Etap I (Etap I)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Społeczność szkolna została poinformowana o programie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na lekcjach wychowawczych dnia 30.10.2019r.

W działania Zespołu włączyli się niektórzy uczniowie z Samorządu Szkolnego, niestety nie udało się pozyskać dodatkowych nauczycieli.

Trudno wskazać jeden element programu, ale myślę że znamienne jest hasło kilku uczniów: "będzie COŚ nowego w szkole". "Nowe" w sensie inne, zmienione, poprawione, ulepszone.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybór obszaru był dosyć żmudnym procesem, gdyż chciałyśmy w Zespole, aby ten wybór wynikał z preferencji całej społeczności szkolnej a nie tylko naszej. Łatwo się domyśleć, że na inne aspekty zwraca uwagę Zespół a co innego interesuje społeczność szkolną czyli głównie uczniów. Obszar, który wybrała społeczność nie pokrywa się oczywiście z preferencjami Zespołu, ale cóż idziemy za ciosem,demokracja rządzi a większość decyduje.

Wybrany obszar: Ocenianie i docenianie, wybrany dlatego, że głos większości jest decydujący.

Dokonywanie wyboru obszaru.

Zespół rozpisał 10 obszarów, zaproponowanych przez Szkołę z Klasą na 20 bardziej czytelnych haseł (po dwa do każdego obszaru w zupełnie przypadkowej kolejności). Zadaniem każdej diagnozowanej osoby było wypisanie na małej karteczce dwóch cyfr, które odpowiadały najbardziej ciekawym, ich zdaniem, zapisom: 1. Bezpieczeństwo w szkole i w sieci.2. Motywowanie do działania. 3. Rozwój zainteresowań. 4. Pozytywne relacje. 5. Specjalne potrzeby edukacyjne. 6. Działania społeczne. 7. Życzliwość i współczucie. 8. Prawa ucznia. 9. Ciekawostki i użyteczne informacje.       10. e-korepetycje. 11. Sprawdzone zasady. 12. Opanowanie nowych umiejętności. 13. Samodzielne przygotowanie i rozwiązanie problemu.           14. Obowiązki ucznia. 15. Tolerancja względem innych osób. 16. Współpraca w grupie. 17. Inspiracje do działania. 18. korzystanie z nowych technologii. 19. Wyrażanie potrzeb i unikanie konfliktów. 20. Podejmowanie decyzji.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabela analizy zasobów szkoły

Przeprowadźcie analizę, odnosząc ją do wybranego przez siebie obszaru.

Wybrany obszar: 5. Ocenianie i docenianie

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

- niektórzy nauczyciele, szczególnie w młodszych klasach od lat z powodzeniem stosują ocenianie kształtujące,

- pomoc koleżeńska funkcjonuje w szkole od lat w sposób nieformalny,

- „chwalimy się” osiągnięciami uczniów na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie,

- bogata oferta kół zainteresowań.

- skupianie się bardziej na ocenianiu, niż docenianiu,

- zbyt małe wykorzystywanie lub branie pod uwagę informacji zwrotnej od uczniów,

- brak przestrzeni dla uczniów o mniej typowych zainteresowaniach,

- niewiele informacji o uzdolnieniach i pasjach niewidocznych na lekcjach.

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

Reorganizacja szkoły po „wygaśnięciu” gimnazjum, niejako nowe otwarcie, działanie SP po zmianach i na bazie nowych, możliwych do wykonania zmian.

Powinniśmy uwzględnić zapisy w Statucie Szkoły,

nie możemy wszystkiego wywrócić do góry nogami, zmiany muszą być akceptowalne przez Dyrekcję szkoły i nie mogą być niezgodne z prawem.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Przykładowe pytania:

1. Co lubisz robić w wolnym czasie?

2. W jaki sposób szkoła może Ci pomóc w realizowaniu Twoich pasji?

3. Jakich zajęć dodatkowych brakuje Ci w szkole?

4. Dlaczego nie uczestniczych w żadnych zajęciach dodatkowych, jeżeli uczestniczych to w jakich?

5. Co Ci przeszkadza, uniemożliwia czynne pielęgnowanie i wyrażanie swoich pasji?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Biorąc pod uwagę obszar, który wybraliśmy, chcemy skierować badanie potrzeb do uczniów a mamy ich ponad 500.

Młodsze klasy SP prawdopodobnie zbadamy przy użyciu skrzynki pomysłów, starsze natomiast przy użyciu jakiegoś atrakcyjnego i uwielbianego przez nich narzędzia internetowego w rodzaju "quizziz" lub narzędzi "google , ale nad szczegółami pracujemy jeszcze w Zespole.

Młodsze klasy najlepiej zbadać na lekcji wychowawczej, starsze w dogodnym dla wszystkich terminie,np w przeciągu 3 dni ustalonych przez Zespół, szczególnie że mówimy o metodach elektronicznych, gdzie uczeń musi mieć czas się zalogować a obecność pozostałych uczniów z klasy nie koniecznie musi być pomocna w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.