Otwarci na siebie, otwarci na świat (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Otwartość

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    04.12.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Informację o przystąpieniu do programu " Szkoła z klasą 2.0" po raz kolejny  przekazaliśmy  na początku roku szkolnego nauczycielom, rodzicom i uczniom razem z tegorocznym hasłem " Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo!". Do pracy w programie zaprosiliśmy także pracowników obsługi szkoły. Ponadto uczniowie wykonali ulotki informacyjne, umieścili na stronie szkoły wpis o programie i link do filmu promującego Szkołę z klasą. Wszystkie te działania sprawiły, że mamy Zespół 2.0 składajacy się  z 10 czynnie zaangażowanych nauczycieli, uczniów klas IV-VIII, wszystkich pracowników obsługi szkoły, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Na spotkaniu Zespołu 2.0 dokonaliśmy analizy wszystkich obszarów i wspólnie z uczniami ustaliliśmy, że w tym roku szkolnym skupimy się na obszarze OTWARTOŚĆ, choć uczniowie optowali też za SOLIDARNOŚCIĄ. Szczególne zainteresowanie, zresztą jak zawsze, wzbudza u uczniów moment realizacji działań, świadomość realnego wpływu na to, co zadzieje się w szkole. Radośnie BIORĄ SZKOŁĘ W SWOJE RĘCE.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Na spotkaniu Zespołu 2.0 : Samorząd Uczniowski, przedstawiciele klas IV-VIII, nauczyciele, 2 pracowników obsługi i delegaci rady Rodziców, ustaliliśmy, że obszarem, którym w tym roku się zajmiemy będzie OTWARTOŚĆ. Podczas burzy mózgów doszliśmy do wspólnego wniosku: chcemy być szkołą otwartą na świat, na nowe trendy w edukacji, empatyczną, życzliwą i odpowiedzialną za innych, chcemy uczyć o świecie, tworzyć w szkole miejsca przyjazne uczniom, włączać się w akcje społeczne, zachęcać uczniów do organizacji ogólnoszkolnych wydarzeń, do solidaryzowania się z uczniami innych szkół w Polsce ( wymiana młodzieży). Nasi uczniowie, jak już wcześniej wspomniałam, optowali także za SOLIDARNOŚCIĄ, jednak podczas wspólnej z nami dyskusji doszli do wniosku, że przecież te dwa obszary łączą się ze sobą i wiele działań wspólnych dla obu obszarów można wykonać.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Aby dogłębnie poznać potrzeby społeczności szkolnej przeanalizowaliśmy zasoby szkoły. Wyodrębniliśmy jej mocne i słabe strony. Dokonaliśmy oceny tego, co w szkole dobrze działa, oraz przemyśleliśmy , co należy poprawić. W związku z tym nasza tabela zasobów w odniesieniu do wybranego obszaru wygląda tak:

Analiza zasobów
Mocn strony    Słabe strony 

1. Wykwalifikowani, empatyczni, zaangażowani nauczyciele.

  1. Brak miejsca do wypoczynku, wyciszenia na przerwach.

 

2. Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. 2. Przestarzały plac zabaw.

3. Wolne przestrzenie wewnątrz i na zewnątrz ,które można zagospodarować.

3. Przestarzałe komputery w pracowni komputerowej.
4. Sprzęt multimedialny, który można wykorzystać (aparaty fotogr., telewizory, laptopy, radiowęzeł) 4. Brak środków finansowych.
4. Nowoczesne wyposażenie placówki: sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, siłownia,pracownia językowa, tablice interaktywne). 5. Brak wsparcia organu prowadzącego.
5. Aktywny Samorząd Uczniowski. 6. Brak czasu na realizację zadań ( nauczyciele dojeżdżają do innych szkół).
6. Kreatywni uczniowie.                                                                                                   
7. Chęć dokonania zmiany, wspólne zaangażowanie.  

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę zmiany?

