Realizacja II etapu programu (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  25.01.2020

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

1.Przebadaliśmy  następujące grupy:

Kogo?

 

Zastosowane narzędzie?

rodziców

ankieta papierowa

nauczycieli

ankieta online

pracowników obsługi  szkoły

ankieta papierowa

uczniów klas I-III

”gadająca tablica”

uczniów klas IV -VIII

kret z pytaniami

 • organ prowadzący – burmistrz

wywiad indywidualny

 

2. Zastosowane narzędzia:

 • ankieta dla rodziców:

Szanowni Państwo,

W tym roku przystąpiliśmy do programu Szkoła z klasą 2.0,którego celem jest diagnozowanie szkoły i wprowadzanie w niej zmian. Obszarem, któremu chcemy się przyjrzeć jest bezpieczeństwo. Bardzo potrzebujemy Państwa opinii na ten temat. Dlatego prosimy o wypełnienie tej anonimowej ankiety. 

 

1. Jakie miejsca w szkole są bezpieczne dla Państwa dziecka?

2. Czy Państwa dziecko doświadczyło przemocy w szkole ? Proszę napisać jakiej i ile razy.

przemoc fizyczna  (bójki, popychanie)………………………

przemoc słowna (wyzwiska, wulgaryzmy)…………………..

cyberprzemoc………………………………………………..

inne:………………………………………………………

3.Co ma największy wpływ według Państwa na bezpieczeństwo dziecka w szkole? Prosimy o uszeregowanie odpowiedzi.

 • spotkania z policjantem
 • dyżury nauczycielskie
 • rozmowy rodziców z dziećmi na temat bezpieczeństwa
 • przejrzyste, wspólnie wypracowane przez nauczycieli i uczniów zasady dotyczące bezpieczeństwa
 • zamykanie drzwi wejściowych do szkoły
 • ćwiczenia ewakuacyjne
 • konsekwentne egzekwowanie zasad przez nauczycieli
 • spotkania z psychologiem

4.Czy czujecie się Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole?

Tak/Nie

Dlaczego?

5.Co Państwa zdaniem szkoła mogłaby zrobić aby zwiększyć bezpieczeństwo w szkole?

6.Jakie działania szkoły skierowane na wzrost bezpieczeństwa  uczniów  oceniacie Państwo pozytywnie ?

Kret - narzędzie skierowane do dziecie w klasach IV - VIII znajduja się w zdjęciach.

Gadająca tablica równiez znajduje się w zdjęciach.

 

Pytania do nauczycieli:

1.Czy czujecie się Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole?

2. Czy włączylibyście się Państwo w działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole? W jakim zakresie?

3. Kto Państwa zdaniem powinien włączać się w rozwiązywanie problemów w szkole?

4. Jakie są słabe strony w zakresie bezpieczeństwa w naszej szkole?

5. Co zrobić aby szkoła była miejscem bezpieczniejszym?

6. Co robicie Państwo na co dzień aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przerwy?

7. Co robicie Państwo na co dzień aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas lekcji?

8.Jak uczniowie mogliby włączyć się w działanie poprawiające bezpieczeństwo w szkole?

Pytania do Pana Burmistrza:

 1. Czy SP1 w Trzemesznie jest szkołą bezpieczną?
 2. Co jest mocną strona naszej szkoły w zakresie bezpieczeństwa?
 3. Co jest słaba stroną?
 4. Co Pana zdaniem możemy zrobić aby zwiększyć bezpieczeństwo w szkole?
 5. Jakie działania Pana zdaniem podejmuje szkoła aby zwiekszyc bezpieczeństwo ?

Pytania do pracowników obsługi:

1.Czy czujecie się Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole?

2.Kto reaguje na sytuacje niebezpieczne w szkole?

3.Czy Wy Państwo reagujecie? W jaki sposób?

4.Jak można podnieść bezpieczeństwo w naszej szkole?

 

Wyniki badań:

Organ prowadzący (Burmistrz Trzemeszna):

Pozytywnie ocenia:

 • monitoring szkolny
 • udział w Szkole z klasą i poszukiwanie nowych pomysłów na szkołę
 •  zamykanie drzwi wejściowych
 • stały kontakt z dyrekcją
 • ćwiczenia ewakuacyjne

Minusem jest :wielkość szkoły i ilość uczniów.

 Wyniki badań w pozostałych grupach:

nauczyciele

uczniowie

rodzice

pracownicy obsługi szkoły

Wszyscy ankietowani nauczyciele czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Nauczyciele chętnie włączyliby się w działania na rzecz bezpieczeństwa poprzez współpracę z nauczycielami, rodzicami, udział w szkoleniach, warsztatach, podczas pełnienia dyżurów, a także  w ramach lekcji wychowawczych.

Zdaniem ankietowanych wszyscy nauczyciele, dyrektor oraz inni pracownicy szkoły powinny włączać się w rozwiązywanie problemów w szkole. Dotyczy to również rodziców i uczniów.

Słabą stroną szkoły jest zdecydowanie brak kontroli na wejściu do szkoły, niewygodne szatnie, mało miejsca na korytarzach oraz anonimowość uczniów. Nauczyciele wymieniali również brak możliwości wyjścia na boisko oraz brak psychologa.

