Etap I - wybór obszaru (Etap I)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  21.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Jednym z działań, które zaplanowaliśmy do realizacji na bieżący rok szkolny był program Szkoła z Klasą 2.0. Dlatego na wrześniowej radzie pedagogicznej pani dyrektor poinformowała wszystkich nauczycieli o przystąpieniu naszej szkoły do programu Szkoła z Klasą 2.0.  Jednocześnie podziękowała imiennie wszystkim nauczycielom, którzy zrealizowali zaplanowane w ubiegłym roku szkolnym działania w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0, wręczyła dyplomy przygotowane przez koordynatora.

Informacje o przystąpieniu naszej szkoły po raz dziewiąty do programu Szkoła z Klasą 2.0 zostały podane również przez szkolnego koordynatora poprzez dziennik elektroniczny. Następnie nauczyciele poinformowali uczniów na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych. Nie były to jedyne działania promujące Szkołę z Klasą w środowisku szkolnym. Na stronie internetowej szkoły, głównej, został umieszczony bezpośredni link do podstrony Szkoła z klasą 2.0, na której będziemy dokumentowali wszystkie działania Szkoły z Klasą 2.0.

Link jest też dostępny z zakładki Szkoła.


Już we wrześniu 2019 r. na stronie internetowej szkoły został opublikowany artykuł promujący ogólnopolski program Szkoła z Klasą 2.0 ale też i działania Zespołu 2.0 w roku szkolnym 2018/2019.

https://sp30.lublin.eu/szkola-z-klasa-2-0/

Szkolny koordynator rozmawiał również indywidualnie z nauczycielami oraz pracownikami szkoły o programie, zachęcał i motywował do podjęcia działań w programie. Po zarejestrowaniu szkoły do programu, 20 października, szkolny koordynator napisał Zaproszenie do programu Szkoła z Klasą 2.0 poprzez dziennik elektroniczny. W efekcie do programu Szkoły z Klasą 2.0 przystąpiło 18 chętnych, otwartych na nowe wyzwania, gotowych do działania i zmiany nauczycieli a także chętni do pomocy uczniowie – liderzy – koordynatorzy uczniowscy, w tym roku z klas szóstych, przedstawiciele RR.

Przedstawicielom społeczności szkolnej podobało się hasło tegorocznej edycji Szkoły z Klasą 2.0: „Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo!”, które zachęca do włączenia się w działania, Nauczycielom 2.0 metoda pracy projektowej design thinking, dzięki której możemy tworzyć rozwiązania w oparciu o oczekiwania i rzeczywiste potrzeby a także to, że można ją zastosować w codziennej pracy z uczniami przy realizacji różnych projektów czy wydarzeń.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Podczas pierwszego spotkania Zespołu 2.0 w dniu 14 listopada 2019 r. koordynator zapoznał zapisanych nauczycieli z programem Szkoła z Klasą 2.0, etapami zadań, harmonogramem ich realizacji oraz zasadami i terminami zamieszczania opisów działań na platformie, zasadami ukończenia programu. Następnie omówiliśmy szczegółowo każdy z 10 obszarów, aby określić kierunek zmian na bieżący rok szkolny, było to ważne, ponieważ skład naszego zespołu uległ zmianom, doszły trzy nowe uczestniczki.

Po wnikliwej dyskusji, wspólnie zadecydowaliśmy, że w bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuowali działania podjęte w ubiegłym roku szkolnym w obszarze Otwartość.  Dlaczego? Padały różne odpowiedzi: Wybraliśmy obszar „Otwartość”, ponieważ jesteśmy otwarci wobec nowych technologii, modeli edukacyjnych, które stają się katalizatorem zmian w szkole. Stawiamy na aktywniejsze wykorzystywanie zasobów Internetu, aplikacji, cyfrowych mediów. Otwartość w szkole to również wymiar związany z wartościami, postawami wzajemnego szacunku i tolerancji, zaufania oraz odpowiedzialności za proces uczenia się i za wszystko, co jest z nim związane. Otwartość jest dla nas dialogiem i poszanowaniem dla odmienności, indywidualności, wielowyznaniowości i wielokulturowości. Nasze działania dążą do kreatywności i innowacyjności zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania w ramach tego obszaru przyniosą wymierne efekty w przygotowaniu uczniów do dalszej edukacji, ale też do życia  w rozwijającym się społeczeństwie.