1. Wsparcie sponsorów.

2. Wsparcie organu prowadzącego.

3. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

4. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.

5. Mozliwość przeprowadzania warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, uczniów, rodziców.

6. Zaangażowanie zaprzyjaźnionych szkół.

Co powinniśmy uwzględnić jako ograniczenia zewnętrzne, podczas planowania zmian?

1. Brak potencjalnych sponsorów.

2. Brak środków finansowych.

3. Brak czasu, natłok obowiązków.

Po analizie naszych potrzeb, zasobów, planów stwierdziliśmy, że dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, kreatywnymi uczniami, dość dobrze wyposażoną w sprzęt szkołą, bogatą ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb uczniów, wolne przestrzenie, które możemy zadedykować uczniom, by umilić im pobyt w szkole.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Aby dobrze zaplanować diagnozę potrzeb, zastanowiliśmy się nad tym, jakich informacji nam brakuje, co jest dla nas istotne i co chcielibyśmy tak naprawdę zmienić w naszej szkole. W związku z tym sformułowaliśmy pytania pomocnicze, które pozwolą nam dogłębniej poznać potrzeby szkoły i dobrze przeprowadzić diagnozę. mamy świadomość także tego, że inne pytania mogą się nam nasunąć w późniejszym czasie, podczas diagnozowania, bo przecież to żywy materiał. Przykładowe pytania to:

1. Do nauczycieli:

Jakie działania podejmuje pan/pani w celu kształtowania u uczniów postawy otwartości na inne kultury, religie?

Czy kształtuje pani/pan u uczniów postawę tolerancji wobec niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej?

Jakie innowacyjne metody uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na inne kultury lub tolerancji?

Czy uważa pan/pani, że uczniowie powinni współdecydować o zmianach zachodzących w szkole? Jeśli tak, to w jaki sposób?

2. Do uczniów:

Czy uczestniczysz w zajęciach, na których poznajesz inne kultury, religie? Jeśli tak, to jakie to zajęcia? Jeśli nie, to przedstaw swoje propozycje.

Jakie metody uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu innych kultur i religii?

Czy chciałbyś coś zmienić w szkolnej przestrzeni? Jeśli tak, to co?

3. Do rodziców:

Które inicjatywy nauczycieli uważa pan/pani za sprzyjające poznawaniu innych kultur i religii?

Jakie działania nauczycieli uważa pan/pani za propagujące ideę tolerancji?

Czy uważa pan/pani, że szkolna przestrzeń jest dostosowana do potrzeb uczniów. Jeśli nie, to jakie zmiany pan/pani proponuje ?

 

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Z pewnością badaniem potrzeb obejmiemy przede wszystkim naszych uczniów. Zarówno tych młodszych, jak i starszych. W klasach I-III zorganizujemy konkurs plastyczny ( forma dowolna) " Szkoła moich marzeń". Starszych uczniów poprosimy o zaprojektowanie pokoju relaksu albo przestrzeni zielonej na zewnątrz szkoły. Damu do wyboru: prezentacja multimedialna, plan rysunkowy, prezentacja 3D.

Myślimy także o konkursie literackim dla starszych uczniów " Szkoła moich marzeń". Forma byłaby dowolna i możliwość napisania pracy w j.angielskim, francuskim i niemieckim. 

Oprócz konkursów mamy zamiar zaproponować uczniom grę " Szkoła na czasie". Przedstawiciele SU wykonaja gadajacą ścianę lub pudełko pomysłów - to jest jeszcze w sferze dyskusji. 

Wykorzystamy także narzędzie DROGA, by znaczyć realizowane zadania i drogę do naszego celu. Na zebraniu z rodzicami, które odbędzie się w grudniu, rozdamy kupon ewaluacyjny, by dowiedzieć się, jakie ewentualne pomysły na dokonanie zmian w szkole mają rodzice. Badanie potrzeb przeprowadzimy w grudniu i na poczatku stycznia, by na feriach już wiedzieć jaki cel przed nami!