Jestem obywatelem Polski. (Etap IV)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Źródło:

    zespół nauczycieli biorących udział w programie

  • Dodano:

    26.05.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Na rok 2018 przypadała 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. To wyjątkowa rocznica –  a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by w ramach pracy edukacyjno – wychowawczej, z nową energią podjąć trud kształtowania właściwych postaw patriotycznych. Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2018/2019 „Rokiem Niepodległej” i zachęciła do podejmowania inicjatyw rocznicowych w szeroko rozumianym obszarze edukacji. Dla naszej szkoły to odpowiedni moment, by realizować działania sprzyjające budowaniu wspólnoty i umacnianiu więzi w gronie społeczności lokalnej, a także okazja, by wspierać kształtowanie tożsamości narodowej oraz poczucie dumy z bycia Polakiem.Dlatego też podjeliśmy te temat podczas realizacji programu "Szkoła z klasą".

 

            Na początku  przystąpiliśmy do zaplanowania zadań wpisujących się w kontekst przedsięwzięć rocznicowych, starając się by jak najpełniej zaangażować w nie dzieci i młodzież, oraz społeczność lokalną. W rezultacie powstał złożony i wielowarstwowy projekt, który obejmuje cały  szkolny, a jego celem jest przeprowadzanie zajęć, pozwalających uczniom zdobywanie i poszerzanie wiedzy o swojej szkole, dziejach i kulturze własnego regionu, a także o jej związkach z historią narodową.

           Zanim podjeliśmy właściwe działania wynikające z założonego programu " Szkoły z klasą" już podczas jego kształtowania zaczeliśmy działać. Wykorzystując ładną pogodę na początku listopada zorganizowaliśmy rajd rowerowy pod hasłem „Dla Niepodległej”,   który pozwolił uczniom poznać dzieje swojej małej ojczyzny - miasta i jego okolicy oraz społeczności, która ją tworzy. Punktem docelowym wyprawy była mała miejscowość nieopodal Sieradza – Smardzew. To tutaj mieszkała Ignacja Piątkowska - polska poetka, dramatopisarka, działaczka społeczna i etnografka. W czasach zaborów prowadziła w swoim dworze tajną szkółkę dla dzieci chłopskich i folwarcznych. Była inicjatorką akcji odczytowych dla dorosłych. Jej prelekcje obejmowały tradycyjną kulturę ludową, ochronę przyrody, krajoznawstwo, zagadnienia literackie i historyczne.

            Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej to także wspólne kibicowanie sportowcom i akcentowanie ich sukcesów. Z tego powodu po zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Świata w Brazylii, zorganizowaliśmy w szkole dzień biało – czerwony, by wyrazić radość i podziękowanie dla polskich złotych medalistów.

            Nasza szkoła przystąpiła do trzeciej edycji projektu BohaterON – włącz historię!, będącą częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Właczając się w kampanię, chcieliśmy upamiętnić i uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im samodzielnie wykonanych kartek, opatrzonych osobistymi wpisami uczniów.

            Równie ważnym elementem w procesie wychowania patriotycznego jest stworzenie odpowiednich warunków uczniom, by mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach kulturalnych i rozwijać własne talenty artystyczne. W tym celu zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Wielcy Polacy”, dla uczniów klas IV – VII. Tematyka konkursu stwarzała możliwość poznania sławnych postaci tworzących historię naszego kraju.

           

            Kulminację działań rocznicowych zaplanowaliśmy na tydzień poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości, kiedy to szczególnie będziemy akcentować wagę zbliżającej się rocznicy. „Tydzień w hołdzie Biało – Czerwonej” obejmować będzie:

-                    lekcje wychowawcze na temat współcześnie rozumianego patriotyzmu,

-                    zajęcia plastyczne utrwalające wiedzę na temat symboli i barw narodowych oraz przypominające twórców II Rczeczpospolitej,

-                    Szkolny Quiz Wiedzowy o Polsce dla klas II – VIII, który zostanie przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski,

-                    przegląd filmów dokumentalnych, przyblizających dzieje naszego kraju i narodu w różnych etapach jego istnienia,

-                    poznawanie legend o historii państwa polskiego,

-                    analizę wybranych wierszy o tematyce patriotycznej na zajeciach języka polskiego,

-                    analizę tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”, również jego pierwotnej wersji,

-        przygotowanie przez uczniów klasowych gazetek ściennych, nawiązujących do tematyki odzyskania przez Polskę niepodległości,

-                    Szkolny Konkurs Matematyczny pod hasłem „Wielcy matematycy – 100 zadań na stulecie niepodległości”.

            Podsumowaniem Tygodnia w hołdzie Biało – Czerwonej będzie uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz podsumowanie konkursów szkolnych i otwarcie pokonkursowej wystawy prac plastycznych.

 

            W kolejnych miesiącach przewidzieliśmy kontynuację działań dydaktyczno – wychowawczych  w ramach narodowych obchodów rocznicowych, które będą obejmowały:

-                    spotkanie z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej„28 pułku Strzelców Kaniowskich”, którzy przybliżą uczniom przebieg walk w rejonie rzeki Warty na linii Strońsko – Beleń, prowadzonych w ramach kampanii wrześniowej 1939 r.

-        Turniej sportowy pod hasłem „100 lat sportu w Polsce niepodległej”, zorganizowany z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naszego regionu, w ramach Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych,

-        wycieczki krajoznawcze, które przybliżą historię i kulturę kraju oraz pozwolą poznać wyjątkowe dla nas miejsca, tworzące polskie dziedzictwo narodowe: zwiedzanie Sieradza, z uwzględnieniem Muzeum Okręgowego i starego cmentarza, jako miejsca pamięci narodowej; wycieczka do Wielkopolski - kolebki polskiej państwowości oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego,

-        rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju, poprzez przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych – oranizacja Jasełek, Dnia Babci I Dziadka, andrzejek, mikołajek, zabawy choinkowej oraz przeprowadzanie uroczystych apeli, upamiętniających ważne rocznice i wydarzenia historyczne. 

 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Realizacja programu przebiegła bez problemów.Udało nam się zreelizować zaplanowane działania. W toku działań często rozmawialiśmy z uczniami, słuchaliśmy ich sugesti a ponieważ, chętnie i z wielkim zapałem przystępowali do kolejnych działań, co uzaliśmy za wystarczający dowód dobrego odbioru programu.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Jak już wcześniej pisaliśmy, iż program cieszył się dużym zainteresowaniem. Uważamy, iż wszystkie zaplanowane efekty udało nam się zrealizować . A nasi uczniowie w znacznym stopniu wzmocnili poczucie dumy z bycia Polakami/ Polkami, pozyskali umiejętności obywatelskie, patriotyczne i społeczne, które w przyszłości pomogą im pełnić różne role społeczne. Mieli możliwość nie tylko poznania,ale przede wszystkim mogli sami podejmować działania, co dawało im ogromną satyafakcje i wzmocniło  poczucie swojej wartości. Wydaje nam się, że będzie to miało wpływ na ich dorosłe życie "wartościowych" obywateli RP.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

- w dalszym ciągu wzmacniać poczucie dumy z bycia Polakami/Polkami

- kontynuować działania przygotowujące do pełnienia różnych ról społecznych

- nadal szerzyć wiedzę o tradycji i kulturze narodowej

- stwarzać możliwośc do podejmowania przez uczniów nowych wyzwań