Bezpieczna szkoła (Etap I)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  25.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Grono Pedagogiczne zostało poinformowane o włączeniu się w realizację programu we wrześniu, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Do działań w ramach programu została wyznaczony zespół oraz zachęceni wszyscy nauczyciele. Podczas kolejnego posiedzenia Rady Pedagogicznej został wybrany obszar, którym chcemy się zająć w bieżącym roku szkolnym. Każdy mógł zabrać głos, podać swoje propozycje.

Społeczność uczniowska została poinformowana o udziale w programie ,,Szkoła z klasą " za pomocą Facebook-a i strony internetowej szkoły oraz umieszczenie informacji na gazetce samorządu, zaawierającej podstawowe informacje dotyczące działań w programie ,,Szkoła z klasą”.  do działania bardzo szybko przyłączyła się młodzież i nauczyzciele, oraz  Samorząd Uczniowski.

Udział w projekcie stał się okazją do współnego działąnia, a realizcja przedsięwzięcia możliwościa integrowania społeczności szkolnej.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

 Bezpieczeństwo i zaufanie. Przeanalizowaliśmy wszystkie obszary. Każdy nauczyciel mógł zaproponować obszar, który jego zdaniem powinien zostać zbadany, a działania w tym obszarze wzmocnione.  Szkoła pozwala uczniom tworzyć taką przestrzeń, w której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje. Bezpieczeństwo jest jedną  z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. W szkole spotykają się uczniowie nastoletni i dorośli pochodzący z różnych środowisk, w przyzwyczajeniami i nawykami wyniesionymi z domu i szkoły podstawowej, w tym roku szkolnym  po raz ostatni z gimnazjum. Aby wszyscy dobrze czuli się w szkole potrzebne jest doskonalenie zasad współżycia społecznego, jasne określenie norm właściwego zachowania, poszanowania godności każdej osoby, tolerancja oraz  życzliwość q stosunku do kolegi, koleżanki , osób dorosłych, nauczycieli i pracowników szkoły. W tym celu pragniemy podjąć się działań mających na celu doskonalenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, dając tym samym  możliwość rozwoju każdego ucznia i pielęgnowania swoich pasji i zarażania nimi innych.

 

 

 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony:

 • wykształcona kadra nauczycieli i wychowawców, 
 • zaangażowana młodzieź, chętna do wspołpracy,
 • młodzież chętna do niesienia pomocy,
 • dobra komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami a rodzicami;
 • monitoring wizyjny w szkole;
 • stała współpraca z rodzicami uczniów.

Słabe strony:

-zajęcia odbywają się w dwóch budynkach szkolnych(głównym i po byłym internacie)

- zagospodarowanie  czasu wolnego podczas przerw i po zajęciach szkolnych;

-współpraca pomiędzy grupami wiekowymi i poszczególnymi klasami.

- część młodzieży nie dostrzega swojego niewłaściwego zachowania oraz rówieśników,

- zamieszkanie uczniów w dużej odległości od szkoły i problemy z dojazdem.

Okoliczności zewnętrzne, które możemy wykorzystać jako szansę do zmiany to:

 • udział w wolontariacie,
 • dobre relacje z podmiotami kulturowymi w środowisku lokalnym,
 • chętni do współpracy rodzice,

Ograniczenia zewnętrzne, uwzględnione podczas planowania zmian to:

 • funkcjonowanie w dwóch budynkach, niepołączonych ze sobą,
 • silny wpływ grupy na zachowanie jednostki,
 • niewłaściwe wzorce zachowań w domu rodzinnym,
 • duża ilość zajęć pozalekcyjnych,
 • trudnośc ustalenia dogodnych dla wszytskich terminów spotkań,
 • nauczyciele uczący w różnych szkołach, co wpływa na trudności w komunikacji i zaangażowaniu się w działania naszej szkoły

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

W jakim stopniu szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom, jej pracownikom i otoczeniu?

 Jakie działania pozwoliłyby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, pracowników i otoczenia?

Jakie szkoła może podjąć działania, aby zwiększyć poczucie wzajemnego zaufania wśród społeczności szkolnej?

Pytania do uczniów:

Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?

Jeśli czujesz się bezpiecznie to dlatego że………………………….

Jeśli nie czujesz się bezpiecznie to dlatego że……………………………………………….

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

W badaniu wezmą udział wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy  oraz rodzice. 

Uczniowie wypełnią ankietę podczas godzin wychowawczych

Nauczyciele i pracownicy administracji wypełnią ankietę, która pozwoli na dokładniejszą analizę mocnych i słabych stron szkoły oraz da obraz pomysłów na dokonanie zmian w kwestii bezpieczeństwa w szkole. 

Rodzice wypełnią ankiety, które pozwolą spojrzeć na środowisko szkolne ich oczami. 

Uczniowie swoje uwagi będą mogli również zostawiać na ścianie opinii.