Szkoła w naszych rękach (Etap IV)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    03.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

W bieżącym roku szkolnym udało nam się zrealizować następujące działania:

1. W klasach IV, V, VI, VI i VIII przeprowadzono zajęcia artystyczne, na których nasi uczniowie wykonali karty świąteczne dla emerytowanych nauczycieli. Zajęcia te były poprzedzone pogadankami na temat problemów starszych ludzi w naszym społeczeństwie. Poruszono także problem bezdomności i porzucenia osób starszych i bardzo chorych. Podkreślono znaczenie tolerancji, akceptacji i zrozumienia dla problemów osób w podeszłym wieku. Podkreślono ogromne znaczenie pamięci o zasługach i wkładzie pracy, jakie ponieśli dawni nauczyciele – emerycie związani w przeszłości z naszą szkołą. Podczas spotkania wigilijnego od emerytowanych nauczycieli otrzymaliśmy wiele ciepłych słów w podziękowaniu za ten miły gest, jakim były ręcznie wykonane karty świąteczne i osobiste życzenia od naszych uczniów. Starsi nauczyciele podkreślali, że czasami czyli się trochę zapomniani i pomijani w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Jednakże taki drobny gest był dla nich dowodem, że i nich i ich pracy ciągle żyje pamięć.

2. Uczniowie klas pierwszych wykonali karty świąteczne dla Stowarzyszenia Aktywny Senior AS. Zajęcia poprzedzono, tak jak w przypadku klas starszych, pogadankami o problemach i roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Pierwszaki osobiście wykonały kolorowe karty świąteczne i napisały życzenia skierowane dla poszczególnych pensjonariuszy. W ramach finansowanego wsparcia Stowarzyszenia, rodzice jednej z klas na klasowe mikołajki zakupili maskotki – skrzaty Helpiki, które są wykonywane przez członków Stowarzyszenia.

3. Przez cały rok szkolny w świetlicy w ramach szkolnego koła wolontariatu starsi uczniowie wspierali młodszych. Ich działania polegały na systematycznej pomocy młodszym kolegom w odrabianiu prac domowych, uzupełnianiu braków edukacyjnych, przygotowywaniu do sprawdzianów oraz organizowaniu gier i zabaw zespołowych. Dzięki tym działaniom młodzi i starsi uczniowie nawiązywali przyjacielskie więzi, budowali ducha współpracy i pomocy młodszym i słabszym.

4. Starsi uczniowie przez cały rok pomagali w pracach w bibliotece szkolnej. Ich działania polegały na zalogowaniu zakupionych książek, przygotowywaniu do wypożyczenia podręczników oraz czynnościach introligatorskich. Uczniowie mogli poznać pracę nauczyciela biblioteki oraz strukturę organizacyjną tej części szkoły. W bibliotece szkolnej uruchomiono „Bazę książek pożądanych”. W tym miejscu uczniowie mogli wpisywać tytuły książek, które chcieliby przeczytać.

5. W okresie zimowym uczniowie dokarmiali ptaki w obrębie szkoły i swojego miejsca zamieszkania. Przed zimą nauczyciele przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzili zajęcia na temat właściwego i bezpiecznego dokarmiania zwierząt. Ponadto pozyskano odpowiednie ulotki informacyjne z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. We wszystkich klasach przeprowadzono zbiórkę żywności, koców i zabawek dla schroniska dla zwierząt.

6. W okresie zimowym w świetlicy szkolnej przeprowadzono szereg zajęć na temat trudnej sytuacji dzieci w różnych rejonach świata ogarniętych działaniami wojennymi, zagrożonych biedą, niedożywieniem i śmiertelnymi chorobami. W ramach działań na rzecz Fundacji UNICEF dzieci szyły lalki. Dochód ze sprzedaży lalek został w całości przeznaczony na zakup szczepionek w ramach działań UNICEF-u.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

W trakcie realizacji naszych działań bardzo przeszkadzały nam niepokoje społeczne, jakie miały miejsce w obszarze edukacji. Zbliżający się strajk nauczycieli i pracowników oświaty oraz niepewność sytuacji spowodowały, że zrezygnowaliśmy z udziału w programie Solidarność – podaj dalej. Podjęcie tej decyzji nie przyszło nam łatwo, jednak stwierdziliśmy, że tak ważny program wymaga szczególnej uwagi i porządnego przygotowania oraz dużego nakładu czasu, którego właśnie nam zabrakło. Postanowiliśmy jednak do tego programu przystąpić w kolejnej edycji.

Na każdym etapie naszych działań komunikowaliśmy się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami naszej szkoły. Wszystkie przekazywane nam opinie i spostrzeżenia analizowaliśmy i staraliśmy się nasze działania ewentualnie poprawiać.  Niezwykle cenne były dla nas opinie wyrażane przez osoby, które patrzyły na naszą szkołę trochę „z boku” – emerytowani pracownicy, pracownicy i pensjonariusze stowarzyszenia, rodzice uczniów i społeczność lokalna. Szukaliśmy potwierdzenia, czy podejmowane przez nas działania w jakikolwiek sposób komunikują się z ideą solidarności. Słysząc pozytywne opinie utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że nasze działania maja sens i należy je w przyszłości kontynuować.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Na zakończenie realizacji tegorocznej edycji możemy stwierdzić, że nasz cel dla szkoły „Szkoła szerzy ideę uwrażliwiania uczniów na potrzeby ludzi i zwierząt” został osiągnięty. W wyniku podejmowanych działań

