Solidarność - na nowo! (Etap I)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Informacja o przystąpieniu „Trójki” do kolejnej– już czwartej - edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 została podjęta na początku roku szkolnego. Corocznie społeczność szkolna jest bardzo zaangażowana w kolejne działania programu, dlatego ponownie weźmiemy w nim udział, właśnie pod hasłem: Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo!, aby zmieniać szkołę na lepsze i na nowo.  Do programu została zaproszona cała społeczność szkolna: informacja przekazana przez dyrekcję szkoły w trakcie rady pedagogicznej, wszyscy pracownicy szkoły zostali zaproszeni do wspólnego działania przez koordynatora w wiadomości wysłanej przez e-dziennik, wreszcie uczniowie zostali zachęceni przez wychowawców (lekcje wychowawcze, filmik do programu, wspomnienia z festiwalu 2.0 – strona internetowa szkoły) do aktywności i działania oraz wprowadzania zmian, rodzice zostali poinformowani w trakcie zebrań z nimi.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się trzy obszary: Otwartość, Solidarność oraz Bezpieczeństwo i zaufanie. Proces wyboru obszaru nie był dla nas łatwym zadaniem, ponieważ zakres działań w ich ramach przenika się oraz uzupełnia, dlatego tegoroczny wybór nie był dla nas jednoznaczny. Szczególnie pomocni okazali się uczniowie, którzy zostali szczegółowo zapoznani ze wszystkimi koncepcjami aktywności zawartymi w danym obszarze i poprzez otwartą dyskusję opowiedzieli nauczycielom, jakie działania chcieliby kontynuować, udoskonalić i wprowadzić na nowo.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Po szerokich konsultacjach ze społecznością szkolną, szczególnie z uczniami (burza mózgów, mapa mentalna), postanowiliśmy kontynuować działania w obszarze: Solidarność. W trakcie spotkania zespołu stwierdziliśmy, że chcemy dalej podejmować działania rozwijające empatię, życzliwość oraz odpowiedzialność za innych, uczyć o świecie i jego problemach (choroby cywilizacyjne, klimat, segregacja śmieci), tworzyć w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, zapraszać do włączania się w akcje społeczne oraz zachęcać uczniów do organizacji ogólnoszkolnych wydarzeń integrujących ich ze sobą. Chcemy również ponownie prowadzić działania w ramach solidarności międzypokoleniowej: spotkania uczniów z seniorami. Pomysłów jest wiele, w kolejnych etapach zastanowimy się nad konkretnym celem naszych przedsięwzięć.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Posiadamy doskonałą kadrę nauczycieli, którzy zawsze chętnie podejmują różne wyzwania, angażują się w kolejne przedsięwzięcia, podejmują kolejne inicjatywy. Mamy doświadczenie  w organizowaniu akcji charytatywnych i zbiórek (schronisko dla zwierząt, hospicjum, słodycze dla dzieci z Domu Dziecka lub świetlicy TPD, ubrania dla dzieci z Filipin). Podejmujemy współpracę z licznymi lokalnymi instytucjami, bierzemy udział w wielu akcjach regionalnych i ogólnopolskich. Problemem może być brak czasu, zbyt dużo zadań i dodatkowych zajęć, zarówno u uczniów, jak i nauczycieli, niechęć ze strony rodziców do współpracy na rzecz szkoły, ograniczenia finansowe oraz przestrzenne.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

W jakich spotkaniach z ciekawymi ludźmi, seniorami chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć?

Jakie akcje społeczne Was interesują?

Czy interesują Was problemy współczesnego świata? Jeśli tak, to jakie?

W jakich akcjach społecznych bierzesz udział?

Na jaki problem społeczny należy według Ciebie zwrócić szczególną uwagę?

Czy interesuje Cię pomoc koleżeńska?

Czy chciałbyś/chciałabyś pomóc koleżance lub koledze w nauce?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb skierujemy przede wszystkim do uczniów i ich rodziców. Przeprowadzimy  ankietę (być może online) lub skrzynkę pytań. Planujemy również wykorzystanie „gadającej ściany”.