Przez teorię do praktyki - jak wykorzystać wiedzę, którą zdobywamy w szkole w codziennym życiu? (Etap I)


 • Kategoria:

  Samodzielność

 • Dodano:

  18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

SP nr 58 w Poznaniu bierze rokrocznie udział w SzkoleZKlasą 2.0; W celu informacji uczniów o przystąpieniu do programu wykorzystano materiały informacyjne przekazane przez organizatorów w dniu szkolenia (np. wywieszono plakaty na korytarzach szkolnych).

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Ze względu na holistyczność wszystkich kategorii do prac zespołu zostali włączeni wszyscy nauczyciele uczący w SP 58 w Poznaniu.

Po spotkaniu warsztatowym z przedstawicielami fundacji w tym samym tygodniu 30.10.2019 zostało zwołane zebranie w celu omówienia przygotowania się do następnego edycji programu. 

Wybraliśmy kategorię samodzielność. Podczas spotkania wspólnie i demokratycznie ustalono, że w dzisiejszych czasach cywilizacja stawia przed nami problem braku efektywnego wykorzystania zdobywanej wiedzy, która wynika z kilku czynników, m.in. z niedostosowania teorii do życia codziennego lub niewiedzy uczniów w jaki sposób ją wykorzystać – należy ten obszar zmienić i uskutecznić dla dobra naszych podopiecznych.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony:

 • Dobre relacje między nauczycielami-uczniami-rodzicami,
 • Współpraca w działaniu,
 • Szkoła jest otwarta na zmiany,
 • Organizowanie dużej ilość konkursów, wycieczek, zajęć dodatkowych,
 • Współpraca z innymi szkołami (m.in. wymiany międzynarodowe),
 • Współdziałanie z samorządem lokalnym,
 • Duża ilość zajęć dodatkowych organizowanych w outsourcingu,

Słabe strony:

 • Brak miejsca w szkole (mała biblioteka, brak auli do organizowania spotkań),
 • Mało elastyczna i przeładowana podstawa programowa,

Szanse do zmiany:

 • Remont w części szkoły w celu powiększenia powierzchni użytkowej,
 • Zacieśnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, np. lokalnymi firmami zewnętrznymi,

Ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia):

 • Ograniczony czas kalendarza szkolnego,
 • Dodatkowe działania mogą się wiązać z dodatkowymi wydatkami,
 • Należy tak zorganizować działania, by nie obciążać zbyt mocno kolejnymi obowiązkami uczniów, gdyż zważywszy na ich zajęciach dodatkowe (m.in. korepetycje, dodatkowe lekcje języka obcego) ich czas jest już wystarczająco wypełniony.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Brakujące informacje:

 1. Mimo otrzymywania od uczniów informacji zwrotnej dotyczącej ewaluacji lekcji, nie potrafimy z pewnością stwierdzić, czy uczeń, formułując stwierdzenie na temat tego czego nauczył się podczas danych zajęć, rzeczywiście przyswoił  wiedzę, czy tylko odpowiedział na pytanie nauczyciela zgodnie z jego oczekiwaniami.
 2. Czy uczeń potrafi transponować zdobytą wiedzę w sposób twórczy wykorzystując ją w innych dziedzinach swojego życia.
 3. Czy zdobyta wiedza pozwala mu rozwijać jego własne pasje i które (z jego punktu widzenia) elementy uważa za najbardziej przydatne w swoim dalszym rozwoju.

Przykładowe pytania:

 • Czy możesz podać przykłady (np. wykorzystania kategorii ironii jako środka stylistycznego) w innych tekstach kultury?
 • Czy możesz opowiedzieć co czego się nauczyłeś swoimi słowami tak, żeby zachować sens podany na lekcji?
 • Czy do dzisiejszego tematu lekcji potrafisz podać jakiś przykład z własnego życia ilustrujący to czego się dzisiaj nauczyłeś?
 • Gdzie, to czego się nauczyłeś dzisiaj, ma to zastosowanie w dzisiejszym świecie?
 • Czy to czego się nauczyłeś dzisiaj, ma zastosowanie także w innych dziedzinach życia lub nauczanych przedmiotach? Jakich?
 • Czy przyda ci się to w przyszłości? Dlaczego tak lub nie?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Grupa docelowa: wszyscy uczniowie SP nr 58 w Poznaniu

 • Podgrupy: klasy 1-3;      4-6;        7-8.

 

Metody i techniki badań (stosownie opracowane dla danych podgrup)              

 • Eksperyment pedagogiczny
 • Monografia pedagogiczna
 • Metoda indywidualnych przypadków
 • Metoda sondażu diagnostycznego
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Arkusze obserwacji
 • Wywiad
 • Badanie dokumentów i analiza treści danych historycznych
 • Techniki projekcyjne i metody projektowe