Opis I etapu "Razem w szkole działamy i innym pomagamy." (Etap I)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Solidarność

 • Dodano:

  18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Nasza szkoła nigdy nie brała udziału w żadnej z edycji Szkoły z Klasą. Z kolei ja, pracując w innej placówce zaangażowana byłam w jedną z edycji, która jeszcze wtedy miała zupełnie inną formę (2012/2013), ale bardzo miło wspominam ten czas spędzony w programie.

To właśnie było głównym powodem, dla którego chciałam realizować ten program w szkole, w której obecnie pracuję. Po otrzymaniu zgody Pani Dyrektor zaprosiłam do współpracy również dwóch innych nauczycieli. Wspólnie z kolegą z zespołu uczestniczyłam w spotkaniu warsztatowym we Wrocławiu,  który to fakt, jak i  przystąpienie szkoły do programu opisaliśmy w artykule umieszczonym na stronie szkoły. Aby poinformować jak najwięcej członków społeczności szkolnej o przystąpieniu do programu,  podjęliśmy również  następujące działania:

- poinformowaliśmy o tym fakcie Grono Pedagogiczne podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 29 października;

- wychowawcy podczas spotkań z rodzicami, które również odbywały się tego dnia, poinformowali ich o udziale szkoły w programie i poprosili o śledzenie szkolnej strony oraz strony szkoły na facebooku, gdzie na bieżąco będą umieszczane informacje o działaniach;

- po spotkaniach z rodzicami odbyło się zebranie Szkolnej Rady Rodziców, na której to również zaprezentowałam filmik o programie i poprosiłam o wsparcie nas w działaniach w przyszłości;

- na szkolnych korytarzach umieściliśmy informacje o programie, loga akcji, czekamy również na samodzielnie wykonane plakaty przez uczniów, o co ich poprosiliśmy;

- zorganizowaliśmy spotkanie członków Samorządu Szkolnego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu, podczas którego między innymi poinformowaliśmy ich o udziale w programie Szkoła z Klasą.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Spotkaliśmy się w naszym czteroosobowym zespole (mamy jednak nadzieję, że z czasem się powiększy) i przestudiowaliśmy obszary do działania. Wniosek ze spotkania był taki, że dla nas potencjalnymi obszarami do działań mogłyby być: Dobre Relacje, Solidarność, Obywatelstwo, Bezpieczeństwo i Zaufanie. Skąd takie wnioski?

W naszej szkole od tego roku zaczął działać Szkolny Klub Wolontariatu, którego opiekunami jest właśnie troje z naszego zespołu. Wcześniej akcje z zakresu wolontariatu podejmowane były przez Samorząd Szkolny. To co zauważyliśmy to fakt, iż nasi uczniowie mają potrzebę pomagania innym, ale i również potrzebę wspólnego działania, planowania, spotykania się i przedstawiania swoich propozycji. Stąd też pomysł na trzy pierwsze obszary. Jeśli zaś chodzi o Bezpieczeństwo i Zaufanie, to wszyscy w zespole zgodziliśmy się, że to czego brakuje w naszej szkole to pomysłu na to jak uczniowie mogliby przyjemnie i mądrze, a nie tylko z komórką w dłoni spędzać przerwy.

Podczas Rady Pedagogicznej przedstawiliśmy te cztery propozycje naszym kolegom i koleżankom, prosząc aby na wywieszonej w pokoju nauczycielskim karcie zapisywali swoje głosy dla obszaru (po uprzednim zapoznaniu się z ich opisami). Okazało się, że największe poparcie zyskał obszar Bezpieczeństwo i Zaufanie.

Na stronie szkoły i Facebook zamieściliśmy ankietę online z 10 obszarami, w której poprosiliśmy rodziców o zaznaczenie maksymalnie trzech. Niestety, okazało się, że nie spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, a może po prostu zbyt mało rodziców odwiedza nasze strony. W każdym bądź razie jeśli chodzi o rodziców to najwięcej głosów otrzymały obszary Pasja do Nauki i Wiedza Użyteczna, ale następne były właśnie Dobre Relacje i Solidarność. Jednak jeśli chodzi o tą ankietę to ze względu na bardzo małą grupę badawczą – zaledwie 25 rodziców na ok. 300 uczniów, a także na fakt, iż zamiast wyboru właśnie naszych 4 proponowanych obszarów umieściliśmy w niej 10, zgodnie stwierdziliśmy, ze nie obrazuje rzetelnie oczekiwań rodziców.

Podczas spotkania Samorządu Szkolnego i Szkolnego Klubu Wolontariatu, zaproponowaliśmy właśnie te cztery obszary do wyboru. Uczniowie skorzystali z wydrukowanych propozycji działań w obszarach i mieli podjąć decyzję w  jakim obszarze chcieliby wprowadzać zmiany. Pracowali w grupach 3 osobowych. Najwięcej uczniów opowiedziało się za Solidarnością i Dobrymi Relacjami.

Nasz zespół przeanalizował te wszystkie dane, ale wziął oczywiście pod uwagę również nasze możliwości i zdecydowaliśmy, że wybieramy obszar Solidarność, jednocześnie jednak pewne działania prawdopodobnie będą wpisywać się również w obszar Dobre Relacje.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: Solidarność

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

1.Uczniowie chętnie włączają się  w akcje wolontariacie.

2. Szkoła chętnie angażuje się w akcje na rzecz środowiska naturalnego (zbiórka puszek, kasztanów itp) oraz akcje na rzecz szkoły, społeczności lokalnej (Festyn Rodzinny oraz Spartakiada Mikołajkowa organizowane przez szkołę, zbiórki na rzecz schroniska), coroczne udziały w akcjah ogólnopolskich np. Góra Grosza, WOŚP.

