne zainteresowanie zostało zaobserwowane w aspekcie "samodzielnego" poszukiwania rozwiązań kreatywnychi niestandardowych.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybór obszru nie wiżała się z jakimikolwiek trudnościami, szczególnie w sytuacji kiedy samodzielność jest mocno promowana cechą o naszych uczniów.

Proces dokonywania wyboru a raczej położenia nań szególnegonacisku wynikał z wielu czynników. 

Coraz szybsze tempo przemian w naszym świecie wymaga by uczniowie juz na początku swojej drogi edukacyjnej byli przygotowani do sprostania zadaniom które posawi przed nimi bliżej nieokreslona przyszłość. Zadania nowoczesnej właśnie natym polega. Dążymy do ukształtowania takiego człowieka, który potrafi w tej nowej przyszłości żyć i działać. Uczniowie uczeni są by umieli twórczo przekształcać rzeczywistość oraz realizować siebie jako wartość. Sprostać temu może wyłącznie osoba samodzielna, zdolna do kierowania własnym rozwojem i korzystania z mozliwości jakie stawia przed nią świat.

Stanowczo sprzeciwiamu się trendowi współczesnego rozwoju gdzie człowieka spycha się do roli konsumenta informacji i konsumenta dóbr.

Współczesny samodzielny uczeń i nauczyciel mentor realizwoć powinien swoje kompetencje samodzielności poprzez:

a. wzmacnianie motywacji do samodzielnej pracy i samooceny,

b. respektowanie wszelkich przejawów naturalnej skłonności dzieci do samodzielności [inicjatywa, powysłowość, aktywność]

c. inspirowanie do formułowania problemów i samodzielnego ich rozwiązywania

d. przyzwyczajenie do sprawdzenia i korekty uzyskanych wyników

e. wdrażanie do planowania, świadomego i samodzielnego wykonania pracy oraz samokontroli

f. stworzenie  warunków optymalnych do rozwoju samodzielności [metody, treści, środki, zasady, styl kierowania i baza kształcenia]

 

Pradoksalnie, kształtowanie kompetencji samodzielności jest zbierzne z każdym zadaniem programistycznym gdzie okreslamy:

- Potrzeby, cele i wymagania.
- Określenie zadań, ich struktury i zakresu.
- Charakterystykę podejścia technicznego.
- Harmonogram.
- Określenie struktury organizacyjnej projektu.
- Dobór uczniów i określenie odpowiedzialności za zadania.
- Budowę budżetu i analizę ryzyka.

SAMODZIELNOŚĆ leży u podstaw działań dziecka. Kiedy rozwiązuje ono jakikolwiek problem teoretyczny to nie tylko przejawia aktywność pozanwczą [uzupełnia wiedzę, przeprowadza operacje myslowe itp.], ale również emocjonalno-motywacyjną [uczucia, załamanie, wytrwałość] i niekiedy także behawioralną [pomiary, doświadczenia, obserwacje, projekty].

Obszar został wybrany po przeanalizowaniu wszystkich powyższych zagadnień jednocześnie z pamięcią o rzeczy podstawowej - im wyższy stopień samodzielności uczniów, tym wyższe wszystkie ich kompetencje. Respektując naturalną skłonność dzieci do samodzielnego działania projekt dla Szkoły z Klasą ma stworzyć dodatkowe optymalne warunki dla rozwoju samodzielności w mysleniu i działaniu.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wszystkie zasoby szkoły są do dyspozycji nauczycieli i dzieci. Informacja .

Zespoły zostały wyznaczone przez samych uczniów - z udziałem czy raczej kontrybucją całych klas.

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

Wysoko wykwalifikowana i zaangażowana w pracę kadra pedagogiczna. Doświadczenie w realizacji ODYSEII UMYSŁU, którego cele są zbieżne. Udział nauczycieli w licznych szkoleniach z zakresu stosowania TIK w edukacji. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Organizowane liczne wyjścia i warsztaty poza szkołą. Swobodny dostęp do licznych instytucji kulturalnych , naukowych działających na terenie miasta. Dobra współpraca z rodzicami podczas organizowania ciekawych zajęć z wykorzystaniem ich możliwości i wiedzy.

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

Brak odpowiedniej OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO  w wersji dla uczniów – licencja.  Nie wszyscy uczniowie mają dostęp do jednakowej platformy MacOS vs. MS Win 10.

Przeładowanie zajęciami i brak czasu na dogłębne poświęcenie się projektowi.

SZANSE

                         Bardzo szybka reakcja na potrzeby uczniów, swoboda i indywidualizacja. Swobodny dostęp do licznych instytucji kulturalnych , naukowych działających na terenie miasta. Dobra współpraca z rodzicami podczas organizowania ciekawych zajęć z wykorzystaniem ich możliwości i wiedzy

ZAGROŻENIA

                Brak możliwości doposażenia szkoły w profesjonalne oprogramowanie. Brak pomieszczeń dostępnych dla uczniów ze sprzętem multimedialnym. Brak możliwości wypożyczania sprzętu uczniom.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Uczniowie wspólnie z rodzicami powinni nam odpowiedzieć na pytania:

1. Koko trzeba zaprosić do projektu rak by był on bardziej efektywny i dał wiedzą?

2. Jakie przedmioty poza informatyka i angielskim znajdują się w opszarze projektu?

3. Jakiego specjalistycznego a darmowego oprogramowania potrzebujemy

4. Czy przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i dzieci będzie wystarczające?

5. Czy potrzebne będą dodatkowe zajęcia lub warsztaty dla nauczycieli i uczniów?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Metody ilościowe i jakościowe!

Metody ilościowe: reprezentatywna, ale powierzchowne (np. ankietowanie, analizy danych ilościowych), wymagane duże próby; cała szkoła;

Metody jakościowe: niereprezentatywne, ale pogłębione, nie wymagane duże próby (nasycenie przy 12 wywiadach).

Wywiady (indywidualne, grupowe, kontekstowe, - podczas zajęć);

Dziennik użytkownika - programisty juniora (user diary);

Mapa podróży użytkownika programisty juniora (user journey map);