Startujemy! (Etap I)


 • Kategoria:

  Ocenianie i docenianie

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  22.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Udział w programie Szkoła z Klasą 2.0 jest dla nas już tradycją. Nie wyobrażamy sobie roku szkolnego, bez działań w projekcie. O kolejnym udziale w programie informujemy na przygotowanym banerze, na którym oprócz napisu Szkoła z Klasą 2.0 znajduje się aktualny rok szkolny. W ten łatwy sposób o przystąpieniu do kolejnej edycji programu dowiadują się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice, którzy odwiedzają placówkę. W tym roku nastąpiło to na początku października.

Cieszę się, że i w tym roku udało mi się zaangażować nową nauczycielkę. Z pewnością osoba niewtajemniczona w działania projektowe będzie miała na nie nowe spojrzenie. Mam nadzieję, że oprócz Zespołu Szkoły z  Klasą do pracy zaangażują się wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar „Ocenianie i docenianie”, ponieważ uważamy, że będzie on odpowiadał potrzebom zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców naszych uczniów. Wszyscy z pewnością chcą, aby doceniona była praca dzieci.

Wyboru dokonali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Na korytarzy szkolnym wywiesiliśmy tabelkę z 10 obszarami. Zadaniem uczniów, rodziców i nauczycieli było zaznaczenie obszaru, nad którym będziemy pracować. Na początku Zespół Szkoły z Klasą omówił najważniejsze zagadnienia związane z poszczególnymi etapami, a potem dokonywano wyboru. Wśród uczniów najwięcej wskazań padło na OCENIANIE I DOCENIANIE. Nauczyciele zaś wybrali RÓWNE SZANSE. Niestety tylko kilku rodziców dokonało wyboru obszaru, były to pojedyncze wskazania.

 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar:

OCENIANIE I DOCENIANIE

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

 

LUDZIE I RELACJE:

 • W szkole panuje miła, oparta na wzajemnym zaufaniu atmosfera.
 • Uczniowie chętnie nawiązują pozytywne kontakty z uczniami i nauczycielami.
 • Uczniowie posiadają szeroki wachlarz uzdolnień. W szkole prężnie działają kółka zainteresowań: taneczne, spotkania ze sztuką (teatralne, cyrkowe i muzyczne)oraz gier planszowych.
 • Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Gminnym Zespołem Instytucji Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Rodziców, Domem Dziecka w Pleszewie i innymi podmiotami w ramach działań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych np. straż pożarna, komenda policji , poradnią psychologiczno –pedagogiczną itp.
 • Szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Mieszkańcy chętnie współpracują z placówką, angażują się w szkolne przedsięwzięcia.

 

INFRASTRUKTURA I PRZESTRZEŃ:

 • Szkoła jest kolorowa i przyjazna dzieciom. Nie ma w niej miejsc, których uczniowie, zwłaszcza starsi, unikają. Z badań jednak wynika, że dzieci młodsze boją się części, w której znajdują się łazienki.
 • W szkole mieszczą się duża tablica ogłoszeń oraz małe tablice ogłoszeniowe, na których zamieszczane są informacje o wydarzeniach. Na korytarzu postawiony jest też „słup ogłoszeń”, na którym wywieszone są np. prace konkursowe uczniów.
 • Dzieci z przyjemnością uczęszczają na zajęcia lekcyjne. Wielu uczniów może poszczycić się 100% frekwencją.
 • Uczniowie chętnie spędzają czas na boisku oraz w nowej sali gimnastycznej.  Miejscem kontaktów między uczniami i nauczycielami jest korytarz szkolny i znajdujące się na nim ławeczki.
 • Sala gimnastyczna to przestrzeń otwarta również dla członków społeczności lokalnej. Tu odbywają się imprezy szkolne i środowiskowe np. akcje WOŚP, akademie z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci, świąt Bożego Narodzenia, pasowania na uczniów oraz zabawy szkolne organizowane przez Radę Rodziców, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby szkoły.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

 • Pracownia komputerowa wyposażona jest w komputery stacjonarne i laptopy.
 • W pięciu klasach znajdują się tablice multimedialne z pełnym wyposażeniem, w tym jedna dotykowa.
 • Szósta tablica pojawiła się w tym roku w sali będącej świetlicą. Mogą korzystać z niej nauczyciele, gdy nie odbywają się na niej zajęcia świetlicowe. Ponadto korzystać z niej można na zajęciach świetlicowych.
 • Posiadamy nowoczesny sprzęt nagłaśniający składający się z mikrofonów bezprzewodowych, głośników i wzmacniacza.
 • Posiadamy dwie kserokopiarki, w tym jedną kolorową. Korzystają z niej nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie.
 • O nasze bezpieczeństwo dba się dzięki zamontowanemu monitoringowi  wewnątrz budynku i w otoczeniu szkoły.
 • Większość nauczycieli korzysta z laptopów i odtwarzaczy CD.
 • Większość klas ma nowe meble.

