Do dzieła, gotowi, odpalamy ... pasję! (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

W pierwszej kolejności o programie zostali poinformowani wszyscy nauczyciele podczas Rady Pedagogicznej 26.09.2017r. Dla przypomnienia, wszyscy otrzymali przypomniene poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS. Następnie uczniowie i rodzice również zostali poinformowani o przystąpieniu do programu poprzez dziennik elektroniczny. W peirwszym spotkaniu zespołu wzięła grupa ochotników, którzy chcą wyjątkowo aktywnie brać udział w działaniach projektu. 

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Wielu jest nauczycieli z pasją i wieloma pomysłami. Widzimy jednak potrzebę pracy nad relacjami między nauczycielami oraz dyrekcją a nauczycielami. Dobre relacje przekładają się, według nas, na zwiększoną efektywność pracy nauczycieli.

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Mamy nową halę sportową, z której jesteśmy dumni. Sale lekcyjne są bardzo zadbane i odświeżone, bardzo przestrzenne. Ławki i krzesełka są nowe, zróżżnicowane wysokością, ze względu na wzrost uczniów. Na holu mamy pufy-siedziska. Piękny plac zabaw. Jesteśmy w posiadaniu odnowionej biblioteki, z siedziskami i pięknymi rysunkami na ścianach. Świetlice szkolne (3) to miejsca, w których dzieci i młodzież mogą spędzić czas przy grach planszowych, jak również zagrać na X-boxie czy obejrzeć coś w telewizji.

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

W każdej klasie jest projektor, komputer oraz dostęp do Internetu. Ponadto mamy tablice interaktywne oraz telewizory dotykowe. Na świetlicach są również telewizory oraz gra X-box.

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Naszą mocną stroną jest bardzo dobre wyposażenie sal lekcyjnych, zarówno pod względem technologicznym, jak i dydaktycznym. Słabą stroną jest nie w pełni wykorzystywany ten zasób przez wszystkich nauczycieli.

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Wybraliśmy obszar pasja do nauki. Mamy bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o wygląd oraz wyposażenie szkoły. Potencjał nie jest do końca wykorzystany. Być może to pzyczyniłoby się do wzrostu zainteresowania nauką. Oferta zajęć pozalekcyjnych nie jest zbyt rozbudowana i zachęcająca. Ponadto, należy popracować nad relacjami: nauczyciele-nauczyciele, nauczyciele-dyrekcja, nauczyciele-uczniowie. Lepsze relacje oznaczają większą efektywność oraz wzmożone zaangażowanie w pracę. To z kolei rodzi lepsze pomysły na zajęcia lekcyjne, a co za tym idzie, pasję do nauki.