W ramach naszych działań chcielibyśmy również zaangażować do współpracy szkoły uczestniczące w programie Szkoła z Klasą 2.0, poprzez udział w ogólnopolskim konkursie w obszarze Otwartość. Jak już załatwimy wszystkie formalności, temat konkursu, regulamin, nawiążemy współpracę z domem kultury …., to zaprosimy chętne szkoły do udziału.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony w odniesieniu do wybranego obszaru:

 • Zasoby ludzkie – wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje, dobre relacje, nauczyciele otwarci na współpracę, przyjazna atmosfera w pracy.
 • Udział w akcjach i programach lokalnych i ogólnopolskich.
 • Realizacja projektów, imprez szkolnych, zawodów sportowych.
 • Szkoła dobrze wyposażona w sprzęt, stale doposażana.
 • Infrastruktura dostosowana do potrzeb uczniów.
 • Bogata oferta kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych dla uczniów.
 • Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

 Słabe strony w odniesieniu do wybranego obszaru:

 • Ograniczenia czasowe (ze względu na dużą liczbę uczniów i nauczycieli utrudnione spotkania Zespołu 2.0, utrudnione spotkania z uczniami ze względu na dużą liczbę zajęć obowiązkowych i dodatkowych szczególnie w klasach 7 i 8).

 Szanse zewnętrzne w odniesieniu do wybranego obszaru:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi, Osiedlowym Domem Kultury, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączenie do współpracy Rodziców.
 • Partnerzy do współpracy (zaprzyjaźnione szkoły z Włoch i Litwy).

Ograniczenia zewnętrzne w odniesieniu do wybranego obszaru:

 • Ograniczenia czasowe.
 • Brak zainteresowania innych szkół tematem konkursu.

Po analizie potrzeb, zasobów i planów szkoły na najbliższy rok szkolny, stwierdziliśmy, że dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczna, która stale podnosi swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach, mamy dobrze wyposażoną szkołę w sprzęt oraz infrastrukturę dostosowaną do potrzeb uczniów. Ponadto w szkole funkcjonują różnorodne koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Przykłady pytań do rodziców:

 1. Które inicjatywy podejmowane przez nauczycieli uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu otwartości na inne kultury?
 2. Jakie działania powinni podejmować nauczyciele w celu rozwijania u uczniów otwartości na inne kultury?

Przykłady pytań do nauczycieli:

 1. Jakie działania podejmuje pan/pani w celu kształtowania u uczniów postawy otwartości na inne kultury?
 2. Jakie innowacje i nowe trendy uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na inne kultury?

Przykłady pytań do uczniów 4 - 8:

 1. Które metody nauczania uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu innych kultur?
 2. W jaki sposób poznajesz inne kultury? Skąd czerpiesz informacje na ich temat?

Przykłady pytań do uczniów 1 - 3

 1. W których formach zajęć uczestniczysz najchętniej i dzięki którym poznajesz zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb uczniów będzie miało formę debaty plenarnej, czyli swobodnej dyskusji  w małych grupach.  Do badania opinii nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi (ze w względu na liczbę nauczycieli - w naszej szkole uczy 122 nauczycieli), wykorzystamy wywiad gdyż jest to badanie jakościowe a nie ilościowe. Zdecydowaliśmy się na wywiad indywidualny, jawny z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych. W ten sposób chcemy uzyskać szczegółowe informacje, opinie od przewodniczących zespołów. Do badanie opinii rodziców wykorzystamy ankietę (podczas zebrań z rodzicami).

Badanie potrzeb społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników administracyjnych i obsługi) przeprowadzimy w ostatnim tygodniu listopada i w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2019 r.