Strefa relaksu i pierwszy szkolny pokaz talentów (Etap IV)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    14.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Głównym celem projektowym jaki sobie wyznaczyliśmy było stworzenie strefy relaksu w naszej szkole. Pierwszym działaniem według zaplanowanego harmonogramu było wybranie miejsca w szkole i stworzenie projektu strefy. Aby zaangażować uczniów, Samorząd Uczniowski będący członkiem zespołu projektowego ogłosił konkurs na projekt (załącznik), ogłoszenie pojawiło się w szkole i na funpage’u szkoły oraz Samorządu uczniowskiego. Uczniowie wykonywali projekty samodzielnie i w zespołach efektem było wyłonienie 3 najlepszych prac przez komisję konkursową (2 nauczycieli przedmiotów grafiki komputerowej oraz uczniów klasy artystycznej i grafiki). Ostatecznie wybrany projekt został lekko zmodyfikowany i dostosowany do przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Następnym zadaniem było opracowanie kosztorysu projektu. Kosztorys został opracowany podczas zajęć z podstaw przedsiębiorczości przez klasę 1 technikum organizacji reklamy-koszt realizacji strefy relaksu został oszacowany na około 1800 zł. W celu zebrania środków na ten cel Samorząd uczniowski ogłosił zbiórkę zużytych telefonów niestety środki zebrane podczas zbiórki okazały się niewielkie. Ponieważ projekt strefy zakładał użycie surowców wtórnych takich jak stare opony, palety itp. członkowie samorządu uczniowskiego musieli pozyskać te materiały od lokalnych darczyńców. Dzięki pomocy lokalnego przedsiębiorcy udało nam się zdobyć 12 drewnianych palet za darmo. Przygotowanie strefy relaksu trwało kilko tygodni i wymagało zaangażowania wielu osób |: szkolnego stolarza, który oszlifował i zmontował palety, nauczycieli którzy lakierowali palety i zamawiali resztę wyposażenia oraz uczniów którzy wykonali dekoracje, należy również wymienić rodziców którzy wsparli nas finansowo w zakupie wykładziny. Kolejnym etapem było stworzenie regulaminu miejsca relaksu. Regulamin powstał podczas lekcji podstaw prawa w klasie 2 technikum ekonomicznego pod opieka nauczyciela. Uczniowie pracowali w grupach opracowując różne warianty zasad użytkowania strefy, rezultatem była jedna ostateczna wersja zatwierdzona przez dyrekcję i samorząd uczniowski. Ostatnim działaniem była inauguracja strefy relaksu. Ponieważ od początku założyliśmy, iż strefa relaksu będzie miejscem nie tylko odpoczynku ale i miejscem w którym uczniowie będą mogli prezentować swoje zainteresowania i pasje oficjalne otwarcie tego miejsca miało być połączone ze szkolnym pokazem talentów i wernisażem prac plastycznych i fotograficznych naszych uczniów. 10 czerwca odbyło się oficjalna inauguracja strefy relaksu które uświetnił pokaz talentów naszych uczniów. Uczniowie mieli okazję zaprezentować się jako muzycy, poeci, tancerze, fotograficy itd. Ponieważ wydarzenie cieszyło się wielkim powodzeniem i zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem postanowiliśmy, że szkolny pokaz talentów będzie wpisany w program kulturalny naszej szkoły jako impreza cykliczna i będzie się odbywał właśnie w strefie relaksu.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Główne trudności jakie napotkaliśmy podczas realizacji projektu dotyczyły opóźnień związanych ze strajkiem nauczycieli. Atmosfera i nastawienie wśród nauczycieli także uległo pogorszeniu i nie sprzyjało dodatkowej pracy poza godzinami nauczania.