- rozbudzaliśmy troskę o osoby starsze

- budowaliśmy u naszych uczniów postawę szacunku wobec osób starszych

- rozwijaliśmy empatię i postawę solidarności międzyludzkiej

- rozwijaliśmy w naszych uczniach poczucie wrażliwości na los bezdomnych i krzywdzonych zwierząt

- uwrażliwialiśmy uczniów na los dzieci chorych i głodujących w odległych zakątkach świata i objętych działaniami wojennymi

- rozwijaliśmy ducha koleżeństwa i wzajemnej pomocy

- integrowaliśmy się ze środowiskiem szkolnym

- nasi uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprawiali swoje wyniki i zyskali pewność, że mogą znaleźć zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów

- rozwijaliśmy zainteresowania czytelnicze naszych uczniów

- wzbudzaliśmy szacunek dla książki

- rozwijaliśmy postawę poszanowania dobra wspólnego, osobistego i szkolnego

- uczniowie poznawali prace bibliotekarza, księgarza, redaktora i korektora.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wiele naszych wydarzeń odbywało się w godzinach pracy szkoły, ale również popołudniowych. Wszystkie działania od zaangażowanych uczniów wymagały dodatkowej pracy w czasie wolnym. Dlatego też starano się zachęcać do współpracy jak największą liczbę uczniów, odwołując się do motywacji wewnętrznej, pragnienia bycia zauważonym i docenionym przez innych, ale też wykorzystywano motywację zewnętrzną, ze względu na konieczność poświęcenia czasu wolnego po lekcjach na udział w wydarzeniach na terenie szkoły.

Uczniów motywowano poprzez:

- zachęcanie  każdego ucznia do współpracy, bez względu na dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, wspierając go jednocześnie w odkrywaniu mocnych stron

- bazowanie na mocnych stronach ucznia, czyli powierzanie zadań na miarę możliwości konkretnego dziecka

- wykorzystywanie wzmacniania pozytywnego, docenianie na forum zaangażowania, formułowanie jasnej informacji zwrotnej do ucznia, zawierającej nasze uznanie dla podejmowanego przez niego wysiłku

- dbanie o tworzenie atmosfery opartej na poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji

- kreowanie sytuacji, w których uczniowie mogli podejmować się realizacji nowych, nieznanych zadań bez ryzyka i strachu przed niepowodzeniem

- prezentowanie efektów pracy uczniów, ich sukcesów w ramach działań związanych z promowaniem kultury na ekranach „Wirtualnej gazetki”, szkolnej gazetki „Wesoła szkoła”, na stronie internetowej oraz poprzez podziękowanie i gratulacje składane za pośrednictwem szkolnego radiowęzła

- prezentowanie na forum wszystkich prac wykonywanych w ramach warsztatów plastycznych, a następnie przekazywanie ich autorom na własność

- odnotowywanie aktywnego udziału i uczestnictwa uczniów w wydarzeniach przez wychowawców, jako szczególne zaangażowanie w życie szkoły.

Wszystkie działania podejmowane w ciągu całego roku szkolnego dedykowane były wszystkim uczniom, zarówno  tym aktywnym społecznie, wyróżniającym się na tle grupy, jak również tym, którzy lepiej czują się w roli obserwatorów. Nauczyciele czuwający nad przygotowaniem wydarzeń dbali o to, aby każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie, między innymi poprzez:

- motywowanie ich do udziału w wydarzeniach poprzez obserwowanie efektów pracy kolegów i koleżanek

- zapraszanie do pomocy w przygotowaniu dekoracji, plakatów informujących o wydarzeniach, aranżowaniu sceny, przygotowanie materiałów do warsztatów plastycznych

- organizację wszystkich działań we współpracy z rodzicami tak, aby wszyscy uczniowie  mogli uczestniczyć w zaplanowanym wydarzeniu, akcji, warsztatach

- dyskretne kierowanie przez koordynatorów doborem członków grup podczas działań, tak,  aby uczniowie mniej aktywni byli włączeni do pracy

- zapraszanie uczniów mniej aktywnych do pomocy i współpracy

- włączenie uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do  zespołu redakcyjnego gazetki „Wesoła szkoła”, na łamach której publikują swoje prace, artykuły dotyczące dysleksji, porady dla kolegów i koleżanek zmagających się z zawiłościami polskiej ortografii.

Podsumowując rezultaty naszych działań możemy stwierdzić, że większość założonych celów została osiągnięta. Uczniowie chętnie brali udział w wydarzeniach na każdym ich etapie, zarówno jako odbiorcy, jak również jako ich organizatorzy i prowadzący. Wykazali się pomysłowością przy planowaniu i projektowaniu poszczególnych zadań, jednocześnie  bardzo chętnie przejmowali odpowiedzialność za realizację zadań. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem podczas realizacji działań na rzecz ludzi i zwierząt. Coraz chętniej prezentują swoje umiejętności i zdolności niezależnie od dziedziny, której dotyczą. Zauważyliśmy, że nasi uczniowie coraz częściej wypowiadają się z szacunkiem o wysiłkach i sukcesach swoich kolegów.

Najważniejszą rekomendacją dla naszej szkoły jest podtrzymanie linii dotychczasowych działań oraz poszerzanie kręgu uczniów, którym bliska będzie idea szeroko pojętej solidarności – z każdą istotą, która żyje i odczuwa. Ważną lekcją jest również umiejętne niesienie pomocy, aby nasze wysiłki niosły ulgę w cierpieniu, pomoc, a także radość i ducha wspólnoty. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki przyniosą oczekiwane rezultaty.