I Etap Programu Szkoła z klasą 2.0 (Etap I)


 • Kategoria:

  Dobre relacje

 • Dodano:

  18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

   Społeczność szkolna została poinformowana o programie w październiku. Współnie z zespołem wybraliśmy kilka metod, dzięki którym udało nam się zainteresować społeczność szkolną. Przede wszystkim były to plakaty, które wykonaliśmy razem z uczniami klasy 1-3 podczas zajęć świetlicowych. Dodatkowo zostały na plakacie zamieszczone hasła, które kojarzyły się dzieciom z hasłem programu: ,,Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo!" Były to: otwartość, potrzeby szkoły, pasje, zmiana, pomoc, dbanie o szkołę, zaangażowanie, radość z bycia w szkole, dobre relacje, przyjaźń. Właście to zadanie spotkało się z największym zainteresowaniem i entuzjazjem wśród uczniów. Poczuli, że naprawdę mogą wziąć szkołę w swoje ręcę i coś zmienić w niej na lepsze. Od razu pojawiło się wśród społeczności szkolnej kilka pomysłów na bieżący rok szkolny.

   Kolejną metodą była informacja na naszej stronie internetowej www.zspstrykowo.edu.pl oraz wiadomość do każdego ucznia, rodzica oraz nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem na godzinach wychowawczych. Każda klasa została poinformowana bezpośrednio przez członków naszego zespołu za pomocą filmiku dostępnego na platformie. Niektórzy uczniowie zaproponowali już pewne zmiany w szkole, które chcieliby realizować w ramach programu. W działania Zespołu włączyli się przede wszystkim uczniowie z klas 1-8 oraz nauczyciele i pracownicy administracyjni.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

     Proces dokonywania wyboru obszaru nie był łatwym zadaniem. Biorąc pod uwagę potrzeby naszej społeczności szkolnej, wspólnie z zespołem zaproponowaliśmy kilka obszarów działań. Były to: pasja do nauki, bezpieczeństwo i zaufanie, dobre relacje oraz otwartość. Nasze propozycje przedstawiliśmy na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach. Podczas zajęć nie tylko utworzyła się ciekawa dyskusja w temacie potrzeb naszej szkoły, ale również uczniowie sami wyszli z konkretnymi propozycjami. Doszli do wniosku, że najbardziej zależy im na sprawnej komunikacji z nauczycielami, chcą mieć do nich zaufanie i czuć się w szkole bezpiecznie. Uczniowie pragną również przyjaznego środowiska, w którym nie tylko codziennie zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia, ale także spędzają czas w gronie bliskich znajomych. Dlatego szczególnie istotne są dla nich takie wartości jak przyjaźń, szacunek do drugiego człowieka, poczucie zrozumienia, życzliwość, koleżeńskość, empatia, uczynność. Dyskusja uczniów zasugerowała nam, że najlepszym obszarem do działań będą zatem dobre relacje - każda placówka powinna dbać o sprawną i dobrą komunikację między wszystkimi członkami społeczności lokalnej, w taki sposób, aby każdy mogł się czuć w swoim środowisku jak najbardziej swobodnie.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: DOBRE RELACJE

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

 • Organizowanie dni tematycznych m.in. Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Bez Skarpetek, Dzień Zdrowego Stylu Życia;

 • organizowanie imprez wewnętrzszkolnych m.in. Festiwal Młodych Patriotów, Festiwal Młodych Talentów, Dzień Sportu, ,,Śniadanie na trawie ",

 • organizowanie spotkań integracyjnych między nauczycielami,

 • organizowanie wycieczek dla uczniów;

 • organizowanie wyjazdów do teatru dla uczniów i ich rodziców, rajdów rodzinnnych,

 • możliwość skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Ucznia.

 

 • Mała ilość spotkań integracyjnych dla uczniów i nauczycieli;

 • słaba integracja między uczniami, pracownikami, także między uczniami a pracownikami,

 • mała ilość imprez pozalekcyjnych,

 • wąskie spektrum form spędzania wolnego czasu podczas przerw (mała ilość gier, zabaw, zajęć sportowych),

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 • Dostęp do sali gimnastycznej,

 • dostęp do boiska przyszkolnego,

 • dostęp do boisk sportowych,

 • możliwość korzystania z tzw. ,, Zielonej klasy" podczas przerw,

 • możliwość korzystania ze sprzętu multimedialnego,

 • szkoła wiejska o małej liczbie uczniów.

