ZS1 - Na nowo! (Etap I)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  Etap I

 • Dodano:

  17.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Społeczność szkolną poinformowałyśmy za pomocą mediów społecznościowych. Wykorzystałyśmy do tego celu serwis społecznościowy Facebook oraz stronę internetową szkoły. Nie zrobiłyśmy tego od razu po szkoleniu lokalnym, ale wyczekałyśmy na moment, który pozwolił nam skupić uwagę społeczności szkolnej tylko na tym wydarzeniu. Oprócz mediów społecznościowych stworzyłyśmy gazetki ścienne, które wykleiłyśmy plakatami z poprzednich edycji Szkoły z klasą (zdjęcia w załączniku). Usytuowanie gazetek (korytarz prowadzący do gabinetów dyrektorskich oraz sali gimnastycznej) dało nam pewność, że zostaną zauważone przez każdego ucznia i pracownika szkoły. Dzięki tym działaniom  kilkunastu uczniów zgłosiło już swoją chęć czynnej pracy w programie. Ze strony nauczycieli sporym zainteresowaniem spotkała się metoda DT, w której upatrują nadzieję na „nowe otwarcie”. 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybrałyśmy obszar „Pasja do nauki”. Od zeszłego roku szkolnego planowałyśmy podjąć działania, które charakteryzują ten obszar, niemniej jednak organizacja pracy roku szkolnego i zadania zaplanowane wcześniej uniemożliwiły aktywność w tym zakresie.  Do podjęcia działań w tym obszarze skłoniły nas wyniki ankiet skierowanych do uczniów, badających poziom zadowolenia ze szkoły. Odpowiedzi, które uzyskałyśmy pokazały,  że owszem skupiamy się przede wszystkim na uczeniu i ocenianiu oraz bezpieczeństwie w szkole, jednak uczniowie potrzebują imprez dydaktycznych, wycieczek, możliwości prezentacji własnych talentów (niekoniecznie związanych tylko z nauczanym zawodem). Ponadto w zeszłym roku szkolnym przeprowadzona została ewaluacja w następujących obszarach:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski 
 z analizy (…) egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Biorąc pod uwagę wnioski z drugiego obszaru:

 • W procesie zarządzania najważniejszy jest uczeń i wszystkie działania ukierunkowane są na zaspokajanie jego potrzeb;
 • Duża dbałość dyrektora o nowoczesne wyposażenie szkoły i pozyskiwanie wsparcia podmiotów środowiska zewnętrznego, sprzyja rozwojowi zainteresowań uczniów;

planowane działania wpiszą się w oczekiwania uczniów, co naszym zdaniem przełoży się na ich motywację i rozwój swoich zainteresowań. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar:  PASJA DO NAUKI

Mocne strony w ramach wybranego obszaru

Słabe strony w ramach wybranego obszaru

- Dobra znajomość  TIK wśród uczniów  i nauczycieli.

- Podpisane przez szkołę porozumienia                                 o współpracy z UŚ w Katowicach oraz Politechniką Śląską w Gliwicach.

- Patronat edukacyjny Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich nad uczniami klas o profilu policyjnym.

- Otwartość dyrektora na potrzeby uczniów.

- Dobrze wyposażone pracownie w urządzenia TIK.

- Dobra współpraca i miła atmosfera w Radzie Pedagogicznej.

- Zaangażowanie nauczycieli w projekty szkolne i pozaszkolne.

- Duże zaangażowanie uczniów w życie szkoły.

- Duże zainteresowanie uczniów prezentacją swoich talentów na imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

- Duże zainteresowanie uczniów konkursami zewnętrznymi. 

-Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych (od kursów przygotowujących do matury, poprzez koło historyczne, zajęcia sportowe, klub gier planszowych do zajęć specjalistyczno – zawodowych CISCO czy umożliwiających zdobycie uprawnień SEP)

- Dobrze wyposażone pracownie zawodowe – elektryczna i informatyczne.

- Kreatywni nauczyciele.

- Sprawnie działający wolontariat.

 

- Trudne warunki lokalowe spowodowane „podwójnym rocznikiem”.

- Napięty kalendarz roku szkolnego spowodowany harmonogramem egzaminów zawodowych uczniów klas Technikum nr 1.

- Słabe zaangażowanie rodziców uczniów  w życie szkoły.

- Brak dobrego sprzętu nagłaśniającego                     w szkole.

- Napięty budżet szkoły.

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- Kontakty i znajomości prywatne nauczycieli z „ludźmi świata kultury” (na szczeblu lokalnym i krajowym).

- Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

- Środki z projektów unijnych kierowane do szkoły przez organ prowadzący.

 

 

- Dyspozycyjność osób zapraszanych na warsztaty i prelekcje.

- Obawa przed zmianami i związane z tym ryzyko.

- Możliwość ograniczonych środków finansowych niezbędnych do wprowadzanych zmian.

- Możliwa słabsza dyspozycyjność uczniów ze względu na obowiązki szkolne.

- Położenie (lokalizacja) szkoły poza centrum miasta.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Pytania skierowane do uczniów:

Jakie zajęcia pozalekcyjne (rozwijające Wasze pasje) chcielibyście realizować?

Jaka forma zajęć rozwijających Twoje pasje najbardziej by Ci odpowiadała?

Czy i jak szkoła może cię wspierać w realizacji swoich pasji?

Jakich zajęć brakuje w szkole?

W jakich wydarzeniach kulturalnych chciałbyś wziąć udział?

Jak najbardziej lubicie spędzać czas wolny?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

 

Planujemy ponowne badanie ankietowe grupy uczniów, ale ponadto zasięgniemy opinii Samorządu Uczniowskiego. Wychowawcy klas przeprowadzą prezentację założeń programu „Szkoła z klasą” w ramach godzin wychowawczych. W czasie tych zajęć wychowawcy, wykorzystując metodę „burzy mózgów”, przeprowadzą wstępną diagnozę oczekiwań swoich klas. Dzięki temu, mamy nadzieję pozyskać więcej pomysłów, które wpisywałyby się w oczekiwania uczniów. Narzędzia jakie wykorzystamy to: gadająca ściana oraz ankieta online.