Szkoła Podstawowa nr 112 z Odziałami Integracyjnymi w Warszawie (Etap IV)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  12.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na wybór kierunku działań szkoły: 

- wyznaczenie przestrzeni do zagospodarowania i zmiany w przestrzeni architektonicznej oraz zwiększenie świadomości uczniów o zachowaniach bezpiecznych.

 Przeprowadzone działania to:

1. Zakup szafek na rzeczy dla wszystkich uczniów.

Dyrekcja szkoły zakupiła dla każdego ucznia szafki na podręczniki i niezbędne rzeczy. Szafki zostały wstawione w miejsce obecnej szatni.

2.Odbyły się warsztaty z funkcjonariuszami straży miejskiej i policji. Zajęcia z terapeutami ze stowarzyszenia zajmującego się działaniami profilaktycznymi.

 • Warsztaty dla uczniów klas 0 i I

ü  Zachowania agresywne.

ü  Trudny uczeń w klasie.

ü  Nasze uczucia i emocje.

ü  Każdy z nas jest inny.

ü  Relacje między uczniami..

ü  Jak radzić sobie z przemocą i agresją.

Uczniowie z klas 1-8  uczestniczyli w warsztatach i zajęciach z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej pedagogami szkolnym, psychologiem szkolnym,  w czasie których nauczyli się stosowania zasad bezpiecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym i poza nim. Dzieci zapoznały się z potencjalnymi zagrożeniami i sposobami reagowania w trudnych sytuacjach. Do współpracy zaprosiliśmy także lokalnych działaczy ze stowarzyszenia Moja Białołeka

Odbyły się następujące zajęcia profilaktyczne dla uczniów:

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Uczymy się żyć bez przemocy
 • Supermoce naszej klasy-zajęcia edukacyjne
 • Życzliwa ciekawość-poznajemy siebie
 • Autoprezentacja-integracja klasy.
 • Presja grupy, asertywność.
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Równość i tolerancja
 • Dopalacze i narkotyki
 • Cyberprzemoc
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich
 • Presja grup
 • Przeprowadzenie warsztatów z ratownikami medycznymi na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Uczniowie oraz wszyscy  nauczyciele  uczestniczyli w warsztatach  z ratownikami medycznym, którzy pracują na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym . 

Wszyscy wysłuchali cennych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób można pomóc osobie nieprzytomnej, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Następnie z wielką uwagą społeczność uczniowska przyglądała się jak ratownik demonstrował sztuczne oddychanie i masaż serca na przywiezionym przez siebie fantomie. Po pokazie uczniowie mieli okazję spróbować samemu udzielać pierwszej pomocy pod bacznym okiem instruktora. Na koniec warsztatów dzieci wspólnie przypomnieli i utrwalili sobie numery telefonów alarmowych. 

Także nauczyciele uczestniczyli w dwudniowych warsztatach z pierwszej, przedmedycznej pomocy. Wszyscy, w praktyce, utrwalili procedury medyczne ratujące życie i zdrowie ludzkie.

 • Uczniowie z naszej szkoły wzięli  udział  w kampanii „Rowerowy maj”.

Głównym celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej. W trakcie przeprowadzonych warsztatów z edukacji rowerowej, zwrócono uwagę na zasady bezpieczeństwa na drodze. Zajęcia były przeprowadzane przez  specjalnie przygotowanych trenerów edukacji rowerowej.

 • Sporządzenie przez pedagoga szkolnego ulotki dla uczniów, mających problemy z radzeniem sobie z emocjami, którzy do świadczyli samookaleczenia lub autoagresji.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Mamy świadomość tego, że w naszej szkole sprawa bezpieczeństwa uczniów jest bardzo ważna. Dzieci dobrze się tu czują, nauczyciele dbają o integrację zespołów klasowych, szczególnie z uwagi na obecność osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozmowy z uczniami klas starszych uświadomiły nam, że mimo wszystko mamy nad czym pracować. Spotkanie z samorządem klas starszych umożliwiło określenie najważniejszych problemów, które wymagają podjęcia konkretnych działań. Najważniejsze jednak jest to, że uczniowie stali się faktycznymi uczestnikami wprowadzanej zmiany. To ich głos stał się ważny i decydujący w obszarze  prowadzonych  działań.

Przełożyliśmy na kolejny rok szkolny realizację zadania polegającego na stworzeniu Kodeksu bezpieczeństwa, uczniowie chcieli miec więcej czasu na przemyślenie i wykonanie prac. 

Koordynator i opiekunowie programu na bieżąco wymieniali się opiniami dotyczącymi przebiegu i efektów naszych zadań.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Działania podjęte podczas III etapu pozwoliły zrealizować postawione cele:

- zorganizowaliśmy dla uczniów cykl warsztatów i spotkań z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej;

- zrealizowaliśmy  i przeprowadziliśmy  dla uczniów zajęć o charakterze informacyjno-profilaktycznym;

- dzieci w czasie spotkań ze specjalistami i funkcjonariuszami straży miejskiej, pogłębiły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym i poza nim. Zajęcia miały charakter warsztatowy, tak żeby uczniowie utrwalili swoje umiejętności i  mogły się nimi dzielić z rówieśnikami;

- dzieci odbyły szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoją wiedzą  i nowymi umiejętnościami dzielić się będą z rówieśnikami           i rodziną;

- Samorząd zainicjował akcję, w której wolontariusze z klas starszych pomagali młodszym uczniom w nauce;

- przystąpienie do Kampanii Rowerowy Maj utrwaliło wiedzę uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

Cykl zajęć z funkcjonariuszami straży miejskiej -  rezultatem tych zajęć jest  nabycie przez uczniów kompetencji radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych dla nauczycieli i uczniów - nauczyciele i  uczniowie zdobyli praktyczną umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Poprawiło to poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Program spełnił nasze oczekiwania, działania prowadzone w jego trakcie będą miały w przyszłości pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole. Dzieci integrując się w zespołach klasowych mają szansę na budowanie zaufania wobec siebie.

Wnioski

Uczniowie potrzebują systematycznego uświadamiania  konieczność dbania o  wspólne bezpieczeństwo w jego różnych aspektach.

Rekomendacje

Z inicjatywy psychologa szkolnego powołano zespół ds. opracowania nowych narzędzi wychowawczych. Celem tego zespołu jest wypracowanie procedur i standardów pracy  z uczniami. Ważnym elementem jest włączenie do pracy przedstawicieli rady rodziców, nauczycieli i wychowawców. Chcemy zwrócić szczególna uwagę na aspekt wychowania w duchu poszanowania dla wspólnej przestrzeni szkolnej.