I etap (Etap I)


  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Dodano:

    13.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Cała społecznośc szkolna  dowiedziała się o udziale w kolejnej, III edycji programu z końcem października ( po powrocie koordynatora i szkolnego przedstawiciela z lokalnego spotkania w Bydgoszczy) przez audycję z radiowęzła szkolnego oraz z gazetki ściennej na korytarzu. Ogłoszono nabór uczniów do Szkolnego Komitetu, który składać się ma z 3 przedstawicieli kl VI A, VIB, VII, wykazujących chęci do działań w programie. Uczniowie bardzo pozytywnie zareagowali na to, że mogą mieć realny wpływ na zagospodarowanie przestrzeni szkolnej. Dyrektor poinformował nauczycieli o udziale w programie na Radzie Pedagogicznej pod koniec września, natomiast rodzice szczegółowe informacje uzyskają od wychowawców na najbliższym zebraniu 23 listopada.

Ze szczególnym zainteresowaniem uczniów spotkał sie fakt, że mogą zrobić coś dla siebie, coś wspólnie, kierując się realnym do osiągnięcia celem. Cała społeczność szkolna ( nauczyciele i pracownicy) są gotowi wspierać samodzielne działania dzieci.

 

 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar SAMODZIELNOŚĆ. Taką decycję podjął zespół do pracy w programia, ponieważ zaobserwowaliśmy, że uczniowie naszej szkoły są otwarci na nowe wyzwania, co potwierdzili aktywnym udziałem w zeszłorocznej edycji programu SZKOŁA Z KLASĄ. Uczniowie chętnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy wypływające z ich potrzeb, włączają się w akcje, działania charytatywne. Potrafią się zorganizować i zachęcić do realizacji swoich pomysłów rodziców. Zależy nam, aby poprzez swoje działania dostrzegli, że realnie mają wpływ na to co ich otacza. Pragniemy też pobudzić ich do logicznego myślenia,ale przede wszystkim do kreatywnego, samodzielnego działania na miarę ich możliwości.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Jakie są nasze mocne strony  w  ramach wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

- dobra współprac nauczycieli i rodziców oraz na linii uczeń – nauczyciel,
-  rodzice chętni do wspierania akcji szkolnych,
- zaplecze do działań,(miejsca wymagające zmian),
 - otwarta na działania Rada Pedagogiczna,
-  oczekujący zmian w swoim otoczeniu
współcześni uczniowie.

 

- niskie fundusze na dodatkowe, szkolne zakupy w ramach akcji szkolnych,

- brak świadomości wśród uczniów, że samodzielne działania podejmowane w młodym wieku przełożą się na ich aktywna postawę i pewność siebie w dorosłym życiu.

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- w  pobliżu szkoły znajdują się firmy, które chcielibyśmy zaprosić do wsparcia naszych działań.

 

- odmowa ze strony firm (brak środków finansowych).

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Brakuje nam informacji na temat miejsc na terenie szkoły, w których uczniowie czują się bezpiecznie i komfortowo, a których unikają, źle się tam czują. Głównie chodzi nam o miejsca, które odwiedzają w czasie przerw. Pragniemy także uzyskać informacje o tym, czy uczniowie oraz ich rodzice wykazują chęć do włączenia się w określone na późniejszym etapie działania w ramach programu Szkoła z klasą 2.0.

Pytania do społeczności szkolnej:

1. W którym miejscu na korytarzu najchetniej spędzasz przerwy i dlaczego?

2. Czego Ci brakuj podczas przerw i dlaczego?

3. Których miejsc w szkole unikasz i dlaczego?

Pytania do rodziców:
1.     Czy uważa Pani/ Pan, że w naszej szkole jest  potrzeba zagospodarowania przestrzeni korytarzy szkolnych? Jeśli:
A. TAK -   co mogłoby się pojawić?

B. NIE – dlaczego?


2.  W których miejscach w budynku szkoły Pani/ Pana dziecko czuje się najlepiej, a w którym odczuwa dyskomfort?
………………………………………………………………………………………
3. Czy chciałaby(-łby)  Pani /Pan włączyć się w akcje szkolne i wesprzeć działania swojego dziecka, celem zmiany przestrzeni szkolnej?
A. TAK
B. NIE


5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb przeprowadzimy wśród uczniów kl. IV - VIII oraz wśród rodziców. Na początku listopada, za pomocą gadającej ściany wypowiedzą się uczniowie z poszczególnych klas. W sali lekcyjnej czekać będą na dzieci duże kartki szarego papieru z pytaniami. Kolejno zapraszane do sali  klasy IV - VIII, będą miały możliwość wypowiedzenia się w komfortowych dla każdego ucznia warunkach czyli w otoczeniu kolegów i koleżanek ze swojej klasy. Wybrani rodzice z powyższych klas otrzymają do wypełnienia ankiety z przygotowanymi pytaniami.