Etap I (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

W połowie listopada informacja o przystąpieniu do programu została umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz profilu facebook. Do wszystkich rodziców uczniów pomocą e-dziennika zostały wysłane wiadomości o udziale w programie oraz io rekrutacji uczniów do zespołu realizującego projekt. Ważnym elementem były również rozmowy przeprowadzone przez nauczycieli z członkami szkolnego Klubu Humaniternego, Koła wolontariatu oraz samorządu szkolnego. Dzieki nim udało zebrać grupę kilkunastu uczniów, którzy będę zajmować się programem.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Zdecydowaliśy się zająć obszarem "Pasja do  nauki". Skłoniły nas do tego rozmowy z uczniami, którzy jako największą potrzebę uznali podniesienie atrakcyjności zajęć, zwiększenie różnorodności form nauczania, większe przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne zastosowania oraz uczynienie szkoły miejscem w którym nie tylko realizuje się podstawę programową, ale również rozwija swoje pasje.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Do naszych mocnych strona zaliczamy: liczne zajęcia pozalekcyjne; wyposażenie sal, grono bardzo zaangażowanych nauczycieli; pasje nauczycieli oraz uczniów; szkolenie nauczycieli z TIK oraz planowane przejście na G-Suite.

Za słabe strony uznajemy: przeładowanie uczniów zajęciami edukacyjnymi; późne i zróżnicowane godziny zakończenia lekcji; brak dodatkowych finansów.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Będziemy chcieli się dowiedzieć czy i w jaki sposób obecnie szkoła umożliwia uczniom realizację swoich pasji  oraz czego oczekują, żeby mieć większą szansę i motywację do dzielenia się swoimi pasjami z innymi członkami społeczności szkolnej. W wywiadzie grupowym chcemy się posłużyć techniką twórczego rozwiązaywania problemów i zadać pytanie odwrócone "Czemu szkoła jest nudna? / Co powoduje, że w szkole nie rozwijasz swoich pasji?". 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Wśród uczniów zamierzamy przeprowadzić diagnozę przez spacer z kamerą oraz wywiad grupowy, wśród nauczycieli oraz rodziców za pomocą ankiety.