 • Duża ilość uczniów dojeżdzających do szkoły z różnych obszarów wiejskich,

 • brak dodatkowego transportu umożliwiającego uczniom powrót do domu,

 • brak dostępu do internetu i komunikacji sieciowej w sali gimnastycznej,

 • rozmieszczenie szkoły w trzech budynkach,

 • brak stołówki,

 • brak chęci i czasu ze strony uczniów i rodziców.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Przede wszystkim chcielibyśmy pozyskać więcej informacji na temat relacji między uczniami nie tylko w poszczególnych klasach, lecz także między różnymi oddziałami. Podczas lekcji nie da się w pełni zaobserwować stosunków równieśniczych, więc ten temat chcielibyśmy dokładnie zgłębić. Interesuje nas między innymi, czy każdy uczeń czuje się lubiany w szkole i w swojej klasie? Jak czuje się wśród równieśników? Czy w klasie tworzą się grupy wzajemnie rywalizujące, niechętne? Czy są osoby wykluczone z zespołu uczniowskiego? Jaki jest stosunek społeczności klasowej do uczniów wyróżniających się w nauce oraz uczniów słabszych?

Poza tym niezwykle ważne są dla nas również relacje między wszystkimi pracownikami wszkole ( w tym nauczycielami, pracownikami administracyjnymi, dyrekcją). Jak oni się czują w swojej pracy? Czy jest dla nich satysfakcjonująca? Jak oceniają atmosferę w pracy? Czy czują wsparcie w swoich działaniach wśród innych pracowników?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb chcielibyśmy skierować do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły. Dla uczniów chcielibyśmy przygotować ankietę, która zawierałaby między innymi pytania wypisane wyżej, a także odnoszące się do formy spędzania wolnego czasu tj. W jakich zajęciach pozalekcyjnych chciałbyś/chciałabyś brać udział, a nie ma ich w ofercie naszej szkoły? W jaki sposób chciałbyś/ chciałabyś spędzać czas na boisku podczas przerwy? W jaki sposób chciałbyś/ chciałabyś spędzać czas podczas przerwy w szkole, gdy pogoda nie pozwala na wyjście na dwór? Czy jesteś zadowolony, że chodzisz właśnie do tej szkoły?

Ciekawym dla nas narzędziem na przeprowadzenie badań jest również skrzynka pomysłów, do której uczniowie wrzucaliby odpowiedzi na pytania m.in czy chciałbys/chciałabyś, żeby w szkole organizowane były spotkania integracyjne dla uczniów? Jeśli tak to w jakiej formie? (noc filmowa, rajdy rowerowe, wycieczki). W jaki sposób chcielibyście usprawnić komunikację z nauczycielami?.

W swoim badaniu chcielibyśmy wykorzystać również ścianę opinii (gadającą ścianę), na której uczniowie mogliby przywieszać karteczki z emocjami, które im towarzyszą będąc w szkole. Byłaby to dla nas cenna wskazówka w projektowaniu zmian w naszej placówce. Wiedząc, co czują uczniowie po przyjściu do szkoły, możemy przyczynić się do polepszenia atmosfery w naszej społeczności szkolnej.

Badanie potrzeb skierujemy również do wszystkich nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, dla których przygotujemy ankietę zawierającą pytania już wcześniej wspomniane w opisie, a także te, które pozwolą nam uzyskać informacje jak uczniowie widziani są oczami wszystkich pracowników placówki m.in. Jaka atmosfera panuje w klasie podczas lekcji? Jak wygląda komunikacja pracowników z uczniami? Jak wygląda stosunek uczniów do nauczycieli?

Ankieta jest również świetnym narzędziem w badaniu potrzeb rodziców uczniów. Chcemy się przede wszystkim dowiedzieć jak oceniają kontakt z nauczycielami, czy odpowiada im termin zebrań oraz konsultacji, w jaki sposób najchętniej komunikują się z nauczycielami, czy chcieliby brać udział w organizacji spotkań intergacyjnych dla uczniów?