Etap 1 (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    08.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

O przystąpieniu do programu poinformowaliśmy społeczność szkolną w pierwszym dniu roboczym po szkoleniu tj. 28 października br. poprzez dziennik elektroniczny. Taka forma komunikacji jest w naszej szkole od kilku lat ogólnie przyjęta. Przeprowadziliśmy również rozmowy z nauczycielami, w wyniku których zgłosiły się cztery osoby chętne do wspólpracy (razem jest nas sześć). Wywiesiliśmy także informację na gazetce szkolnej. Przeprowadziliśmy rozmowę z Samorządem Uczniowskim.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar PASJA DO NAUKI, ponieważ uczenie się przez całe życie jest wymogiem obecnych czasów. Chcemy pokazać społeczności szkolnej, że to ważne, aby ciągle się rozwijać i doskonalić. Uczenie się i uczenie innych jest przyjemnością oraz wartością samą w sobie. Człowiek, który zdaje sobie sprawę ze swej niedoskonałości, ze swoich braków ma szansę na sukces, bo rozwija się. Proces wyboru obszaru przebiegał w sposób naturalny, właściwie był konsekwencją toczących się już od dawna dyskusji w gronie pedagogicznym. Z jednej strony dyskusji o ciągle zmieniających się metodach nauczania i doskonaleniu się nauczycieli, a z drugiej - o braku zaangażowania części uczniów w samorozwój. Podczas pierwszego spotkania sześcioosobowego zespołu wszyscy zwrócili uwagę na potrzebę zmiany w tym właśnie obszarze. My, pasjonaci edukacji, chcemy swą pasją zarazić innych.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Do naszych mocnych stron niewątpliwie zaliczamy wyposażenie szkoły w pomoce TIK oraz przygotowanie większości nauczycieli do pracy z TIK na zaawansowanym poziomie, prowadzenie innowacji "Z kodowaniem za pan brat", prężnie działający wolontariat, niewymuszoną wymianę doświadczeń oraz organizację ciekawych wydarzeń, wyjazdów, akcji. Słabą stroną jest to, że część nauczycieli niechętnie lub rzadko korzysta z wyposażenia, pomimo posiadanych możliwości. Natomiast u uczniów obserwujemy brak zaangażowania w zdobycie wiedzy, zgodnie z zasadą "Zakuć, zdać, zapomnieć". Nasza szansą jest pozytywny odbiór naszych przedsięwzięć przez rodziców, środowisko lokalne, organ prowadzący. Chcemy poszerzyć katalog naszych sprzymierzeńców o lokalnych pzredsiębiorców i organizacje non profit. Ograniczeniem w naszych działaniach może być specyfika wiejskiego środowiska, odległość od większych miast, problem z dojazdem niektórych uczniów na dodatkowe zajęcia.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Tak naprawdę nie wiemy, czym interesują się nasi uczniowie. Jakie pasje chcieliby rozwijać? Czy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania w szkole? Jeśli tak, jakie? Jeśli nie, dlaczego? Co ułatwia im zdobywanie wiedzy i umiejętności? Jakie dodatkowe zajęcia w szkole chcieliby prowadzić nauczyciele? Jakie chcieliby, aby były prowadzone rodzice, a jakie uczniowie?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Chcemy zdiagnozować uczniów, rodziców i nauczycieli. W stosunku do straszych uczniów zastosowalibyśmy ankietę. Do młodszych wywiad z kamerą lub dyktafonem. Nauczyciele mogliby się wypowiedzieć podczas wywiadu, burzy mózgów na zebraniu. Dyrektor, pedagog i psycholog wypoweidzieliby się indywidualnie. Planujemy również ściankę dla uczniów "Lubię, nie lubię w szkole". Z rodzicami pzrezprowdzilibyśmy rozmowy oraz ankietę.