Z tego też powodu, nie wyszła nam akcja zbierania starych telefonów w celu pozyskania funduszy na realizację zadania ponieważ została przerwana przez strajk, przerwę świąteczną oraz matury. Udało nam się jednak zebrać potrzebne środki z funduszy rodziców ,samorządu uczniowskiego i darczyńców.O wszystkich działaniach projektowych informowaliśmy społeczność szkolną na funpage’u samorządu uczniowskiego, zamieszczaliśmy zdjęcia i komentarze pod postami wszystkie działania były prowadzone przy współpracy z uczniami i to oni mieli decydujący wpływ na kształt pracy. Oprócz tego uaktualnialiśmy informacje na temat projektu na stronie szkoły i gazetce ściennej.Niemałym problemem bylo również włączenie większej liczby uczniów szkoly ponieważ jestesmy jedną z największych szkól w powiecie garwolińskim z ponad 800 uczniami.Aby trafić do rożnych grup staraliśmy się włączać w poszczególne etapy różne klasy. W naszych działaniach nie uwzględniliśmy początkowo stworzenia regulaminu użytkowania strefy co później okazało się konieczne ze względu na duże zainteresowanie miejscem.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

1. Organizacja konkursu na projekt miejsca-strefy relaksu.

Efekty: stworzenie projektu miejsca relaksu, aktywizacja uczniów do działań pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie kreatywności u uczniów.Plakat informujący o konkursie został wykonany przez uczniów klast grafiki komputerowej, a w konkursie wzięło udział 15 uczniów.

2. Przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości-tworzenie kosztorysu projektu

Efekty: oszacowanie kosztów projektu, poszerzanie wiedzy uczniów na temat przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności planowania wydatków

3. Poszukiwanie sposobów na  pozyskanie środków na realizację projektu

Efekt: pozyskanie funduszy na realizację projektu, budowanie kontaktów poza szkolnych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie przedsiębiorczości budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, angażowanie rodziców  w życie szkoły- część materiałów do wyposażenia zostały pozyskane od lokalnego przedsiębiorcy dzięki działaniom uczniów.

4. Opracowanie regulaminu korzystania ze strefy relaksu

Efekt: rozwijanie samodzielności, ksztaltowanie odpowiedzialności za dobro wspólne, uczenie się pracy zespołowej, budowanie umiejętności i potrzeby przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego.

5.   Inauguracja miejsca relaksu

Efekt: udostępnienie uczniom miejsca odpoczynku oraz miejsca przeznaczonego na prezentowanie  swoich zainteresowań i pasji, zbudowanie dobrych relacji między uczniami i pozostałymi członkami społeczności szkolnej, pozytywny stosunek uczniów do spędzania czasu w szkole. Zainicjowanie wydarzenia kulturalnego, który w planach ma odbywać się cyklicznie-szkolny pokaz talentów i pasji

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Jednym z dodatkowych celów naszego projektu było także wprowadzenie elementów oceniania kształtującego w  szkole. Poprzeprowadzeniu ankiety wśród nauczycieli większość wyraziła chęć zapoznania się  z założeniami OK. Zespół projektowy zorganizował dla rady pedagogicznej szkolenie wprowadzające do tego zagadnienia, a kolejne warsztaty są zaplanowane we wrześniu.

Ponadto, tak jak już wspomniałam wcześniej, planujemy kolejne pokazy talentów i pasji ponieważ zgłosiło się do nas wiele osób, które niestety z braku miejsca i czasu nie mogły zaprezentować swoich talentów podczas inauguracji strefy relaksu. To pokazało, jak wiele potencjału drzemie w naszych uczniach i umocniło nas w przekonaniu iż wystarczy jedynie dać im możliwość, stworzyć sprzyjające okoliczności do rozwinięcia skrzydeł naszych podopiecznych. Projekt był jedynym do tej pory przedsięwzięciem , który zaangażował wielu członków naszej szkolnej społeczności, włączył do działań na rzecz szkoły i uczniów nauczycieli, pracowników administracji, rodziców i osoby z zewnątrz. Myślę że dzięki projektowi pojawiła się w naszej szkole nowa jakość - współpracy na partnerskich warunkach, gdzie nie tylko nauczyciele mieli decydujący glos i podejmowali decyzję ale uczniowie byli pełnoprawnymi autorami efektu końcowego. Na koniec tylko dodam, iż przez te ostatnie 5 dni funkcjonowania strefy cieszy się ona niezwykłą popularnością, przyciąga uczniów a nawet nauczycieli, którzy wybrali to miejsce na poprowadzenie zajęć wychowawczych.

O nas w projekcie szkoła z klasą w lokalnych mediach:)

https://kuriergarwolinski.pl/wiadomosci/strefa relaksu w  ekonomiku https://youtu.be/MO6Vzbquzjk