Program Szkoła z Klasą 2.0 realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Strzegomiu (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    16.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

O przystąpieniu do programu poinformowaliśmy społeczność szkolną po szkoleniu, które odbyło się we Wrocławiu (24.10.2019 r.) poprzez dziennik elektroniczny. Taka forma komunikacji w naszej szkole najlepiej się sprawdza już od wielu lat. Przeprowadziliśmy również rozmowy z wychowawcami klas
3-8, opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy chętnie włączyli się w prace Zespołu. Wywiesiliśmy także informację na gazetce szkolnej Samorządu Uczniowskiego. Ponadto przeprowadziliśmy rozmowę z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego podczas ich zebrania, które odbyło się 04.11.2019 r. Elementem programu, który spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli społeczności szkolnej są refleksje nt. braku dobrych relacji w naszej szkole i praktycznych działań mających na celu poprawę jakości tych relacji.

Warto podkreślić, że informację nt. udziału w programie wysłano uczniom klas 4-8 poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowo przekazano ją młodszym uczniom (klasa 3) za pośrednictwem ogłoszenia, które przekazali przedstawiciele sekcji informacyjnej Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.
W ostatnim okresie koordynator programu poinformował również wychowawców oraz uczniów klas 1-2.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Po przeprowadzeniu wielu rozmów – na każdym etapie dokonywania wyboru - okazało się, że niezbyt dobre relacje rówieśnicze są tym obszarem, który należy poprawić w pierwszej kolejności. Uczniowie nie są dla siebie mili, uczynni i pomocni. Wśród nich można zauważyć arogancję, butę i brak empatii. Rówieśnicy nie zawsze chcą sobie pomagać, wyśmiewają się ze słabszych i mniej odważnych. Mamy nadzieję, że wybór tego obszaru zmieni ich podejście i stosunek do kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy.

Po przeprowadzeniu rozmów i konsultacji wśród osób zaangażowanych w realizację programu wybraliśmy obszar: dobre relacje - szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty. Naszym zadaniem jest poprawa relacji rówieśniczych między uczniami i wzmocnienie pozytywnego klimatu szkoły. Pierwszym etapem były rozmowy z wychowawcami klas 3-8 nt. problemów  wychowawczych w poszczególnych klasach. Następnie dokonaliśmy wymiany informacji z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Ostatnim etapem podczas dokonywania wyboru obszaru był udział w zebraniu Samorządu Uczniowskiego i rozmowy z jego opiekunami. Wszystko to utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to obszar najbardziej odpowiadający naszym aktualnym potrzebom. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: DOBRE RELACJE

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

- relacja nauczyciel – uczeń

- współpraca między nauczycielami

- przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie na przyszłość

- wyrabianie wśród uczniów umiejętności rozmawiania i niesienia pomocy

- wymiana doświadczeń

- brak integracji grup rówieśniczych z różnych klas

- brak atrakcyjnych czynników motywujących uczniów do pracy nad sobą

- mała kreatywność uczniów

- brak metod wspierających empatię i wczuwanie się w potrzeby innych

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- wykorzystanie nabytych umiejętności interpersonalnych przez uczniów na dalszym etapie życia

- wykorzystanie zdobytych umiejętności w dalszej pracy przez nauczycieli

- kontynuowanie pracy metodami aktywizującymi

- większa kreatywność uczniów

- zdobyte doświadczenie

- radzenie sobie w kontaktach społecznych

- wzrost samooceny uczniów

- poznanie nowych metod wspierających empatię i wczuwanie się w potrzeby innych

- zaprzestanie działań po ukończeniu programu

- obawy nauczycieli przed podjęciem nowych wyzwań

- zniechęcanie niektórych uczniów do dalszej pracy w tym obszarze

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Chcemy pogłębić wiedzę na temat postrzegania przez uczniów szkoły oraz ustalić  jakie aspekty są dla uczniów ważne. Poznać dokładnie jej wielowymiarowość . Chcemy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co sprawia, że uczniowie czują się w szkole dobrze,  a w których miejscach uczniowie w szkole nie czują się bezpiecznie?

2. Co powoduje ich niechęć i negatywne nastawienie do szkoły?

3. Jak wyobrażają sobie dobrą szkołę?

4 Jakie relacje i atmosfera panują w szkole?

5. Jak wygląda komunikacja  w ramach poszczególnych grup społeczności szkolnej i pomiędzy nimi?

6. Jak oceniają relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami?

(nawiązywanie relacji z młodzieżą przez nauczycieli, dotyczące okazywanego im zainteresowania oraz udzielanego wsparcia przez nauczycieli)

7. Jaka panuje atmosfera pomiędzy uczniami różnych klas?

8. Jak dokonać organizacji przestrzeni w szkole – aranżacji miejsc, w których mogliby spędzać czas na przerwie, co sprzyjałoby integracji dzieci i młodzieży?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb skierujemy do uczniów klas 3-8  poprzez przygotowanie skrzynki, do której uczniowie będą mogli wrzucać swoje anonimowe propozycje na poprawę relacji rówieśniczych w okresie listopad/grudzień. Przeprowadzimy wywiady grupowe oraz indywidualne z wybranymi uczniami na poszczególnych poziomach podczas godzin wychowawczych. Dokonamy ponadto wizualizacji atmosfery grupy oraz przeprowadzimy ankietę wśród uczniów klas 3-8 oraz nauczycieli. 

Aby skuteczniej realizować nasze działania, w najbliższym okresie zapytamy wszystkich rodziców o ich spostrzeżenia i opinie. Stanie się to podczas zebrań wychowawców z rodzicami uczniów klas 1-8.