Rozwijanie pasji do nauki w Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    17.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Informacja o udziału szkoły w programie została przekazana w formie plakatu w kilku miejscach w szkole w październiku. Kolejnym kanałem informacyjnym o udziale była strona internetowa szkoły, ogłoszenie ogólnodostępne na dzienniku elektronicznym oraz zebranie z Rodzicami. Wychowawcy w klasach również zaznajomili swoich uczniów z programem.  Dnia 13.XI na Radzie Pedagogicznej w Naszej szkole omówiona została prezentacja multimedialna o programie dostępna na Państwa stronie. Elementem, który spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem było tworzenie konkretnych pytań do badań.

 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Nasza szkoła po burzliwych obradach (gdyż nie był to dla Nas jedyny interesujący temat) wybrała obszar pt.: Pasja do nauki. Wybraliśmy ten obszar gdyż Nasza obserwacja "odsłoniła" problem w tej kwestii. Niektórzy uczniowie wykazują słabe zainteresowanie w uczeniu się, nie sięgają po uzupełniające teksty czy zadania skupiają się na zaliczeniu sprawdzianu, testu- przedmiotu. Nie wykazują motywacji do nauki. Brak w nich pasji do sięgania poza wyznaczone horyzonty. Nie czerpią satysfakcji z nauki. Pragniemy to zmienić!

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Nasze mocne strony to zaangażowanie kilku nauczycieli w problematykę wybranego obszaru a także chęć zmian wśród Grona Pedagogicznego. Nasze słabe strony to w całości zagospodarowanie sal-pomieszczeń szkolnych. Oprócz zajęć lekcyjnych są w szkole organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów firm zewnętrznych. Hałas na przerwach- brak "Kącika wyciszenia". Okoliczności zewnętrzne którw można wykorzystać jako szansę do zmiany to pomoc społeczności lokalnych np. przedstawicieli straży pożarnej. Obok szkoły znajduje się budynek straży pożarnej. Ograniczeniami zewnętrznymi to finansowanie dodatkowych działań szkoły wynikających z realizacji programu. Budżet bardzo ograniczony, "cięcia" budżetowe.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Jedno z pytań skierowanych do Rodziców które chcielibyśmy zadać to: Czy uważa Pan/Pani że Nasza Szkoła sprzyja uczniom w rozwijaniu pasji? Przykładowe pytanie dla uczniów kl. IV-VIII to: Jak szkoła mogłaby Ci pomóc abyś wykazał się większą chęcią do nauki? Czym się interesujesz - co jest Twoim hobby? 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb chcemy skierować do uczniów i Rodziców. Chcemy zastosować ankietę dla Rodziców oraz metodę: Pytanie na sznurku dla uczniów wśród uczniów IV-VII a także obserwację u uczniów klas I-III.