Kolorowa szkoła -kolorowy świat. (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Źródło:

    Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

W środę 9 października na szkolnym spotkaniu liderów dyrektor szkoły poinformował o zgłoszeniu do programu Szkoła z klasą 2.0 i przedstawił Zespół, który będzie koordynował działania w ramach programu.  W działania właczyli się opiekun SU,  Przewodnicząca Rady Rodziców oraz wychowawcy. Wychowawcy klas przekazali uczniom i rodzicom informację o udziale w programie.  Na następnym spotkaniu liderów w dniu 6 listopada poinormowano już szczegółowo o etapach programu i poszczególnych działaniach. 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Po analizie rozmów z uczniami w klasach oraz z rodzicami na zebraniach, analizie ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego, a także po przeanalizowaniu potrzeb szkoły zdecydowano się na wybór obszaru: "Dobre relacje". Konieczność kształtowanie takich wartości jak tolerancja, szacunek, empatia, dobre relacje między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, a także konieczność budowania dobrych relacji w gronie pedagogicznym pojawiały się we wszystkich prowadzonych rozmowach i ankietach

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Masze mocne strony w ramach wybranego obszaru to: 

-Potencjał ludzki, wieli kreatywnych, empatycznych, aktywnych nauczycieli, uczniow i rodziców.

-Zmiana dyrektora szkoły, mozlwość "nowego otwarcia", deklarowana przez dyrekcję szkoły chęć budowania dobrych relacji.

-Udział w różnorodnych projektach, także międzynarodowych, w których uczniowie nauczyciel i rodzice współpracują także poza zajęciami szkolnymi.

-Aktywna, przebojowa i chętna do współpracy Rada Rodziców, angażująca się w życie szkoły. 

-Dobre warunki lokalowe, szkoła po remoncie, system jednozmianowy, mozliwość organizacj róznych form zajęć pozalekcyjnych.

Sabe strony w ramach wybranego obszaru to:

-Trudności wynikające z reformy oświaty i likwidacji gimnazjum /zwolnienia nauczycieli, konieczność uzupełniania etatu w innych szkolach, połaczenie w jeden zespół nauczycieli uczacych w gimnazjum i szkole podstawowej/

-Konflikty miedzy uczniami w zespolach klasowych, agresja.

-Konflikty między rodzicami.

Sprzyjające okoliczności zewnętrzne to:

-Wsparcie organu prowadzącego szkołę.

-Współpraca z instytucjami i organizacjami, które znalazły miejsce  na terenie szoły, obejmując swoimi działaniami znaczną grupę naszych uczniów jak np. harcerstwo /harcówka na terenia szkoły/, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski / gabinet rehabilitacyjny na terenie szkoły/, kluby sportowe, osoby prowadzące różnorodne zajęcia dla uczniów a także Akademia Wieku Dojrzałego.

Ograniczenia to:

-Niepewna sytuacja zawodowa: zagrożenia zwolnieniami nauczycieli /mniejsza liczba uczniów/.

-Brak pieniędzy na realizację planów.

-Brak zgody na planowane inwestycje /sala zabaw/.

 

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

-jakie dzialania będą najbardziej celowe i skuteczne?

-Jakich działań oczekują od nas uczniowie?

-Jakich dzialań oczekują rodzice?

-Jak poprawić komunikację w szkole między wszystki mi grupami społeczności szkolnej a także w ramach tych grup?

Jakich działań oczekują nauczyciele?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb będzie skierowane do wszystkich grup spoeczności szkolnej,  uczniów, rodziców i nauczycieli, będzie ono prowadzone w grudniu. Narzędzia to wywiad grupowy, obserwacja i wywiad indywidualny.