Obywatelstwo w SPMK! (Etap I)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Źródło:

    własne pomysły

  • Dodano:

    04.12.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Koordynator projektu podczas posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 11 września 2019 r.  poinformował o chęci realizacji projektu szkoła z klasą 2.0 w naszej szkole. Przypomniał o wcześniejszych edycjach programu, w których uczestniczyła nasza szkoła, będąc jeszcze jako gimnazjum. Ostatecznie powołano grupę inicjatywną w składzie: Jadwiga Orłowska – dyrektor, Marcin Orzechowski – koordynator,  Grzegorz Kalejta – nauczyciel.  Postanowiono, że należy poinformować wszystkich pracowników szkoły oraz całą społeczność szkolną o włączeniu  się w realizację  projekt poprzez organizację szkolnego apelu.

Podczas apelu szkolnego w dniu 18 września grupa inicjatywna przedstawiła  ogólne założenia projektu Szkoła z klasą 2.0 oraz obszary zaangażowania. Do zespołu dołączyła Magdalena Kaszkiel, szkolny pedagog. Uczestnicy zainteresowani byli szczególnie dwoma elementami: chęcią wprowadzenia zmian w szkole, sposobami lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Do apelu wykorzystaliśmy prezentację multimedialną, materiały organizatora oraz własny plakat informacyjny.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Odbyły się 2 spotkania zespołu, podczas których zaprezentowano wszystkie możliwe obszary zaangażowania oraz dyskutowano nad wyborem jednego z nich. Ostatecznie członkowie grupy wybrali 3 interesujące ich obszary: PASJA DO NAUKI, DOBRE RELACJE, OBYWATELSTWO.

Zdecydowaliśmy się wykorzystać w swoim poszukiwaniu jednego obszaru kilka metod m. in. definiowania pojęć, hierarchizacji, twórczego rozwiązywania problemów i znanej wszystkim burzy mózgów. Członkowie zespołu  zdecydowali się, po rozpatrzeniu wszystkich możliwości, wybrać obszar „obywatelstwo”. Uznaliśmy, iż warto podkreślić, że życie szkoły dotyczy również całego środowiska – rodzinnego i lokalnego. Zycie codzienne jak rzadko kiedy wymaga umiejętności bardzo szybkiego podejmowania decyzji oraz świadomego kreowania swojego miejsca w otaczającym świecie. Niezwykle szybkie przemiany dotykające m. In. Sfery moralnej czy technologicznej zmuszają do zdobywania nowych umiejętności. Stąd też uczniowie powinni zrozumieć wartość własnej odpowiedzialności za kształt życia własnego, rodzinnego, lokalnego, państwowego. Edukacja obywatelska pozostawia dzisiaj wiele do życzenia, często nie ma przełożenia na podejmowanie konkretnych działań.  Chcielibyśmy zaangażować uczniów do samodzielnego włączania i organizowania akcji społecznych.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru / okoliczności zewnętrzne dające możliwość zmiany:

- szkoła po raz kolejny uczestniczy w programie, uczestnicy grupy posiadają doświadczenie 
z realizacji programu, mają nowe pomysły i entuzjazm do kolejnych wyzwań;

-  w naszej placówce prężnie funkcjonuje szkolny klub szkół UNICEF, który organizuje szereg przedsięwzięć angażujący nauczycieli i uczniów;

-  uczniowie i nauczyciele chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne i wolontariacie;

- wysoki poziom nauczania i sukcesy w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach;

- każda klasopracownia wyposażona jest w bogate wyposażenie: nowoczesne tablice ścienne, projektory, tablice multimedialne, przyrządy naukowe;

- stale i na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa ( www.spmk1.pl) , szkolny fanpage na fb,  często wykorzystuje się inne środki komunikacji.

- nauczyciele, Dyrekcja, Uczniowie i rodzice korzystają z dziennika elektronicznego. Utrzymywany jest stały kontakt pomiędzy szkołą a rodzicami poprzez moduł wiadomości.

- w szkole pracuje zgrana kadra pedagogiczna, odbywają się często posiedzenia rady pedagogicznej, w tym warsztatowe, nauczyciele są otwarci na doskonalenie własnego warsztatu pracy;

- szkoła dysponuje wieloma zestawami innowacyjnych gier planszowych, strategicznych i logicznych;

- szkoła realizuje nowoczesną formę zajęć ruchowych, która skutecznie wspiera aktywność fizyczną poprzez zabawę.

 Nasze słabe strony/okoliczności utrudniające zmiany:

- trudności w przepływie informacji. Kadra pedagogiczna składa się z nauczycielami, którzy na co dzień pracują w różnych szkołach w mieście, co utrudnia wzajemną komunikację jak też podejmowanie wspólnych działań;

- placówka nie dysponuje dłuższą tradycją ponieważ powstała na bazie zlikwidowanego gimnazjum, przekształcając się w nowy typ szkoły.

 -brak integracji między uczniami z klas młodszych i starszych.

  Okoliczności zewnętrzne mogące być szansą do zmian :

- dwóch członków zespołu pracuje jako nauczyciel-konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) – możliwość stałej współpracy z placówką

- stała współpraca z różnego rodzaju placówkami  np. edukacyjnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, doradztwo zawodowe, Centrum Aktywności Społecznej, stowarzyszeniami i fundacjami

- współpraca z rodzicami

- prelekcje

- wycieczki edukacyjne

 Ograniczenia zewnętrzne:

- brak własnej sali gimnastycznej,

- szkolna biblioteka jest dopiero w fazie powstawania

- brak stołówki, sklepiku szkolnego

- pokój nauczycielski nie jest dostosowany do oczekiwań nauczycieli (posiada tylko podstawowe wyposażenie)

-  brak świetlicy szkolnej, lub podobnego centrum życia szkoły

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Przykładowe pytania:

Uczniowie:

- czy jesteś gotów włączyć się w realizację działań procesowi podejmowania decyzji służących dotyczących życia szkoły i otoczenia?

- czy czujesz się odpowiedzialny za otaczającą Cię rzeczywistość?

- czy twoje pomysły są uwzględniane w planach pracy poszczególnych nauczycieli i całej szkoły?

-  czy nauczyciele stosują wobec ciebie informację zwrotną ?

- czy chciałbyś w szkole rozwijać działania o charakterze obywatelskim ?

- w jaki sposób doceniają Cię nauczyciele i rodzice?

- jakie masz pomysły na organizację ogólnoszkolnych imprez, wydarzeń?

 

Rodzice:

- czego oczekujesz od nauczycieli, którzy chcieliby zaangażować wasze dziecko w podejmowanie działań obywatelskich?

-  jakie akcje Państwa zdaniem – szkoła powinna realizować?

-  Jak, zdaniem Państwa, powinien wyglądać sposób prezentowania sukcesów uczniów naszej szkoły?

 

Nauczyciele:

-  w jakich akcjach czujesz się „dobrze” i mógłbyś wspólnie z uczniami podjąć konkretne działania (posiadane doświadczenia)?

- czy chciałbyś poznać nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w innych?

- jak włączyć ucznia w proces wspólnego podejmowania  decyzji w szkole/klasie, dialogu, współdziałania?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badania potrzeb powinny dotyczyć wszystkich obszarów życia szkoły – uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji. Po przeprowadzeniu określonych zajęć lekcyjnych (zajęcia z  wychowawcą, doradztwo zawodowe,  wiedza o społeczeństwie, religia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa) zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca włączenia uczniów w proces podejmowania decyzji, edukacji obywatelskiej oraz przedstawienia przez nich pomysłów na wspólne podejmowanie ogólnoszkolnych wydarzeń.