Chcemy zmiany - dobre relacje to podstawa życzliwości i wzajemnego szacunku!!! (Etap I)


 • Kategoria:

  Dobre relacje

 • Źródło:

  Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu - koordynator Joanna Szkudlarek-Lichocka

 • Dodano:

  15.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

 1. O przystąpieniu do programu poinformowaliśmy społeczność szkolną na listopadowej Radzie Pedagogicznej , tj 6 listopada 2019 roku. Wcześniej grono pedagogiczne otrzymało także informację poprzez mobidziennik, że szkoła będzie przystępować do niniejszego programu. Wielu nauczycieli bardzo przychylnie przyjęło zamiar udziału w projekcie. Wcześniej zostały także przeprowadzone rozmowy z nauczycielami. Chęć czynnego udziału w zespole zgłosiło kilkoro nauczycieli. Do pracy zgłosiło się 10 osób. Oprócz 10 członków zespołu jest dyrektor oraz koordynator. Grupa liczy 12 osób. O przystąpieniu do programu został poinformowany Samorząd Uczniowski oraz rodzice, którzy więcej informacji uzyskają od wychowawców podczas listopadowej wywiadówki. Uczniom i rodzicom zostanie przedstawiony obszar działań, tj. „Dobre relacje”, a także plany działań w tym zakresie.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

 1. Wybraliśmy obszar „DOBRE RELACJE”. Obszar działań został wybrany po konsultacjach z nauczycielami. Grono Pedagogiczne wysyłało swoje propozycje poprzez dziennik elektroniczny. Zespół „Szkoły z Klasą 2.0” dokonał analizy propozycji i ustalił, że obszarem badanym będą właśnie „Dobre relacje”. Wynika to z faktu, że placówka od bieżącego roku mieści się w jednym budynku ( wcześniej byliśmy w dwóch odrębnych ). Należy dodać, że obecna szkoła powstała w wyniku połączenia szkoły podstawowej oraz wygasającego gimnazjum. W związku z tym zależy nam, całej społeczności szkolnej, na dobrych relacjach : uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, pracownicy obsługi-nauczyciele, rodzice, uczniowie, dyrekcja placówki-nauczyciele. To obszar, który stanowi priorytet w obecnej sytuacji, ponieważ szkoła to zarówno miejsce pracy jak i nauki, a po połączeniu placówek jest to bardzo ważne. Zarówno uczniowie, jak i grono pedagogiczne wraz z pracownikami administracyjnymi czują potrzebę wzmocnienia wzajemnego szacunku, życzliwości wobec siebie.

 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

 1. Zapoznaliśmy się z materiałami,które po spotkaniu we Wrocławiu przywiózł członek zespołu. Wszyscy nauczyciele otrzymali je poprzez mobidziennik oraz mieli możliwość zapoznania się na radzie pedagogicznej w listopadzie. Przeprowadziliśmy analizę zasobów w tym zakresie. Została uzupełniona tabela, która przyniosła następujące informacje. Nauczyciele zostali poproszeni o zapisanie swoich spostrzeżeń dotyczących mocnych i słabych stron dotyczących badanego obszaru. Po analizie wielu wypowiedzi stwierdziliśmy, że do mocnych stron należą: wykwalifikowana kadra,

-dobra współpraca nauczycieli ( festyny, akcje charytatywne, wspólna organizacja imprez)

-dobra współpraca z Radą Rodziców  i większością rodziców ( konkursy, imprezy szkolne, akcje charytatywne)

-normy właściwych zachowań uczniów ( relacji między sobą, wobec nauczycieli i pracowników szkoły) zawarte są w statucie szkoły,  w programie wychowawczym oraz  w kontraktach klasowych

-dokonywanie ewaluacji tych dokumentów oraz poziomu przestrzegania tych norm

-organizowanie Dni Życzliwości, wybory najmilszej koleżanki, najmilszego kolegi ( klasy 0-3),  Święto Edukacji Narodowej, Dzień Praw Ucznia i Dziecka, akcje SU, Tydzień Tolerancji,

- działanie Rzecznika Praw Ucznia

- staranie się budowania właściwych relacji międzyludzkich,

- eliminowanie złych nawyków,

- wprowadzenie i przyzwyczajenie się do pozytywnych zachowań

- tolerancja i akceptowanie siebie,

- wykorzystanie ciekawych metod podczas lekcji (np. wychowawczych),

- wprowadzenie nowych tradycji np. wydarzeń w życie szkoły - gazetek, uroczystości,

- uaktywnienie i ukierunkowanie rodzica w procesie wychowawczym dziecka na ważne problemy,

- zwrócenie uwagi na ważne święta inspirujące i motywujące nas do zmiany zachowań np. Dzień Tolerancji,

- urozmaicenie tematyki godzin wychowawczych,

- urozmaicenie oferty edukacyjnej szkoły,

- walka z przykładami złych zachowań promowanych w mediach,

- zwrócenie uwagi na wagę zachowań, drobnych gestów dnia codziennego w okazywaniu sobie szacunku,

- aktywizacja nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły do okazywania sobie szacunku - dawanie przykładu, rozmowy, zwracanie uwagi uczniom,

-panowanie między młodszymi dziećmi raczej dobrych relacji,

- obserwowanie dobrych relacji w małej grupie uczniów ( szczególnie w klasach młodszych )

- obserwowanie podczas imprez pozaszkolnych zaciśnięcia więzi rówieśniczych – rajdy, wycieczki, ogniska.