 

UCZENIE (SIĘ):

 • Większość nauczycieli korzysta na co dzień z TiK.
 • Spora część grona pracuje metodami aktywizującymi. Największe korzyści przynosi praca oparta na działaniu.
 • Kadra podnosi swoje kwalifikacje- warsztaty, szkolenia, lekcje i szkolenia koleżeńskie, studia podyplomowe.
 • W szkole działa wiele kółek zainteresowań: warsztaty, szkolenia również koleżeńskie), sportowe, plastyczne, „Spotkania ze sztuką” – tu dzieci rozwijają talenty wokalne, aktorskie, a nawet cyrkowe.
 • Największą popularnością cieszą się koła taneczne i „Spotkanie ze sztuką”.
 • Od ubiegłego roku w związku z udziałem w Szkole z Klasą powstało kółko gier dawnych i planszowych.

 

 

LUDZIE I RELACJE:

 • Brak motywacji do nauki u sporej liczby uczniów.
 • Nie wszyscy uczniowie z własnej inicjatywy zgłaszają się do konkursów przedmiotowych.
 • Nie zawsze uczniowie trwają w sumiennym uczestnictwie w kółkach, na które się zapisują .
 • Nie wszyscy nauczyciele korzystają w pracy na lekcji z multimediów i możliwości, jakie dają nam tablica interaktywna i  multibooki.
 • Nie wszyscy nauczyciele znają zasady oceniania kształtującego, dlatego należałoby  przeprowadzić szkolenie z tej tematyki.

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA I PRZESTRZEŃ:

 • Brakuje nam czytelni.
 • Mamy bardzo małą bibliotekę szkolną.
 • Pokój nauczycielski jest ciasny i mały, niewiele się w nim mieści.
 • Nie ma też kącika na relaks oraz świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Uczniowie korzystają z miejsca, które o określonych porach dnia zamienia się w stołówkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

 

 • Brak tablic multimedialnych w dwóch klasach.
 • Pomimo tego, że tablice znajdują się w większości klas nie wszyscy nauczyciele z nich korzystają.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZENIE (SIĘ):

 • Chcielibyśmy, żeby 100% nauczycieli korzystała z TiK-u i pracowało metodami aktywnymi.
 • W szkole są uczniowie, którzy nie należą do żadnego koła zainteresowań.
 • W szkole są uczniowie, którzy nie biorą udziału w konkursach przedmiotowych, a posiadają odpowiedni zasób wiedzy.
 • Nie wszyscy nauczyciele znają OK, nie stosują nawet jego elementów np. informacja zwrotna.
 • Uczniowie niechętnie pomagają sobie
  w ramach pomocy koleżeńskiej.

 

 

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 

 • Zaangażowanie ze strony rodziców.

 

 • Chęć współpracy ze strony pracowników niepedagogicznych  szkoły.

 

 • Wykorzystanie instytucji  pozaszkolnych – poradnia psychologiczno - pedagogiczna, Gminny Zespół Instytucji Kultury, biblioteka szkolna i publiczna itp.

 

 • Wykorzystanie uruchomionego
  e-dziennika, jako narzędzia do komunikacji między uczniami, rodzicami a nauczycielami.

 

 

 • Z pewnością największym ograniczeniem jest kwestia finansowa. Budżet przeznaczony jest na bieżące wydatki związane z prowadzeniem szkoły.

 

 • Zbyt dużo obowiązków jakie wynikają z pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, a co za tym idzie brak czasu i chęci do działań dodatkowych.

 

 • Zbyt dużo obowiązków nakładanych na uczniów, zwłaszcza w klasach starszych. Jeden uczeń bierze często udział w kilku konkursach.

 

 • Brak miejsca, które moglibyśmy wykorzystać na chwalenie się swoimi osiągnięciami. Szkoła w 100% wykorzystuje wszystkie pomieszczenia.

 

 • Niechęć ze strony uczniów do udzielania pomocy koleżeńskiej.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Przykładowe pytania:

Uczniowie:

 • Czy jesteś gotów pomóc uczniom mającym problemy w nauce? Jeśli tak to z jakiego/jakich przedmiotów?
 • Które kółka zainteresowań działające w naszej szkole odpowiadają Twoim potrzebom?
 • Jaką pasję chciałbyś rozwijać w szkole?
 • W jaki sposób doceniają Cię nauczyciele, rodzice?
 • Czy nauczyciele stosują wobec Ciebie informację zwrotną?
 • Czy poinformowanie Cię o Twoich słabych i mocnych stronach oraz o tym, co powinieneś umieć, aby dostać pozytywną ocenę jest Ci pomocne w procesie uczenia się?
 • Jakich przedmiotów lubisz się uczyć?

Rodzice:

 • W jaki sposób nauczyciele powinni doceniać pracę Waszego dziecka?
 • Jak, zdaniem Państwa, powinien wyglądać sposób prezentowania sukcesów uczniów naszej szkoły?
 • Co pomaga Państwa dzieciom w procesie uczenia się?

Nauczyciele:

 • Jakimi formami doskonalenia jesteś zainteresowana?
 • Jakie metody aktywizujące stosujesz na lekcji?
 • Jakie elementy oceniania kształtującego stosujesz w pracy dydaktyczno - wychowawczej?
 • W jaki sposób doceniasz swoich uczniów?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb skierujemy do uczniów, nauczycieli i rodziców. Wśród uczniów klas V-VIII, rodziców i nauczycieli przeprowadzimy ankietę dotyczącą procesu uczenia się, natomiast dzieci młodsze poprosimy, aby narysowały wymarzone miejsce, w którym będa mogli rozwijać swoje pasje i prezentować swoje osiągnięcia.