 

3. Dobra współpraca i wsparcie ze strony  Rady Rodziców Szkoły

1. Brak miejsca w szkole gdzie uczniowie mogą spotykać się i samodzielnie planować i realizować działania, pomagać innym uczniom, dzielić się swoimi pasjami.

 2. Brak integracji grup rówieśniczych z różnych klas.

3. Niewykorzystywanie pomysłowości i  kreatywność uczniów.

4. Mała wiedza nauczycieli na temat stosowania metod wspierających kreatywność, empatię wśród uczniów.

5. Mała wiedza uczniów  na temat samego zagadnienia wolontariatu, różnych grup społecznych, które potrzebują pomocy innych.

6. Nieodpowiedni przepływ informacji między nauczycielami.

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

1.Powołanie od tego roku Szkolneo Koła Wolontariatu sprawiło,że uczniowie mają silną motywacje do podejmowania wspólnych działań, integracji międzyklasowej. Ujawniła się również ich dotychczas niedostrzegana pomysłowość i kreatywność.

2. Nowy Dyrektor szkoły (od tego roku szkolnego), który jest chętny do wprowadzania pozytywnych zmian i udoskonaleń związanych z lepszym działaniem w szkoły.

3.Prężnie działająca Szkona Rada Rodziców, która często jest inicjatorem róznego rodzaju projektów na rzecz szkoły.

 

4.Dostęp do materiałów na platformie Szkoły z Klasą, zwiększy wiedzę uczniów i nauczycieli na temat nowych metod pracy zespołoweji wesprze ich  kreatywność.

 

 

 

1. Ograniczenia czasowe- uczniowie mają długo zajęcia, kończą o różnych porach, trudno o wspólne spotkania po zajęciach.

2. Ograniczenia finansowe i infrastrukturalne – może okazać się trudnym zadaniem wygospodarowanie przestrzeni dla uczniów, gdzie będą mogli współpracować, planować działania.

3. Obciążeni obowiązkami nauczyciele mogą niechętnie podejmować zadania.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Pytania powinny pokazać nam jakie rzeczywiście są potrzeby uczniów jak i ich rodziców w obszarze. Jednocześnie będą też przydatne przy planowaniu potencjalnych działań. Inne pytania postawimy uczniom, a inne rodzicom. Przykładowe pytania do uczniów:

 1. Jak określają swój poziom wiedzy na temat tego czym zajmuje się Szkolny Klub Wolontariatu.
 2. Gdzie i kiedy w szkole mają możliwość podzielenia się informacjami o swoich zainteresowaniach?
 3. Czy szkoła daje uczniom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów?
 4. Czy lubią współpracować z uczniami z innych klas?
 5. W jakich miejscach w szkole mogą spotykać się z kolegami z innych klas?
 6. Czy uczniowie wyrażają chęć udziału w akcjach pomagania innym/ Czy są w stanie poświęcić swój czas aby pomagać innym?
 7. Czy gdyby w szkole powstało miejsce do spotkań uczniów z różnych klas, to co można by było tam robić (ewentualnie sami zaproponujemy aktywności dla tego miejsca do wyboru dla uczniów)?
 8. Jakie miejsce w szkole mogłoby być miejscem, w którym  uczniowie mogliby spotykać się aby planować wspólne działania, dzielić się informacjami na temat swoich zainteresowań, przygotowywać gazetki szkolne itp.?

Przykładowe pytania do rodziców:

 1. Czy szkoła umożliwia uczniom dzielenie się swoimi zainteresowaniami?
 2. Czy szkoła daje uczniom możliwość proponowania swoich pomysłów? Jeśli tak to czy je realizuje?
 3. Czy Państwa dziecko jest w stanie poświęcać część swojego czasu na pomoc innym?
 4. Czy wyrażają Państwo chęć angażowania się w akcje wolontariacie, charytatywne w szkole?
 5. W jakie formy następujących aktywności na rzecz innych mogliby Państwo się zaangażować: dzielenie się wiedzą z uczniami, dzielenie się umiejętnościami, udział w akcjach charytatywnych, wspieranie akcji wolontariackich.
 6. Jakie miejsce w szkole mogłoby być miejscem, w którym  uczniowie mogliby spotykać się aby planować wspólne działania, dzielić się informacjami na temat swoich zainteresowań, przygotowywać gazetki szkolne itp.?

 

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Nasze pytania w obszarze chcielibyśmy skierować zarówno do uczniów (klas IV-VIII), jak i rodziców. Jeśli chodzi o uczniów to byłaby to ankieta, którą przeprowadziliby wychowawcy w klasach podczas zajęć z wychowawcą.

Jeśli chodzi o rodziców, to już podczas najbliższego spotkania Szkolnej Rady Rodziców, poprowadzimy dyskusję głównie na temat tego jakie są oczekiwania i potrzeby rodziców w danym obszarze. Następnie w styczniu podczas spotkań z rodzicami chcielibyśmy zaproponować im ankietę – tym razem jednak w formie ankiety w wersji papierowej, tak aby otrzymać jak najwięcej odpowiedzi (ankieta online na stronie szkoły niestety nie cieszyła się dużym zainteresowaniem).

Podczas spotkania Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu wolontariatu poprowadzimy dyskusję z uczniami na temat tego jakie są ich konkretne potrzeby w obszarze. Poprosimy ich o wykonanie kolażu przedstawiającego ich wyobrażenie o szkole, która uczy solidarności i dba o dobre relacje uczniów. Na zajęciach z wychowawcą można poprosić uczniów o przygotowanie indywidualnych prac plastycznych w temacie: „ Razem  w szkole działamy i innym pomagamy”.