Do słabych stron należy zaliczyć:

- agresywne zachowania niektórych uczniów ( niewłaściwe zachowanie wobec rówieśników i nauczycieli),

- problemy z komunikacją z niektórymi rodzicami,

-trudności z egzekwowaniem przyjętych norm, zgodnie z systemem oceniania zachowania ( zachowania negatywne powtarzają się mimo obniżenia oceny z zachowania),

- brak konsekwencji w postępowaniu wobec złych zachowań, brak jednolitego frontu w tym zakresie,

- niezastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce (przyzwyczajenia mogą zwyciężyć),

- brak możliwości przewidzenia efektu końcowego i reakcji dzieci i rodziców,

- lekceważący stosunek niektórych rodziców do wybranego problemu,

- zagrożenie różnymi reakcjami ze strony młodzieży na podjęte działania,

- brak tolerancji na nowe zachowania,

- brak wystarczającej współpracy ze strony rodziców ze szkołą we wspieraniu pożądanych zachowań dzieci,

- zbyt agresywna ingerencja w sferę indywidualnych wartości człowieka i możliwość naruszenia uczuć dziecka np. uświadomienie sobie zaburzonych wartości panujących w domu (położenie nacisku na taktowne zachowania wynikające z gruntownej wiedzy o sytuacji rodzinnej wychowanków),

- brak umiejętności współpracy tylko rywalizacja między niektórymi uczniami,

- stosowanie większej ilości pochwał skierowanych do konkretnego ucznia za konkretną sprawę lub osiągnięcie w nauce,

 -brak szacunku, szczególnie do pracowników obsługi ze strony uczniów,

 -przemoc i agresja,

 - brak dyscypliny w niektórych zespołach klasowych,

- dobre relacje mają miejsce pod czujnym okiem wychowawcy.

Okoliczności zewnętrzne, które mogą zostać wykorzystane jako szansa do zmiany: przystąpienie do programu Szkoła z Klasą 2.0., pomoc i wsparcie części rodziców, aktywniejsza współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę, udział w imprezach zewnętrznych lub w plenerze, pedagogizacja uczniów w zakresie wiedzy o dzieciach innej narodowości, niepełnosprawności, religii oraz dzieci z dysfunkcjami.

Nasze ograniczenia:

Trudne środowisko  m.in. rówieśnicze, w którym często wyznacznikiem wartości są określone przez grupę negatywne zachowania. Szkoła mieści się w Śródmieściu Kalisza- wiele rodzin utrzymuje się z zasiłków socjalnych i jest pod opieką MOPS.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Po połączeniu placówek dwa grona pedagogiczne stanowią obecnie jedność. Obserwuje się wiele pozytywnych relacji w gronie pedagogicznym, jednak chcielibyśmy się dowiedzieć, jak naprawdę wyglądają relacje między nauczycielami i pracownikami administracyjnymi oraz dyrekcją szkoły. Pragniemy także uzyskać wiedzę na temat prawdziwych relacji uczniowskich, co stanowi ich największy problem w relacjach w społeczności szkolnej. Pragniemy także znaleźć przyczynę zachowań agresywnych, niekulturalnych wobec siebie zarówno wśród dzieci jak i wśród dorosłych. Celem badania będą także możliwości rozwiązań sytuacji konfliktowych zarówno wśród uczniów, rodziców jak i wszystkich pracowników szkoły, aby wszystkim uczyło się i pracowało lepiej w szkole.

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Po wstępnych rozmowach badanie potrzeb chcielibyśmy skierować do wszystkich grup, które tworzą społeczność szkolną. To uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy administracyjni placówki. Planujemy przygotować ankiety dla uczniów klas 4-8. Rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjnych zdiagnozujemy dzięki ankiecie oraz rozmowom. Zwrócimy uwagę na uczniów klas 0-3, którzy mogliby się wypowiedzieć podczas zajęć z wychowawcą klasy. Istotne będą także w tej grupie spostrzeżenia samych wychowawców klas 0-3. Dyrekcja szkoły, dwóch pedagogów oraz pielęgniarka szkolna otrzymają ankiety skierowane specjalnie do nich. Planujemy także spotkania z Samorządem Uczniowskim oraz Rzecznikiem Praw Ucznia, którzy także dadzą nam istotne informacje zwrotne. Ważne staną się oczywiście zebrania z rodzicami a także comiesięczne konsultacje z rodzicami. Każda uroczystość szkolna, wycieczki, rajdy, akcje charytatywne konkursy, uroczystości klasowe, festyn dadzą możliwość obserwacji grup szkolnych. Istotną rolę odegrają także działania Samorządu Uczniowskiego. Obserwacja zajęć lekcyjnych  przez dyrekcję szkoły także da obraz relacji rówieśniczych oraz relacji uczeń –nauczyciel. Obserwacje będą prowadzone na bieżąco, a spotkania rad pedagogicznych, zespołów samokształceniowych oraz zespołów klasowych będą okazją do omówienia spostrzeżeń i wyciągania wniosków oraz wdrażania konkretnych działań.