Etap I : Stworzenie Zespołu, analiza zasobów szkoły i wybranie obszaru głównego. (Etap I)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Decyzja o przystąpieniu naszej szkoły do Programu "Szkoła z Klasą 2.0" została podjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pod koniec sierpnia. Na początku września powstał Zespól i również we wrześniu na apelu społeczność szkolna została poinformowana o udziale naszej szkoły w programie, przedstawiliśmy główne założenia programu i obszary działania do wyboru. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że głownym obszarem działania w tym roku będzie obszar Bezpieczeństwo i zaufanie. Informacje o udziale w programie zostały również umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły i na profilu Facebooka.

Pierwsze spotkanie naszego Zespołu odbyło się w składzie:

 mgr Joanna Sajdak- dyrektor SP 36

 mgr Anna Baran - koordynator programu, nauczyciel języka rosyjskiego i języka polskiego

 mgr Małgorzata Niemotko - nauczyciel matematyki

 mgr Anna Dybała - nauczyciel języka polskiego

 mgr Grażyna Śmiglewicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Agnieszka Madejska-Rapacz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Dokonując analizy zasobów dotyczących ludzi i relacji w szkole ustaliliśmy, że współpraca z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naszych uczniów i ich rodzin przebiega dobrze. W naszej pracy wykorzystujemy wskazówki specjalistów z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Policji. W ramach różnych działań ściśle współpracujemy ze Strażą Pożarną, ratownikami medycznymi, leśnikami, Biblioteką Miejską oraz absolwentami. Specjaliści zatrudnieni w naszej szkole organizują w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia rewalidacyjne z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Ponadto realizowane są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i wspierające uczniów słabych.  Zatrudniona kadra ciągle dba o jakość edukacji podnosząc swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach, realizując różne programy edukacyjne, profilaktyczne i  wprowadzając innowacje pedagogiczne. W szkole wszyscy pracownicy dbają o przyjazną i otwartą  atmosferę, która ułatwia relacje z uczniami i ich rodzicami.

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Szkoła nasza znajduje się na jednym z sosnowieckich osiedli. Składa się z dwóch połączonych z sobą części. Otacza ją dość rozległy teren z boiskami typu „Orlik", małym placem zabaw dla dzieci . Wewnątrz obiektu posiadamy dwie szatnie oddzielnie  dla młodszych i starszych uczniów, stołówkę szkolną ( kuchnię i pomieszczenia gospodarcze) , sklepik szkolny, gabinet szkolnej higienistki, świetlicę, bibliotekę z czytelnią multimedialną 2 pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, salkę korekcyjną. Do dyspozycji mamy 10 sal lekcyjnych w starej części szkoły i 9 sal w nowej części. Oprócz tego sekretariat oraz gabinety dyrektora i jego zastępcy oraz gabinet pedagogów szkolnych. W szkole naszej zajęcia mają także 2 grupy klas "O" z osiedlowego przedszkola. Na widnych świeżo odnowionych korytarzach znajdują się toalety. Meble będące na wyposażeniu szkoły są  w różnym stanie ,posiadamy nowe często sponsorowane przez rodziców, lub pozyskiwane podczas likwidacji biur w zakładach pracy rodziców naszych uczniów. Szkolne ławki i stoliki są nowe, niedawno sukcesywnie były wymieniane.  

 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

W naszej szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i  czytelnia multimedialna. Posiadamy również dziewięć tablic interaktywnych , dziesięć rzutników i kilkanaście odtwarzaczy CD. W szkole działa również sieć WiFi i monitoring.