Aby szkoła była miejscem bezpiecznym, nauczyciele proponują: zamykanie drzwi, prowadzenie rejestru  osób wchodzących do szkoły, wzrost współpracy nauczycieli. Pojawiały się też odpowiedzi dotyczące monitoringu, szatni, zmiany regulaminu przerw oraz wyznaczeniem miejsc przebywania uczniów na przerwach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Nauczyciele podczas dyżurów zwracają uwagę na niewłaściwe i niebezpieczne sytuacje. Zaglądają do toalet, na bieżąco prowadzą rozmowy z uczniami oraz interweniują w sytuacji zagrożenia.

Podczas zajęć lekcyjnych przypominają o regulaminie przerw, zasadach bezpieczeństwa, wyjaśniają sytuacje niebezpieczne, natychmiast reagują w sytuacji zagrożenia.

Uczniowie mogliby włączać się w działania poprzez  wspólne stworzenie regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Podkreślano też konieczność zwiększania świadomości wśród uczniów oraz współpracy w zakresie tworzenia zasad i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa.

Uczniowie klas I-III zaznaczali gdzie w szkole czują się bezpiecznie, gdzie nie.

Najbardziej bezpieczne miejsca  to sale lekcyjne.

Najmniej bezpieczne są schody, korytarze, parking  i toalety. Co nas zaskoczyło biblioteka  i czytelnia  została oceniona niejednoznacznie: zarówno jako miejsce bezpieczne, jak i niebezpieczne.

 

Uczniowie klas IV – VIII

Wypełniali  zindywidualizowanego kreta z pytaniami. Odpowiedzi są następujące:

1.Jakie są bezpieczne  miejsca w szkole?

 1. Sale lekcyjne
 2. Toalety – z uwagi na ciszę

2.Co można zrobić aby w szkole było bezpieczniej?

 1. Nauczyciele mają być bardziej konsekwentni w egzekwowaniu zasad.
  1. Monitoring rozbudować.
  2. Wyznaczyć w szkole miejsce ciszy.
  3. Przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne.

3.Czy w szkole doświadczyliście przemocy?

Większość napisała o przypadkach  przemocy słownej – wyzywaniu i wulgaryzmach.

Kilkakrotnie  wystąpiła przemoc fizyczna.

Cyberprzemoc  została zauważona  w jednej klasie.

Najbezpieczniejsze miejsce to sala lekcyjna. Rodzice wymieniali również świetlicę, gabinet Dyrektora oraz gabinet pedagoga.

Najczęściej dochodzi między uczniami do przemocy słownej(wyzwiska), nieco mniej fizycznej.

Największy wpływ na bezpieczeństwo uczniów w szkole mają dyżury nauczycielskie, rozmowy rodziców na temat bezpieczeństwa oraz spotkania z policjantem. Ważne jest według rodziców wspólnie wypracowane przez nauczycieli i uczniów zasad dotyczących bezpieczeństwa.

Odpowiedzi dotyczące odpowiedzialności rodziców były różne, z jednej strony rodzice mają świadomość że to kwestia wychowania , z drugiej, w godzinach przebywania dziecka w szkole cała odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w szkole, rodzice wymieniali konsekwentne egzekwowanie zasad przez nauczycieli, rozmowę nauczyciela z uczniami o przemocy, większa uwagę nauczycieli na dyżurach. Rodzice często wspominali też o monitoringu szkoły.

Działania, które zostały ocenione pozytywnie dotyczyły zamykania drzwi, prowadzenia rejestru wejść i wyjść oraz ćwiczenia  ewakuacyjne.

 

Ankietowani  (14 osób)odpowiadali  bardzo podobnie. Wnioski z badania:

 • Szkoła jest miejscem bezpiecznym
 • Na sytuacje niebezpieczne reagują nauczyciele, dyrekcja, pedagog i pracownicy obsługi.
 • Ankietowani uważają, że są  współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole.

 

 

 

2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Badania przeprowadziliśmy według planu. Nastąpiły kilkudniowe przesunięcia terminu ankiety dla nauczycieli. Wszystkie ankiety  przygotowaliśmy indywidualnie lub w małych grupach. Omówiliśmy je, wprowadziliśmy poprawki i zastosowaliśmy. Następnie podsumowaliśmy i wspólnie wysunęliśmy wnioski. 

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań są następujące:

 • Przerwy są czasem, który generuje większość niebezpiecznych sytuacji w szkole.
 • Zamykanie drzwi wejściowych do szkoły jest ocenione jako właściwe przez wszystkie badane grupy.
 • Badane  grupy w różny sposób rozumieją pojęcie bezpieczeństwa.
 • Toalety według uczniów to miejsce zarówno niebezpieczne jak i bezpieczne. Bezpieczne, w tym odniesieniu, oznacza ciche w stosunku do innych miejsc  podczas przerwy.
 • Badani wskazują  na ścisłą korelację poziomu bezpieczeństwa z konsekwencją  i  przejrzystymi zasadami panującymi w szkole.
 • Bezpieczeństwo według nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego  i pracowników szkoły to wspólna sprawa .Stanowi to  szansę  na współpracę.

 

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

CEL:Organizujemy ciekawe formy spędzania przerw aby poprawić bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki cel:

 1. Przerwy to czas kiedy w szkole jest najmniej  bezpiecznie.
 2. Brak oferty dla uczniów na spędzanie przerw.
 3. Uczniowie chcieliby aby w szkole funkcjonowały różne sposoby na spędzanie przerw.