W skład sportowej bazy dydaktycznej wchodzą: dwa kozły, dwie skrzynie, materace, przybory gimnastyczne, piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i ręcznej, dwa stoły do tenisa. 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Niewątpliwie mocną stroną naszej szkoły jest kadra pedagogiczna. Nieustannie dążymy do tego, by wkład naszej pracy był równy uzyskanym efektom. Naszym celem jest jak największe poszerzenie wiedzy uczniów, dlatego stosujemy różnorakie metody, pozwalające  zmotywować ich do maksymalnego wysiłku. Są to nie tylko metody aktywizujące , ale częste  wyjazdy do teatru, kina, na wystawy i inne wydarzenia. Poznaliśmy na kursach technologie informacyjno-komputerowe ( TIK), które stosujemy w pracy. W coraz większej ilości klas znajdują się tablice interaktywne. Są one nie tylko ogromną pomocą dla nas, ale przede wszystkim uczniów: aktywizują ich do udziału w lekcji i kreatywności. Oczywiście cały czas podnosimy swoje kwalifikacje. Nie da się w obecnych czasach stać w miejscu. Mamy świadomość, że  musimy podążać za uczniem. Uczestniczymy  w szkoleniach, warsztatach, kursach, a później  wymieniamy się poznanymi informacjami, wrażeniami.  Swoim uczniom oferujemy wiele kółek pozalekcyjnych. Największą popularnością cieszą się zajęcia artystyczne. Dzieci pragną rozwijać swoje zainteresowania, więc staramy się w miarę swoich możliwości wyjść im naprzeciw. Zależy nam, by nasi uczniowie jak najlepiej przyswajali sobie wiedzę. Z rozmów przeprowadzanych na godzinach wychowawczych wynika, że ich najczęstszą metodą uczenia się jest uczenie się na pamięć i zapamiętywanie poprzez robienie notatek. Wiemy, jak ważne są metody uczenia, dlatego nasza szkoła zaangażowała się w projekt, podczas którego uczniowie poznają m.in. techniki uczenia się. Dążymy do tego, by nasze działania skorelowały się z dążeniami i działaniami uczniów i ich rodziców, dzięki czemu osiągniemy pożądane przez obie strony wyniki.

Do mocnych stron należą także:czytelnia multimedialna, sklepik ze zdrową żywnością, stołówka, świetlica szkolna. Mocną storoną jest również uczestnictwo w różnego rodzaju programach proflaktycznych i projektach.

Do słabych stron należą:brak kącika rekreacyjno-wypoczynkowego, brak ogródka przyrodniczego, brak auli,wymagający modernizacji sprzęt komputerowy.

 

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Przystępując do programu „Szkoła z Klasą 2.0” i przeglądając proponowane obszary jednogłośnie wybraliśmy „Bezpieczeństwo i zaufanie”. Nasza szkoła znajduje się na małym osiedlu. Kiedyś wszyscy jego mieszkańcy pracowali w tutejszej kopalni. Ojcowie zarabiali na życie, a matki wychowywały dzieci. Słowo  „wychowywały” miało solidne podstawy. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Do naszej szkoły chodzi dużo dzieci z rodzin  wymagających pomocy nie tylko pod względem materialnym. Bardzo wiele z nich nie potrafi zapewnić  swoim dzieciom poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, bezwarunkowej miłości oraz szacunku.  Amerykański  pisarz Holding Carter powiedział: „Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć swoje dzieci: pierwszą są korzenie, a drugą skrzydła”. Dlatego, chociaż  od lat dążymy w naszej szkole do tego, by nasi wychowankowie  opuszczali mury szkoły wyposażeni właśnie w skrzydła, w które często  rodzice nie potrafią ich wyposażyć, postanowiliśmy jeszcze bardziej pochylić się nad tym obszarem.  Pragniemy, by szkoła, do której chodzą kojarzyła im się z bezpieczeństwem, by była dla nich chwilą oddechu od rodzinnych problemów, by wiedzieli, że mogą w niej uzyskać każdą pomoc. Chcemy, by to poczucie bezpieczeństwa wyniesione z naszej szkoły, kiedyś zakiełkowało w ich przyszłych domach i stanowiło dla nich solidną podstawę, na której mogą się wzorować.  Oczywiście nie żyjemy w oderwaniu od rzeczywistości i doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń czyhających na  młodego człowieka. Mimo, że każdego roku szkolnego nasze działania koncentrują się wokół takich tematów jak: pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w otoczeniu oraz świecie wirtualnym, chcemy z jeszcze większą mocą zaakcentować wagę tych tematów.